Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 24, 27 юни - 3 юли 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 27 юни - 3 юли 2016 г.
Законодателство

Данъчно третиране на туроператорска дейност, свързана с покупка и препродажба на услуги за пътуване и настаняване на пътуващи лица

Бих искала да попитам как трябва да бъдат издадени фактури за целите на ДДС от нас, ДЗЛ в България, към фирма - ДЗЛ също в България, при условие че наше дружество организира за наш клиент мероприятие - тийм билдинг, в Сърбия. Нашата услуга е компл...

Държавен вестник бр. 24/2016 г

ДВ, бр. 35 от 10.05.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 103 от 28.04.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейс...

Народно събрание бр.24/2016 г.

Парламентът прие на първо четене два законопроекта с предложения за промени в Закона за българските лични документи. В мотивите на вносителя към първия законопроект се посочва, че с промените се създава правна възможност в личните карти на българскит...

Преотстъпено право на строеж на УПИ при сделки с обезщетени собственици

Въпросите, свързани с преотстъпеното право на строеж срещу насрещната престация с предмет право на собственост върху недвижим имот, биха имали различно данъчно третиране според спецификите на сключеното споразумение на замяна и в зависимост на данъчн...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 24/2016

Дело C-337/13, решение от 15 май 2014 страни: Almos Agrárkül­kereskedelmi Kft срещу Nemzeti Adóés Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Предмет на спора е облаган...

Документално доказана цена на придобиване на имущество

Фирмата е ЕООД. Капитал 1000 лева. Собственикът иска да продаде дяловете си, но за 20 000 лева. Той реално си продава камиона. Но ако договорът за продажба на дялове е на такава сума, вече капиталът на фирмата ще бъде 20 000. Старият собственик ще тр...

Отчитане на ремонта на дълготрайни материални активи

Имам фактура на стойност 7269,50 лева без ДДС за извършен ремонт на закупен товарен автомобил на фирмата. Трудът, който е посочен във фактурата, е на стойност 2810,50 лева, останалото са вложени резервни части. Тъй като стойността е доста голяма като...

Ползване на платен годишен отпуск през време на отпуска за отглеждане на малко дете

Ползвам отпуск за отглеждане на малко дете до две години. Детето ми навърши 1 година и 7 месеца. Възможно ли е да прекъсна този отпуск, за да ползвам платен годишен отпуск? Отпускът за първите 135 дни от майчинството (в това число 45 дни преди ражда...

Ползване на платения отпуск по чл. 168 от КТ

Може ли платеният отпуск по реда на чл. 168 от КТ да се ползва отделно от платения годишен отпуск за същата година? В съответствие с чл. 168 от КТ, когато такова условие е уговорено в колективния трудов договор, работничка или служителка с две живи д...

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището

Длъжен ли е директорът на училище да издава правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището? В съответствие с чл. 5, ал. 1 от действащата и в момента Инструкция за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и ...

Счетоводни операции при разрешен овърдрафт

Как се отчита разрешен овърдрафт? Когато се използват суми по овърдрафта, се получават пари и възниква задължение. Затова отчитането може да се извърши, както следва: Дт с/ка за отчитане на парични средства Кт с/ка за отчитане на краткосрочни задълже...

В пресата за вас

Коригиране на техническа грешка при документиране

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Допусната е техническа грешка в сума на фактура и VIES декларация. Във факту­рата върху вярната сума е начислено ДДС и така с увеличената стойност...

Нови моменти в имущественото застраховане

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Георги Милушев, юрист, коментира новите моменти в имущественото застраховане. Правна регламентация на имущественото застраховане е дадена в член 399 и следващите от новия Кодекс за застраховането. 1. В новия...

Последици от промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на ДОО

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда следния казус: Осигурените в УПФ лица, които избират да се осигуряват само във фонд “Пенсии” на ДОО, подават заявление - Приложение № 4 в съответната...

Признаване и оценяване на репутацията или печалбата от изгодна покупка

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира признаването и оценяването на репутацията или печалбата от изгодна покупка. В този случай придобиващото предприятие оценява и признава като репутация (загуба от покупк...

Продажба на недвижим имот, включен в заложено ТП по реда на чл. 46 ЗОЗ

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Tерзиева, юрист, коментира продажбата на недвижим имот, включен в заложено търговско предприятие по реда на чл. 46 ЗОЗ. Ако недвижимият имот бъде реализиран по реда на ЗОЗ, авторът сч...

Справочник

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически код...

Постановление № 136 на МС от 08.06.2016 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Обн. - ДВ, бр. 45 от 14.06.2016 г., в сила от 01.07.2016 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 юли 2016 г. нов размер на социалната пенсия за старост - 118,14 лв. месечно. (2) В размера на социалната пенсия за старост, ...

Справочна информация бр. 24/2016

Централни валутни курсове за периода 20.06 - 24.06.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...