Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 19, 23 - 29 май 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 23 - 29 май 2016 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 19/2016 г.

Правителството одобри проект на нов закон за независимия финансов одит и ще го предложи на Народното събрание за приемане. Проектът е изготвен във връзка с транспониране в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/56/ЕС, изменяща...

Народно събрание бр.19/2016 г.

Парламентът прие на второ четене Закон за електронната идентификация. В определени сектори на държавното управление, като финанси, здравеопазване, социални дейности, физическите лица ще могат да се идентифицират чрез секторни електронни идентификатор...

Основания за прекратяване на трудовото правоотношение в случаите на придобито право на пенсия. Прекратяване на договора на работещ пенсионер

Кодексът на труда (КТ) регламентира възможност за прекратяване на трудовото правоотношение при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст както по инициатива на работника (служителя), така и от работодателя 1. Работникът или служит...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 19/2016

Дело C‑606/12 и дело C‑607/12, решение от 6 март 2014 г. страни: Dresser-Rand SA срещу Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova Предмет на спора е облагането с нулева ставка. В своето решение Съдът на ЕС п...

Въвеждане на работно време с променливи граници в отделни звена на бюджетна организация

Допустимо ли е въвеждането на сумарно изчисляване на работното време в част от отделите на бюджетна институция, в която няма автоматизирана система за отчитане и контрол на работното време? Предвижда се вътре в отдела чрез графици всеки да посочва в ...

Данъчно третиране на извършени строително-монтажни дейности

Обръщам се към вас с молба за вашето професионално становище по повод на следната сделка между 2 български фирми, регистрирани по ЗДДС в България. Едната фирма, А, разполага със собствен имот във Виена, Австрия, другата фирма, Б, разполага с персонал...

Обезщетения при придобиване на право на пенсия в намален размер при условията на чл. 68а КСО

Физическо лице работи по трудов договор и е трудоустроено. Лицето е родено на 20 януари 1957 година и иска да се пенсионира на 20 ноември 2016 г. според закона. Лицето има ли право да получи обезщетение по чл. 222 от КТ? От данните в запитването мо...

Промяна на условие в трудов договор с държавно предприятие

Работя в държавно предприятие на постоянен трудов договор за осемчасов работен ден с шестмесечен изпитателен срок. При изтичане срока на изпитване ми се предлага да премина на шестчасов работен ден. Длъжен ли съм да приема и как ще ми се отрази на ст...

В пресата за вас

Доклад за дейността на дружеството

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: Трябва ли да бъде включена информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон в доклада за дейността на дружеството? Според чл. 187д от ТЗ в год...

Облагат ли се с данък върху недвижимите имоти временни сгради, изградени по реда на временното строителство

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Облагат ли се с данък върху недвижимите имоти временни сгради, изградени по реда на временното строителство? Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за местн...

Прилагане разпоредбите на ЗДДС при връщане на апортиран актив

В бр. 3-4 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Мая Жотева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Какви правила трябва да спазваме по прилагането на ЗДДС и каква данъчна документация трябва да съставим, когато ни е върнат апортиран...

Промяна в отчитането на приходите от дивиденти в бюджетните организации

доц. д-р Диана Имаилова В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Диана Имаилова посочва промените в отчитането на приходите от дивиденти в бюджетните организации. С ДДС № 05/14.04.2015 г. на МФ се извърши промяна в отчитането на приходите ...

Форми на финансовите отчети на предприятията, прилагащи Националните счетоводни стандарти

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира формите на финансовите отчети на предприятията, прилагащи Националните счетоводни стандарти. Вярното и честно представяне на финансовата информация във финансовите отч...

Справочник

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически код...

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”

Министерство на труда и социалната политика Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 “Подобряване д...

Справочна информация бр. 19/2016

Централни валутни курсове за периода 13.05 - 20.05.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...