начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 16, 25 април - 1 май 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 25 април - 1 май 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 16/2016 г.

ДВ, бр. 9 от 2.02.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 16 от 28 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Мин...

Консолидирани финансови отчети

Наличието на контрол, както и на значително влияние по отношение на дъщерни или асоциирани предприятия стои в основата на идеята за представянето на дейността на предприятието майка и всички контролирани и асоциирани от и към него предприятия като ед...

Министерски съвет бр. 16/2016 г.

Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ), който сега е самостоятелно юридическо лице към Министерството на правосъдието, да премине към Агенцията по вписванията като още един важен етап от регистърната реформа. Това се предлага в законопроекта...

Народно събрание бр.16/2016 г.

Парламентът прие на първо четене законопроект за семейни помощи за деца, според който минималният размер на месечната добавка за отглеждане на дете с увреждания не може да бъде по-малък от 70 на сто от размера на минималната работна заплата през съот...

Облагане дейността на нотариус по реда на ЗКПО

Дейността на нотариусите и нотариалната дейност е регламентирана в Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 6.12.1996 г.). По силата на чл. 2 от закона нотариусът е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените...

Третиране по реда на ЗКПО на щети, причинени от природни явления

Природните явления са едно от възможните проявления на т.нар. непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ). Зачестилите напоследък наводнения и градушки правят все по-актуален въпроса за начина, по който се третират по ред...

Въпроси и отговори

Бюрото по труда не е работодател

През целия си трудов стаж съм работила като акушерка и медицинска сестра в медицински заведения на общинска издръжка. Сменяла съм мястото си на работа само при закриването или преобразуването на съответното медицинско заведение. На 01.07.2015 г. бях ...

Облагане на земеделски производител

Земеделски производител - физическо лице, е регистриран през 2004 г. Отглежда овце, люцерна за фураж за животните, слънчоглед, царевица за зърно. През ноември 2014 г. закупува по европейска програма селскостопански машини - трактор, челен товарач и ...

Ползване на отпуск за подготовка и защита на дипломна работа

Служител в държавната администрация със съгласието на работодателя учи задочно във ВУЗ. Ползвал е отпуски по чл. 169, ал. 1 от КТ. Трябва ли да търси отделно разрешение от работодателя за ползване на отпуск за подготовка и защита на дипломна работа? ...

В пресата за вас

Документация по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предприятието и/или правната му форма

В бр. 3 на сп. “Информационен бюлетин по труда” може да се намери отговор на въпроса: Валидна ли е документацията по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предпри­ ятието и/или правната му форма? Съгласно разпоредби...

Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно схемите за подпомагане на производители на енергия от възобновяеми източници

В бр. 69 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със становището на КЗК относно схемите за подпомагане на производители на енергия от възобновяеми източници. С решение № 212 от 30.03.2016 г. Комисията за защита на конкуре...

Общи изисквания към финансовите отчети и съхраняване на счетоводната информация

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, регистриран одитор, посочва общите изисквания към финансовите отчети в новия ЗСч. Общите изисквания към ФО са отделени като раздел I от глава трета - Финансови отчети (чл. 23 - 27). До ...

От 1 юни отпадат квотите за българи, работещи в Швейцария

В бр. 75 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със Споразумението за свободно движение на хора между Швейцария и ЕС. От 1 юни тази година отпадат квотите за българи, работещи в Швейцария. Това стана ясно след решение от...

Уреждане на застрахователни претенции

В бр. 2 от 2016 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира уреждането на застрахователни претенции. Лицето, което желае да получи застрахователно обезщетение, е длъжно да отправи към застрахователя писмена застра...

Справочник

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Национална агенция за приходите Условие за влизане в сила на данъчното облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък при условията на държавна помощ за регионално развитие е същото да бъде одобрено от страна на Европейската комисия (...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Променена е структурата на номерата на образуваните преди 1 февруари 2016 г. изпълнителни дела за събиране на просрочени публични дългове

Национална агенция за приходите Информираме ви, че е променена структурата на номерата на активните изпълнителни дела, образувани в Агенцията преди 1 февруари 2016 г. При новата структура е запазен поредният номер, под който е било регистрирано дело...

Справочна информация бр. 16/2016

Централни валутни курсове за периода 18.04.2016 - 22.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...