Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 16, 16 - 31 август 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-105 от 9.05.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС при дейност, свързана с посредничество при продажба на стоки посредством онлайн платформа /интернет сайт/

В Дирекция ОДОП …………… постъпи писмено запитване с вх. № ……………./09.05.2016 г.,относно прилагане на ЗДДС препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП София. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ООД е дружество с основен предмет на дейност електронни усл...

№ 20-25-33 от 25.04.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС във връзка с корекция на ползван данъчен кредит

В Дирекция ОДОП…….. постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 25.04.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП……, Офис…... Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с основна дейност в месопреработването. Притежава и недвижими имоти – търговски обекти, ко...

№ 24-39-42 от 27.04.2016 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за пътуване и престой на едноличен собственик и управител на ЕООД съгласно чл. 33 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-42 от 30.03.2016 г., в което са поставени въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗКПО. Фактическата обстановка, изложена ...

№ 37-00-49 от 11.04.2016 г. Относно: Прилагане на чл. 38, ал. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) писмо от Комисията за защита на потребителите, заведено с вх. № 37-00-49 от 11.03.2016 г. по повод Ваша жалба до Комисията, Ви уведомявам следното: В сила от 01.01.2015 г. разпоредбата на чл....

№ 53-00-32 от 21.03.2016 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на рекламна услуга

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № ....03.2016 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: „М“ ЕООД...

№ 94-00-61 от 19.05.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция ОДОП ………постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-61/11.05.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическото лице е собственик на 3 поземлени имота, придобити чрез дарение през м. април 2014г. От тези имоти е обособена част с площ 30 дка., на която впоследствие ...

№ 96-00-113 от 4.05.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС при ВОП

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ………………../04.05.2016 г.,относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството се занимава с производство на синтетични полиамидни и полиестерни конци. За подобряване на производств...

№ М-94-И-206 от 11.04.2016 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше запитване, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-94-И-206 от 25.02.2016 г., Ви уведомявам следното: В описаната от Вас фактическа обстановка сте посочили, че имате сключен граждански договор за консултантски услуги ...

Анотации

Видове възнаграждения, които формират размера на възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Кои видове възнаграждения влизат при изчисляване размера на възнаграждението за платен годишен отпуск? При изчисляване на среднодневното възнаграждение за платен отпуск в сумата ...

Данъчни и митнически облекчения за вноса на физическите лица

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Наши клиенти - съпруг (от Кипър) и съпруга (от България) са собственици на две дружества в България, които работят активно и се движат по законоустановените счетоводни и дан...

Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, 6 и 7 и ал. 2 от КСО за времето след 31 декември 2002 г.

В бр. 11 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се зачита и изчислява осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, 6 и 7 и ал. 2 от КСО за времето след 31 декември 2002 г., а за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 - за времето...

Лично потребление на МПС, за придобиването и експлоатациата на което не се ползва данъчен кредит

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество, извършващо само облагаеми доставки, закупува лек автомобил (4+1 места за сядане), като не ползва като данъчен кредит начисления му в тази връзка ДДС от до...

Облагане с ДДС на т.нар. лично потребление

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Светлана Йорданова, данъчен адвокат, отговаря на въпроса: Каква е връзката на ползвания ДК с облагането с ДДС на т.нар. лично потребление? Нека разгледаме случай, когато данъчно задължено лице ползва автомобил за целите на дейността си ...

Определяне размера на непаричния доход

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя размерът на непаричния доход? Една от съществените специфики на непаричния доход е, че се остойностява в български левове към датата на придобиването му по па...

Практически аспекти по прилагане на нормите за предотвратяване на отклонение от данъчното облагане

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря н авъпроса: Какви са практическите аспекти по прилагане на нормите за предотвратяване на отклонение от данъчното облагане? 1. В хода на данъчна ревизия е оспорена реалността на доставка/сделка...

Предпоставки за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 от ДОПК

В бр. 4 от 2016 г. на сп. сп. "Счетоводство, данъци и право" Биляна Гецова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са предпоставките за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 от ДОПК? Отговорността за публичните задължения е лична - задълженията се установяват в те...

Ред за реализиране на отговорността на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на МТСП отговарят на въпроса: По какъв ред се реализира отговорността на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя? В какъв размер е отговорността и кое възнаграждение се взима предвид - нетното, или брутното? Ко...

Ред на изплащане на обезщетенията, които работодателят дължи на работници или служители, които противоправно не са допуснати от него или от длъжностни лица в предприятието да извършват работата, за която е сключено трудовото правоотношение

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са предпоставките, условията и реда на изплащане на обезщетенията, които работодателят дължи на работници или служители, които противоправно не са недопуснати от него или от длъжностни лица в п...

Счетоводни записвания при прехвърляне на имот, ползван от собственика, или материален запас в инвестиционен имот

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са счетоводните записвания при прехвърляне на имот, ползван от собственика, или материален запас в инвестиционен имот? А) Прехвърляне при прилагане като модел на отчитане за инвестиционни...

Счетоводно и данъчно третиране по ЗДДС при публичната продан на вещи

В бр. 13 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното и данъчно третиране по ЗДДС при публичната продан на вещи? Без да омаловажаваме ролята на банковото кредитиране за стопанската дейност на предприятията, следва да се ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2016 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или д...

Държавен вестник в бр. 16 от 2016 г.

ДВ, бр. 54 от 15.07.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване Президент на републиката Указ № 234 за награждаване на г-н Такаши Коидзуми – извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България, с орден „Стара планина“ п...

Нова инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД

Агенция „Митници“ От 01.07.2016 г. влезе в сила нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки. Тази инструкция е във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на...

Осигурителен календар за септември 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 юли - 9 август 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...