Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 14, 16 - 31 юли 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2016 г.
Писма и указания

№ 04-18-2 от 19.05.2016 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на отписване на активи в резултат на изпълнение на Решение № … от ….2016 г. на Министерския съвет на Република България

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 04-18-2/20.04.2016 г., в което е описана следната фактическа обстановка: С Решение на Министерския съвет на Република България ще бъде извършено намаляване на капитала на „…..” Е...

№ 07-00-7 от 17.07.2016 г. Относно: освобождаване от данък на автомобил, който е иззет в изпълнение на наложен запор

В отговор на поставения въпрос относно дължимостта на данък върху превозните средства за лек автомобил, който е иззет от собственика в изпълнение на наложен запор за обезпечаване на глоба, изразявам следното становище: Фактическата обстановка накратко е следната: Лицето Л.М.Т. пр...

№ 1125 от 27.05.2016 г. Относно: прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с изработване чрез софтуерни приложения на графични изделия и доходите от тяхната онлайн реализация

Според изложеното в запитването, физическо лице изработва с помощта на програмни приложения продукти, които представляват комплекти от картинки, компютърни графики, фонове на различни теми и за лицето те са авторски изделия. Същите се реализират многократно, тъй като са във файло...

№ 20-12-50 от 30.05.2016 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставката по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци

Съгласно визираната в запитването фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество, структура към УМБАЛ …….. ООД, като възложител има сключен договор с лицензирано за извършване на дейности с отпадъци дружество. Същото дружество–изпълнител - извършва събиране, транспо...

№ 24-39-59 от 20.05.2016 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с изплащането на командировъчни пари по реда на Закона за дипломатическата служба и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите от Дирекция ОДОП гр….., заведено с вх. № 24-39-59 от 03.05.2016г., изразявам следното становище: Данъчното третиране на командировъчните пари е съобразено с вида...

№ 3-1423/ от 30.06.2016 г. Относно: прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при смърт на физическо лице - земеделски производител, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, в началото на жътвената кампания e починало лицето А.В.С., ЕГН ………., регистрирано като физическо лице – земеделски производител. Същото е упражнявало стопанска дейност от години, регистрирано е по ЗДДС и през годините е придобивало земеделска техн...

Анотации

Графици за работното време на работници и служители

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Установено е сумарно отчитане на работното време за периода от 01.05.2015 г. до 31.10.2015 г. За същия период се изготвят графици за работното време на работници и служители....

Данъчно третиране по ЗДДС на доставките на хардуер, софтуер и услуги по надзор на монтажа на оборудването

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Немско дружество, регистрирано по ДДС в Германия, И ще сключи договор с българско предприятие, което е регистрирано по ЗДДС. Немското дружество има търговско пред...

Замяна на един работодател с друг

В бр. 122 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Фирмата ни беше купена от друга фирма. Сега какво става с трудовите ни договори? Ще трябва ли да се сключват нови? Има ли възможност да се използва това и да се освободят и уволнят хора? Може ли това д...

Здравно осигуряване на чужденци, постоянно пребиваващи в РБ

В бр. 5 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Според текста на чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, задължително осигурени в НЗОК са чуждите граждани, които имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в страната. За тези, които...

Извършване на служебни корекции по реда на чл. 106 от ДОПК

В бр. 7 от 2016 г. сп. "Счетоводство+" Петър Цанков, държавен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Как се извършват служебни корекции по реда на чл. 106 от ДОПК? Извършването на служебни корекции е двуфазно и е свързано с проверката на подадената декларация по реда на чл. 103 от Д...

Инспекцията по труда не може, със средствата на административната принуда да наложи на работодателя да отмени заповедта си за уволнение

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Теодора Дичева, директор в ИА „Главна инспекция по труда“, отговаря на въпроса: Бях уволнен несправедливо и незаслужено. Считам, че уволнението е незаконно. Подадох искане за съдействие до Инспекцията по труда, във връзка с уволнението...

Кога осигурителят няма задължение да изплаща трудово възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Кога осигурителят няма задължение да изплаща трудово възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност? Осигурителят няма задължение да изплаща трудово...

Местоизпълнение и облагане на фактурирани доставки

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще участва в изложение във Великобритания, във връзка с което организаторът на мероприятието й е издал две фактури. С тях са документирани съответно та...

Определение на понятието „представителни разходи”

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как следва да бъде определено прилежното поле за облагаемите представителни разходи, при условие, че в ЗКПО липсва дефиниция/ определение за тях? Наистина ЗКПО не съдържа определ...

Отразяване на данните за получените доставки и за продажбите, извършени на гръцка територия от българската фирма

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма наема магазини и продава стоки в Гърция. Къде и как следва да се отразяват данните за продажбите и за получените доставки от мястото на стопанска дейност в Гърция? Къ...

Отчитане на договорите за строителство

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Дали договорът за строителство да се отчита като продажба на стока (строителен продукт) или продажба на услуга? Предприятията, които извършват строителство на недвижими имоти (строителни ...

Покупка на недвижим имот, намиращ се извън територията на страната

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, се занимава с консултантски услуги, предоставени на Балканите. Тя иска да закупи апартамент в Македония от фирма или физическо лице, който да ползв...

Ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Местно физическо лице е родител на три деца. Едно от децата, родено през 2010 г., е с наследствено заболяване и е освидетелствано с решение на ТЕЛК, в което е определен...

Предоставяне на ваучери за храна на съдружника, изпълняващ управленски функции

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: През м. януари 2016 г. Общото събрание на "ПОБЕДА" ООД е взело единодушно решение да се предоставя социална придобивка в натура под формата на Ваучери за храна на работниците...

Санкции, предвидени за неспазване разпоредбите на Закона за здравното осигуряване

В бр. 5 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви санкции са предвидени по ЗЗО, ако не се спазват разпоредбите му? 3а неспазване разпоредбите на Закона за здравното осигуряване, касаещи подаването на информация в НАП и внасянето...

Счетоводно отчитане при комисионния договор

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. „Данъците в Р. България“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при комисионния договор? 1. При комитента - когато предмет на комисионния договор са стоки на комитента, които той предоставя на комисионе...

Условия, на които трябва да отговарят държавните служители, за да бъдат назначени на държавна служба

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са допълнителните условия, на които трябва да отговарят държавните служители, за да бъдат назначени на държавна служба? Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния с...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2016 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друг...

Държавен вестник в бр. 14 от 2016 г.

ДВ, бр. 46 от 17.6.2016 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията Народно събрание Решение по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. Решение...

Справочна информация бр. 14/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 23 юни - 8 юли 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...