Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 8, Август 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2016 г.
Закони и правителствени актове

Закон за обществените поръчки

В сила от 15.04.2016 г. Обн., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., доп., ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г. Част първа ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава първа ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ Предмет и цел Чл. 1. (1) Този закон определя условията и реда за възлагане на обществ...

Коментар на експерта

Давност на различните видове задължения

Когато някое физическо лице или фирма дължи пари на друг човек, фирма или на държавата, но погасява задълженията си навреме, този, който има да получава парите, трябва да покани длъжника си да плати дължимите суми. Поканата може да е писмена – с писм...

Кратък коментар на Закона за обществените поръчки

Новият закон за обществените поръчки (ЗОП) влезе в сила на 15.04.2016 г., но до настоящия момент практиката по него е относително бедна и по-скоро противоречива. Този коментар има за цел да очертае основните моменти, които се променят в процедурите п...

Въпроси и отговори от практиката

Деклариране на получени/предоставени заеми

Въпрос: Питането ни е относно начислена лихва по дължим заем и попълване на Приложение № 11 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. В частите на Приложение 11 като непогасени остатъци какви суми се отразяват - остатъци от главница или главница плюс дължими лихви ...

Дисциплинарно наказание на работник

Въпрос: Имаме случаи, в които работници или служители на фирмата излизат в отпуск, без да им е разрешен. Подават молба, но отпускът не се разрешава, съответно няма издадена заповед. Въпреки всичко те ползват дните. Това е нарушение на трудовата дисци...

Договори за управление на търговски дружества

Въпрос: Лицата, назначени като управители и сключили ДУК с дружеството, при положение че този вид договори са приравнени на трудовите, имат ли право да ползват платен годишен отпуск. И ако имат право, в кои случаи? Отговор: Договорите за управление ...

Издаване на удостоверение А1 на чуждестранен гражданин

Въпрос: Моля да ми обясните стъпките и необходимите документи за издаване на А1 за италиански граждани. Ще обясня подробно ситуацията - българско ООД със собственици италиански граждани, които към момента работят изцяло на територията на Италия, иска...

Неразпределена печалба

Въпрос: Фирмата е ЕООД, собственикът е и управител и е СОЛ. Има неразпределена печалба от минали години. Може ли да си изплати дивиденти до размера на неразпределената печалба? Освен данък нещо друго декларира ли се и къде, кога и как? Тъй като предс...

Облагане на доходи от продажба на имоти в чужбина

Въпрос: Български гражданин е закупил недвижим имот в Гърция през 2009 г. Същият имот е продаден през 2015 г. Същият български гражданин купува друг имот в Гърция през м. 04.2010 г. и го продава през м. 02.2015 г. Облагаеми ли са тези сделки по ЗДДФЛ...

Облагане на доходите от операции с чуждестранна валута или с акции на регулиран пазар

Въпрос: Какво е облагането на доходите от операции с чуждестранна валута или с акции/финансови инструменти на регулиран пазар? Отговор: Тъй като във въпроса се пита за „облагане на доходи”, то ние приемаме, че той се отнася за облагане доходите на ф...

Облагане на изплатени адвокатски възнаграждения

Въпрос: Вписват ли се в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ изплатените суми по фактура на адвокатско сдружение, което е регистрирано с идентификационен № и има регистрация по ЗДДС. Адвокатското сдружение е регистрирано по ЗЗД, приравнява се на неперсонифиц...

Облагане по ЗДДФЛ на доходите на чуждестранно лице

Въпрос: Италиански гражданин е вписан в Българската адвокатска колегия, за да може да представлява своите клиенти в България. Пребивава по-малко от 180 дни в България. Трябва ли да подаде ГДД по чл. 50 за получените суми по адвокатска защита в Българ...

Осигурителен стаж по втори трудов договор

Въпрос: След отпадане на чл. 9, ал. 8 от КСО (в сила от 01.01.2016 г.) придобитият до този момент осигурителен стаж по втори ТД (3-та категория труд) ще се зачете ли при пенсиониране на служител или не, или само трудовият стаж ще се зачете? Ако се за...

Осигуряване и облагане на чуждестранно лице в българско дружество по ДУК

Въпрос: Какво трябва да бъде осигуряването и облагането на чуждестранно лице в българско дружество по ДУК? Чуждестранно лице със сръбско гражданство ще сключи ДУК в българско юридическо лице със седалище и място на дейност в България, т.е. с нашето д...

Осигуряване на работещ пенсионер

Въпрос: 1. Съдружник в ООД, пенсионер, получава възнаграждение за положен личен труд 420 лв. месечно брутно, осигурява се здравно върху 420 лв., длъжен ли е да внася и социални осигуровки върху полученото възнаграждение? 2. Мога ли да бъда назначена ...

Приходи на ЮЛНЦ

Въпрос: 1. Сдружение с нестопанска цел получава такси за организирани мероприятия от нестопанската си дейност в брой - трябва ли за тези приходи да издава касов бон от касов апарат, или е достатъчно да издава ПКО и квитанцията към него? 2. Какъв е ст...

Продължителното отсъствие поради заболяване

Въпрос: Имаме работници, които повече от година са в продължителен болничен. Не са представили документ за трудоустрояване или за пенсиониране по болест. В момента заемат работни места, на които не можем да назначим други хора и на практика тяхната р...

Редът за начисляване на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Въпрос: Има ли тълкувание, което да регламентира правото на работодателя да начислява клас прослужено време след третата година? С други думи, може ли, след като залегне във вътрешните правила на фирмата, работодателят да отложи с три години начисляв...

Сумарно отчитане на работното време

Въпрос: Работниците в магазините ни са на сумарно отчитане на работното време. Трябва ли да бъде начислено двойно възнаграждение на работилите на Велика събота? Отговор: В съответствие с чл. 264 от КТ за работа през дните на официалните празници, нез...

Трудов договор по реда на чл. 114 от КТ

Въпрос: Лице, което ще полага труд само в събота и неделя - на какъв договор и по кой член от КТ да бъде назначен? Отговор: При посочените в запитването обстоятелства отношенията трябва да се уредят с трудов договор по реда на чл. 114 от КТ за работ...

Удостоверяване на трудов и осигурителен стаж

Въпрос: С изменението на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица от 01.07.2015 г. се прекратява издаването на осигурителни книжки за някои категории лица. Във връзка...

Писма и указания

№ 04-13-6 от 12.02.2016 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2015 г. и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от лица с намалена работоспособност

Издадено ми е експертно решение на ТЕЛК от 05.11.2014 г., с което е определена степен на намалена работоспособност 58 на сто. Впоследствие решението е отменено от НЕЛК и е постановено ново решение на ТЕЛК от 02.12.2015 г., с което ми е определена сте...

Решения на съдилища

Решение № 7415 от 20.06.2016 г. по адм. дело № 13933/2015 г.

Предмет на спора e начислен ДДС за данъчен период 11.2008 г. в резултат на непризнати като вътреобщностни доставки (ВОД), за които са издадени две фактури на румънско дружество за стока пшеница - собствено производство. Съгласно чл. 138, § 1 от Дире...

Решение № 7457 от 21.06.2016 г. по адм. дело № 7565/2015 г.

Предмет на спора e отказано признаване на право на приспадане на данъчен кредит за 06. и 07.2012 г. на основание чл. 68, ал. 1, чл. 6 и чл. 25, ал. 1 и 2 от ЗДДС, тъй като фактурираните доставки на месо не са осъществени. Отразяването на фактурите в...

Решение № 7570 от 22.06.2016 г. по адм. дело № 9361/2015 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11 и 12.2009 г. с лихви за забава. Процесуалното бездействие на ответника да поиска изследване на оспорените документи с източник на специални знания, без ...

Решение № 7662 от 23.06.2016 г. адм. дело № 9007/2015 г.

Предмет на спора са задължения за данъчни периоди 01.01.2008 г. – 31.12.2012 г. за ДДС, данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО за самоосигуряващо се лице, вноски за ДОО, ДЗПО за УПФ и ЗО за наетите лица и вноски ...

Решение № 7698 от 24.06.2016 г. по адм. дело № 2977/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по фактури от 2010 г. ведно със съответните лихви. В Решение от 8.05.2013 г. на СЕС по дело С-271/12, постановено по преюдициално запитване, отнасящо се до тълкуването на Шеста директива 77/388/ЕИО...

Решение № 7781 от 27.06.2016 г. по адм. дело № 7810/2015 г.

Предмет на спора са начислени ДДС за периода 15.01.2009 г. – 31.07.2010 г., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г., определени вноски за ДОО по КСО за 2008 г., за ДЗПО – УПФ за 2008 г., ЗО по ЗЗО за 2008 г. с лихви за забава. С оглед на обстоятелството...

Решение № 7833 от 28.06.2016 г. по адм. дело № 11429/2015 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения за корпоративен данък за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. ведно с лихви вследствие непризна преотстъпване на корпоративен данък на основание чл. 167 от ЗКПО. Независимо кое тълкуване ще се приложи...

Решение № 7953 от 29.06.2016 г. по адм. дело № 4330/2016 г.

Предмет на спора e определен допълнително корпоративен данък в резултат на увеличение на финансовия резултат на дружество със суми по фактури от 2009 г. с предмет „СМР по договор“. Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 16, ал...

Решение № 8031 от 30.06.2016 г. по адм. дело № 3339/2015 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит по различни фактури за различни данъчни периоди от 2009 г. до 2011 г. с предмет на доставки урея, захар, олио, фураж, торове и начислен допълнително и ДДС. Административният съд не е дал конкретни указания п...

Решение № 8274 от 05.07.2016 г. по адм. дело № 9006/2015 г.

Предмет на спора са определени данък върху добавената стойност за довнасяне за периода 10.2010 г. – 08.2013 г. и корпоративен данък за 2010 г. – 2012 г. ведно с лихви. Според чл. 26, ал. 7 от ЗДДС в приложимата редакция от ДВ, бр. 95 от 2009 г., ког...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.07. - 31.07.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 32 до бр. 33 от 2016 г.

ДВ, бр. 32 от 22.4.2016 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна репуб...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 9 от 2016 г.

Кодекс на труда Възможност за дистанционна работа В кои случаи може да се обоснове липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата Нов закон за електронната идентификация Облагане по ЗДДС на услуга, извършвана по елек...