Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 29, 5 - 11 септември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 5 - 11 септември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 29/2016 г

ДВ, бр. 47 от 21.06.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Наказателния кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Зако­на за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. 3. Зако...

Народно събрание бр.29/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Парламентът разреши малките казани за варене на ракия да са с вместимост до 1000 л вместо досегашните до 500 л. С проекта се възлага на кметовете на общините, в които се намират съответните...

Признаване и оценяване на биологични активи и на селскостопанска продукция

С ПМС 394 на Минис­терския съвет от 30 декември 2015 г. се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 29/2016

Дело C-590/13, решение от 11 декември 2014 г. страни: Idexx Laboratories Italia Srl срещу Agenzia delle Entrate Предмет на спора e облагането при вътреобщностни придобивания. В своето решение Съдът на ЕС приема, че членове 18 и 22 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май...

Възстановяване на изгубена трудова книжка

При кандидатстване за нова работа установих, че работодотелят ми е загубил трудовата книжка. Какво мога да предприема? Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, съответната дирекция “Инспекция по труда” издава нова (чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за трудовата книжк...

Изплащане на командировъчни пари

Фирма Х със седалище в гр. Стара Загора командирова свой служител в страна от ЕС - Испания. Командировката е с право на дневни, пътни и квартирни пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и издадена заповед за командировка. Има закупен самолетен...

Обезщетение за майчинство при работа по граждански договор

Има ли право да получава паричното си обезщетение за майчинство майка, която работи по граждански договор? Отпускът по майчинство включва отпуск за бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Паричното обезщетение за бременност и раждане се изплаща ...

Отчитане на получени фактури за консумативи, които се префактурират

Създадено е сдружение на собствениците в поликлиника по Закона за етажната собственост. Сдружението има ЕИК номер. На името на етажната собственост се получават фактури за ел. енергия, вода, охрана, ремонти на общи части. Като приход на етажната собственост има отдаване под наем ...

Платен отпуск за отглеждане на две и повече живи деца до 18-годишна възраст

Къде е нормативно регламентирано, че платеният отпуск по чл.168 от КТ се прехвърля и за следващи години и се изплаща при прекратяване на трудовия договор? Разпоредбата на чл. 168 от КТ дава право на страните по колективния трудов договор да приемат уговорка, по силата на която в...

Прекратяване на трудов договор с работещ военен пенсионер

Може ли да се прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ с работещ на безсрочен трудов договор пенсионер, който е ползвал правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69, ал. 1, т. 1 от КСО, ако физическата му възраст е по-малко от ...

Третиране на доходите от територии с преференциален данъчен режим

На български гражданин, живеещ целогодишно в България, му е предложено да стане управител на юридическо лице, установено в юрисдикция с преференциален данъчен режим (офшорна зона - Гибралтар). Лицето няма собственост в юридическото лице, на което ще е управител. Лицето ще осъщест...

В пресата за вас

Изисквания за първия финансов отчет по НСС

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., посочва изискванията за първия финансов отчет по НСС. Първият финансов отчет по НСС на общо основание се състои от съставните части, посочени в т. 2 на СС 1 Представяне на финансови отчети: а) счетоводен б...

Ликвидация на търговско дружество - данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, разглеждат темата за данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество. Според ТЗ ликвидационният дял е основно право на съдру...

Необлагаеми доходи от движимо имущество

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество. Изключение правят: - пътни, въздухоплавателни и во...

Публичност на консолидираните финансови отчети

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Бихте ли разтълкували задълженията, които определя чл. 38, ал. 10 от ЗСч на дружеството “АБВ” ЕООД, като имате предвид следната информация: “АБВ” ЕООД е българско дружество, регистрирано...

Счетоводни документи - класификация и общи изисквания

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира класификацията и общите изисквания към счетоводните документи. За практикуващите счетоводители няма никакво съмнение, че документалната обоснованост на стопанските операции, изисквана по реда...

Счетоводно отчитане на резервите в земеделска кооперация

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на резервите в земеделска кооперация - създаване и разходване? Задължителни по закон са фонд “Резервен” и фонд “Инвестиции”. Също в резерви се отнася и прео...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Справочна информация бр. 29/2016

Централни валутни курсове за периода 22.07 - 11.08.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...