Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 19, 23 - 29 май 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 23 - 29 май 2016 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 19/2016 г.

Правителството одобри проект на нов закон за независимия финансов одит и ще го предложи на Народното събрание за приемане. Проектът е изготвен във връзка с транспониране в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/56/ЕС, изменяща Директива 2006/43/ЕС относно ...

Народно събрание бр.19/2016 г.

Парламентът прие на второ четене Закон за електронната идентификация. В определени сектори на държавното управление, като финанси, здравеопазване, социални дейности, физическите лица ще могат да се идентифицират чрез секторни електронни идентификатори и да се възползват от електр...

Основания за прекратяване на трудовото правоотношение в случаите на придобито право на пенсия. Прекратяване на договора на работещ пенсионер

Кодексът на труда (КТ) регламентира възможност за прекратяване на трудовото правоотношение при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст както по инициатива на работника (служителя), така и от работодателя 1. Работникът или служителят може да прекрати трудовия...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 19/2016

Дело C‑606/12 и дело C‑607/12, решение от 6 март 2014 г. страни: Dresser-Rand SA срещу Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova Предмет на спора е облагането с нулева ставка. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 17, параграф 2,...

Въвеждане на работно време с променливи граници в отделни звена на бюджетна организация

Допустимо ли е въвеждането на сумарно изчисляване на работното време в част от отделите на бюджетна институция, в която няма автоматизирана система за отчитане и контрол на работното време? Предвижда се вътре в отдела чрез графици всеки да посочва в кой ден от седмицата колко час...

Данъчно третиране на извършени строително-монтажни дейности

Обръщам се към вас с молба за вашето професионално становище по повод на следната сделка между 2 български фирми, регистрирани по ЗДДС в България. Едната фирма, А, разполага със собствен имот във Виена, Австрия, другата фирма, Б, разполага с персонал и се явява подизпълнител на ф...

Обезщетения при придобиване на право на пенсия в намален размер при условията на чл. 68а КСО

Физическо лице работи по трудов договор и е трудоустроено. Лицето е родено на 20 януари 1957 година и иска да се пенсионира на 20 ноември 2016 г. според закона. Лицето има ли право да получи обезщетение по чл. 222 от КТ? От данните в запитването може да се предположи, че става ...

Промяна на условие в трудов договор с държавно предприятие

Работя в държавно предприятие на постоянен трудов договор за осемчасов работен ден с шестмесечен изпитателен срок. При изтичане срока на изпитване ми се предлага да премина на шестчасов работен ден. Длъжен ли съм да приема и как ще ми се отрази на стажа при пенсиониране? Нормалн...

В пресата за вас

Доклад за дейността на дружеството

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: Трябва ли да бъде включена информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон в доклада за дейността на дружеството? Според чл. 187д от ТЗ в годишния финансов отчет на дружес...

Облагат ли се с данък върху недвижимите имоти временни сгради, изградени по реда на временното строителство

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Облагат ли се с данък върху недвижимите имоти временни сгради, изградени по реда на временното строителство? Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с да...

Прилагане разпоредбите на ЗДДС при връщане на апортиран актив

В бр. 3-4 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Мая Жотева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Какви правила трябва да спазваме по прилагането на ЗДДС и каква данъчна документация трябва да съставим, когато ни е върнат апортиран дълготраен материален актив с...

Промяна в отчитането на приходите от дивиденти в бюджетните организации

доц. д-р Диана Имаилова В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Диана Имаилова посочва промените в отчитането на приходите от дивиденти в бюджетните организации. С ДДС № 05/14.04.2015 г. на МФ се извърши промяна в отчитането на приходите от дивиденти от дялове и акции...

Форми на финансовите отчети на предприятията, прилагащи Националните счетоводни стандарти

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира формите на финансовите отчети на предприятията, прилагащи Националните счетоводни стандарти. Вярното и честно представяне на финансовата информация във финансовите отчети следва да притежава и таки...

Справочник

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически кодекс на Общността, въвежда задъ...

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”

Министерство на труда и социалната политика Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството...

Справочна информация бр. 19/2016

Централни валутни курсове за периода 13.05 - 20.05.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...