Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 17, 2 - 15 май 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 2 - 15 май 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2016 г.

ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”. 3. Закон за допълнение на Гражданския...

Народно събрание бр.17/2016 г.

Парламентът прие промени в Закона за митниците. Въвежда се възможност за електронно връчване на решенията по Закона за митниците. Промените са продиктувани от необходимостта за привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото ...

Последствия от неиздадена в нормативно определения срок фактура

В стопанската практика не са рядкост случаите, при които доставчикът и получателят по една доставка не могат да постигнат съгласие относно това дали даден договор е изпълнен съгласно договореното или относно размера на дължимото възнаграждение за изв...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 17/2016

Дело C‑589/12, решение от 3 септември 2014 г. страни: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу GMAC UK plc Предмет на спора е различие в режимите на облагане в различните държави. В своето решение Съ­дът на ЕС приема, че член 1...

Данъчно третиране на раздадените под формата на социален разход парични средства

Искаме да дадем 50,00 лева на всички работници и служители. Тези пари ще бъдат дадени в брой. Не можем да закупим карти, тъй като спирките на градския транспорт са отдалечени от нас и не е удобно да се използват (ходенето пеша е повече от 1 км и няма...

Допълнителен отпуск за трудоустроена работничка

Има ли трудоустроена работничка право да получава два вида допълнителен отпуск - 6 дни за инвалидност и 5 дни за вредни условия на труд? Всеки работник или служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право на основен платен годишен ...

Облагане на доходи по ЗДДФЛ

Издава ли се служебна бележка за удържания данък върху доходите от личен труд на СОЛ в ЕТ-то му? 2. Възнаграждението за м.12, което е изплатено през м.01, следва ли да се увеличи по декларация в ЕТ-то? При условие че се увеличава в ЕТ-то, участва ли ...

Отпускане на пенсия

Въпросът ми е свързан с чл. 68а от КСО. Записано е, че “Пенсията се изплаща в намален размер пожизнено”. Чл. 70 ал. 13, третиращ размера на тази пенсия: “Размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0.4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване...

Размер на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа

Колко дни платен годишен отпуск се полагат по трудов договор за 4-часов работен ден? Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на трудовия стаж, зачетен за съответната година. В съответствие с чл. 354, от КТ работата на половина...

Уволнение по време на отпуск по болест

На служител е връчено едномесечно предизвестие за уволнение по чл. 222, ал. 3 от КТ, като предизвестието трябва да се отработи. В този период служителят представя болничен лист за десет дни, който изтича след последния ден от предизвестието. Прибавят...

Финансиране на ДМА по смисъла на НСС 20

ООД, земеделски производител, е получило 30 000 лв. финансиране по мярка 121 за Развитие на селските региони за закупуване на трактор. Тракторът е закупен за 100 000 лв. без ДДС, 30% финансиране и 70% собствено участие. Заведен по дебита на с/ка 2052...

В пресата за вас

Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщностна доставка на стока

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Росен Русков, адвокат, разглежда разпоредбите на Дело С-146/05 на Съда на Европейския съюз. Горепосоченото дело на СЕС допуска нещо необичайно - последващо документиране на вътреобщностна доста...

Задължителна застраховка “Професионална отговорност”

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Поля Голева коментира задължителната застраховка “Професионална отговорност”. За първи път в застрахователното право се регламентира задължителната застраховка “Професионална отгово...

Предприятия от обществен интерес

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., посочва кои са предприятията от обществен интерес. По силата на дадената легална дефиниция на понятието в § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на новия Закон за счетово...

Прилагане на метода на собствения капитал при съставяне на консолидиран финансов отчет

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., илюстриране прилагането на метода на собствения капитал при съставяне на консолидиран финансов отчет. За целта авторът приема един непълен и доста опростен пример, в който данъчн...

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В бр. 3 на списание “Информационен бюлетин по труда” Красена Стоименова, главен експерт в МТСП, разглежда промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Измененията и допълненията в Наредбата за парич­ни...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Корпоративен данък при прекратяване. Корпоративен данък за последния данъчен период

Национална агенция за приходите I. Общи изисквания При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на г...

Справочна информация бр. 17/2016

Централни валутни курсове за периода 25 - 28.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може...