Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 22, 13 - 19 юни 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 13 - 19 юни 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 22/2016 г

ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 79 от 13 април 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. 2. Постановление № 80 от 14 април 2016 г. за откриване на Научноизследователски институт в струк...

Преотстъпено право на строеж на УПИ при сделки с обезщетени собственици

Въпросите, свързани с преотстъпеното право на строеж срещу насрещната престация с предмет право на собственост върху недвижим имот, биха имали различно данъчно третиране според спецификите на сключеното споразумение на замяна и в зависимост на данъчния статут на участниците в зам...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 22/2016

Дело C‑219/13, решение от 14 септември 2014 г. страни: K Oy Предмет на спора е правото на намалена ставка за книги в зависимост от носителя им. В своето определение Съдът на ЕС приема, че член 98, параграф 2, първа алинея от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 200...

Връщане на сумата за представително облекло

Държавен служител е бил в отпуск поради временна неработоспособност. Дължи ли връщане на получената за представително облекло сума пропорционална на периода, през който е отсъствал поради болнични? Държавният служител има право на средства за представително работно облекло за вс...

Документи, издавани от земеделски производител при касово плащане

Регистриран земеделски производител, с ЕИК-ЕГН, трябва ли да има касов апарат и в кои случаи? Как стои въпросът за регистрирано ООД като земеделски производител? От зададения въпрос не се разбира дали въпросният земеделски производител - физическо лице, използва предимствата на ...

Допълнително споразумение и платен годишен отпуск

С допълнително споразумение се променят длъжността и основната работна заплата на служител. Необходимо ли е да се запише и размерът на полагащия се платен годишен отпуск, който остава, както е бил на старата длъжност? С допълнително споразумение по чл. 119 от КТ страните могат д...

Изплащане на часовете, получени от превръщането на нощните часове в дневни при сумирано отчитане на работно време

Когато е въведено тримесечно сумарно изчисляване на работното време, кога се изплащат извънредните часове, получени от превръщането на нощните часове в дневни - всеки месец или наведнъж накрая? Сумираното изчисляване е форма за отчитане на работното време, при която установената...

Корекция на грешки от предходни периоди

Земеделско дружество имаше налична продукция към 31.12.2015 г. Към днешна дата реализира цялата налична продукция и тя се оказа доста повече от осчетоводените добиви в края на годината. Как е правилно да постъпя - дали мога да пусна корекция на ГДД по чл. 92 за 2015 г. и да завиш...

Наемане на лек автомобил при условията на оперативен лизинг

Ако ЕООД, регистрирано по ДДС, наеме автомобил под наем чрез оперативен лизинг - има ли право да счита 100% от направените вноски по лизинга, както и плащанията за гориво, ремонти и техническо обслужване за разход на фирмата. Има ли право на данъчен кредит за тези плащания? Трябв...

Отчитане на кредитно известие

Получавам фактура за ток и я плащам. След плащането получавам фактура за авансово плащане на същата стойност, с обяснението, че към фактурата за ток е издадено кредитно известие (което още не съм получила), с което те са си я прихванали/закрили. Как трябва да се осчетоводи? Един...

Прекратяване на ТД при спечелен конкурс при друг работодател

Служител работи по безсрочен трудов договор. Без да уведоми работодателя си, той се явява се на конкурс за заемане на длъжност в друго предприятие и го печели. Дава ли му спечеленият конкурс правото без предизвестие да прекрати трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 8 о...

Финансов лизинг

Като ЮЛ през 2014 г. сме придобили чрез лизинг актив - товарен автомобил с право на данъчен кредит, като сме продължили започнат лизинг чрез прехвърлянето ни съответното право от друго ЮЛ с тристранно споразумение с лизинговата компания. Лизингът е с остатъчна вноска (5%) и перио...

В пресата за вас

Новият данък върху таксиметровия превоз на пътници

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Централно управление на НАП, разглежда последните промени в Закона за местните данъци и такси. В “Държавен вестник”, бр. 32 от 22.04.2016 г., бе обнародван Закон за допълнение на Зак...

Прилагане на нормата на чл. 273, ал. 2 от ТЗ

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Маргаритa Балабанова, юрист, коментира прилагане на нормата на чл. 273, ал. 2 от ТЗ. С изключение на случаите на преобразуване по гл. 16 от ТЗ и на обявяването на търговските дружества в несъстоятелност по правилата на ча...

Ред и начин за документиране и деклариране на печалбите на местно юридическо лице според ЗКПО във връзка с приложима СИДДО

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда реда и начина за документиране и деклариране на печалбите на местно юридическо лице според ЗКПО във връзка с приложима СИДДО. Прилагане на методите за премахване на двойното данъчно облагане...

Счетоводно отчитане на обратно придобитите собствени акции

В бр. 5 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” Владимир Христов, д.е.с., коментира и илюстрира чрез примери счетоводно отчитане на обратно придобитите собствени акции. Правната уредба на придобиването на собствени акции се съдържа в членове 187а - 187е от Търговския закон. В Межд...

Справочник

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически кодекс на Общността, въвежда задъ...

Промяна в ставката по ДДС в Гърция, в сила от 1 юни 2016 г.

Национална агенция за приходите От 1 юни 2016 г. стандартната ставка по ДДС в Гърция е увеличена от 23% на 24%. Данъчно задължените лица, които са регистрирани по система MOSS, следва да прилагат и декларират следните ставки към Гърция: - 23% за сделките извършени през април и м...

Справочна информация бр. 22/2016

Централни валутни курсове за периода 06.06 - 10.06.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...