начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 17, 2 - 15 май 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 2 - 15 май 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2016 г.

ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”. 3. Закон за допълнение на Гражданския...

Народно събрание бр.17/2016 г.

Парламентът прие промени в Закона за митниците. Въвежда се възможност за електронно връчване на решенията по Закона за митниците. Промените са продиктувани от необходимостта за привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото ...

Последствия от неиздадена в нормативно определения срок фактура

В стопанската практика не са рядкост случаите, при които доставчикът и получателят по една доставка не могат да постигнат съгласие относно това дали даден договор е изпълнен съгласно договореното или относно размера на дължимото възнаграждение за изв...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 17/2016

Дело C‑589/12, решение от 3 септември 2014 г. страни: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу GMAC UK plc Предмет на спора е различие в режимите на облагане в различните държави. В своето решение Съ­дът на ЕС приема, че член 1...

Данъчно третиране на раздадените под формата на социален разход парични средства

Искаме да дадем 50,00 лева на всички работници и служители. Тези пари ще бъдат дадени в брой. Не можем да закупим карти, тъй като спирките на градския транспорт са отдалечени от нас и не е удобно да се използват (ходенето пеша е повече от 1 км и няма...

Допълнителен отпуск за трудоустроена работничка

Има ли трудоустроена работничка право да получава два вида допълнителен отпуск - 6 дни за инвалидност и 5 дни за вредни условия на труд? Всеки работник или служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право на основен платен годишен ...

Облагане на доходи по ЗДДФЛ

Издава ли се служебна бележка за удържания данък върху доходите от личен труд на СОЛ в ЕТ-то му? 2. Възнаграждението за м.12, което е изплатено през м.01, следва ли да се увеличи по декларация в ЕТ-то? При условие че се увеличава в ЕТ-то, участва ли ...

Отпускане на пенсия

Въпросът ми е свързан с чл. 68а от КСО. Записано е, че “Пенсията се изплаща в намален размер пожизнено”. Чл. 70 ал. 13, третиращ размера на тази пенсия: “Размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0.4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване...

Размер на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа

Колко дни платен годишен отпуск се полагат по трудов договор за 4-часов работен ден? Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на трудовия стаж, зачетен за съответната година. В съответствие с чл. 354, от КТ работата на половина...

Уволнение по време на отпуск по болест

На служител е връчено едномесечно предизвестие за уволнение по чл. 222, ал. 3 от КТ, като предизвестието трябва да се отработи. В този период служителят представя болничен лист за десет дни, който изтича след последния ден от предизвестието. Прибавят...

Финансиране на ДМА по смисъла на НСС 20

ООД, земеделски производител, е получило 30 000 лв. финансиране по мярка 121 за Развитие на селските региони за закупуване на трактор. Тракторът е закупен за 100 000 лв. без ДДС, 30% финансиране и 70% собствено участие. Заведен по дебита на с/ка 2052...

В пресата за вас

Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщностна доставка на стока

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Росен Русков, адвокат, разглежда разпоредбите на Дело С-146/05 на Съда на Европейския съюз. Горепосоченото дело на СЕС допуска нещо необичайно - последващо документиране на вътреобщностна доста...

Задължителна застраховка “Професионална отговорност”

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Поля Голева коментира задължителната застраховка “Професионална отговорност”. За първи път в застрахователното право се регламентира задължителната застраховка “Професионална отгово...

Предприятия от обществен интерес

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., посочва кои са предприятията от обществен интерес. По силата на дадената легална дефиниция на понятието в § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на новия Закон за счетово...

Прилагане на метода на собствения капитал при съставяне на консолидиран финансов отчет

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., илюстриране прилагането на метода на собствения капитал при съставяне на консолидиран финансов отчет. За целта авторът приема един непълен и доста опростен пример, в който данъчн...

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В бр. 3 на списание “Информационен бюлетин по труда” Красена Стоименова, главен експерт в МТСП, разглежда промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Измененията и допълненията в Наредбата за парич­ни...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Корпоративен данък при прекратяване. Корпоративен данък за последния данъчен период

Национална агенция за приходите I. Общи изисквания При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на г...

Справочна информация бр. 17/2016

Централни валутни курсове за периода 25 - 28.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може...