Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 21, 6 - 12 юни 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 6 - 12 юни 2016 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 21/2016 г.

Правителството одобри проект на нов Закон за концесиите (ЗК). Той урежда основните принципи и правила, свързани с подготовката, провеждането и приключването на процедурите, изпълнението и контрола по концесионните договори, както и необходимите действия по планирането им. С проек...

Народно събрание бр.21/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за публичните финанси. Парламентът прие процедура за финансово оздравяване на общини. Разписани са критерии за идентифициране на общини с финансови затруднения. При наличие на три или повече от посочените в закона показател...

Облагане доходите на дългосрочно командировани в чужбина работници

При наличието на изискването на чл. 121, ал. 2 от ДОПК (изричното съгласие на командированите) българско дружество ще командирова в Австрия дългосрочно свои работници, които ще пребивават и работят там повече от 183 дни във всеки дванадесетмесечен период, започващ или приключващ ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 21/2016

Дела C‑144/13, C‑ 154/13 и C‑160/13, решение от 26 феврури 2015 г. страни: VDP Dental Laboratory NV срещу Staatssecretaris van Financiën (C‑ 144/13), Staatssecretaris van Financiën срещу X BV (C‑ 154/13), Nobel Biocare Nederland BV(C‑...

Данък по ЗМДТ за автомобил

Кой е компетентният орган по прилагане на ЗМДТ? В закона пише, че дължимият данък МПС се плаща на две равни вноски. Значи ли това, че ако притежавам автомобил от януари до март например, ще дължа данък за половин година? Компетентният орган по прилагането на ЗМДТ е кметът на съо...

Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Ако дадено лице е било на борсата и сега го назначим в нашето предприятие, ни интересува дали периода, в който то е било на борсата, трябва да го зачитаме за допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит? Допълнителното трудово възнаграждение з...

Зачитане на осигурителен стаж по болничен лист след закриване на администрация

Какъв е редът за признаване на осигурителен стаж за времето на ползване на болничен лист на служител с прекратено правоотношение поради закриване на администрация? Болничният лист е ползван в едномесечния период след прекратяване на правоотношението. Както е известно, в съответс...

Изплащане на наем

Физически лица: съпруг и съпруга, отдават под наем на ЕТ - физическото лице (съпруг), техен имот. Възможно ли е да се заложи в договора плащане на наемна цена в м. декември еднократно за годината - изплатената сума ще бъде за времето на отдаването през цялата година. Съгласно ч...

Прекратяване на срочен договор до завръщане на титуляря, когато заместващият държавен служител е в отпуск по болест

Прекратява ли се срочният договор до завръщане на титуляря на държавен служител, ако заместникът е в болничен поради задържане през време на бременност, ако в този период титулярят се завърне? Ако договорът се прекрати, ще може ли бременната да ползва отпуски и да получава обезще...

Трудов договор по външно съвместителство. Правомощия на работодателя по време на отпуск

1. Съществува ли забрана за сключване на трети трудов договор по външно съвместителство, при условие че не е нарушена разпоредбата на чл. 113 от Кодекса на труда? 2. Когато един ръководител е в неплатен отпуск, може ли да се счита, че изпълнението на служебните му задължения е пр...

Честота на изплащане на трудовото възнаграждение

Бих искал да получавам месечното си възнаграждение на четири равни части, които да ми се изплащат всяка седмица. Позволено ли е това от закона? Да, бихте могли да получавате всеки месец възнаграждението си на четири равни части, стига това да е било уговорено предварително с раб...

В пресата за вас

Определяне на мястото на изпълнение на дистанционните продажби, когато стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на страната

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда промените в режима на дистанционните продажби съгласно измененията в ЗДДС от началото на 2016 г. Съгласно новата редакция на чл. 20, ал. 1 ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стоки пр...

Проект за подпомагане на МСП при наемането на изследователи

В бр. 101 от 2016 г. на сп. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с проект за подпомагане на активни МСП при наемането на изследователи. Наскоро Европейският съюз стартира пилотен проект на стойност 7 млн. евро с цел да подпомогне активни МСП при наемането на изсле...

Промени в СБО

В бр. 5 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Диана Ималова коментира промените в Сметкоплана на бюджетните предприятия. През 2016 г. бюджетните организации ще прилагат Сметкоплана, който е утвърден с ДДС № 05/14.04.2015 г. относно промени в наименованията на някои смет...

Публикуване на годишните финансови отчети в търговския регистър към Агенцията по вписванията

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., разяснява публикуването на годишните финансови отчети (ГФО) в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Публикуването на ГФО в търговския регистър е подчинено на нормативните разпоредби на Зако...

Сключване и изменение на договор за обществена поръчка

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Елена Димова и Александър Александров коментират сключването и изменението на договора при възлагане на обществена поръчка. Сключването и изменението на договора при възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти...

Справочник

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически кодекс на Общността, въвежда задъ...

Справочна информация бр. 21/2016

Централни валутни курсове за периода 30.05 - 03.06.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...