Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 17, 2 - 15 май 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 2 - 15 май 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2016 г.

ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”. 3. Закон за допълнение на Гражданския...

Народно събрание бр.17/2016 г.

Парламентът прие промени в Закона за митниците. Въвежда се възможност за електронно връчване на решенията по Закона за митниците. Промените са продиктувани от необходимостта за привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото ...

Последствия от неиздадена в нормативно определения срок фактура

В стопанската практика не са рядкост случаите, при които доставчикът и получателят по една доставка не могат да постигнат съгласие относно това дали даден договор е изпълнен съгласно договореното или относно размера на дължимото възнаграждение за изв...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 17/2016

Дело C‑589/12, решение от 3 септември 2014 г. страни: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу GMAC UK plc Предмет на спора е различие в режимите на облагане в различните държави. В своето решение Съ­дът на ЕС приема, че член 1...

Данъчно третиране на раздадените под формата на социален разход парични средства

Искаме да дадем 50,00 лева на всички работници и служители. Тези пари ще бъдат дадени в брой. Не можем да закупим карти, тъй като спирките на градския транспорт са отдалечени от нас и не е удобно да се използват (ходенето пеша е повече от 1 км и няма...

Допълнителен отпуск за трудоустроена работничка

Има ли трудоустроена работничка право да получава два вида допълнителен отпуск - 6 дни за инвалидност и 5 дни за вредни условия на труд? Всеки работник или служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право на основен платен годишен ...

Облагане на доходи по ЗДДФЛ

Издава ли се служебна бележка за удържания данък върху доходите от личен труд на СОЛ в ЕТ-то му? 2. Възнаграждението за м.12, което е изплатено през м.01, следва ли да се увеличи по декларация в ЕТ-то? При условие че се увеличава в ЕТ-то, участва ли ...

Отпускане на пенсия

Въпросът ми е свързан с чл. 68а от КСО. Записано е, че “Пенсията се изплаща в намален размер пожизнено”. Чл. 70 ал. 13, третиращ размера на тази пенсия: “Размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0.4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване...

Размер на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа

Колко дни платен годишен отпуск се полагат по трудов договор за 4-часов работен ден? Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на трудовия стаж, зачетен за съответната година. В съответствие с чл. 354, от КТ работата на половина...

Уволнение по време на отпуск по болест

На служител е връчено едномесечно предизвестие за уволнение по чл. 222, ал. 3 от КТ, като предизвестието трябва да се отработи. В този период служителят представя болничен лист за десет дни, който изтича след последния ден от предизвестието. Прибавят...

Финансиране на ДМА по смисъла на НСС 20

ООД, земеделски производител, е получило 30 000 лв. финансиране по мярка 121 за Развитие на селските региони за закупуване на трактор. Тракторът е закупен за 100 000 лв. без ДДС, 30% финансиране и 70% собствено участие. Заведен по дебита на с/ка 2052...

В пресата за вас

Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщностна доставка на стока

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Росен Русков, адвокат, разглежда разпоредбите на Дело С-146/05 на Съда на Европейския съюз. Горепосоченото дело на СЕС допуска нещо необичайно - последващо документиране на вътреобщностна доста...

Задължителна застраховка “Професионална отговорност”

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Поля Голева коментира задължителната застраховка “Професионална отговорност”. За първи път в застрахователното право се регламентира задължителната застраховка “Професионална отгово...

Предприятия от обществен интерес

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., посочва кои са предприятията от обществен интерес. По силата на дадената легална дефиниция на понятието в § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на новия Закон за счетово...

Прилагане на метода на собствения капитал при съставяне на консолидиран финансов отчет

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., илюстриране прилагането на метода на собствения капитал при съставяне на консолидиран финансов отчет. За целта авторът приема един непълен и доста опростен пример, в който данъчн...

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В бр. 3 на списание “Информационен бюлетин по труда” Красена Стоименова, главен експерт в МТСП, разглежда промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Измененията и допълненията в Наредбата за парич­ни...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Корпоративен данък при прекратяване. Корпоративен данък за последния данъчен период

Национална агенция за приходите I. Общи изисквания При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на г...

Справочна информация бр. 17/2016

Централни валутни курсове за периода 25 - 28.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може...