Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 18, 16 - 22 май 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 16 - 22 май 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 18/2016 г.

ДВ, бр. 20 от 15.03.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма “Подобряване на устойчивостта на Наци...

Корекции на ДДС в документи, издадени при публична продан на имущество

По правило принудителните продажби на активи или недвижимо имущество по реда на ДОПК или ГПК представляват принудително разпореждане с чуждо имущество, което се осъществява против волята на собственика му. То се извършва от името на закона и за сметка на длъжника и следва да се д...

Народно събрание бр.18/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Парламентът отмени забраната за къмпингуване и паркиране в зона “А” на черноморското крайбрежие. Отмяната на забраната става близо два месеца след приемането й. Зона “А” обхваща ча...

Въпроси и отговори

Възможност за работа на съпрузи в една и съща администрация

При какви условия съпрузи могат да работят в една и съща администрация? Разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗДСл регламентира изискванията за заемане на държавна служба. В съответствие с т. 1 от същата алинея не може да заема държавна служба лице, което би се оказало в йерархическа в...

Определяне на отговорността на всеки от замесените работници при причиняване на вреда на работодателя

Налице е вреда, която е причинена от няколко работници. Как да определя отговорността на всеки от тях? Това е често срещан в практиката случай, затова точното и справедливо определяне на отговорността на всеки от замесените работници придобива изключителна важност не само заради ...

Отмяна на незаконно уволнение на служител в администрацията

Трудов договор на служител в общинска администрация е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ поради намаляване обема на работа. Съдът отменя уволнението като незаконосъобразно. Трябва ли служителят да бъде възстановен на предишната работа, след като не е предявил точно...

Отчитане на приходите от продажби на доставки на българските дружества на територии извън страната

При тристранна сделка, в която ние сме посредник, клиентът иска да плати в брой (на нашия търговец, който ще ги посети една седмица по-късно), тъй като сумата е много малка. Съществува ли ограничение да издадем касова бележка? Допускаме, че въпросът се отнася за тристранна опера...

Ползване на Медицински услуги за неосигурен чужд гражданин

Българин е женен за рускиня от Беларус през 2013 година. По паспортни данни се води с продължително пребиваване. На определени периоди й се удължава пребиваването. Семейството живее в България, но тя не работи. Опитвала се е да си плаща здравните вноски, но са й ги връщали. В мо...

Преназначаване на държавен служител в по-висока длъжност

Може ли държавен служител да заеме по-висока длъжност, ако не е повишен в ранг по общия законов ред? Държавният служител се повишава в следващия по-висок ранг, когато е получил годишна оценка на изпълнението на длъжността “Изключително изпълнение” по реда на Наредбата за условият...

Публикуване на ГФО на малки и микропредприятия

Съгласно чл. 38, ал. 4 от новия Закон за счетоводство “малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността”, а съгласно чл. 29, ал. 4 от същия закон остава да се пу...

Разходи за ДМА

Фирма придобива сграда чрез възлагане строителството на външна фирма. На 10.09.2015 г. е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата. Освен фактурираните от изпълнителя строително-монтажни работи, разходи за проектиране можем ли да отнесем и следните разходи, ф...

Трудов договор по ПМС № 66/1996 г.

Назначена съм на работа в община с трудов договор на основание чл. 67 т. 1 от КТ по ПМС 66. Какви права имат назначените по този начин? Имаме ли право да получаваме допълнителни тримесечни плащания като другите служители? В бюджетните организации могат да се назначават лица по т...

В пресата за вас

Бизнес комбинация с отрицателен резултат

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира изчисляване на ефекта от бизнес комбинацията с отрицателен резултат. Ако при изчисляване на ефекта от бизнес комбинацията се получи отрицателен резултат, т.е. ако нетната сума на разграничимите при...

Задължения на работодателя, когато получи eкспертно решение на ТЕЛК, касаещо негов работник или служител

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Росен Русков, адвокат, разглежда разпоредбите на Дело С-146/05 на Съда на Европейския съюз. В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Теодора Дичева, директор на дирекция в ИА “ГИТ”, дава отговор на следния...

Противопоставимост и привилегия на залога на търговско предприятие, когато имотът, включен в заложеното търговско предприятие, е отчужден от залогодателя

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Терзиева, юрист, коментира противопоставимостта и привилегията на залога на търговско предприятие, когато имотът, включен в заложеното търговско предприятие, е отчужден от залогодателя. Последица на вторично впис...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически кодекс на Общността, въвежда задъ...

Справочна информация бр. 18/2016

Централни валутни курсове за периода 03.05 - 12.05.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...