Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 21, 6 - 12 юни 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 6 - 12 юни 2016 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 21/2016 г.

Правителството одобри проект на нов Закон за концесиите (ЗК). Той урежда основните принципи и правила, свързани с подготовката, провеждането и приключването на процедурите, изпълнението и контрола по концесионните договори, както и необходимите дейст...

Народно събрание бр.21/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за публичните финанси. Парламентът прие процедура за финансово оздравяване на общини. Разписани са критерии за идентифициране на общини с финансови затруднения. При наличие на три или повече от...

Облагане доходите на дългосрочно командировани в чужбина работници

При наличието на изискването на чл. 121, ал. 2 от ДОПК (изричното съгласие на командированите) българско дружество ще командирова в Австрия дългосрочно свои работници, които ще пребивават и работят там повече от 183 дни във всеки дванадесетмесечен пе...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 21/2016

Дела C‑144/13, C‑ 154/13 и C‑160/13, решение от 26 феврури 2015 г. страни: VDP Dental Laboratory NV срещу Staatssecretaris van Financiën (C‑ 144/13), Staatssecretaris van Financiën срещу X BV (C‑ 154/13), Nobel...

Данък по ЗМДТ за автомобил

Кой е компетентният орган по прилагане на ЗМДТ? В закона пише, че дължимият данък МПС се плаща на две равни вноски. Значи ли това, че ако притежавам автомобил от януари до март например, ще дължа данък за половин година? Компетентният орган по прила...

Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Ако дадено лице е било на борсата и сега го назначим в нашето предприятие, ни интересува дали периода, в който то е било на борсата, трябва да го зачитаме за допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит? Допълните...

Зачитане на осигурителен стаж по болничен лист след закриване на администрация

Какъв е редът за признаване на осигурителен стаж за времето на ползване на болничен лист на служител с прекратено правоотношение поради закриване на администрация? Болничният лист е ползван в едномесечния период след прекратяване на правоотношението....

Изплащане на наем

Физически лица: съпруг и съпруга, отдават под наем на ЕТ - физическото лице (съпруг), техен имот. Възможно ли е да се заложи в договора плащане на наемна цена в м. декември еднократно за годината - изплатената сума ще бъде за времето на отдаването п...

Прекратяване на срочен договор до завръщане на титуляря, когато заместващият държавен служител е в отпуск по болест

Прекратява ли се срочният договор до завръщане на титуляря на държавен служител, ако заместникът е в болничен поради задържане през време на бременност, ако в този период титулярят се завърне? Ако договорът се прекрати, ще може ли бременната да ползв...

Трудов договор по външно съвместителство. Правомощия на работодателя по време на отпуск

1. Съществува ли забрана за сключване на трети трудов договор по външно съвместителство, при условие че не е нарушена разпоредбата на чл. 113 от Кодекса на труда? 2. Когато един ръководител е в неплатен отпуск, може ли да се счита, че изпълнението на...

Честота на изплащане на трудовото възнаграждение

Бих искал да получавам месечното си възнаграждение на четири равни части, които да ми се изплащат всяка седмица. Позволено ли е това от закона? Да, бихте могли да получавате всеки месец възнаграждението си на четири равни части, стига това да е било...

В пресата за вас

Определяне на мястото на изпълнение на дистанционните продажби, когато стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на страната

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда промените в режима на дистанционните продажби съгласно измененията в ЗДДС от началото на 2016 г. Съгласно новата редакция на чл. 20, ал. 1 ЗДДС мястото на изпъ...

Проект за подпомагане на МСП при наемането на изследователи

В бр. 101 от 2016 г. на сп. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с проект за подпомагане на активни МСП при наемането на изследователи. Наскоро Европейският съюз стартира пилотен проект на стойност 7 млн. евро с цел да подпомогне акти...

Промени в СБО

В бр. 5 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Диана Ималова коментира промените в Сметкоплана на бюджетните предприятия. През 2016 г. бюджетните организации ще прилагат Сметкоплана, който е утвърден с ДДС № 05/14.04.2015 г. относно промени ...

Публикуване на годишните финансови отчети в търговския регистър към Агенцията по вписванията

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., разяснява публикуването на годишните финансови отчети (ГФО) в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Публикуването на ГФО в търговския регистър е подчинено на н...

Сключване и изменение на договор за обществена поръчка

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Елена Димова и Александър Александров коментират сключването и изменението на договора при възлагане на обществена поръчка. Сключването и изменението на договора при възлагане на обществена п...

Справочник

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически код...

Справочна информация бр. 21/2016

Централни валутни курсове за периода 30.05 - 03.06.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...