Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 24, 27 юни - 3 юли 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 27 юни - 3 юли 2016 г.
Законодателство

Данъчно третиране на туроператорска дейност, свързана с покупка и препродажба на услуги за пътуване и настаняване на пътуващи лица

Бих искала да попитам как трябва да бъдат издадени фактури за целите на ДДС от нас, ДЗЛ в България, към фирма - ДЗЛ също в България, при условие че наше дружество организира за наш клиент мероприятие - тийм билдинг, в Сърбия. Нашата услуга е комплексна. Ние намираме и плащаме ...

Държавен вестник бр. 24/2016 г

ДВ, бр. 35 от 10.05.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 103 от 28.04.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2...

Народно събрание бр.24/2016 г.

Парламентът прие на първо четене два законопроекта с предложения за промени в Закона за българските лични документи. В мотивите на вносителя към първия законопроект се посочва, че с промените се създава правна възможност в личните карти на българските граждани да се съдържат данн...

Преотстъпено право на строеж на УПИ при сделки с обезщетени собственици

Въпросите, свързани с преотстъпеното право на строеж срещу насрещната престация с предмет право на собственост върху недвижим имот, биха имали различно данъчно третиране според спецификите на сключеното споразумение на замяна и в зависимост на данъчния статут на участниците в зам...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 24/2016

Дело C-337/13, решение от 15 май 2014 страни: Almos Agrárkül­kereskedelmi Kft срещу Nemzeti Adóés Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Предмет на спора е облагането, когато цената по доставка...

Документално доказана цена на придобиване на имущество

Фирмата е ЕООД. Капитал 1000 лева. Собственикът иска да продаде дяловете си, но за 20 000 лева. Той реално си продава камиона. Но ако договорът за продажба на дялове е на такава сума, вече капиталът на фирмата ще бъде 20 000. Старият собственик ще трябва ли да плати данък за 19 0...

Отчитане на ремонта на дълготрайни материални активи

Имам фактура на стойност 7269,50 лева без ДДС за извършен ремонт на закупен товарен автомобил на фирмата. Трудът, който е посочен във фактурата, е на стойност 2810,50 лева, останалото са вложени резервни части. Тъй като стойността е доста голяма като цяло, по фактурата в увеличен...

Ползване на платен годишен отпуск през време на отпуска за отглеждане на малко дете

Ползвам отпуск за отглеждане на малко дете до две години. Детето ми навърши 1 година и 7 месеца. Възможно ли е да прекъсна този отпуск, за да ползвам платен годишен отпуск? Отпускът за първите 135 дни от майчинството (в това число 45 дни преди раждането) се ползва въз основа на ...

Ползване на платения отпуск по чл. 168 от КТ

Може ли платеният отпуск по реда на чл. 168 от КТ да се ползва отделно от платения годишен отпуск за същата година? В съответствие с чл. 168 от КТ, когато такова условие е уговорено в колективния трудов договор, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има ...

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището

Длъжен ли е директорът на училище да издава правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището? В съответствие с чл. 5, ал. 1 от действащата и в момента Инструкция за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната ...

Счетоводни операции при разрешен овърдрафт

Как се отчита разрешен овърдрафт? Когато се използват суми по овърдрафта, се получават пари и възниква задължение. Затова отчитането може да се извърши, както следва: Дт с/ка за отчитане на парични средства Кт с/ка за отчитане на краткосрочни задължения Някои банки представят овъ...

В пресата за вас

Коригиране на техническа грешка при документиране

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Допусната е техническа грешка в сума на фактура и VIES декларация. Във факту­рата върху вярната сума е начислено ДДС и така с увеличената стойност е подадена и VIES декларацият...

Нови моменти в имущественото застраховане

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Георги Милушев, юрист, коментира новите моменти в имущественото застраховане. Правна регламентация на имущественото застраховане е дадена в член 399 и следващите от новия Кодекс за застраховането. 1. В новия КЗ се въвежда застраховането ...

Последици от промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на ДОО

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда следния казус: Осигурените в УПФ лица, които избират да се осигуряват само във фонд “Пенсии” на ДОО, подават заявление - Приложение № 4 в съответната ТД на НАП. В тази връзка, по ...

Признаване и оценяване на репутацията или печалбата от изгодна покупка

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира признаването и оценяването на репутацията или печалбата от изгодна покупка. В този случай придобиващото предприятие оценява и признава като репутация (загуба от покупката) или печалба (изгодна поку...

Продажба на недвижим имот, включен в заложено ТП по реда на чл. 46 ЗОЗ

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Tерзиева, юрист, коментира продажбата на недвижим имот, включен в заложено търговско предприятие по реда на чл. 46 ЗОЗ. Ако недвижимият имот бъде реализиран по реда на ЗОЗ, авторът счита, че чл. 175 ЗЗД не може да...

Справочник

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически кодекс на Общността, въвежда задъ...

Постановление № 136 на МС от 08.06.2016 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Обн. - ДВ, бр. 45 от 14.06.2016 г., в сила от 01.07.2016 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 юли 2016 г. нов размер на социалната пенсия за старост - 118,14 лв. месечно. (2) В размера на социалната пенсия за старост, определен с ал. 1, е включено ...

Справочна информация бр. 24/2016

Централни валутни курсове за периода 20.06 - 24.06.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...