Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 20, 30 май - 5 юни 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 30 май - 5 юни 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 20/2016 г.

ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г. Народното събрание прие Решение за промяна в състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобще...

Корекция на начислен данък при тотална щета

В резултат на пътнотранспортно произшествие бе регистрирана тотална щета на камион, при придобиването на който дружеството ни е ползвало данъчен кредит. По силата на чл. 79, ал. 2 от ЗДДС в тази връзка бе извършена корекция на ползвания данъчен креди...

Народно събрание бр.20/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. В мотивите на вносителя - Министерския съвет, се посочва, че с текстовете се променя механизмът за предоставяне на държавна помощ на земеделските стопани ...

Основания за прекратяване на трудовото правоотношение в случаите на придобито право на пенсия. Прекратяване на договора на работещ пенсионер

Кодексът на труда (КТ) регламентира възможност за прекратяване на трудовото правоотношение при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст както по инициатива на работника (служителя), така и от работодателя 1. Работникът или служит...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 20/2016

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑92/13, решение от 10 септември 2014 г. страни: Gemeente ’s-Hertogenbosch срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е правото на приспадане при ползване на собствена сгра...

Изплащане на задължение към доставчик чрез внасяне на парични средства от касата на предприятието по банковата му сметка

Как да осчетоводя плащане, ако плащането по фактура на доставчик, платена на гише в банката, а не през сметката на фирмата. Сумата е 38 000. Това попада ли в обсега на Закона за ограничаване на плащанията в брой? Когато се изплаща задължение към до...

Изплащане на обезщетение при ранно пенсиониране

Наш служител реши да се пенсионира с намалена пенсия осем месеца преди навършване на възрастта. Имаме ли право да му изплатим обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда? В съответствие с новия чл. 68а от КСО (в сила от 01.01.2016 г.) по свое ...

Начален инструктаж на държавни служители при изпълнение на контролни дейности

Работещи в агенции, дирекции и служби длъжностни лица, осъществяващи контрол при посещения в производствени звена, подлежат ли при всяко посещение на начален инструктаж по безопасност на труда? В Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. са определени усло...

Отпуск във връзка с отглеждане на дете със 100% ТЕЛК

Държавен служител е родител и отглежда дете с определена 100% ТЕЛК. Има ли право на допълнителни дни платен годишен отпуск на това основание? В Закона за държавния служител не е предвиден такъв вид отпуск. За гледане на болно дете може да се ползва ...

Срокове за подаване на осигурителни декларации

Заплати за месец април 2016 г. са изплатени на 28.04.2016 г. Какви са сроковете за подаване на декларация образец 1 и образец 6 с данни за осигуряване към НАП и съответно внасяне на осигурителни вноски и данък? Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-8...

Уволнение през време на отпуск поради временна неработоспособност

Служител отправя предизвестие по чл. 326 от КТ за прекратяване на трудовия договор, но след 4 дни излиза в отпуск по болест. Има ли работодателят право да го уволни през време на болничните поради съкращаване на щата? През време на отправеното преди...

Фундаментални грешки по смисъла на СС 8

През 2015 година придобиваме дълготраен материален актив - телевизор за наш имот. Месец по късно продаваме имота заедно с всичкия инвентар (включително и телевизора). Сега в 2016 г. обаче получавам кредитно известие за вече продадения от нас телевизо...

В пресата за вас

България ще подаде искане за дерогация от ДДС директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на определени видове превозни средства

В бр. 72 oт 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с искането за дерогация от разпоредбите на ДДС директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на определени видове ...

Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

В бр. 4 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира важните събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет. Националният стандарт 10 Събития, настъпили след датата на годишния финанс...

Относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой

В бр. 3-4 от 2016 г. на списание “Данъците на Република България” Офелия Славкова, д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Измененията в Закона за огра­ничаване на плащанията в брой, об­народван...

Публична продан на недвижим имот, включен в заложено търговско предприятие, по реда на ГПК

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Терзиева, юрист, коментира публичната продан на недвижим имот, включен в заложено търговско предприятие по реда на ГПК. Ако имотът, включен в заложено по реда на ЗОЗ търговско предпри...

Разлики между договора за аренда и договора за наем

В бр. 3 от 2016 г. на списание “Собственост и право” Крум Тодоров, юрист, коментира разликите между договора за аренда и договора за наем. На първо място - следва да бъде отбелязано, че предмет на договора за аренда могат да бъдат само предвидените в...

Справочник

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически код...

Справочна информация бр. 20/2016

Централни валутни курсове за периода 25.05 - 27.05.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...