Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 16, 25 април - 1 май 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 25 април - 1 май 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 16/2016 г.

ДВ, бр. 9 от 2.02.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 16 от 28 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Мин...

Консолидирани финансови отчети

Наличието на контрол, както и на значително влияние по отношение на дъщерни или асоциирани предприятия стои в основата на идеята за представянето на дейността на предприятието майка и всички контролирани и асоциирани от и към него предприятия като ед...

Министерски съвет бр. 16/2016 г.

Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ), който сега е самостоятелно юридическо лице към Министерството на правосъдието, да премине към Агенцията по вписванията като още един важен етап от регистърната реформа. Това се предлага в законопроекта...

Народно събрание бр.16/2016 г.

Парламентът прие на първо четене законопроект за семейни помощи за деца, според който минималният размер на месечната добавка за отглеждане на дете с увреждания не може да бъде по-малък от 70 на сто от размера на минималната работна заплата през съот...

Облагане дейността на нотариус по реда на ЗКПО

Дейността на нотариусите и нотариалната дейност е регламентирана в Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 6.12.1996 г.). По силата на чл. 2 от закона нотариусът е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените...

Третиране по реда на ЗКПО на щети, причинени от природни явления

Природните явления са едно от възможните проявления на т.нар. непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ). Зачестилите напоследък наводнения и градушки правят все по-актуален въпроса за начина, по който се третират по ред...

Въпроси и отговори

Бюрото по труда не е работодател

През целия си трудов стаж съм работила като акушерка и медицинска сестра в медицински заведения на общинска издръжка. Сменяла съм мястото си на работа само при закриването или преобразуването на съответното медицинско заведение. На 01.07.2015 г. бях ...

Облагане на земеделски производител

Земеделски производител - физическо лице, е регистриран през 2004 г. Отглежда овце, люцерна за фураж за животните, слънчоглед, царевица за зърно. През ноември 2014 г. закупува по европейска програма селскостопански машини - трактор, челен товарач и ...

Ползване на отпуск за подготовка и защита на дипломна работа

Служител в държавната администрация със съгласието на работодателя учи задочно във ВУЗ. Ползвал е отпуски по чл. 169, ал. 1 от КТ. Трябва ли да търси отделно разрешение от работодателя за ползване на отпуск за подготовка и защита на дипломна работа? ...

В пресата за вас

Документация по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предприятието и/или правната му форма

В бр. 3 на сп. “Информационен бюлетин по труда” може да се намери отговор на въпроса: Валидна ли е документацията по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предпри­ ятието и/или правната му форма? Съгласно разпоредби...

Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно схемите за подпомагане на производители на енергия от възобновяеми източници

В бр. 69 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със становището на КЗК относно схемите за подпомагане на производители на енергия от възобновяеми източници. С решение № 212 от 30.03.2016 г. Комисията за защита на конкуре...

Общи изисквания към финансовите отчети и съхраняване на счетоводната информация

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, регистриран одитор, посочва общите изисквания към финансовите отчети в новия ЗСч. Общите изисквания към ФО са отделени като раздел I от глава трета - Финансови отчети (чл. 23 - 27). До ...

От 1 юни отпадат квотите за българи, работещи в Швейцария

В бр. 75 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със Споразумението за свободно движение на хора между Швейцария и ЕС. От 1 юни тази година отпадат квотите за българи, работещи в Швейцария. Това стана ясно след решение от...

Уреждане на застрахователни претенции

В бр. 2 от 2016 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира уреждането на застрахователни претенции. Лицето, което желае да получи застрахователно обезщетение, е длъжно да отправи към застрахователя писмена застра...

Справочник

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Национална агенция за приходите Условие за влизане в сила на данъчното облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък при условията на държавна помощ за регионално развитие е същото да бъде одобрено от страна на Европейската комисия (...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Променена е структурата на номерата на образуваните преди 1 февруари 2016 г. изпълнителни дела за събиране на просрочени публични дългове

Национална агенция за приходите Информираме ви, че е променена структурата на номерата на активните изпълнителни дела, образувани в Агенцията преди 1 февруари 2016 г. При новата структура е запазен поредният номер, под който е било регистрирано дело...

Справочна информация бр. 16/2016

Централни валутни курсове за периода 18.04.2016 - 22.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...