Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 23, 20 - 26 юни 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 20 - 26 юни 2016 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 23/2016 г.

Нови мерки в борбата срещу опитите за кражби на фирми се въвеждат с промени в Търговския закон, които бяха одобрени на правителствено заседание и ще бъдат предложени за приемане от Народното събрание. За смяна на управители, прехвърляне на дружества ...

Народно събрание бр.23/2016 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Целта на промените е усъвърше...

Определяне размера на пенсията

Жена, родена през 1960 г., която се осигурява в НОИ и ПОК “Д.”, трябва да се пенсионира трета категория труд - това ще се случи през 2022 г. При пенсионирането си с колко процента ще бъде редуцирана държавната й пенсия от НОИ за сметка на внасяните в...

Преотстъпено право на строеж на УПИ при сделки с обезщетени собственици

Въпросите, свързани с преотстъпеното право на строеж срещу насрещната престация с предмет право на собственост върху недвижим имот, биха имали различно данъчно третиране според спецификите на сключеното споразумение на замяна и в зависимост на данъчн...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение на управител на ЕООД

На управител на ЕООД по договор за управление, който не е собственик, начислява ли се клас прослужено време? Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) се прилага за работниците и служителите, работещи по трудово правоотно...

Изискуемост на обезщетенията за неизползван платен отпуск

Откога се смята изискуема сумата на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск? В съответствие с чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовия договор работникът или служителят има право на парично обезщетение за полагащия се, но неизпол...

Облагане на доход от рента

Земеделски производител, нерегистриран по ЗДДС, е дал рента на сина си в натура (пшеница 20 тона). Синът продава пшеницата. От една страна, рентата е необлагаем доход, но, от друга, получената като рента пшеница е продадена впоследствие. Дали този до...

Отпуск на бащата при раждане на дете

При раждане на дете бащата има право на 15 календарни дни отпуск. Този отпуск платен ли е, или е неплатен и ако е платен, това за сметка на работодателя ли е? Съгласно чл. 163, ал. 7 от КТ през време на отпуските по реда на ал. 1 - ал. 9 от същия чл...

Правото на платен отпуск по трудови договори за допълнителен труд

Работата в предприятието ни е организирана на 12-часови работни дежурства и е с непрекъсваем процес. Когато на някой му се наложи да излезе в отпуск по болест, веднага назначаваме друг колега, който да поеме неговото дежурство. Тъй като това се случв...

Разпореждане за ползване на отпуск

Има ли работодателят право да упълномощи началниците на цехове и отдели да разрешават ползването на платен годишен отпуск на работниците и служителите в тези звена? Няма законова пречка за работодателя да упълномощи ръководителите на самостоятелни с...

Шестдневна работна седмица

Може ли при сумирано работно време да се приеме продължителност на работната седмица шест работни дни и един почивен ден, като се спази изискването по чл. 153, ал. 2 от КТ? Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работ...

В пресата за вас

Актуализация на размера на арендната вноска

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Собственост и право” е представено Решение № 118 от 27.07.2015 г. по т.д. № 2137/2014 г., I т.о. на ВКС. Актуализация на размера на арендната вноска е допустима, когато страните по арендния договор са предвидили такава клау...

Определяне на мястото на изпълнение на дистанционните продажби, когато транспортът на стоките, предмет на продажба, приключва на територията на страната

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда промените в режима на дистанционните продажби от началото на 2016 г. На основание на чл. 20, ал. 2 ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стоки при условият...

Осчетоводяване на лизингова сделка

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Регистриран земеделски производител - физическо лице, регистриран по ДДС, закупува земеделска земя на лизинг. Какви счетоводни статии да взема за закупена з...

Прилагане “праг на същественост” за счетоводни и данъчни цели

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Със счетоводната политика на предприятието сме приели счетоводен “праг” за дълготраен материален актив (ДМА) 1000 лв. През м. декември придобихме...

Принцип на компенсиране при изготвяне на ГФО

В бр. 4 от 2016 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира принципа на компенсиране при изготвяне на ГФО. По отношение на счетоводния принцип за компенсиране може да се каже, че съгласно СС 1 и МСС 1 активите и паси...

Справочник

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически код...

Публикуване на годишни финансови отчети и годишни доклади

Национална агенция за приходите Изискването за публикуване на годишните финансови отчети и годишните доклади се съдържа в чл. 38 от новия Закон за счетоводството (ЗСч). На основание § 10 от ПЗР на ЗСч съставянето и одитирането на финансовите отчети ...

Регистър БУЛСТАТ става изцяло електронен

Агенция по вписванията С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, обнародвани в бр. 8 на “Държавен вестник” /29.01.2016 г., регистърът е изцяло електронен и централизиран от 1 май 2016 г. Агенцията по вписванията води и поддържа Регистър Булстат като...

Справочна информация бр. 23/2016

Централни валутни курсове за периода 13.06 - 17.06.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...