Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 18, 16 - 22 май 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 16 - 22 май 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 18/2016 г.

ДВ, бр. 20 от 15.03.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма “Подобр...

Корекции на ДДС в документи, издадени при публична продан на имущество

По правило принудителните продажби на активи или недвижимо имущество по реда на ДОПК или ГПК представляват принудително разпореждане с чуждо имущество, което се осъществява против волята на собственика му. То се извършва от името на закона и за сметк...

Народно събрание бр.18/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Парламентът отмени забраната за къмпингуване и паркиране в зона “А” на черноморското крайбрежие. Отмяната на забраната става близо два месеца след при...

Въпроси и отговори

Възможност за работа на съпрузи в една и съща администрация

При какви условия съпрузи могат да работят в една и съща администрация? Разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗДСл регламентира изискванията за заемане на държавна служба. В съответствие с т. 1 от същата алинея не може да заема държавна служба лице, което ...

Определяне на отговорността на всеки от замесените работници при причиняване на вреда на работодателя

Налице е вреда, която е причинена от няколко работници. Как да определя отговорността на всеки от тях? Това е често срещан в практиката случай, затова точното и справедливо определяне на отговорността на всеки от замесените работници придобива изключ...

Отмяна на незаконно уволнение на служител в администрацията

Трудов договор на служител в общинска администрация е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ поради намаляване обема на работа. Съдът отменя уволнението като незаконосъобразно. Трябва ли служителят да бъде възстановен на предишната работа,...

Отчитане на приходите от продажби на доставки на българските дружества на територии извън страната

При тристранна сделка, в която ние сме посредник, клиентът иска да плати в брой (на нашия търговец, който ще ги посети една седмица по-късно), тъй като сумата е много малка. Съществува ли ограничение да издадем касова бележка? Допускаме, че въпросът...

Ползване на Медицински услуги за неосигурен чужд гражданин

Българин е женен за рускиня от Беларус през 2013 година. По паспортни данни се води с продължително пребиваване. На определени периоди й се удължава пребиваването. Семейството живее в България, но тя не работи. Опитвала се е да си плаща здравните вн...

Преназначаване на държавен служител в по-висока длъжност

Може ли държавен служител да заеме по-висока длъжност, ако не е повишен в ранг по общия законов ред? Държавният служител се повишава в следващия по-висок ранг, когато е получил годишна оценка на изпълнението на длъжността “Изключително изпълнение” по...

Публикуване на ГФО на малки и микропредприятия

Съгласно чл. 38, ал. 4 от новия Закон за счетоводство “малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността”, а съгласно чл. 29, ал. 4 ...

Разходи за ДМА

Фирма придобива сграда чрез възлагане строителството на външна фирма. На 10.09.2015 г. е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата. Освен фактурираните от изпълнителя строително-монтажни работи, разходи за проектиране можем ли да...

Трудов договор по ПМС № 66/1996 г.

Назначена съм на работа в община с трудов договор на основание чл. 67 т. 1 от КТ по ПМС 66. Какви права имат назначените по този начин? Имаме ли право да получаваме допълнителни тримесечни плащания като другите служители? В бюджетните организации мо...

В пресата за вас

Бизнес комбинация с отрицателен резултат

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира изчисляване на ефекта от бизнес комбинацията с отрицателен резултат. Ако при изчисляване на ефекта от бизнес комбинацията се получи отрицателен резултат, т.е. ако нетн...

Задължения на работодателя, когато получи eкспертно решение на ТЕЛК, касаещо негов работник или служител

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Росен Русков, адвокат, разглежда разпоредбите на Дело С-146/05 на Съда на Европейския съюз. В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Теодора Дичева, директор на дирекция в ИА ...

Противопоставимост и привилегия на залога на търговско предприятие, когато имотът, включен в заложеното търговско предприятие, е отчужден от залогодателя

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Терзиева, юрист, коментира противопоставимостта и привилегията на залога на търговско предприятие, когато имотът, включен в заложеното търговско предприятие, е отчужден от залогодател...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически код...

Справочна информация бр. 18/2016

Централни валутни курсове за периода 03.05 - 12.05.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...