начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 14, 16 - 31 юли 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2016 г.
Писма и указания

№ 04-18-2 от 19.05.2016 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на отписване на активи в резултат на изпълнение на Решение № … от ….2016 г. на Министерския съвет на Република България

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 04-18-2/20.04.2016 г., в което е описана следната фактическа обстановка: С Решение на Министерския съвет на Република България ще бъде извършено нам...

№ 07-00-7 от 17.07.2016 г. Относно: освобождаване от данък на автомобил, който е иззет в изпълнение на наложен запор

В отговор на поставения въпрос относно дължимостта на данък върху превозните средства за лек автомобил, който е иззет от собственика в изпълнение на наложен запор за обезпечаване на глоба, изразявам следното становище: Фактическата обстановка накратк...

№ 1125 от 27.05.2016 г. Относно: прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с изработване чрез софтуерни приложения на графични изделия и доходите от тяхната онлайн реализация

Според изложеното в запитването, физическо лице изработва с помощта на програмни приложения продукти, които представляват комплекти от картинки, компютърни графики, фонове на различни теми и за лицето те са авторски изделия. Същите се реализират мног...

№ 20-12-50 от 30.05.2016 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставката по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци

Съгласно визираната в запитването фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество, структура към УМБАЛ …….. ООД, като възложител има сключен договор с лицензирано за извършване на дейности с отпадъци дружество. Същото дружество–изпълните...

№ 24-39-59 от 20.05.2016 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с изплащането на командировъчни пари по реда на Закона за дипломатическата служба и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите от Дирекция ОДОП гр….., заведено с вх. № 24-39-59 от 03.05.2016г., изразявам следното становище: Данъчното третиране на командировъ...

№ 3-1423/ от 30.06.2016 г. Относно: прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при смърт на физическо лице - земеделски производител, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, в началото на жътвената кампания e починало лицето А.В.С., ЕГН ………., регистрирано като физическо лице – земеделски производител. Същото е упражнявало стопанска дейност от години, регистрирано е по ЗДДС и през годините...

Анотации

Графици за работното време на работници и служители

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Установено е сумарно отчитане на работното време за периода от 01.05.2015 г. до 31.10.2015 г. За същия период се изготвят графици за работното в...

Данъчно третиране по ЗДДС на доставките на хардуер, софтуер и услуги по надзор на монтажа на оборудването

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Немско дружество, регистрирано по ДДС в Германия, И ще сключи договор с българско предприятие, което е регистрирано по ЗДДС. Немскот...

Замяна на един работодател с друг

В бр. 122 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Фирмата ни беше купена от друга фирма. Сега какво става с трудовите ни договори? Ще трябва ли да се сключват нови? Има ли възможност да се използва това и да се освободят ...

Здравно осигуряване на чужденци, постоянно пребиваващи в РБ

В бр. 5 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Според текста на чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, задължително осигурени в НЗОК са чуждите граждани, които имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребивав...

Извършване на служебни корекции по реда на чл. 106 от ДОПК

В бр. 7 от 2016 г. сп. "Счетоводство+" Петър Цанков, държавен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Как се извършват служебни корекции по реда на чл. 106 от ДОПК? Извършването на служебни корекции е двуфазно и е свързано с проверката на подадената декл...

Инспекцията по труда не може, със средствата на административната принуда да наложи на работодателя да отмени заповедта си за уволнение

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Теодора Дичева, директор в ИА „Главна инспекция по труда“, отговаря на въпроса: Бях уволнен несправедливо и незаслужено. Считам, че уволнението е незаконно. Подадох искане за съдействие до Инспекцията по т...

Кога осигурителят няма задължение да изплаща трудово възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Кога осигурителят няма задължение да изплаща трудово възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност? Осигурителят няма...

Местоизпълнение и облагане на фактурирани доставки

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще участва в изложение във Великобритания, във връзка с което организаторът на мероприятието й е издал две фактури. С тях...

Определение на понятието „представителни разходи”

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как следва да бъде определено прилежното поле за облагаемите представителни разходи, при условие, че в ЗКПО липсва дефиниция/ определение за тях? На...

Отразяване на данните за получените доставки и за продажбите, извършени на гръцка територия от българската фирма

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма наема магазини и продава стоки в Гърция. Къде и как следва да се отразяват данните за продажбите и за получените доставки от мястото на ...

Отчитане на договорите за строителство

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Дали договорът за строителство да се отчита като продажба на стока (строителен продукт) или продажба на услуга? Предприятията, които извършват строителство н...

Покупка на недвижим имот, намиращ се извън територията на страната

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, се занимава с консултантски услуги, предоставени на Балканите. Тя иска да закупи апартамент в Македония от фирма или ...

Ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Местно физическо лице е родител на три деца. Едно от децата, родено през 2010 г., е с наследствено заболяване и е освидетелствано с решени...

Предоставяне на ваучери за храна на съдружника, изпълняващ управленски функции

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: През м. януари 2016 г. Общото събрание на "ПОБЕДА" ООД е взело единодушно решение да се предоставя социална придобивка в натура под формата на В...

Санкции, предвидени за неспазване разпоредбите на Закона за здравното осигуряване

В бр. 5 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви санкции са предвидени по ЗЗО, ако не се спазват разпоредбите му? 3а неспазване разпоредбите на Закона за здравното осигуряване, касаещи подаването н...

Счетоводно отчитане при комисионния договор

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. „Данъците в Р. България“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при комисионния договор? 1. При комитента - когато предмет на комисионния договор са стоки на комитента, кои...

Условия, на които трябва да отговарят държавните служители, за да бъдат назначени на държавна служба

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са допълнителните условия, на които трябва да отговарят държавните служители, за да бъдат назначени на държавна служба? Съгласно разпоредбата на чл. 7, ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2016 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 14 от 2016 г.

ДВ, бр. 46 от 17.6.2016 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията Народно събрание Решение по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България...

Справочна информация бр. 14/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 23 юни - 8 юли 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...