Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 12, 16 - 30 юни 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2016 г.
Писма и указания

№ 20-15-133 от 09.05.2016 г. Относно: Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд (ДЗПО – ППФ)

По повод Ваше писмо, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………/25.04.2016 г., с което ни уведомявате за постъпил сигнал от лицето Н.М.В. относно удържани суми за осигурителни вноски за ДЗПО-ППФ от заплата...

№ 3-670 от 01.04.2016 г. Относно: Облагане на доходи от трудови правоотношения, придобити в Русия

Съгласно изложената фактическа обстановка, през 2015 г. физическо лице е работило на две места, както следва: - от 01.01.2015 г. до 30.06.2015г. в България ; - от 01.07.2015 г. до 09.12.2015 г. - безработен, регистриран в Бюро по труда с обезщетение ...

№ 3-813 от 18.04.2016 г. Относно: Данъчно третиране на получени суми за авторски права от американски сайт

Съгласно изложената фактическа обстановка и допълнително предоставените данни, лицето В.В. е фотограф и получава суми от САЩ за авторски права върху снимки. Същият качва в американски сайт своите снимки и когато някой ги сваля, получава определена су...

№ 3-844 от 20.04.2016 г. Относно: Приложимост на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за дейности по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци

Според изложеното в запитването МБАЛ „Х” АД има сключен договор с фирма за събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци. Отпадъците са от извършваната дейност в лечебното заведение. Фирмата издава фактура за събиране, транспортиране и тр...

№ 94-00-45 от 07.04.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция ОДОП… постъпи Ваше запитване с вх. №……/ 04.04.2016г. Поставен е следният въпрос: Получените субсидии по схема - обвързано подпомагане за плодове съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредба 3 от 17.02.2015г. дали участват при формирането на оборот ...

№ 94-625 от 08.03.2016 г. Относно: Обезщетение при пенсиониране по чл. 68, ал. 3 КСО

От запитването е видно, че на 11.10.2015 г. служителката е навършила 66 годишна възраст, като 24 години е работила „на едно и също място“ - съюза на ЦАСД, София,,, където е работила до 01.11.2015 г. От представеното по преписката разпореждане на ТП н...

№ 96-00-100 от 05.05.2016 г. Относно: Тълкуване и прилагане на чл. 21 от ЗДДС

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № …. от 21.04.2016 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност организиране и провеждане на обучения и мероприятия, свързани с...

№ 96-00-85 от 03.05.2016 г. Относно: данъчно облагане на доходи, получени от наследници на починал едноличен търговец

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …, с вх. № …/12.04.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Запитването е отправено от лице, извършващо счетоводни услуги, във връзка с деклариране на доход...

Анотации

Авансов данък за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога се дължи авансов данък за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ? Авансов данък за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ се дължи, само ако платецът е предпр...

Безвъзмездна доставка на ДМА

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружеството ни през 2011 е придобило ДМА за 15 000 лв. Ползвали сме ДК върху сумата. Към момента за данъчни цели активът е напълно амортизиран. За счетоводни це...

Внасяне на здравни вноски от самоосигуряващите се лица

В бр. 5 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Когато самоосигуряващите се лица боледуват, или са във временна неработоспособност поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете, какви осигурител...

Временното отстраняване от работа по чл. 199 от КТ

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Дисциплинарно наказание ли е временното отстраняване от работа? Временното отстраняване от работа, предвидено в чл. 199 КТ, е принудителна мярка, която се прил...

Данъчно третиране по ЗДДС на дейността по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на дейността по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства? Данъчното третиране по ЗДДС на дейността по пр...

Документи, представяни в НОИ, от работодателя за работниците и служителите, осигурени при него

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви документи представя в НОИ работодателят за работниците и служителите, осигурени при него? Съгласно чл. 3, ал. 1 от новата Наредба за паричните обезщетения и помощи ...

Задлъжение за регистрирация и отчитане на извършените продажби на стоки и услуги

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги? Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и ...

Необлагаеми доходи от движимо имущество

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са необлагаемите доходи от движимо имущество? Не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество. Изключение правят: - ...

Окончателно отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице

В бр. 3-4 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се третира окончателното отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика или на работниците и...

Отчитане доставката на земя (УПИ) застроена със сграда, състояща се от „нова" и „стара" част

В бр. 8 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Kaк се отчита доставката на земя (УПИ) застроена със сграда, състояща се от „нова" и „стара" част? Не са редки случаите, при които предмет на сделка с недвижи...

Право на помощ при раждане

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Михаела Тодорова, юрист, отговаря на въпроса: В момента жена ми е бременна (45 дни преди термина). Тя е студентка - редовно обучение, държавна поръчка, поради което не работи и не се осигурява, получава и стип...

Прекратяване на трудов договор по време на изпитателен срок

В бр. 9 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Със служителка е сключен трудов договор със срок за изпитване. Оказва се, че същата е бременна. Има ли работодателят право в рамките на изпитателния срок да прекра...

Регистрация по ЗДДС на ЕООД

В бр. 5 от 2016 г. на сп."Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: ЕООД, което не е регистрирано по ДДС, (оборотът е под 50 000 лв.), извършва дейност като електронен магазин. Продажбите са само в България, фир...

Специфични нормативни регламенти в ЗКПО, във връзка със СИДДО относно облагането на място на стопанска дейност, регистрирано от българско юридическо лице в чужбина

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са специфичните нормативни регламенти в ЗКПО, във връзка със СИДДО относно облагането на място на стопанска дейност, регистрирано от българско ю...

Счетоводно отчитане на разход за подобрения на наети активи

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на разход за подобрения на наети активи? За счетоводното отчитане на разходите по осъществяване на подоб...

Трудов договор за изпълнение на временна работа по реда на чл. 107р от КТ

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Фирма, която се занимава с посредническа дейност и осигуряване на временна заетост, изпраща счетоводител на работа в приемаща фирма. Кои правила за работна заплат...

Условия и ред, при които се осигуряват безплатна храна и/или добавките към нея

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса; Работодателят длъжен ли е да осигури безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер ...

Справочник

Всички търговци подават годишни финансови отчети до 30

Национална агенция за приходите Съгласно новия Закон за счетоводството, до края на юни 2016 г. всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да заявяват за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър своя годишен финансов отчет...

Данъчен календар 1 - 15 юли 2016 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 12 от 2016 г.

ДВ, бр. 39 от 26.05.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за з...

НАП пуска нова електронна услуга с КЕП - “Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“

Националната агенция за приходите предоставя нова услуга на клиентите си - “Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“. Услугата се предоставя само с „пълен“ достъп и е предназначена за юридически лица...

НОИ разширява списъка на електронните си справки

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) продължава да разширява списъка на справочните си електронни услуги. От 10 юни 2016 г. на интернет страницата (www.nssi.bg) на институцията е достъпна нова „Справка по БУЛСТАТ...

Справочна информация бр. 12/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 май - 8 юни 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...