начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 11, 1 - 15 юни 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-94 от 03.05.2016 г. Относно: Подаване на справка по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Във връзка с постъпило запитване вх. № …/21.04.2016 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. …, препратено от ЦУ на НАП с Изх. № …/19.04.2016 г., Ви уведомявам за следното: От представената фактическа обстановка става ясно, че...

№ 1-20-28-2 от 21.03.2016 г. Относно: относно облагане на услуга строително-ремонтни работи по жилищна сграда, извършвани на територията на Франция

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП …………………… сте изложили следната фактическа обстановка: ЕООД има регистрация по ДДС в страната и планира да извърши строително-ремонтна услуга на жилищна сграда на физическо лице във Франция. Физическото ли...

№ 1-20-281 от 08.03.2016 г. Относно: подаване на данни в НАП чрез ЕСФП

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП………….., сте изложили следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас дружество отчита чрез ЕСФП полученото във ведомствената си бензиностанция дизелово гориво. На 01.02.2016 г. сте получили две достав...

№ 20-19-10 от 3.05.2016 г. Относно: Прилагане на осигурителното и данъчно законодателство при командироване на работници и доставка на услуги в Кувейт

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. … с вх. № …/14.04.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Посочвате, че фирмата Ви е регистрирана по ЗДДС и осъществява дейността – почис...

№ 94-00-39 от 01.04.2016 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от преработена и непреработена земеделска продукция

В Дирекция ОДОП – … постъпи Ваше запитване с вх. № …/18.03.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Регистриран сте като земеделски производител – физическо лице. Предстои Ви да извършите актуализация на данните по анкетна карта като произво...

№ 94-00-43 от 06.04.2016 г. Относно облагане и деклариране на доходи от продажба на движими и недвижими вещи

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП … вх.№ …./31.03.2016г., относно облагане и деклариране на доходи от продажба на движими и недвижими вещи давам следното становище: В писмото сте посочили, че искате разяснение и дефиниция на движими и ...

№ 94-3781 от 05.01.2016 г. Oтносно: Право на обезщетение от 2 или 6 брутни заплати при получаване на пенсия в намален размер след

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право ...

№ 96-00-93 от 04.05.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № …../15.04.2016 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС купува стока от френски доставчик, който също е регист...

Анотации

Възстановяване на дарение поради неспазване на условията по договора за дарение

В бр. 5 от 2016 г. на сп. сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита възстановяването на дарение поради неспазване на условията по договора за дарение? Съгласно НСС 20 Отчитане на правителствени дарен...

Доставка на стока за контрагент, установен в държава членка, различна от държавата на вноса

В бр. 7 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва в полза на швейцарска фирма, търгуваща с платове, посреднически услуги срещу комисионна. Чрез посредничеството си т...

Обезщетяване на вреда, нанесена от наемател/ползвател на нает дълготраен материален актив

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се документира и обезщетява вреда, нанесена от наемател/ползвател на нает дълготраен материален актив? Сложната икономическа обстановка и финансовите зат...

Облагане на възнагражденията, изплащани на адвокати

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е редът за облагане на възнагражденията, изплащани на адвокати? Специфика, касаеща възможностите за упражняване на адвокатската професи...

Осигуряване на лицата в професионалните пенсионни фондове

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се осигуряват лицата в професионалните пенсионни фондове? На задължително осигуряване в професионален пенсионен фонд подлежат всички работещи при усло...

Осигуряване на лице, регистрирано като земеделски стопанин и същевременно подлежащо на осигуряване по трудов договор

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Подлежи ли на осигуряване лице, което е регистрирано като земеделски стопанин и същевременно подлежи на осигуряване по трудов договор върху възнаграждение...

Отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС

В бр. 9 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На основание чл. 176, т. 4 от ЗДДС (наличие на данъчни задължения, събирани от НАП, с обща стойност над стойността на активите на регистрираното лице, намалени ...

Права на наследниците на починал в резултат на трудова злополука или професионална болест

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Лариса Тодорова, експерт в МТСП отговаря на въпроса: При настъпила смърт в резултат на трудова злополука или професионална болест, имат ли право наследниците да искат от работодателя да им изплати неполуче...

Практическите рискове при прилагане на последните изменения и допълнения в ЗКПО, третиращи дивидентите

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са практическите рискове при прилагане на последните изменения и допълнения в ЗКПО, в сила от 01.01.2016 г., третиращи дивидентит...

Прилагане на разпоредбата на чл. 269, ал. 1 от ДОПК

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Купувачът на предприятието солидарно ли е задължен за публичните задължения на длъжник по изпълнително производство и има ли качеството на трето, засегнато от изпъл...

Приложение на чл. 28, ал. 1 от ЗДДС

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Закупен е автомобил през 2014 г. (6+1 места), за който при покупката е ползван пълен данъчен кредит. Дружеството решава да продаде автомобила през 2016 г. в Молдова. Необходимо ли е да се извършва ко...

Сключване и регистриране на трудови договори по чл. 114а от КТ

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се сключват и регистрират трудови договори по чл. 114а от КТ? На основание чл. 114а, ал. 1 от КТ трудов договор за краткотрайна сезонна селско...

Три доставки на стоки между четири данъчно задължени лица, на които съответства едно тяхно физическо преместване (транспортиране) от една до друга държава - членка

В бр. 5 от 2016 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“ Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е издадена фактура за стока от доставчик, регистриран по ДДС в Гърция. Във фактурата: - като ...

Трудоустрояване

В бр. 9 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Има ли право работодателят да откаже да даде съгласие за трудоустрояване и какво следва? Необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работо...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2016 г.

До 20-ти юни: ЗС ласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия дан...

Държавен вестник в бр. 11 от 2016 г.

ДВ, бр. 35 от 10.5.2016 г. Президент на републиката Указ № 123 за поправка на Указ № 57 от 22 март 2016 г. Министерски съвет Постановление № 103 от 28 април 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилаганет...

Осигурителен календар за юни 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 11/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 24 май 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...