Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 15, 1 - 15 август 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2016 г.
Писма и указания

№ 06-00-4 от 09.05.2016 г. Относно: определяне на данъчна основа при разпоредителни сделки с имоти –държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост - чл. 26, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 06-00-4/09.05.2016 г., е поставен въпрос дали следва при разпоредителни сделки с имоти – държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост данъчната им основа да се увеличава с режийните разноски, които се заплащат от к...

№ 20-15-166 ОТ 06.06.2016 г. Относно: Зачитане на осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……….. вх. № ………./25.05.2016 г., отговаряме следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С Решение № 2771 от 17.07.2015 г. на П районен съд, вл...

№ 24-37-22 от 17.05.2016 г. Относно: прилагането на чл. 173, ал. 5 от ЗДДС

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-37-22/25.04.2016 г., е изложено следното: Служител на европейска институция в Люксембург, според Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности (Протокол № 7), има право на закупуване на нов ...

№ 33-00-214 от 31.05.2016 г. Относно: Задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на пенсионер от Албания, който живее в Република България.

Във връзка със заведено в Централно управление на Националната агенция по приходите (ЦУ на НАП) писмо с вх. № ………, изразявам следното становище: Изложената в запитването фактическа обстановка е следната: Лице, което живее в България, е съдружник (бивш управител) в ООД със 100 % ...

№ 94-00-58 от 19.05.2016 г. Относно: регистрация като свободна професия, данъчно облагане на получения доход и дължимите осигурителни вноски на физическо лице

В Дирекция ОДОП ……../05.05.2016г., постъпи Ваше запитване относно: регистрация като свободна професия на физическо лице – художник и необходимите документи за отчитане на доходите от продажба на собствени картини. Данъчно облагане на получения доход и дължимите осигурителни вноск...

№ 94-Л-140 oт 25.05.2016 г. Относно: прилагане разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и. реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 94-Л-140 от 09.05.2016 г., Ви уведомявам за следното: В писмото посочвате, че сте осигурена върху максималния размер на месечния осигурителен доход по трудово правоотношение. Същевременно, упражнявате труд...

№ М-24-36-13 от 19.05.2016 г. Относно: запитване по чл. 173, ал. 2 от ДОПК и чл. 28, ал. 1 от ЗМДТ

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-36-13/28.03.2016г., препратено от дирекция ОДОП …., в което поставяте въпроси относно приложението на чл. 173, ал. 2 от ДОПК. В тази връзка Ви уведомявам, че относно прилаган...

№ М-94-Е-88 от 14.05.2016 г. Относно: осигуряване на лице - пенсионер, който е управител и съдружник в търговско дружество.

В отговор на Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-94-Е-88/26.04.2016 г., изразявам следното становище: Трудовата дейност е основополагаща за възникване на основание за държавно обществено осигуряване (ДОО). Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса за социално осигурява...

Анотации

Данъчно третиране на разходите за разрушаване на сграда

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на разходите за разрушаване на сграда? Причините за разрушаване на една сграда могат да бъдат: а) Субективни фактори - при тях собственикът на сградата сам взема решение за разрушаването ...

Местоизпълнение и облагане на доставки

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще участва в изложение във Великобритания, във връзка с което организаторът на мероприятието й е издал две фактури. С тях са документи...

Място на изпълнение на покупката на стоки и последващата продажба на същите

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Валентина Васева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС само в България, купува стоки в Гърция и от Гърция осъществява износ за Турция, като стоките се транспортират от Гърция за Турц...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Трудово право" проф. д.ю.н. Васил Мръчков отговаря на въпроса: През целия си трудов стаж съм работил единствено като шофьор на линейка и съм помогнал за спасяването на живота на много хора от общината и района. Предстои ми пенсиониране. От 1971 до 2011 ...

Облагане с авансов данък на доходите на физическите лица, отдаващи под наем имущество на предприятия или самоосигуряващи се лица

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какво е облагане с авансов данък на доходите на физическите лица, отдаващи под наем имущество на предприятия или самоосигуряващи се лица? 1. Особености при определя...

Операции с финансови активи

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря н авъпроса: На 01.05.2012 г. срещу предоставен парични заем със срок за Връщане 01.05.2016 г., дружество А - кредитор е получавало гаранция от заемополучателя под формата на обезпечен...

Парични помощи за профилактика и рехабилитация

В бр. 14 от 2016 г. в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви помощи за профилактика и рехабилитация изплаща НОИ? Националният осигурителен институт изплаща парични помощи за профилактика и рехабилитация на някои осигурени лица при спазване на...

Специфични практически аспекти при определяне характера на конкретни разходи като облагаеми или извън обхвата на чл. 204, т. 1 от ЗКПО

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са специфичните практически аспекти при определяне характера на конкретни разходи като облагаеми или извън обхвата на чл. 204, т. 1 от ЗКПО? Най-често представителните разх...

Счетоводно отчитане на менителницата

В бр. 14 от 2016 г. на в. „Актив“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво представлява менителницата и какво е счетоводното отчитане при нея? Пътят на менителницата, като ценна книга, от издаването до плащането, е сравнително дълъг и сложен. а) Издаване -...

Счетоводно отчитане при първоначална и последваща регистрация по ЗДДС

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при първоначална и последваща регистрация по ЗДДС? От гледна точка на данъчното третиране по реда на ЗКПО, предприятието може да напра...

Третиране по ЗДДС на данъчния кредит за авансови плащания

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Актив" Какво е третирането по ЗДДС на данъчния кредит за авансови плащания? В механизма за функциониране на ДДС изискуемостта на данъка от данъчно задължените лица и тяхното право на данъчен кредит за съответните доставки са пряко свързани. По общо пр...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2016 г.

ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юл...

Държавен вестник в бр. 15 от 2016 г.

ДВ, бр. 50 от 1.07.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление Министерски съвет Постановление № 152 от 24 юни 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна вой...

Осигурителен календар за август 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 15/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 25 юли 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...