Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 20, 30 май - 5 юни 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 30 май - 5 юни 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 20/2016 г.

ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г. Народното събрание прие Решение за промяна в състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Правителството прие Поста...

Корекция на начислен данък при тотална щета

В резултат на пътнотранспортно произшествие бе регистрирана тотална щета на камион, при придобиването на който дружеството ни е ползвало данъчен кредит. По силата на чл. 79, ал. 2 от ЗДДС в тази връзка бе извършена корекция на ползвания данъчен кредит по реда на на чл. 79, ал. 6,...

Народно събрание бр.20/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. В мотивите на вносителя - Министерския съвет, се посочва, че с текстовете се променя механизмът за предоставяне на държавна помощ на земеделските стопани под формата на отстъпка от акц...

Основания за прекратяване на трудовото правоотношение в случаите на придобито право на пенсия. Прекратяване на договора на работещ пенсионер

Кодексът на труда (КТ) регламентира възможност за прекратяване на трудовото правоотношение при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст както по инициатива на работника (служителя), така и от работодателя 1. Работникът или служителят може да прекрати трудовия...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 20/2016

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑92/13, решение от 10 септември 2014 г. страни: Gemeente ’s-Hertogenbosch срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е правото на приспадане при ползване на собствена сграда от община. В своето решение...

Изплащане на задължение към доставчик чрез внасяне на парични средства от касата на предприятието по банковата му сметка

Как да осчетоводя плащане, ако плащането по фактура на доставчик, платена на гише в банката, а не през сметката на фирмата. Сумата е 38 000. Това попада ли в обсега на Закона за ограничаване на плащанията в брой? Когато се изплаща задължение към доставчик чрез внасяне на паричн...

Изплащане на обезщетение при ранно пенсиониране

Наш служител реши да се пенсионира с намалена пенсия осем месеца преди навършване на възрастта. Имаме ли право да му изплатим обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда? В съответствие с новия чл. 68а от КСО (в сила от 01.01.2016 г.) по свое желание работникът или служите...

Начален инструктаж на държавни служители при изпълнение на контролни дейности

Работещи в агенции, дирекции и служби длъжностни лица, осъществяващи контрол при посещения в производствени звена, подлежат ли при всяко посещение на начален инструктаж по безопасност на труда? В Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. са определени условията и редът за провеждането ...

Отпуск във връзка с отглеждане на дете със 100% ТЕЛК

Държавен служител е родител и отглежда дете с определена 100% ТЕЛК. Има ли право на допълнителни дни платен годишен отпуск на това основание? В Закона за държавния служител не е предвиден такъв вид отпуск. За гледане на болно дете може да се ползва целеви отпуск за временна нера...

Срокове за подаване на осигурителни декларации

Заплати за месец април 2016 г. са изплатени на 28.04.2016 г. Какви са сроковете за подаване на декларация образец 1 и образец 6 с данни за осигуряване към НАП и съответно внасяне на осигурителни вноски и данък? Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържани...

Уволнение през време на отпуск поради временна неработоспособност

Служител отправя предизвестие по чл. 326 от КТ за прекратяване на трудовия договор, но след 4 дни излиза в отпуск по болест. Има ли работодателят право да го уволни през време на болничните поради съкращаване на щата? През време на отправеното предизвестие за уволнение трудовото...

Фундаментални грешки по смисъла на СС 8

През 2015 година придобиваме дълготраен материален актив - телевизор за наш имот. Месец по късно продаваме имота заедно с всичкия инвентар (включително и телевизора). Сега в 2016 г. обаче получавам кредитно известие за вече продадения от нас телевизор и фактура за нов телевизор н...

В пресата за вас

България ще подаде искане за дерогация от ДДС директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на определени видове превозни средства

В бр. 72 oт 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с искането за дерогация от разпоредбите на ДДС директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на определени видове превозни средства. Правителст...

Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

В бр. 4 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира важните събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет. Националният стандарт 10 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет и съответният МСС 10 ...

Относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой

В бр. 3-4 от 2016 г. на списание “Данъците на Република България” Офелия Славкова, д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Измененията в Закона за огра­ничаване на плащанията в брой, об­народвани в “Държавен вестник”, бр. 95...

Публична продан на недвижим имот, включен в заложено търговско предприятие, по реда на ГПК

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Терзиева, юрист, коментира публичната продан на недвижим имот, включен в заложено търговско предприятие по реда на ГПК. Ако имотът, включен в заложено по реда на ЗОЗ търговско предприятие, бъде реализиран чрез пуб...

Разлики между договора за аренда и договора за наем

В бр. 3 от 2016 г. на списание “Собственост и право” Крум Тодоров, юрист, коментира разликите между договора за аренда и договора за наем. На първо място - следва да бъде отбелязано, че предмет на договора за аренда могат да бъдат само предвидените в чл. 1, ал. 3 ЗАЗ вещи - земед...

Справочник

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически кодекс на Общността, въвежда задъ...

Справочна информация бр. 20/2016

Централни валутни курсове за периода 25.05 - 27.05.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...