Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 12, 16 - 30 юни 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2016 г.
Писма и указания

№ 20-15-133 от 09.05.2016 г. Относно: Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд (ДЗПО – ППФ)

По повод Ваше писмо, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………/25.04.2016 г., с което ни уведомявате за постъпил сигнал от лицето Н.М.В. относно удържани суми за осигурителни вноски за ДЗПО-ППФ от заплатата й по трудово правоотношение...

№ 3-670 от 01.04.2016 г. Относно: Облагане на доходи от трудови правоотношения, придобити в Русия

Съгласно изложената фактическа обстановка, през 2015 г. физическо лице е работило на две места, както следва: - от 01.01.2015 г. до 30.06.2015г. в България ; - от 01.07.2015 г. до 09.12.2015 г. - безработен, регистриран в Бюро по труда с обезщетение за безработица; - от 10.12.201...

№ 3-813 от 18.04.2016 г. Относно: Данъчно третиране на получени суми за авторски права от американски сайт

Съгласно изложената фактическа обстановка и допълнително предоставените данни, лицето В.В. е фотограф и получава суми от САЩ за авторски права върху снимки. Същият качва в американски сайт своите снимки и когато някой ги сваля, получава определена сума, която е в намален с данъка...

№ 3-844 от 20.04.2016 г. Относно: Приложимост на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за дейности по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци

Според изложеното в запитването МБАЛ „Х” АД има сключен договор с фирма за събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци. Отпадъците са от извършваната дейност в лечебното заведение. Фирмата издава фактура за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци с н...

№ 94-00-45 от 07.04.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция ОДОП… постъпи Ваше запитване с вх. №……/ 04.04.2016г. Поставен е следният въпрос: Получените субсидии по схема - обвързано подпомагане за плодове съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредба 3 от 17.02.2015г. дали участват при формирането на оборот за регистрация по ЗДДС? Във вр...

№ 94-625 от 08.03.2016 г. Относно: Обезщетение при пенсиониране по чл. 68, ал. 3 КСО

От запитването е видно, че на 11.10.2015 г. служителката е навършила 66 годишна възраст, като 24 години е работила „на едно и също място“ - съюза на ЦАСД, София,,, където е работила до 01.11.2015 г. От представеното по преписката разпореждане на ТП на НОИ става ясно, че й е отпус...

№ 96-00-100 от 05.05.2016 г. Относно: Тълкуване и прилагане на чл. 21 от ЗДДС

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № …. от 21.04.2016 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност организиране и провеждане на обучения и мероприятия, свързани с тях, в областта на кулинарнот...

№ 96-00-85 от 03.05.2016 г. Относно: данъчно облагане на доходи, получени от наследници на починал едноличен търговец

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …, с вх. № …/12.04.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Запитването е отправено от лице, извършващо счетоводни услуги, във връзка с деклариране на доходите по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ...

Анотации

Авансов данък за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога се дължи авансов данък за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ? Авансов данък за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ се дължи, само ако платецът е предприятие или самоосигуряващо се л...

Безвъзмездна доставка на ДМА

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружеството ни през 2011 е придобило ДМА за 15 000 лв. Ползвали сме ДК върху сумата. Към момента за данъчни цели активът е напълно амортизиран. За счетоводни цели има остатъчна стойност 200 ...

Внасяне на здравни вноски от самоосигуряващите се лица

В бр. 5 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Когато самоосигуряващите се лица боледуват, или са във временна неработоспособност поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете, какви осигурителни вноски внасят за здравно ос...

Временното отстраняване от работа по чл. 199 от КТ

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Дисциплинарно наказание ли е временното отстраняване от работа? Временното отстраняване от работа, предвидено в чл. 199 КТ, е принудителна мярка, която се прилага с цел превенция от нараняв...

Данъчно третиране по ЗДДС на дейността по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на дейността по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства? Данъчното третиране по ЗДДС на дейността по предоставяне на концесия за доби...

Документи, представяни в НОИ, от работодателя за работниците и служителите, осигурени при него

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви документи представя в НОИ работодателят за работниците и служителите, осигурени при него? Съгласно чл. 3, ал. 1 от новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигу...

Задлъжение за регистрирация и отчитане на извършените продажби на стоки и услуги

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги? Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби н...

Необлагаеми доходи от движимо имущество

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са необлагаемите доходи от движимо имущество? Не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество. Изключение правят: - пътни, въздухоплавателни и вод...

Окончателно отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице

В бр. 3-4 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се третира окончателното отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика или на работниците и служителите? Това е втората х...

Отчитане доставката на земя (УПИ) застроена със сграда, състояща се от „нова" и „стара" част

В бр. 8 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Kaк се отчита доставката на земя (УПИ) застроена със сграда, състояща се от „нова" и „стара" част? Не са редки случаите, при които предмет на сделка с недвижими имоти е застроен терен със ...

Право на помощ при раждане

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Михаела Тодорова, юрист, отговаря на въпроса: В момента жена ми е бременна (45 дни преди термина). Тя е студентка - редовно обучение, държавна поръчка, поради което не работи и не се осигурява, получава и стипендия. Казаха ми, че има право...

Прекратяване на трудов договор по време на изпитателен срок

В бр. 9 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Със служителка е сключен трудов договор със срок за изпитване. Оказва се, че същата е бременна. Има ли работодателят право в рамките на изпитателния срок да прекрати трудовия договор без разреш...

Регистрация по ЗДДС на ЕООД

В бр. 5 от 2016 г. на сп."Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: ЕООД, което не е регистрирано по ДДС, (оборотът е под 50 000 лв.), извършва дейност като електронен магазин. Продажбите са само в България, фирмата заплаща комисионна на Фей...

Специфични нормативни регламенти в ЗКПО, във връзка със СИДДО относно облагането на място на стопанска дейност, регистрирано от българско юридическо лице в чужбина

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са специфичните нормативни регламенти в ЗКПО, във връзка със СИДДО относно облагането на място на стопанска дейност, регистрирано от българско юридическо лице в чужбина? По с...

Счетоводно отчитане на разход за подобрения на наети активи

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на разход за подобрения на наети активи? За счетоводното отчитане на разходите по осъществяване на подобрение от наемателя по нает акт...

Трудов договор за изпълнение на временна работа по реда на чл. 107р от КТ

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Фирма, която се занимава с посредническа дейност и осигуряване на временна заетост, изпраща счетоводител на работа в приемаща фирма. Кои правила за работна заплата се прилагат при определяне в...

Условия и ред, при които се осигуряват безплатна храна и/или добавките към нея

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса; Работодателят длъжен ли е да осигури безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда? Услови...

Справочник

Всички търговци подават годишни финансови отчети до 30

Национална агенция за приходите Съгласно новия Закон за счетоводството, до края на юни 2016 г. всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да заявяват за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър своя годишен финансов отчет (ГФО) за 2015 г. В същия срок...

Данъчен календар 1 - 15 юли 2016 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 12 от 2016 г.

ДВ, бр. 39 от 26.05.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, предст...

НАП пуска нова електронна услуга с КЕП - “Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“

Националната агенция за приходите предоставя нова услуга на клиентите си - “Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“. Услугата се предоставя само с „пълен“ достъп и е предназначена за юридически лица, с активна регистрация с квал...

НОИ разширява списъка на електронните си справки

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) продължава да разширява списъка на справочните си електронни услуги. От 10 юни 2016 г. на интернет страницата (www.nssi.bg) на институцията е достъпна нова „Справка по БУЛСТАТ за представени документи в ИС...

Справочна информация бр. 12/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 май - 8 юни 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...