Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 7, Юли 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2016 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Обн., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ,...

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г. Обн., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г. Раздел I Общи разпоредби Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за представяне на документите и за изчисляване и изплащане на: 1. паричните обезщетения пр...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

в сила от 01.01.2006 г., издадена от Министерството на финансите Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр., ДВ, бр. 2 от 8 януар...

Коментар на експерта

Давностният срок за предявяване на иска за възстановяване на предишната работа е двумесечен

Споровете между работника или служителя и работодателя относно прекратяването на трудовите правоотношения са трудови по своя характер и правни по своята същност за разлика от неправните спорове, свързани с интереси, които се уреждат по реда на Закона за уреждане на колективните т...

Платените годишни отпуски - 2016 г.

Ползването на платен годишен отпуск е основно право на работника или служителя по трудовото правоотношение. Неговата правна уредба по Кодекса на труда и съответно по Наредбата за работното време, почивките и отпуските претърпя кардинални изменения в последните години. І. Право и...

Въпроси и отговори от практиката

Връщане на дефектна стока на доставчик

Въпрос: Ние сме търговско дружество. Придобили сме стока от Европейския съюз. Тъй като стоката е дефектна, доставчикът е съгласен да я приеме обратно. За целта ще ни издаде кредитно известие. Проблемът е, че изисква да изпратим стоката в САЩ, където тя е произведена. Може ли да с...

Възмездна вътреобщностна доставка на стоки

Въпрос: Фирмата ни изнася основно за Гърция. Имаме търговски агент в Гърция, който ни търси клиенти. Използваме временно негова складова база за съхранение на продукцията ни. Там тя се съхранява до намиране на краен клиент от Гърция, което може да отнеме 2-3 месеца. Стоката ни се...

Данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност

Въпрос: Фирма - доставчик по предварително сключен договор, е доставяла стоки на дистрибутор при условия на разсрочено плащане. Фирмата клиент закъснява с плащането, при което доставчикът чрез самоуправство влиза в склада и си взема стоката. Съставя се приемно-предавателен проток...

Данъчно облагане правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество

Въпрос: 1. Собственикът на ЕООД извършва личен труд в собственото си дружество и за това получава възнаграждение - следва ли да подава декларация образец №1 към НАП за този доход? 2. Ако подава такава декларация, какъв код на осигуряване следва да се впише в нея? 3. Как следва д...

Данъчно третиране на получени субсидии

Въпрос: Земеделски производител отглежда лозя през 2015 г. Получената субсидия включва ли се в облагаемия доход за 2015 г.? Прави ли окончателно изравняване на осигурителни вноски въз основа на данъчната декларация? Внесените през годината авансово осигурителни вноски от самооси...

Данъчно третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на отдаденото под наем помещение, придобито в режим на съпружеска имуществена общност

Въпрос: Физически лица съпрузи купуват през 2006 г. магазин, който отдават под наем през 2015 година на нерегистрирана по ЗДДС фирма. Съпрузите имат регистрирани ЕТ, като едното е регистрирано по ЗДДС. С какви документи следва да се отчете приходът от наем във: - физическото лице...

Данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС в случаите, при които префактурирането не е повод за задължения, свързани с основна доставка

Въпрос: Имаме раздадени GSM карти на служителите, като имат лимити (таксите, в които има доста включени минути). За разликата над таксите ще си го плащат служителите. Когато получа фактурата от „М-тел”, като разход на фирмата осчетоводявам таксата+ДДС, а за разликата за доплащане...

ДДС при префактуриране на пътни такси

Въпрос: Немско дружество (регистрирано за целите на ДДС в България) продава на свои клиенти гориво, като прилага следния модел: дружеството предлага няколко услуги посредством предоставяне на карта, които услуги основно могат да се разделят на две големи групи - доставка на горив...

Дистанционна продажба

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, притежава електронен магазин за продажба на фитнес добавки. Ако фирмата започне да продава добавки на граждани от други държави членки на ЕС (на физически лица) чрез доставка по куриер, следва ли да се регистрира по ДДС в тези държави...

Договорът за възлагане на управление

Въпрос: Лице е съдружник в едно ЕООД - в него се осигурява на трудов договор като управител. В момента е в отпуск по майчинство. Създава се ново дружество – ООД, в което тя е един от съдружниците. При положение че в момента е в отпуск по майчинство, какви документи и къде трябва ...

Доставки на стоки, с които българската фирма ще извършва продажби на територията на други държави членки на лица, регистрирани в други държави членки

Въпрос: 1. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България. Няма друга регистрация по ЗДДС в друга страна. 2. Тя купува стоки от страна от ЕС – „Б”. Фирмата доставчик е регистрирана в страната „Б” по ЗДДС. 3. Закупените стоки фирмата продава в европейска страна – „С”. 4. Купувач...

Заемане на държавна служба след проведен конкурс

Въпрос: Физическо лице повече от 10 години работи по договор за управление и контрол на търговско дружество – частна собственост, в даден бранш. Сега иска да участва в конкурс за заемане на ръководна длъжност в бюджетно предприятие от същия бранш. Едно от изискванията за тази длъ...

Издаване на фактура съгласно ЗДДС

Въпрос: На наш клиент - фирма, установена в трета страна (Сърбия), ежегодно през месец декември фактурираме извършването на следните услуги: - инспектиране на количество/качество на стоки; - изготвяне на опаковъчен лист; - класификация на стоки; - подготовка за транспорт; - спеди...

Кредитно известие към фактура

Въпрос: Имаме клиент, на който два пъти седмично доставяме стока, като за всяка доставка ние като доставчик издаваме надлежни стокова разписка за прехвърляне на собствеността и данъчна фактура. За първите три месеца на годината сме направили общо 24 доставки. Клиентът е приел и п...

Начисляване на данък добавена стойност, при положение че за покупката на активите не е ползван данъчен кредит

Въпрос: Фирма притежава производствени машини, закупени преди 1994, т.е. преди приемане на Закона за ДДС. Във връзка с намаляване обема на работата ще продаде голяма част от тях. При продажбата на машините следва ли да се начисли и в какъв размер данък добавена стойност, при поло...

Не може ЕТ да се преобразува в ЕООД

Въпрос: Може ли личен лекар, който е регистриран като ЕТ, да се пререгистрира в ЕООД, като доброволно се регистрира и по ДДС? Това би ли противоречало на наредби и закони за здравеопазването или не? Според мен не би следвало да е проблем търговската форма за упражняване на дейнос...

Непрекъсната временна неработоспособност на майката, установена с три отделни първични болнични листа за двете деца

Въпрос: Имам служителка, която ползва три болнични листа за две от децата си, като всеки от болничните е издаден като първичен, за различно заболяване. Болничните са използвани от служителката без прекъсване. В момента, в който изтече единият болничен, започва действието на следв...

Облагаема доставка с местоизпълнение на територията на страната, към която е приложима нулева данъчна ставка

Въпрос: Закупен е автомобил през 2014 г. (6+1 места), за който при покупката е ползван изцяло данъчен кредит. Дружеството решава да продаде автомобила през 2016 г. в Молдова. Необходимо ли е да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит. В кои случаи важи чл 80, т. 1-3 от З...

Облагане на доставки, с които се формира облагаем оборот за регистрация по ДДС в Гърция

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договори за почистване на банкови офиси и частни жилища. Наетият персoнал са българи, които ще бъдат командировани в Гърция. Къде трябва да се внасят дължимите данъци (данък печалба, данък общ доход) и осигуровки? Трябва ли д...

Облагане на доход от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ

Въпрос: Физическо лице – фотограф, е регистрирано като свободна професия. Лицето осъществява дейността си на територията на РБългария. Качва снимки в интернет сайт, чрез който се извършват продажби. Той не знае кой купува снимките му – от сайта му превеждат сумите по посочена от ...

Облагане с ДДС при продажбите на стоки чрез интернет

Въпрос: Българско дружество ЕООД работи онлайн тип Dropship - ще се опитам да го поясня максимално: Притежава онлайн магазин, продава в цяла Европа и извън ЕС, стока реално не притежава, материално не я получава, в сайта се публикуват снимки, предоставени от китайски производител...

Осигуровки върху хонорара, изплатен на чуждестранен гражданин

Въпрос: ФЛ от трета страна има сключен договор с българска фирма за извършване на „технически услуги“ - по ЗДДФЛ. Дължи ли българската фирма осигуровки върху хонорара, изплатен на лицето по българското осигурително законодателство? Отговор: От 01.01.2011 г. е в сила Регламент (...

Плащане на данъци от постоянно пребиваващ чужденец

Въпрос: Постоянно пребиващ чужденец – лице от Германия, което е тук във фирма в България, за да следи и наблюдава производството на продукцията. Може ли да плаща тук в България всички видове данъци (осигуровки, данък печалба и т.н.), които дължи, и след това да му се признае в Ге...

Погрешно издадена фактура за сума с начислено ДДС

Въпрос: Имаме техническа грешка в сума на фактура и VIES декларация. Във фактурата върху вярната сума е начислено ДДС и така с увеличената стойност е подадена и VIES декларацията. В дневниците е отразена вярно, в правилната колонка, фактурата е осчетоводена без данъчен кредит по ...

Право на парично обезщетение за безработица

Въпрос: Работодател не е превеждал в НОИ дължимите за 2015 г. месечни осигуровки на служител по трудов договор. Сумите са начислени, но не са преведени в НОИ. В случай на прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325 от КТ какви последици възникват за служителя заради непла...

Право на приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Фирмата ми се регистрира по ЗДДС на 02.02.2016 г. Имам ли право да включа в описа на налични активи към дата на регистрация фактурата за абонамента на фирмата за „Експертис” за 2016 г., при положение че фактурата е издадена през м. януари? Отговор: На основание чл. 74, ...

Право на приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Фирма е регистрирана по ЗДДС от 27.07.2015 г. На същата дата е сключен договор за закупуване на оборудване, за което е издадена фактура за аванс за 8500 лв. с включен ДДС, по която обаче не е ползван данъчен кредит, тъй като е представена в счетоводството през 2016 г. Сег...

Приходи от продажба на ДМА

Въпрос: Наш клиент е регистриран земеделски производител с регистрация по ЗДДС, но за 2015 г. нямаме подадена декларация по чл. 29 за формиране на печалбата по ЗКПО, а прилагаме приходи - 60% признати разходи. В случая нашият клиент има приходи от производство на растителна проду...

Регистрация по ЗДДС

Въпрос: Юридическо лице не е регистрирано по ЗДДС. Основната му дейност е отдаване на сграда (собствена) под наем. Продава сградата на стойност, която надхвърля облагаемия оборот от 50 хил. лв. След тази сделка фирмата преустановява дейността, а и друга дейност няма. Следва ли да...

Регистриране на няколко фирми с еднакъв предмет на дейност

Въпрос: Нарушавам ли някой закон, ако имам три фирми с един и същ предмет на дейност и трите не са регистрирани по ДДС, тъй като оборотът на всяка една е под 50 000 лв.? Отговор: Не ни е известно да има забрана относно регистрирането на няколко фирми с еднакъв предмет на дейност...

Регистриране по ЗДДС при ползване на интернет реклама във Фейсбук

Въпрос: ЕООД, което не е регистрирано по ДДС (оборотът е под 50 000 лв.), извършва дейност като електронен магазин. Продажбите са само в България. Фирмата заплаща комисиона на Фейсбук за интернет реклама. Регистрацията на компанията „Фейсбук” е в Ирландия - страна членка. В този ...

Решение № 6000 от 18.05.2016 г. по адм. дело № 2187/2016 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за периода от 01.11.2010 г. до 30.11.2010 г. ведно с лихва. В хода на административното и съдебното производство дружеството не е успяло да опровергае констатациите в РА относно обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК. Пр...

Решението на съда, с което уволнението се признава за незаконно и се присъжда обезщетение на работника по чл. 225 от КТ, е задължително за изпълнение за работодателя

Въпрос: Със съдебно решение е признато за незаконно уволнението на наш служител. Присъдено е обезщетение по чл. 225 от КТ за четири месеца в размер на 1545,00 лв. При изплащане на обезщетението по чл. 225 от КТ какви данъци и осигуровки се дължат от работодателя и съответно от ра...

Самоначисляване на ДДС

Въпрос: През м. ноември закупихме нов автомобил от Холандия, който няма право на приспадане на ДДС. Издадохме протокол за самоначисляване на ДДС и го отразихме в дневника на продажбите. Необходимо ли е да отразим протокола в дневника на покупките в колоната без право на ДДС и ако...

Срок на предизвестие за прекратяване на безсрочен трудов договор

Въпрос: Лице, назначено на безсрочен трудов договор на длъжността „главен счетоводител“, желае да прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 326, ал. 1 от КТ. Като се има предвид, че в трудовия договор не е уговорен срокът на предизвестие, може ли да се приеме, че срокът ...

Транзитни продажби

Въпрос: Българска фирма е основен доставчик на части за машини на американска фирма. Това досега се е оформяло като износ със съответните митнически декларации. Сега американската фирма иска българската да сглоби цялата машина в България и да я изнесе от името и за сметка на амер...

Третиране на сделките по покупка и продажба съгласно ЗДДС

Въпрос: Дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, извършва покупки на стоки от доставчик, регистриран по ДДС в друга държава членка. Транспортът започва от територията на една държава на ЕС и завършва на територията на друга държава на ЕС (не в България). Стоките се с...

Трудовоправни отношения между български граждани и чужд работодател в България

Въпрос: Българско дружество със собственик от Великобритания желае в трудовите договори на работниците да бъдат включени клаузи, които съществуват в английските трудови договори на техни работници в Англия съгласно английското законодателство (Наредба №4 (1) от правилника за рабо...

Писма и указания

№ 1029-40-1563/17.02.2016 г. ОТНОСНО: Подаване на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност

Съгласно чл. 40, ал. 1 от КСО осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за то...

№ 26-00-370 от 09.10.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на парична отстъпка към краен получател, предоставена след датата на данъчното събитие на доставката от дружество, което не е доставчик по тази доставка.

Дружество ЕООД продава препарати за растителна защита на дистрибутори, които от своя страна продават препаратите на крайни потребители - земеделски стопани. С цел стимулиране на покупката на тези препарати от страна на земеделските стопани дружеството разработва програма за лоялн...

Решения на съдилища

Решение № 127 от 10.02.2015 г. по т.д. № 3197/2013 г., ТК, II т.о.

В хипотезата на чл. 132 ТЗ съдружниците - съпритежатели на дружествен дял, могат да участват и да гласуват лично в общото събрание - съобразно предвижданията на дружествения договор и вътрешните уговорки помежду им, независимо от изискването на чл. 132, изр. 3 ТЗ за избор на общ ...

Решение № 35 от 01.09.2015 г. по т.д. № 407/2014 г., ТК, II т.о.

Съществуващото несъответствие между обстоятелствената част и петитума на исковата молба, както и неясно изложените от ищеца факти и обстоятелства като основание на предявения иск е нередовност, която, ако не е била констатирана и отстранена от въззивния съд по реда на чл. 129 ГПК...

Решение № 5855 от 17.05.2016 г. по адм. дело № 7928/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения за корпоративен данък за 2008 г. ведно с лихви. В решение № 3224/22.03.2016 г. по адм. д. № 14628/2015 г. на ВАС, осмо отделение, е прието, че е достатъчно да е налице изпълнително основание, макар и да не е била изпратена покана по чл. ...

Решение № 6040 от 19.05.2016 г. по адм. дело № 1644/2015 г.

Предмет на спора е определено допълнително задължение за корпоративен данък, от който, след приспадане на авансово внесен данък, е определен за внасяне остатък ведно с лихви върху него. Цедирано е вземане на стойност по номиналната, като няма данни за наличие на обективни причин...

Решение № 6192 от 25.05.2016 г. по адм. дело № 8390/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за подоходен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ и задължения за задължителни осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за ДОО, ДЗПО – УПФ и ЗО за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. ведно с лихви за забава. Без да съществува спор за правото и...

Решение № 6254 от 26.05.2016 г. по адм. дело № 2090/2015 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит за периоди 01. – 12.2009 г. и 03. – 12.2010 г. по фактури, издадени от различни дружества, и определени задължения за довнасяне по ЗДДС ведно с лихви. Дори да се възприеме, че фактурата може да замести договор за възлагане на д...

Решение № 6273 от 27.05.2016 г. по адм. дело № 2296/2015 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01. до 12.2008 г. с общо установено задължение по ЗДДС ведно с лихва. Липсата на подпис на получател от страна на ревизирания търговец на по-голямата част от фактурите не е абсолютно основание да се ...

Решение № 6384 от 30.05.2016 г. по адм. дело № 8978/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за задължителни осигурителни и здравни вноски от дружеството в качеството му на работодател въз основа на констатации от отразените във ведомостите заплати. Правилно са тълкувани и приложени от съда относими правни разпоредби - чл. 4, чл...

Решение № 6459 от 31.05.2016 г. по адм. дело № 2290/2015 г.

Предмет на спора е установяване на задължение по декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, касаещо осигурителния доход на задълженото лице за 2012 г. Задълженото лице е вписано като адвокат и е съдружник с 50% номинална стойност от капитала на адвокатско дружество, регистрирано по раздел I...

Решение № 6480 от 01.06.2016 г. по адм. дело № 8050/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС с лихви и намален размер на деклариран ДДС за възстановяване за данъчни периоди април, октомври и ноември 2008 г. в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит по три фактури, издадени от различни дружества. Доказ...

Решение № 6581 от 02.06.2016 г. по адм. дело № 8698/2015 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС вследствие на непризнато право на данъчен кредит по доставка на консултантски услуги и доставки, получени във връзка с наети автомобили, както и отказан ДДС за възстановяване на основание чл. 92 от ЗДДС за осъществен износ за Китай. ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 30.06.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 29 до бр. 31 от 2016 г.

ДВ, бр. 29 от 12.4.2016 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията Решен...