Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 26, 11 - 17 юли 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 11 - 17 юли 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 26/2016 г

ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г. Народното събрание прие Закон за електронната идентификация. Правителството прие: 1. Постановление № 122 от 13.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. 2. Постановление № 125 от 18.05.2016 г. за одобр...

Министерски съвет бр. 26/2016 г.

Правителството одобри промени в РМС 619/2009 за приемане на Списък на регулираните професии в България. С решението не се изменя списъкът на регулираните професии в България, а приложенията към него, съдържащи информация за професионалните сдружения и организации, признати от дър...

Народно събрание бр.26/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за професионалното образование и обучение. В доклада на Комисията по образованието и науката се посочва, че промените са във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование. Въвеждат се промени в изискванията при о...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на биткойна

През последните няколко години се разпространи приложението на т.нар. “криптовалути” като алтернативни платежни средства. Те се използват и от много предприятия. Това повдига въпроса за тяхното счетоводно отчитане и данъчно третиране. Криптовалутите, които се наричат още виртуалн...

Въпроси и отговори

База за изчисляване на обезщетението за неизползван отпуск при продължително отсъствие

Служителка ползва последователно отпуск поради бременност и раждане по чл. 163 от КТ, отпуск за отглеждане на малко дете до 2 години по чл. 164 от КТ и неплатен отпуск по чл. 167а за отглеждане на дете до 8 години (общо 11 месеца - 6 за себе си и 5 за бащата). С изтичането на пос...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 26/2016

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑502/13, решение от 5 март 2015 г. страни: Европейската комисия срещу Великото херцогство Люксембург Предмет на спора е прилагането от Великото херцогство Люксембург на намалена ставка на ДДС от 3% за доставката на ел...

Комисионен договор

Фирма “А” (която не е транспортна фирма) заплаща на фирма “Б” да превози стока, собственост на фирма “В”. След това фирма “А” фактурира транспорта към фирма “В”. Има ли право фирма “А” да фактурира транспорта, като включи и печалба? Може ли това да бъде проблем при проверки от да...

Отпуск по болест през време на платения годишен отпуск

По време на ползването на платен годишен отпуск наша служителка се разболя, за което й е издаден болничен лист. Трябва ли да ползва отпуск по болест? Има ли право след отпуска по болест да продължи да ползва остатъка от разрешения платен годишен отпуск? Отпускът поради временна ...

Отчитане на извършените услуги и прехвърлените активи от съдружниците към консорциума

Създава се консорциум от две дружества с ограничена отговорност, които ще обединят усилията си за изграждане на спортен комплекс. Как следва да се отчетат извършените услуги и прехвърлените активи (материали, стоки) от съдружниците към консорциума? В така зададения въпрос има мн...

Парично обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на малко дете на майка, която се осигурява като едноличен търговец

Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на малко дете майка, която се осигурява като едноличен търговец, и необходимо ли е да възлага управлението на фирмата на друго лице през периодите на получаване на обезщетение от средствата на ДОО? Съгласно...

Фундаментална грешка

Мой клиент е получил фактури от негов доставчик за 2014 г. и 2015 г. Доставчикът твърди, че са пращали фактурите по мейл, но ние нищо не сме получили. Защо, най-малкото, при годишните приключвания за 2014 г. и 2015 г. не са ни пратили писма за потвърждаване на вземания - нямам об...

В пресата за вас

Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Труд и право” инж. Веселин Цоневски, експерт по ЗБУТ, разглежда темата за физиологичния режим на труд и почивка. Съгласно чл. 12 ЗЗБУТ при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, както и при...

Коригиращи събития

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира коригиращите събития. Според МСС 10 се изисква предприятието да отрази ефекта от всички коригиращи събития във финансовия отчет (коригиращи събития след края на отчетния период), като извърши...

Необлагаеми обезщетения и доходи от лихви

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Необлагаеми са: Доходите от лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобн...

Общи изисквания към финансовите отчети

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира общи изисквания към финансовите отчети. Според Общите разпоредби към НСС Нацио­налните счетоводни стандарти се прилагат от онези предприятия, които съставят и представят финансови отчети с общо пре...

Промени относно задължителните реквизити във фактурата, документираща дистанционна продажба на стока

В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда промените в режима на дистанционните продажби от началото на 2016 г. С отменeната ал. 2 на чл. 114 ЗДДС се премахват задължи­телните реквизити в издадена фактура за дистанционна продажба на...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.

Агенция “Митници” Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. МКС заменя сегашния Митнически кодекс на Общността, въвежда задъ...

Справочна информация бр. 26/2016

Централни валутни курсове за периода 01.07 - 07.07.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...