Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 8, Август 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2016 г.
Закони и правителствени актове

Закон за обществените поръчки

В сила от 15.04.2016 г. Обн., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., доп., ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г. Част първа ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава първа ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ Предмет и цел Чл. 1. (1) Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, д...

Коментар на експерта

Давност на различните видове задължения

Когато някое физическо лице или фирма дължи пари на друг човек, фирма или на държавата, но погасява задълженията си навреме, този, който има да получава парите, трябва да покани длъжника си да плати дължимите суми. Поканата може да е писмена – с писмо с обратна разписка, нотариал...

Кратък коментар на Закона за обществените поръчки

Новият закон за обществените поръчки (ЗОП) влезе в сила на 15.04.2016 г., но до настоящия момент практиката по него е относително бедна и по-скоро противоречива. Този коментар има за цел да очертае основните моменти, които се променят в процедурите по обществените поръчки спрямо ...

Въпроси и отговори от практиката

Деклариране на получени/предоставени заеми

Въпрос: Питането ни е относно начислена лихва по дължим заем и попълване на Приложение № 11 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. В частите на Приложение 11 като непогасени остатъци какви суми се отразяват - остатъци от главница или главница плюс дължими лихви до края на договора за заем? ...

Дисциплинарно наказание на работник

Въпрос: Имаме случаи, в които работници или служители на фирмата излизат в отпуск, без да им е разрешен. Подават молба, но отпускът не се разрешава, съответно няма издадена заповед. Въпреки всичко те ползват дните. Това е нарушение на трудовата дисциплина и се явява самоотлъчка. ...

Договори за управление на търговски дружества

Въпрос: Лицата, назначени като управители и сключили ДУК с дружеството, при положение че този вид договори са приравнени на трудовите, имат ли право да ползват платен годишен отпуск. И ако имат право, в кои случаи? Отговор: Договорите за управление на търговски дружества са уред...

Издаване на удостоверение А1 на чуждестранен гражданин

Въпрос: Моля да ми обясните стъпките и необходимите документи за издаване на А1 за италиански граждани. Ще обясня подробно ситуацията - българско ООД със собственици италиански граждани, които към момента работят изцяло на територията на Италия, искат да назначат работници италиа...

Неразпределена печалба

Въпрос: Фирмата е ЕООД, собственикът е и управител и е СОЛ. Има неразпределена печалба от минали години. Може ли да си изплати дивиденти до размера на неразпределената печалба? Освен данък нещо друго декларира ли се и къде, кога и как? Тъй като предстои подаване на ГФО в търговск...

Облагане на доходи от продажба на имоти в чужбина

Въпрос: Български гражданин е закупил недвижим имот в Гърция през 2009 г. Същият имот е продаден през 2015 г. Същият български гражданин купува друг имот в Гърция през м. 04.2010 г. и го продава през м. 02.2015 г. Облагаеми ли са тези сделки по ЗДДФЛ в България? Къде се облагат т...

Облагане на доходите от операции с чуждестранна валута или с акции на регулиран пазар

Въпрос: Какво е облагането на доходите от операции с чуждестранна валута или с акции/финансови инструменти на регулиран пазар? Отговор: Тъй като във въпроса се пита за „облагане на доходи”, то ние приемаме, че той се отнася за облагане доходите на физическите лица, а не на печал...

Облагане на изплатени адвокатски възнаграждения

Въпрос: Вписват ли се в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ изплатените суми по фактура на адвокатско сдружение, което е регистрирано с идентификационен № и има регистрация по ЗДДС. Адвокатското сдружение е регистрирано по ЗЗД, приравнява се на неперсонифицирано дружество и се облага за...

Облагане по ЗДДФЛ на доходите на чуждестранно лице

Въпрос: Италиански гражданин е вписан в Българската адвокатска колегия, за да може да представлява своите клиенти в България. Пребивава по-малко от 180 дни в България. Трябва ли да подаде ГДД по чл. 50 за получените суми по адвокатска защита в България? Отговор: От описаните във...

Осигурителен стаж по втори трудов договор

Въпрос: След отпадане на чл. 9, ал. 8 от КСО (в сила от 01.01.2016 г.) придобитият до този момент осигурителен стаж по втори ТД (3-та категория труд) ще се зачете ли при пенсиониране на служител или не, или само трудовият стаж ще се зачете? Ако се зачита, на служителя трябва да с...

Осигуряване и облагане на чуждестранно лице в българско дружество по ДУК

Въпрос: Какво трябва да бъде осигуряването и облагането на чуждестранно лице в българско дружество по ДУК? Чуждестранно лице със сръбско гражданство ще сключи ДУК в българско юридическо лице със седалище и място на дейност в България, т.е. с нашето дружество. Лицето е съдружник в...

Осигуряване на работещ пенсионер

Въпрос: 1. Съдружник в ООД, пенсионер, получава възнаграждение за положен личен труд 420 лв. месечно брутно, осигурява се здравно върху 420 лв., длъжен ли е да внася и социални осигуровки върху полученото възнаграждение? 2. Мога ли да бъда назначена на трудов договор, на 2 ч. дне...

Приходи на ЮЛНЦ

Въпрос: 1. Сдружение с нестопанска цел получава такси за организирани мероприятия от нестопанската си дейност в брой - трябва ли за тези приходи да издава касов бон от касов апарат, или е достатъчно да издава ПКО и квитанцията към него? 2. Какъв е статутът на доброволните сътрудн...

Продължителното отсъствие поради заболяване

Въпрос: Имаме работници, които повече от година са в продължителен болничен. Не са представили документ за трудоустрояване или за пенсиониране по болест. В момента заемат работни места, на които не можем да назначим други хора и на практика тяхната работа се изпълнява по съвмести...

Редът за начисляване на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Въпрос: Има ли тълкувание, което да регламентира правото на работодателя да начислява клас прослужено време след третата година? С други думи, може ли, след като залегне във вътрешните правила на фирмата, работодателят да отложи с три години начисляването на клас прослужено време...

Сумарно отчитане на работното време

Въпрос: Работниците в магазините ни са на сумарно отчитане на работното време. Трябва ли да бъде начислено двойно възнаграждение на работилите на Велика събота? Отговор: В съответствие с чл. 264 от КТ за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извъ...

Трудов договор по реда на чл. 114 от КТ

Въпрос: Лице, което ще полага труд само в събота и неделя - на какъв договор и по кой член от КТ да бъде назначен? Отговор: При посочените в запитването обстоятелства отношенията трябва да се уредят с трудов договор по реда на чл. 114 от КТ за работа през определени дни от седми...

Удостоверяване на трудов и осигурителен стаж

Въпрос: С изменението на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица от 01.07.2015 г. се прекратява издаването на осигурителни книжки за някои категории лица. Във връзка с отпускане на пенсии, изплащ...

Писма и указания

№ 04-13-6 от 12.02.2016 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2015 г. и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от лица с намалена работоспособност

Издадено ми е експертно решение на ТЕЛК от 05.11.2014 г., с което е определена степен на намалена работоспособност 58 на сто. Впоследствие решението е отменено от НЕЛК и е постановено ново решение на ТЕЛК от 02.12.2015 г., с което ми е определена степен на намалена работоспособно...

Решения на съдилища

Решение № 7415 от 20.06.2016 г. по адм. дело № 13933/2015 г.

Предмет на спора e начислен ДДС за данъчен период 11.2008 г. в резултат на непризнати като вътреобщностни доставки (ВОД), за които са издадени две фактури на румънско дружество за стока пшеница - собствено производство. Съгласно чл. 138, § 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от...

Решение № 7457 от 21.06.2016 г. по адм. дело № 7565/2015 г.

Предмет на спора e отказано признаване на право на приспадане на данъчен кредит за 06. и 07.2012 г. на основание чл. 68, ал. 1, чл. 6 и чл. 25, ал. 1 и 2 от ЗДДС, тъй като фактурираните доставки на месо не са осъществени. Отразяването на фактурите в дневника за продажби на доста...

Решение № 7570 от 22.06.2016 г. по адм. дело № 9361/2015 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11 и 12.2009 г. с лихви за забава. Процесуалното бездействие на ответника да поиска изследване на оспорените документи с източник на специални знания, без да носи доказателствената теже...

Решение № 7662 от 23.06.2016 г. адм. дело № 9007/2015 г.

Предмет на спора са задължения за данъчни периоди 01.01.2008 г. – 31.12.2012 г. за ДДС, данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО за самоосигуряващо се лице, вноски за ДОО, ДЗПО за УПФ и ЗО за наетите лица и вноски за фонд ГВРСН за периода 01.01...

Решение № 7698 от 24.06.2016 г. по адм. дело № 2977/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по фактури от 2010 г. ведно със съответните лихви. В Решение от 8.05.2013 г. на СЕС по дело С-271/12, постановено по преюдициално запитване, отнасящо се до тълкуването на Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета, се приема, че прав...

Решение № 7781 от 27.06.2016 г. по адм. дело № 7810/2015 г.

Предмет на спора са начислени ДДС за периода 15.01.2009 г. – 31.07.2010 г., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г., определени вноски за ДОО по КСО за 2008 г., за ДЗПО – УПФ за 2008 г., ЗО по ЗЗО за 2008 г. с лихви за забава. С оглед на обстоятелството, че спорните фактури имат за ...

Решение № 7833 от 28.06.2016 г. по адм. дело № 11429/2015 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения за корпоративен данък за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. ведно с лихви вследствие непризна преотстъпване на корпоративен данък на основание чл. 167 от ЗКПО. Независимо кое тълкуване ще се приложи - систематическо, граматическ...

Решение № 7953 от 29.06.2016 г. по адм. дело № 4330/2016 г.

Предмет на спора e определен допълнително корпоративен данък в резултат на увеличение на финансовия резултат на дружество със суми по фактури от 2009 г. с предмет „СМР по договор“. Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗКПО в приложимата реда...

Решение № 8031 от 30.06.2016 г. по адм. дело № 3339/2015 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит по различни фактури за различни данъчни периоди от 2009 г. до 2011 г. с предмет на доставки урея, захар, олио, фураж, торове и начислен допълнително и ДДС. Административният съд не е дал конкретни указания по тежестта за доказване на спо...

Решение № 8274 от 05.07.2016 г. по адм. дело № 9006/2015 г.

Предмет на спора са определени данък върху добавената стойност за довнасяне за периода 10.2010 г. – 08.2013 г. и корпоративен данък за 2010 г. – 2012 г. ведно с лихви. Според чл. 26, ал. 7 от ЗДДС в приложимата редакция от ДВ, бр. 95 от 2009 г., когато възнаграждението е определ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.07. - 31.07.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 32 до бр. 33 от 2016 г.

ДВ, бр. 32 от 22.4.2016 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигу...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 9 от 2016 г.

Кодекс на труда Възможност за дистанционна работа В кои случаи може да се обоснове липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата Нов закон за електронната идентификация Облагане по ЗДДС на услуга, извършвана по електронен път Облагане с ДДС на д...