Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 15, 1 - 15 август 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2016 г.
Писма и указания

№ 06-00-4 от 09.05.2016 г. Относно: определяне на данъчна основа при разпоредителни сделки с имоти –държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост - чл. 26, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 06-00-4/09.05.2016 г., е поставен въпрос дали следва при разпоредителни сделки с имоти – държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост данъчната им основа да се увеличава с режийните ра...

№ 20-15-166 ОТ 06.06.2016 г. Относно: Зачитане на осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……….. вх. № ………./25.05.2016 г., отговаряме следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С Решение № 2771 от 17.0...

№ 24-37-22 от 17.05.2016 г. Относно: прилагането на чл. 173, ал. 5 от ЗДДС

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-37-22/25.04.2016 г., е изложено следното: Служител на европейска институция в Люксембург, според Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности (Протокол № 7), и...

№ 33-00-214 от 31.05.2016 г. Относно: Задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на пенсионер от Албания, който живее в Република България.

Във връзка със заведено в Централно управление на Националната агенция по приходите (ЦУ на НАП) писмо с вх. № ………, изразявам следното становище: Изложената в запитването фактическа обстановка е следната: Лице, което живее в България, е съдружник (бив...

№ 94-00-58 от 19.05.2016 г. Относно: регистрация като свободна професия, данъчно облагане на получения доход и дължимите осигурителни вноски на физическо лице

В Дирекция ОДОП ……../05.05.2016г., постъпи Ваше запитване относно: регистрация като свободна професия на физическо лице – художник и необходимите документи за отчитане на доходите от продажба на собствени картини. Данъчно облагане на получения доход ...

№ 94-Л-140 oт 25.05.2016 г. Относно: прилагане разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и. реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 94-Л-140 от 09.05.2016 г., Ви уведомявам за следното: В писмото посочвате, че сте осигурена върху максималния размер на месечния осигурителен доход по трудово правоотношение. ...

№ М-24-36-13 от 19.05.2016 г. Относно: запитване по чл. 173, ал. 2 от ДОПК и чл. 28, ал. 1 от ЗМДТ

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-36-13/28.03.2016г., препратено от дирекция ОДОП …., в което поставяте въпроси относно приложението на чл. 173, ал. 2 от ДОПК. В тази връзка Ви у...

№ М-94-Е-88 от 14.05.2016 г. Относно: осигуряване на лице - пенсионер, който е управител и съдружник в търговско дружество.

В отговор на Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-94-Е-88/26.04.2016 г., изразявам следното становище: Трудовата дейност е основополагаща за възникване на основание за държавно обществено осигуряване (ДОО). Съгласно чл. 10, ал. 1 от...

Анотации

Данъчно третиране на разходите за разрушаване на сграда

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на разходите за разрушаване на сграда? Причините за разрушаване на една сграда могат да бъдат: а) Субективни фактори - при тях собственикът на сградата сам в...

Местоизпълнение и облагане на доставки

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще участва в изложение във Великобритания, във връзка с което организаторът на мероприятието й е издал д...

Място на изпълнение на покупката на стоки и последващата продажба на същите

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Валентина Васева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС само в България, купува стоки в Гърция и от Гърция осъществява износ за Турция, като стоките се т...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Трудово право" проф. д.ю.н. Васил Мръчков отговаря на въпроса: През целия си трудов стаж съм работил единствено като шофьор на линейка и съм помогнал за спасяването на живота на много хора от общината и района. Предстои ми ...

Облагане с авансов данък на доходите на физическите лица, отдаващи под наем имущество на предприятия или самоосигуряващи се лица

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какво е облагане с авансов данък на доходите на физическите лица, отдаващи под наем имущество на предприятия или самоосигуряващи се ли...

Операции с финансови активи

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря н авъпроса: На 01.05.2012 г. срещу предоставен парични заем със срок за Връщане 01.05.2016 г., дружество А - кредитор е получавало гаранция от заемополуч...

Парични помощи за профилактика и рехабилитация

В бр. 14 от 2016 г. в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви помощи за профилактика и рехабилитация изплаща НОИ? Националният осигурителен институт изплаща парични помощи за профилактика и рехабилитация на някои ...

Специфични практически аспекти при определяне характера на конкретни разходи като облагаеми или извън обхвата на чл. 204, т. 1 от ЗКПО

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са специфичните практически аспекти при определяне характера на конкретни разходи като облагаеми или извън обхвата на чл. 204, т. 1 от ЗКПО? Н...

Счетоводно отчитане на менителницата

В бр. 14 от 2016 г. на в. „Актив“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво представлява менителницата и какво е счетоводното отчитане при нея? Пътят на менителницата, като ценна книга, от издаването до плащането, е сравнително...

Счетоводно отчитане при първоначална и последваща регистрация по ЗДДС

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при първоначална и последваща регистрация по ЗДДС? От гледна точка на данъчното третиране по реда на ЗКП...

Третиране по ЗДДС на данъчния кредит за авансови плащания

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Актив" Какво е третирането по ЗДДС на данъчния кредит за авансови плащания? В механизма за функциониране на ДДС изискуемостта на данъка от данъчно задължените лица и тяхното право на данъчен кредит за съответните доставки...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2016 г.

ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансови...

Държавен вестник в бр. 15 от 2016 г.

ДВ, бр. 50 от 1.07.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление Министерски съвет Постановление № 152 от 24 юни 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за отбелязване на 100 ...

Осигурителен календар за август 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 15/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 25 юли 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...