начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 22, 13 - 19 юни 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 13 - 19 юни 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 22/2016 г

ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 79 от 13 април 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. 2. Постановление № 80 от 14 април 2016 г. за откриване на Научноиз...

Преотстъпено право на строеж на УПИ при сделки с обезщетени собственици

Въпросите, свързани с преотстъпеното право на строеж срещу насрещната престация с предмет право на собственост върху недвижим имот, биха имали различно данъчно третиране според спецификите на сключеното споразумение на замяна и в зависимост на данъчн...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 22/2016

Дело C‑219/13, решение от 14 септември 2014 г. страни: K Oy Предмет на спора е правото на намалена ставка за книги в зависимост от носителя им. В своето определение Съдът на ЕС приема, че член 98, параграф 2, първа алинея от Директива 2006/112/...

Връщане на сумата за представително облекло

Държавен служител е бил в отпуск поради временна неработоспособност. Дължи ли връщане на получената за представително облекло сума пропорционална на периода, през който е отсъствал поради болнични? Държавният служител има право на средства за предст...

Документи, издавани от земеделски производител при касово плащане

Регистриран земеделски производител, с ЕИК-ЕГН, трябва ли да има касов апарат и в кои случаи? Как стои въпросът за регистрирано ООД като земеделски производител? От зададения въпрос не се разбира дали въпросният земеделски производител - физическо л...

Допълнително споразумение и платен годишен отпуск

С допълнително споразумение се променят длъжността и основната работна заплата на служител. Необходимо ли е да се запише и размерът на полагащия се платен годишен отпуск, който остава, както е бил на старата длъжност? С допълнително споразумение по ...

Изплащане на часовете, получени от превръщането на нощните часове в дневни при сумирано отчитане на работно време

Когато е въведено тримесечно сумарно изчисляване на работното време, кога се изплащат извънредните часове, получени от превръщането на нощните часове в дневни - всеки месец или наведнъж накрая? Сумираното изчисляване е форма за отчитане на работното...

Корекция на грешки от предходни периоди

Земеделско дружество имаше налична продукция към 31.12.2015 г. Към днешна дата реализира цялата налична продукция и тя се оказа доста повече от осчетоводените добиви в края на годината. Как е правилно да постъпя - дали мога да пусна корекция на ГДД п...

Наемане на лек автомобил при условията на оперативен лизинг

Ако ЕООД, регистрирано по ДДС, наеме автомобил под наем чрез оперативен лизинг - има ли право да счита 100% от направените вноски по лизинга, както и плащанията за гориво, ремонти и техническо обслужване за разход на фирмата. Има ли право на данъчен ...

Отчитане на кредитно известие

Получавам фактура за ток и я плащам. След плащането получавам фактура за авансово плащане на същата стойност, с обяснението, че към фактурата за ток е издадено кредитно известие (което още не съм получила), с което те са си я прихванали/закрили. Как ...

Прекратяване на ТД при спечелен конкурс при друг работодател

Служител работи по безсрочен трудов договор. Без да уведоми работодателя си, той се явява се на конкурс за заемане на длъжност в друго предприятие и го печели. Дава ли му спечеленият конкурс правото без предизвестие да прекрати трудовия договор на ос...

Финансов лизинг

Като ЮЛ през 2014 г. сме придобили чрез лизинг актив - товарен автомобил с право на данъчен кредит, като сме продължили започнат лизинг чрез прехвърлянето ни съответното право от друго ЮЛ с тристранно споразумение с лизинговата компания. Лизингът е с...

В пресата за вас

Новият данък върху таксиметровия превоз на пътници

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Централно управление на НАП, разглежда последните промени в Закона за местните данъци и такси. В “Държавен вестник”, бр. 32 от 22.04.2016 г., бе обнарод...

Прилагане на нормата на чл. 273, ал. 2 от ТЗ

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Маргаритa Балабанова, юрист, коментира прилагане на нормата на чл. 273, ал. 2 от ТЗ. С изключение на случаите на преобразуване по гл. 16 от ТЗ и на обявяването на търговските дружества в несъ...

Ред и начин за документиране и деклариране на печалбите на местно юридическо лице според ЗКПО във връзка с приложима СИДДО

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда реда и начина за документиране и деклариране на печалбите на местно юридическо лице според ЗКПО във връзка с приложима СИДДО. Прилагане на методите за премахван...

Счетоводно отчитане на обратно придобитите собствени акции

В бр. 5 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” Владимир Христов, д.е.с., коментира и илюстрира чрез примери счетоводно отчитане на обратно придобитите собствени акции. Правната уредба на придобиването на собствени акции се съдържа в членове 187а - 18...

Справочник

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически код...

Промяна в ставката по ДДС в Гърция, в сила от 1 юни 2016 г.

Национална агенция за приходите От 1 юни 2016 г. стандартната ставка по ДДС в Гърция е увеличена от 23% на 24%. Данъчно задължените лица, които са регистрирани по система MOSS, следва да прилагат и декларират следните ставки към Гърция: - 23% за сде...

Справочна информация бр. 22/2016

Централни валутни курсове за периода 06.06 - 10.06.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...