Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 11, 1 - 15 юни 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-94 от 03.05.2016 г. Относно: Подаване на справка по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Във връзка с постъпило запитване вх. № …/21.04.2016 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. …, препратено от ЦУ на НАП с Изх. № …/19.04.2016 г., Ви уведомявам за следното: От представената фактическа обстановка става ясно, че...

№ 1-20-28-2 от 21.03.2016 г. Относно: относно облагане на услуга строително-ремонтни работи по жилищна сграда, извършвани на територията на Франция

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП …………………… сте изложили следната фактическа обстановка: ЕООД има регистрация по ДДС в страната и планира да извърши строително-ремонтна услуга на жилищна сграда на физическо лице във Франция. Физическото ли...

№ 1-20-281 от 08.03.2016 г. Относно: подаване на данни в НАП чрез ЕСФП

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП………….., сте изложили следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас дружество отчита чрез ЕСФП полученото във ведомствената си бензиностанция дизелово гориво. На 01.02.2016 г. сте получили две достав...

№ 20-19-10 от 3.05.2016 г. Относно: Прилагане на осигурителното и данъчно законодателство при командироване на работници и доставка на услуги в Кувейт

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. … с вх. № …/14.04.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Посочвате, че фирмата Ви е регистрирана по ЗДДС и осъществява дейността – почис...

№ 94-00-39 от 01.04.2016 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от преработена и непреработена земеделска продукция

В Дирекция ОДОП – … постъпи Ваше запитване с вх. № …/18.03.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Регистриран сте като земеделски производител – физическо лице. Предстои Ви да извършите актуализация на данните по анкетна карта като произво...

№ 94-00-43 от 06.04.2016 г. Относно облагане и деклариране на доходи от продажба на движими и недвижими вещи

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП … вх.№ …./31.03.2016г., относно облагане и деклариране на доходи от продажба на движими и недвижими вещи давам следното становище: В писмото сте посочили, че искате разяснение и дефиниция на движими и ...

№ 94-3781 от 05.01.2016 г. Oтносно: Право на обезщетение от 2 или 6 брутни заплати при получаване на пенсия в намален размер след

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право ...

№ 96-00-93 от 04.05.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № …../15.04.2016 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС купува стока от френски доставчик, който също е регист...

Анотации

Възстановяване на дарение поради неспазване на условията по договора за дарение

В бр. 5 от 2016 г. на сп. сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита възстановяването на дарение поради неспазване на условията по договора за дарение? Съгласно НСС 20 Отчитане на правителствени дарен...

Доставка на стока за контрагент, установен в държава членка, различна от държавата на вноса

В бр. 7 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва в полза на швейцарска фирма, търгуваща с платове, посреднически услуги срещу комисионна. Чрез посредничеството си т...

Обезщетяване на вреда, нанесена от наемател/ползвател на нает дълготраен материален актив

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се документира и обезщетява вреда, нанесена от наемател/ползвател на нает дълготраен материален актив? Сложната икономическа обстановка и финансовите зат...

Облагане на възнагражденията, изплащани на адвокати

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е редът за облагане на възнагражденията, изплащани на адвокати? Специфика, касаеща възможностите за упражняване на адвокатската професи...

Осигуряване на лицата в професионалните пенсионни фондове

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се осигуряват лицата в професионалните пенсионни фондове? На задължително осигуряване в професионален пенсионен фонд подлежат всички работещи при усло...

Осигуряване на лице, регистрирано като земеделски стопанин и същевременно подлежащо на осигуряване по трудов договор

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Подлежи ли на осигуряване лице, което е регистрирано като земеделски стопанин и същевременно подлежи на осигуряване по трудов договор върху възнаграждение...

Отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС

В бр. 9 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На основание чл. 176, т. 4 от ЗДДС (наличие на данъчни задължения, събирани от НАП, с обща стойност над стойността на активите на регистрираното лице, намалени ...

Права на наследниците на починал в резултат на трудова злополука или професионална болест

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Лариса Тодорова, експерт в МТСП отговаря на въпроса: При настъпила смърт в резултат на трудова злополука или професионална болест, имат ли право наследниците да искат от работодателя да им изплати неполуче...

Практическите рискове при прилагане на последните изменения и допълнения в ЗКПО, третиращи дивидентите

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са практическите рискове при прилагане на последните изменения и допълнения в ЗКПО, в сила от 01.01.2016 г., третиращи дивидентит...

Прилагане на разпоредбата на чл. 269, ал. 1 от ДОПК

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Купувачът на предприятието солидарно ли е задължен за публичните задължения на длъжник по изпълнително производство и има ли качеството на трето, засегнато от изпъл...

Приложение на чл. 28, ал. 1 от ЗДДС

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Закупен е автомобил през 2014 г. (6+1 места), за който при покупката е ползван пълен данъчен кредит. Дружеството решава да продаде автомобила през 2016 г. в Молдова. Необходимо ли е да се извършва ко...

Сключване и регистриране на трудови договори по чл. 114а от КТ

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се сключват и регистрират трудови договори по чл. 114а от КТ? На основание чл. 114а, ал. 1 от КТ трудов договор за краткотрайна сезонна селско...

Три доставки на стоки между четири данъчно задължени лица, на които съответства едно тяхно физическо преместване (транспортиране) от една до друга държава - членка

В бр. 5 от 2016 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“ Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е издадена фактура за стока от доставчик, регистриран по ДДС в Гърция. Във фактурата: - като ...

Трудоустрояване

В бр. 9 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Има ли право работодателят да откаже да даде съгласие за трудоустрояване и какво следва? Необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работо...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2016 г.

До 20-ти юни: ЗС ласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия дан...

Държавен вестник в бр. 11 от 2016 г.

ДВ, бр. 35 от 10.5.2016 г. Президент на републиката Указ № 123 за поправка на Указ № 57 от 22 март 2016 г. Министерски съвет Постановление № 103 от 28 април 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилаганет...

Осигурителен календар за юни 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 11/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 24 май 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...