Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 26, 11 - 17 юли 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 11 - 17 юли 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 26/2016 г

ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г. Народното събрание прие Закон за електронната идентификация. Правителството прие: 1. Постановление № 122 от 13.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. 2. Постановление №...

Министерски съвет бр. 26/2016 г.

Правителството одобри промени в РМС 619/2009 за приемане на Списък на регулираните професии в България. С решението не се изменя списъкът на регулираните професии в България, а приложенията към него, съдържащи информация за професионалните сдружения ...

Народно събрание бр.26/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за професионалното образование и обучение. В доклада на Комисията по образованието и науката се посочва, че промените са във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование. Въвеждат с...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на биткойна

През последните няколко години се разпространи приложението на т.нар. “криптовалути” като алтернативни платежни средства. Те се използват и от много предприятия. Това повдига въпроса за тяхното счетоводно отчитане и данъчно третиране. Криптовалутите,...

Въпроси и отговори

База за изчисляване на обезщетението за неизползван отпуск при продължително отсъствие

Служителка ползва последователно отпуск поради бременност и раждане по чл. 163 от КТ, отпуск за отглеждане на малко дете до 2 години по чл. 164 от КТ и неплатен отпуск по чл. 167а за отглеждане на дете до 8 години (общо 11 месеца - 6 за себе си и 5 з...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 26/2016

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑502/13, решение от 5 март 2015 г. страни: Европейската комисия срещу Великото херцогство Люксембург Предмет на спора е прилагането от Великото херцогство Люксембург на намалена ставка на...

Комисионен договор

Фирма “А” (която не е транспортна фирма) заплаща на фирма “Б” да превози стока, собственост на фирма “В”. След това фирма “А” фактурира транспорта към фирма “В”. Има ли право фирма “А” да фактурира транспорта, като включи и печалба? Може ли това да б...

Отпуск по болест през време на платения годишен отпуск

По време на ползването на платен годишен отпуск наша служителка се разболя, за което й е издаден болничен лист. Трябва ли да ползва отпуск по болест? Има ли право след отпуска по болест да продължи да ползва остатъка от разрешения платен годишен отпу...

Отчитане на извършените услуги и прехвърлените активи от съдружниците към консорциума

Създава се консорциум от две дружества с ограничена отговорност, които ще обединят усилията си за изграждане на спортен комплекс. Как следва да се отчетат извършените услуги и прехвърлените активи (материали, стоки) от съдружниците към консорциума? ...

Парично обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на малко дете на майка, която се осигурява като едноличен търговец

Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на малко дете майка, която се осигурява като едноличен търговец, и необходимо ли е да възлага управлението на фирмата на друго лице през периодите на получаване на обезщетение о...

Фундаментална грешка

Мой клиент е получил фактури от негов доставчик за 2014 г. и 2015 г. Доставчикът твърди, че са пращали фактурите по мейл, но ние нищо не сме получили. Защо, най-малкото, при годишните приключвания за 2014 г. и 2015 г. не са ни пратили писма за потвър...

В пресата за вас

Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Труд и право” инж. Веселин Цоневски, експерт по ЗБУТ, разглежда темата за физиологичния режим на труд и почивка. Съгласно чл. 12 ЗЗБУТ при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудит...

Коригиращи събития

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира коригиращите събития. Според МСС 10 се изисква предприятието да отрази ефекта от всички коригиращи събития във финансовия отчет (коригиращи събития след края на ...

Необлагаеми обезщетения и доходи от лихви

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Необлагаеми са: Доходите от лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративн...

Общи изисквания към финансовите отчети

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира общи изисквания към финансовите отчети. Според Общите разпоредби към НСС Нацио­налните счетоводни стандарти се прилагат от онези предприятия, които съставят и представ...

Промени относно задължителните реквизити във фактурата, документираща дистанционна продажба на стока

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда промените в режима на дистанционните продажби от началото на 2016 г. С отменeната ал. 2 на чл. 114 ЗДДС се премахват задължи­телните реквизити в издадена факту...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически код...

Справочна информация бр. 26/2016

Централни валутни курсове за периода 01.07 - 07.07.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...