Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 16, 16 - 31 август 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-105 от 9.05.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС при дейност, свързана с посредничество при продажба на стоки посредством онлайн платформа /интернет сайт/

В Дирекция ОДОП …………… постъпи писмено запитване с вх. № ……………./09.05.2016 г.,относно прилагане на ЗДДС препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП София. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ООД е дружество с основен предмет на дейност електронни усл...

№ 20-25-33 от 25.04.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС във връзка с корекция на ползван данъчен кредит

В Дирекция ОДОП…….. постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 25.04.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП……, Офис…... Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с основна дейност в месопреработването. Притежава и недвижими имоти – търговски обекти, ко...

№ 24-39-42 от 27.04.2016 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за пътуване и престой на едноличен собственик и управител на ЕООД съгласно чл. 33 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-42 от 30.03.2016 г., в което са поставени въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗКПО. Фактическата обстановка, изложена ...

№ 37-00-49 от 11.04.2016 г. Относно: Прилагане на чл. 38, ал. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) писмо от Комисията за защита на потребителите, заведено с вх. № 37-00-49 от 11.03.2016 г. по повод Ваша жалба до Комисията, Ви уведомявам следното: В сила от 01.01.2015 г. разпоредбата на чл....

№ 53-00-32 от 21.03.2016 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на рекламна услуга

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № ....03.2016 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: „М“ ЕООД...

№ 94-00-61 от 19.05.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция ОДОП ………постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-61/11.05.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическото лице е собственик на 3 поземлени имота, придобити чрез дарение през м. април 2014г. От тези имоти е обособена част с площ 30 дка., на която впоследствие ...

№ 96-00-113 от 4.05.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС при ВОП

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ………………../04.05.2016 г.,относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството се занимава с производство на синтетични полиамидни и полиестерни конци. За подобряване на производств...

№ М-94-И-206 от 11.04.2016 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше запитване, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-94-И-206 от 25.02.2016 г., Ви уведомявам следното: В описаната от Вас фактическа обстановка сте посочили, че имате сключен граждански договор за консултантски услуги ...

Анотации

Видове възнаграждения, които формират размера на възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Кои видове възнаграждения влизат при изчисляване размера на възнаграждението за платен годишен отпуск? При изчисляване на среднодневното възнаграждение за платен отпуск в сумата ...

Данъчни и митнически облекчения за вноса на физическите лица

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Наши клиенти - съпруг (от Кипър) и съпруга (от България) са собственици на две дружества в България, които работят активно и се движат по законоустановените счетоводни и дан...

Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, 6 и 7 и ал. 2 от КСО за времето след 31 декември 2002 г.

В бр. 11 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се зачита и изчислява осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, 6 и 7 и ал. 2 от КСО за времето след 31 декември 2002 г., а за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 - за времето...

Лично потребление на МПС, за придобиването и експлоатациата на което не се ползва данъчен кредит

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество, извършващо само облагаеми доставки, закупува лек автомобил (4+1 места за сядане), като не ползва като данъчен кредит начисления му в тази връзка ДДС от до...

Облагане с ДДС на т.нар. лично потребление

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Светлана Йорданова, данъчен адвокат, отговаря на въпроса: Каква е връзката на ползвания ДК с облагането с ДДС на т.нар. лично потребление? Нека разгледаме случай, когато данъчно задължено лице ползва автомобил за целите на дейността си ...

Определяне размера на непаричния доход

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя размерът на непаричния доход? Една от съществените специфики на непаричния доход е, че се остойностява в български левове към датата на придобиването му по па...

Практически аспекти по прилагане на нормите за предотвратяване на отклонение от данъчното облагане

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря н авъпроса: Какви са практическите аспекти по прилагане на нормите за предотвратяване на отклонение от данъчното облагане? 1. В хода на данъчна ревизия е оспорена реалността на доставка/сделка...

Предпоставки за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 от ДОПК

В бр. 4 от 2016 г. на сп. сп. "Счетоводство, данъци и право" Биляна Гецова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са предпоставките за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 от ДОПК? Отговорността за публичните задължения е лична - задълженията се установяват в те...

Ред за реализиране на отговорността на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на МТСП отговарят на въпроса: По какъв ред се реализира отговорността на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя? В какъв размер е отговорността и кое възнаграждение се взима предвид - нетното, или брутното? Ко...

Ред на изплащане на обезщетенията, които работодателят дължи на работници или служители, които противоправно не са допуснати от него или от длъжностни лица в предприятието да извършват работата, за която е сключено трудовото правоотношение

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са предпоставките, условията и реда на изплащане на обезщетенията, които работодателят дължи на работници или служители, които противоправно не са недопуснати от него или от длъжностни лица в п...

Счетоводни записвания при прехвърляне на имот, ползван от собственика, или материален запас в инвестиционен имот

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са счетоводните записвания при прехвърляне на имот, ползван от собственика, или материален запас в инвестиционен имот? А) Прехвърляне при прилагане като модел на отчитане за инвестиционни...

Счетоводно и данъчно третиране по ЗДДС при публичната продан на вещи

В бр. 13 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното и данъчно третиране по ЗДДС при публичната продан на вещи? Без да омаловажаваме ролята на банковото кредитиране за стопанската дейност на предприятията, следва да се ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2016 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или д...

Държавен вестник в бр. 16 от 2016 г.

ДВ, бр. 54 от 15.07.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване Президент на републиката Указ № 234 за награждаване на г-н Такаши Коидзуми – извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България, с орден „Стара планина“ п...

Нова инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД

Агенция „Митници“ От 01.07.2016 г. влезе в сила нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки. Тази инструкция е във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на...

Осигурителен календар за септември 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 юли - 9 август 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...