Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 29, 5 - 11 септември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 5 - 11 септември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 29/2016 г

ДВ, бр. 47 от 21.06.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Наказателния кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Зако­на за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимал...

Народно събрание бр.29/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Парламентът разреши малките казани за варене на ракия да са с вместимост до 1000 л вместо досегашните до 500 л. С проекта се възлага на кметовете на общините, ...

Признаване и оценяване на биологични активи и на селскостопанска продукция

С ПМС 394 на Минис­терския съвет от 30 декември 2015 г. се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 29/2016

Дело C-590/13, решение от 11 декември 2014 г. страни: Idexx Laboratories Italia Srl срещу Agenzia delle Entrate Предмет на спора e облагането при вътреобщностни придобивания. В своето решение Съдът на ЕС приема, че членове 18 и 22 от Шеста директива ...

Възстановяване на изгубена трудова книжка

При кандидатстване за нова работа установих, че работодотелят ми е загубил трудовата книжка. Какво мога да предприема? Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, съответната дирекция “Инспекция по труда” издава нова (чл. 7, ал. 1 и ал. 2 о...

Изплащане на командировъчни пари

Фирма Х със седалище в гр. Стара Загора командирова свой служител в страна от ЕС - Испания. Командировката е с право на дневни, пътни и квартирни пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и издадена заповед за коман...

Обезщетение за майчинство при работа по граждански договор

Има ли право да получава паричното си обезщетение за майчинство майка, която работи по граждански договор? Отпускът по майчинство включва отпуск за бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Паричното обезщетение за бр...

Отчитане на получени фактури за консумативи, които се префактурират

Създадено е сдружение на собствениците в поликлиника по Закона за етажната собственост. Сдружението има ЕИК номер. На името на етажната собственост се получават фактури за ел. енергия, вода, охрана, ремонти на общи части. Като приход на етажната собс...

Платен отпуск за отглеждане на две и повече живи деца до 18-годишна възраст

Къде е нормативно регламентирано, че платеният отпуск по чл.168 от КТ се прехвърля и за следващи години и се изплаща при прекратяване на трудовия договор? Разпоредбата на чл. 168 от КТ дава право на страните по колективния трудов договор да приемат ...

Прекратяване на трудов договор с работещ военен пенсионер

Може ли да се прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ с работещ на безсрочен трудов договор пенсионер, който е ползвал правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69, ал. 1, т. 1 от КСО, ако физичес...

Третиране на доходите от територии с преференциален данъчен режим

На български гражданин, живеещ целогодишно в България, му е предложено да стане управител на юридическо лице, установено в юрисдикция с преференциален данъчен режим (офшорна зона - Гибралтар). Лицето няма собственост в юридическото лице, на което ще ...

В пресата за вас

Изисквания за първия финансов отчет по НСС

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., посочва изискванията за първия финансов отчет по НСС. Първият финансов отчет по НСС на общо основание се състои от съставните части, посочени в т. 2 на СС 1 Представяне на фин...

Ликвидация на търговско дружество - данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, разглеждат темата за данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество. Според ТЗ ликвидационния...

Необлагаеми доходи от движимо имущество

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество. Изключение правят: -...

Публичност на консолидираните финансови отчети

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Бихте ли разтълкували задълженията, които определя чл. 38, ал. 10 от ЗСч на дружеството “АБВ” ЕООД, като имате предвид следната информация: “АБВ” ЕООД е бъл...

Счетоводни документи - класификация и общи изисквания

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира класификацията и общите изисквания към счетоводните документи. За практикуващите счетоводители няма никакво съмнение, че документалната обоснованост на стопански...

Счетоводно отчитане на резервите в земеделска кооперация

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на резервите в земеделска кооперация - създаване и разходване? Задължителни по закон са фонд “Резервен” и фонд “Инвестиции”. С...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Справочна информация бр. 29/2016

Централни валутни курсове за периода 22.07 - 11.08.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...