Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 11, 1 - 15 юни 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-94 от 03.05.2016 г. Относно: Подаване на справка по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Във връзка с постъпило запитване вх. № …/21.04.2016 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. …, препратено от ЦУ на НАП с Изх. № …/19.04.2016 г., Ви уведомявам за следното: От представената фактическа обстановка става ясно, че като инвестиционен посредник ...

№ 1-20-28-2 от 21.03.2016 г. Относно: относно облагане на услуга строително-ремонтни работи по жилищна сграда, извършвани на територията на Франция

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП …………………… сте изложили следната фактическа обстановка: ЕООД има регистрация по ДДС в страната и планира да извърши строително-ремонтна услуга на жилищна сграда на физическо лице във Франция. Физическото лице няма регистрация по ДДС във...

№ 1-20-281 от 08.03.2016 г. Относно: подаване на данни в НАП чрез ЕСФП

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП………….., сте изложили следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас дружество отчита чрез ЕСФП полученото във ведомствената си бензиностанция дизелово гориво. На 01.02.2016 г. сте получили две доставки на гориво, но количеството ...

№ 20-19-10 от 3.05.2016 г. Относно: Прилагане на осигурителното и данъчно законодателство при командироване на работници и доставка на услуги в Кувейт

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. … с вх. № …/14.04.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Посочвате, че фирмата Ви е регистрирана по ЗДДС и осъществява дейността – почистване, шлайфане и боядисване н...

№ 94-00-39 от 01.04.2016 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от преработена и непреработена земеделска продукция

В Дирекция ОДОП – … постъпи Ваше запитване с вх. № …/18.03.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Регистриран сте като земеделски производител – физическо лице. Предстои Ви да извършите актуализация на данните по анкетна карта като производител на гъби. Не сте регистри...

№ 94-00-43 от 06.04.2016 г. Относно облагане и деклариране на доходи от продажба на движими и недвижими вещи

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП … вх.№ …./31.03.2016г., относно облагане и деклариране на доходи от продажба на движими и недвижими вещи давам следното становище: В писмото сте посочили, че искате разяснение и дефиниция на движими и недвижими вещи, както и облага...

№ 94-3781 от 05.01.2016 г. Oтносно: Право на обезщетение от 2 или 6 брутни заплати при получаване на пенсия в намален размер след

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя...

№ 96-00-93 от 04.05.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № …../15.04.2016 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС купува стока от френски доставчик, който също е регистриран по ЗДДС във Франция, но ...

Анотации

Възстановяване на дарение поради неспазване на условията по договора за дарение

В бр. 5 от 2016 г. на сп. сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита възстановяването на дарение поради неспазване на условията по договора за дарение? Съгласно НСС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителс...

Доставка на стока за контрагент, установен в държава членка, различна от държавата на вноса

В бр. 7 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва в полза на швейцарска фирма, търгуваща с платове, посреднически услуги срещу комисионна. Чрез посредничеството си тя й е осигурила за клиент друг...

Обезщетяване на вреда, нанесена от наемател/ползвател на нает дълготраен материален актив

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се документира и обезщетява вреда, нанесена от наемател/ползвател на нает дълготраен материален актив? Сложната икономическа обстановка и финансовите затруднения на редица предприятия...

Облагане на възнагражденията, изплащани на адвокати

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е редът за облагане на възнагражденията, изплащани на адвокати? Специфика, касаеща възможностите за упражняване на адвокатската професия, често е причина за възниква...

Осигуряване на лицата в професионалните пенсионни фондове

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се осигуряват лицата в професионалните пенсионни фондове? На задължително осигуряване в професионален пенсионен фонд подлежат всички работещи при условията на първа и втора категор...

Осигуряване на лице, регистрирано като земеделски стопанин и същевременно подлежащо на осигуряване по трудов договор

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Подлежи ли на осигуряване лице, което е регистрирано като земеделски стопанин и същевременно подлежи на осигуряване по трудов договор върху възнаграждение 3000 лв.? Осигурителните внос...

Отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС

В бр. 9 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На основание чл. 176, т. 4 от ЗДДС (наличие на данъчни задължения, събирани от НАП, с обща стойност над стойността на активите на регистрираното лице, намалени с неговите задължения) данъчна...

Права на наследниците на починал в резултат на трудова злополука или професионална болест

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Лариса Тодорова, експерт в МТСП отговаря на въпроса: При настъпила смърт в резултат на трудова злополука или професионална болест, имат ли право наследниците да искат от работодателя да им изплати неполученото трудово възнаграждение от...

Практическите рискове при прилагане на последните изменения и допълнения в ЗКПО, третиращи дивидентите

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са практическите рискове при прилагане на последните изменения и допълнения в ЗКПО, в сила от 01.01.2016 г., третиращи дивидентите? Полезно е да отбележим, че ...

Прилагане на разпоредбата на чл. 269, ал. 1 от ДОПК

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Купувачът на предприятието солидарно ли е задължен за публичните задължения на длъжник по изпълнително производство и има ли качеството на трето, засегнато от изпълнението лице? Разпоредбата на ...

Приложение на чл. 28, ал. 1 от ЗДДС

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Закупен е автомобил през 2014 г. (6+1 места), за който при покупката е ползван пълен данъчен кредит. Дружеството решава да продаде автомобила през 2016 г. в Молдова. Необходимо ли е да се извършва корекция на ползвания данъчен кр...

Сключване и регистриране на трудови договори по чл. 114а от КТ

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се сключват и регистрират трудови договори по чл. 114а от КТ? На основание чл. 114а, ал. 1 от КТ трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се ск...

Три доставки на стоки между четири данъчно задължени лица, на които съответства едно тяхно физическо преместване (транспортиране) от една до друга държава - членка

В бр. 5 от 2016 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“ Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е издадена фактура за стока от доставчик, регистриран по ДДС в Гърция. Във фактурата: - като клиент е посочена фирмата с бъ...

Трудоустрояване

В бр. 9 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Има ли право работодателят да откаже да даде съгласие за трудоустрояване и какво следва? Необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2016 г.

До 20-ти юни: ЗС ласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец май за ...

Държавен вестник в бр. 11 от 2016 г.

ДВ, бр. 35 от 10.5.2016 г. Президент на републиката Указ № 123 за поправка на Указ № 57 от 22 март 2016 г. Министерски съвет Постановление № 103 от 28 април 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съглас...

Осигурителен календар за юни 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 11/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 24 май 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...