Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 7, 1 - 15 април 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2016 г.
Писма и указания

№ 20-12-20 от 07.03.2016 г. Относно: датата на данъчно събитие при доставка на стока към трета страна при условия на доставката по инкотермс FCA и която е обвързана с неотменим документарен акредитив

В конкретното запитване е изложена следната фактическа обстановка: Данъчно задълженото лице, което представлявате, има сключен договор за производство и доставка на оборудване с купувач от трета страна, която не е член на ЕС. Съгласно подписан догово...

№ 20-21-19 от 15.02.2016 г. Относно: вписване на адрес в издаваните фактури

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП ……. с вх. № …./04.02.2016 г., относно вписване на адрес в издаваните фактури, изразявам следното становище: Посочвате, че дружеството е регистрирано в Старозагорски окръжен съд със седалище и адрес на ...

№ 3-284 от 11.02.2016 г. Относно: регистриране и отчитане на зареждания на земеделска техника с течни горива за собствени нужди по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ)

Съгласно фактическата обстановка в запитването, ППК „X” извършва зареждане на собствената земеделска техника с дизелово гориво. Зарежданията се отчитат чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП), снабдена със средства за измерване на разход (нив...

№ 92-00-3 от 23.02.2016 г. Относно: данъчно облагане на получени доходи от предоставени права за публикуване на реклама на интернет сайт

Във връзка с постъпило запитване вх.№ ..15.02.2016г. в Дирекция ОДОП ….., относно данъчно облагане на получени доходи от предоставени права за публикуване на реклама на интернет сайт, Ви уведомяваме за следното: Описана в запитването фактическа обста...

№ 94-00-21 от 11.02.2016 г. Относно: третиране по ЗДДС на доставката на услуга по монтаж

В Дирекция ОДОП… постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 05.02. 2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Български гражданин-физическо лице, с постоянно местожителство в България, закупува стоки и услуги, предназначени за ремонт на собствен не...

№ 94-00-26 от 24.02.2016 г. Относно: данъчното третиране на дейността на ЮЛНЦ

В Дирекция ОДОП – ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-26/11.02.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице възнамерява да регистрира юридическо лице с нестопанска цел – фондация. Посочен е основния предмет на дейност – издир...

№ 94-199 от 29.01.2016 г. Относно: признаване на неплатен отпуск за трудов стаж

Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск. Неплатеният отпуск до 30 работни дни 6 една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - с...

№ 96-00-29 от 17.02.2016 г. Относно: доставка на сграда и прилежащ терен

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № ……/ 05.02.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2000 г. „ ” АД, с Булстат и адрес на управление гр…………………………, закупува от „Д………..” АД, с нотариален а...

№ 96-00-31 от 15.02.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС при цесия за покупко-продажба на вземане

В Дирекция ОДОП …….. постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 09.02.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството продава недвижим имот – земя и хале, с предварителен договор и последващ нотариален акт, като една част е заплатена предварит...

Анотации

Бригадна отговорност

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява бригадната отговорност? Бригадната отговорност е способ за осъществяване на пълна имуществена отговорност за липси. Тя представлява специфичен ...

За отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст не е необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работещо лице подава документи за пенсиониране в Националния осигурителен институт (НОИ), но решава да работи още един месец след това. Към датата на прекратяване няма и...

Непреодолима сила, причинена от природни явления

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Павлова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са изискванията на приходните органи и съда, за да се приеме, че бракът и липсата на материални запаси, както и липсата на дълготрайни ...

Ограничения пред избора на осигуряване

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са ограниченията пред избора на осигуряване? Законодателят е поставил две важни ограничения пред избора на осигуряване. 1. Правото на избо...

Определяне на данъчна основа при използване на стоки или услуги за извършването на доставка за лични нужди или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето

В бр. 3 от 2016 г. сп. "Счетоводство+" Мина Янкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се определя данъчна основа при използване на стоки или услуги за извършването на доставка за лични нужди или за цели, различни от независимата икономичес...

Особености на новия национален счетоводен стандарт СС 42 Прилагане за първи път на националните счетоводни стандарти

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Актив" проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои са особеностите на новия национален счетоводен стандарт СС 42 Прилагане за първи път на националните счетоводни стандарти? Новоприетият СС 42 Прилагане за първи...

Отметнина, задатък и неустойка

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Какво представляват отметнината, задатъка и неустойката? Съгласно чл. 308, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), ако при сключване на договор една от страните е дала или ...

Понятието "пазарна цена" за целите на ЗДДС

В бр. 6 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво представлява понятието "пазарна цена" за целите на ЗДДС? Понятието „пазарна цена" присъства в редица разпоредби на ЗДДС (чл. 6, ал. 2, т. 3, чл. 26, ал.7, ...

Прекъсване на ТД с пенсионер

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Работещ пенсионер излиза в дългосрочен отпуск поради заболяване с психическа болест, която попада в списъка на болестите по Наредба № 5 от 1987г. за болестите. Им...

Признание на длъжника по смисъла на чл. 116, б. „а" от Закона за задълженията и договорите за пълния размер на дълга

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. "Данъците в Република България" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Плащането към доставчик на стока или услуга, регистриран по ЗДДС, по конкретни фактури с посочен в тях определен размер на задължението представля...

Промени, свързани с условията за пенсиониране на лицата, работили при първа и втора категория труд

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Гергана Янкова, мл. експерт в МТСП, отговаря на въпроса: Разбрах, че от 01.01.2016 г. са в сила промени, свързани с ранното пенсиониране на категорийните работници. Не ми стана ясно обаче от частния профес...

Работодателят е дъжен да води трудово досие на работника или служителя

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в администрацията на МС, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят да води трудово досие на работника или служителя? С промените в Кодекса на труда (КТ), обнародвани в „Държавен в...

Разчетни отношения между ЕТ и едноличния собственик

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Васил Божков, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са разчетните отношения между ЕТ и едноличния собственик? С регистриране на физическото лице (ФЛ) като едноличен търговец (ЕТ) се разширява правосубек...

Специфични правила за лицата с намалена работоспособност при облагане на доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право“ Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Кои са специфичните правила за лицата с намалена работоспособност при облагане на доходите от други източници по чл. 35 от З...

Увеличаване на трудовото възнаграждение

В бр. 4 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: През последното тримесечие на 2015 г. работодател вписва във ведомостта на заплатите и изплаща по-голямо от договореното възнаграждение, без да издава заповед или ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април 2016 г.

До 20-ти април: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчн...

Държавен вестник в бр. 7 от 2016 г.

ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г. Министерство на здравеопазването Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г. Министерство на туризма Меморандум за разбирателство в ...

Осигурителен календар за април 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 7/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 14 - 25 март 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 1...