начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 9, 1 - 15 май 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2016 г.
Писма и указания

94-3119 от 12.01.2016 г. Относно: Пенсиониране по желание една година преди навършване на необходимата възраст

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право ...

№ 23-22-2170 от 15.01.2016 г. Относно: Начисляване на данък за доставката на обща туристическа услуга

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството е лицензиран туроператор и предоставя обща туристическа услуга по чл. 136 от ЗДДС на данъчно задължени лица, които са пътуващи лица по смисъла на пар. 1, т. 37а от ДР на ЗДДС, но...

№ 24-37-78 от 22.01.2016 г. Относно: прекратяване на данъчното облагане при отказ от право на собственост върху превозно средство

По повод на инициирано производство за изготвяне на становище относно констатирано в практиката на органите по приходите противоречие при отказ от право на собственост върху регистрирано за движение превозно средство и свързаните с него последици за ...

№ 24-39-151 от 18.01.2016 г. Относно: данъчни аспекти на сделки, свързани с осъществяване на сондажни дейности в изключителната икономическа зона на България по договор за изпълнение от дружество, регистрирано в Швейцария

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 24-39-151 от 19.11.2015 г., в което е представена следната фактическа обстановка: .... Corporation plc. е дружество, действащо и регистрира...

№ 26-231 от 08.03.2016 г. Относно: командироване на работник или служител

Установените в чл. 142 от Кодекса на труда (КТ) форми на отчитане на работното време са две: подневно - в работни дни (ал. 1) и сумирано изчисляване на работното време (ал. 2). При подневното отчитане нормалната продължителност на работното време пре...

№ 94-00-24 от 23.02.2016 г. Относно: Данъчно третиране на продажбата на недвижими имоти

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, сте собственик на 39 броя гаражи, които сте придобили през 2006 година като дарение от родителите си, съгласно предоставено копие на Нотариален акт № … от 14.02.2006 година. Посочили сте също, ...

№ 94-00-27 от 22.02.2016 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ

В отговор на направено от Вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП …, с вх. № … от 12.02.2016 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие и съпругата Ви сте родители на три деца, като едната Ви дъщеря е с наследствено заболяв...

№ 94-101 от 13.01.2016 г. Относно: Право на обезщетение при придобиване на пенсия в намален размер

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право ...

№ 94-М-7 от 18.01.2016 г. Относно: доброволно платени публични задължения след изтичане на давностните срокове

Във връзка с Ваше писмо постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-М-7 от 05.01.2016 г., относно платени от Вас публични задължения за местни данъци и такси за притежавания от Вас недвижим имот, във връзка с извършена разпоредителна сделка – дарение със същия ...

Анотации

Вноски за здравно осигуряване на безработно лице, което вече не получава обезщетение за безработица и е без никакви доходи

В бр. 5 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Кой внася вноски за здравно осигуряване на безработно лице, което вече не получава обезщетение за безработица и е без никакви доходи? Здравното осигуряване...

Данъчно третиране на доходите, получени от търговия с валута от участие на валутна борса FOREX

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Облагаеми ли са доходите, получени от търговия с валута от участие на валутна борса FOREX, и ако са - какво е данъчното им т...

Документиране придобиването на стоки, използвани и за стопански нужди, и за лични нужди

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се документира придобиването на стоки, използвани и за стопански нужди, и за лични нужди? 1. Когато лицето е избрало да не приспада данъчен кредит за стока...

Дължими окончателни данъци по ЗДДФЛ

В бр. 3-4 от 2016 г. на сп. "Данъците в Република България" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са дължимите окончателни данъци по ЗДДФЛ? 1. Окончателен данък за доходи на чуждестранни физически лица на основание чл. 37, ал. 1...

Задължения на работодателя по време на изпълнението на трудовото правоотношение

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя по време на изпълнението на трудовото правоотношение? Според чл. 124 КТ по трудовото правоотношение работникът или служителят...

Задълженията на работодателя за информиране и консултиране на работниците и служителите

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Актив" Атанас Йорданов, юрист, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя за информиране и консултиране на работниците и служителите в предприятието? По реда на чл. 130 от КТ работодателят е длъжен да предос...

Начисляване на ДДС при ВОП

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Фирма с дейност пътна помощ представя фактура, издадена на 12.01.2016 г., за закупен специален автомобил - пътна помощ. Фирмата е данъчно задължено лице (...

Невъзможност за приспадане на надвнесен корпоративен данък от следващи авансови вноски

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: През 2014 г. имам надвнесен корпоративен данък печалба за 135 ед. Същият бе записан в ГДД, без да е посочено желание за възстановяване. През 2015 г. реа...

Определяне данъчните ефекти по ЗКПО за 2015 г. и 2016 г.

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Велин Филипов, д.е.с., данъчен консултант, отговаря на вратата: Предприятие е придобило данъчен амортизируем актив за 100 ед. през 2015 г., който е амортизиран за цялата данъчна 2015 г. с годиш...

Отчитане на сделките със сгради

В бр. 8 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър на финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат сделките със сгради? В Закона за устройство на територията няма определение за „сграда", а за различни видове сгради, в зависимост от предназна...

Промените в ППЗДДС, свързани с личното потребление на стоки и услуги

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените, свързани с личното потребление на стоки и услуги, в ППЗДДС? По правило безвъзмездните доставки на стоки и услуги (д...

Разпоредба на § 51 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Ася Гoнева, изпълнителен секретар на КНСБ, отговаря на въпроса: За кого се отнася разпоредбата на § 51 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигу...

Счетоводно отчитане и данъчно облагане на преобразуването на търговско дружество чрез разделяне

В бр. 3-4 от 2016 г. на сп. "Данъците в Република България" Евгени Рангелов, магистър на финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и данъчното облагане на преобразуването на търговско дружество чрез разделяне? При преобразуване на т...

Третиране на доходите от наем по ЗДДС за собствениците на сградата

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Три физически лица притежават сграда на територията на страната, която е отдадена под наем на банка. Едното от тези лица е установено в Англия - там е д...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май 2016 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти май: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодате...

Държавен вестник в бр. 9 от 2016 г.

ДВ, бр. 28 от 8.04.2016 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните ...

Осигурителен календар за май 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 9/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 22 април 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...