Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 17, 2 - 15 май 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 2 - 15 май 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2016 г.

ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”. 3. Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс. ДВ, бр. ...

Народно събрание бр.17/2016 г.

Парламентът прие промени в Закона за митниците. Въвежда се възможност за електронно връчване на решенията по Закона за митниците. Промените са продиктувани от необходимостта за привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на ЕС и прециз...

Последствия от неиздадена в нормативно определения срок фактура

В стопанската практика не са рядкост случаите, при които доставчикът и получателят по една доставка не могат да постигнат съгласие относно това дали даден договор е изпълнен съгласно договореното или относно размера на дължимото възнаграждение за извършена доставка. В резултат на...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 17/2016

Дело C‑589/12, решение от 3 септември 2014 г. страни: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу GMAC UK plc Предмет на спора е различие в режимите на облагане в различните държави. В своето решение Съ­дът на ЕС приема, че член 11, В, параграф 1, първа алинея...

Данъчно третиране на раздадените под формата на социален разход парични средства

Искаме да дадем 50,00 лева на всички работници и служители. Тези пари ще бъдат дадени в брой. Не можем да закупим карти, тъй като спирките на градския транспорт са отдалечени от нас и не е удобно да се използват (ходенето пеша е повече от 1 км и няма обособени тротоари или  пешех...

Допълнителен отпуск за трудоустроена работничка

Има ли трудоустроена работничка право да получава два вида допълнителен отпуск - 6 дни за инвалидност и 5 дни за вредни условия на труд? Всеки работник или служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право на основен платен годишен отпуск в размер на не по-малко...

Облагане на доходи по ЗДДФЛ

Издава ли се служебна бележка за удържания данък върху доходите от личен труд на СОЛ в ЕТ-то му? 2. Възнаграждението за м.12, което е изплатено през м.01, следва ли да се увеличи по декларация в ЕТ-то? При условие че се увеличава в ЕТ-то, участва ли в годишната данъчна основа на ...

Отпускане на пенсия

Въпросът ми е свързан с чл. 68а от КСО. Записано е, че “Пенсията се изплаща в намален размер пожизнено”. Чл. 70 ал. 13, третиращ размера на тази пенсия: “Размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0.4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване от лицето на възрастта му по...

Размер на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа

Колко дни платен годишен отпуск се полагат по трудов договор за 4-часов работен ден? Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на трудовия стаж, зачетен за съответната година. В съответствие с чл. 354, от КТ работата на половината и повече от законоустановен...

Уволнение по време на отпуск по болест

На служител е връчено едномесечно предизвестие за уволнение по чл. 222, ал. 3 от КТ, като предизвестието трябва да се отработи. В този период служителят представя болничен лист за десет дни, който изтича след последния ден от предизвестието. Прибавят ли се тези десет дни към пред...

Финансиране на ДМА по смисъла на НСС 20

ООД, земеделски производител, е получило 30 000 лв. финансиране по мярка 121 за Развитие на селските региони за закупуване на трактор. Тракторът е закупен за 100 000 лв. без ДДС, 30% финансиране и 70% собствено участие. Заведен по дебита на с/ка 2052 Транспортни средства без авто...

В пресата за вас

Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщностна доставка на стока

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Росен Русков, адвокат, разглежда разпоредбите на Дело С-146/05 на Съда на Европейския съюз. Горепосоченото дело на СЕС допуска нещо необичайно - последващо документиране на вътреобщностна доставка (ВОД) на стока, в ситуация...

Задължителна застраховка “Професионална отговорност”

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Поля Голева коментира задължителната застраховка “Професионална отговорност”. За първи път в застрахователното право се регламентира задължителната застраховка “Професионална отговорност” - глава 45 - чл. 469 КЗ...

Предприятия от обществен интерес

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., посочва кои са предприятията от обществен интерес. По силата на дадената легална дефиниция на понятието в § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на новия Закон за счетоводството, влизащ в сила, считан...

Прилагане на метода на собствения капитал при съставяне на консолидиран финансов отчет

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., илюстриране прилагането на метода на собствения капитал при съставяне на консолидиран финансов отчет. За целта авторът приема един непълен и доста опростен пример, в който данъчното облагане не е включено. Пр...

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В бр. 3 на списание “Информационен бюлетин по труда” Красена Стоименова, главен експерт в МТСП, разглежда промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Измененията и допълненията в Наредбата за парич­ните обезщетения и помощи от дър...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Корпоративен данък при прекратяване. Корпоративен данък за последния данъчен период

Национална агенция за приходите I. Общи изисквания При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на глава двадесет и първа. II. Кор...

Справочна информация бр. 17/2016

Централни валутни курсове за периода 25 - 28.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със...