Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 16, 16 - 31 август 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-105 от 9.05.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС при дейност, свързана с посредничество при продажба на стоки посредством онлайн платформа /интернет сайт/

В Дирекция ОДОП …………… постъпи писмено запитване с вх. № ……………./09.05.2016 г.,относно прилагане на ЗДДС препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП София. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ООД е дружество с основен пре...

№ 20-25-33 от 25.04.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС във връзка с корекция на ползван данъчен кредит

В Дирекция ОДОП…….. постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 25.04.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП……, Офис…... Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с основна дейност в месопреработването. Притежава и недвижим...

№ 24-39-42 от 27.04.2016 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за пътуване и престой на едноличен собственик и управител на ЕООД съгласно чл. 33 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-42 от 30.03.2016 г., в което са поставени въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗКПО. Факт...

№ 37-00-49 от 11.04.2016 г. Относно: Прилагане на чл. 38, ал. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) писмо от Комисията за защита на потребителите, заведено с вх. № 37-00-49 от 11.03.2016 г. по повод Ваша жалба до Комисията, Ви уведомявам следното: В сила от 01....

№ 53-00-32 от 21.03.2016 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на рекламна услуга

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № ....03.2016 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в зап...

№ 94-00-61 от 19.05.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция ОДОП ………постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-61/11.05.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическото лице е собственик на 3 поземлени имота, придобити чрез дарение през м. април 2014г. От тези имоти е обособена част с площ 3...

№ 96-00-113 от 4.05.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС при ВОП

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ………………../04.05.2016 г.,относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството се занимава с производство на синтетични полиамидни и полиестерни конци....

№ М-94-И-206 от 11.04.2016 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше запитване, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-94-И-206 от 25.02.2016 г., Ви уведомявам следното: В описаната от Вас фактическа обстановка сте посочили, че имате сключен граждански до...

Анотации

Видове възнаграждения, които формират размера на възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Кои видове възнаграждения влизат при изчисляване размера на възнаграждението за платен годишен отпуск? При изчисляване на среднодневното възнагражде...

Данъчни и митнически облекчения за вноса на физическите лица

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Наши клиенти - съпруг (от Кипър) и съпруга (от България) са собственици на две дружества в България, които работят активно и се движат по закон...

Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, 6 и 7 и ал. 2 от КСО за времето след 31 декември 2002 г.

В бр. 11 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се зачита и изчислява осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, 6 и 7 и ал. 2 от КСО за времето след 31 декември 2002 г., а за лицата по ч...

Лично потребление на МПС, за придобиването и експлоатациата на което не се ползва данъчен кредит

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество, извършващо само облагаеми доставки, закупува лек автомобил (4+1 места за сядане), като не ползва като данъчен кредит начисле...

Облагане с ДДС на т.нар. лично потребление

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Светлана Йорданова, данъчен адвокат, отговаря на въпроса: Каква е връзката на ползвания ДК с облагането с ДДС на т.нар. лично потребление? Нека разгледаме случай, когато данъчно задължено лице ползва автомо...

Определяне размера на непаричния доход

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя размерът на непаричния доход? Една от съществените специфики на непаричния доход е, че се остойностява в български левове към да...

Практически аспекти по прилагане на нормите за предотвратяване на отклонение от данъчното облагане

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря н авъпроса: Какви са практическите аспекти по прилагане на нормите за предотвратяване на отклонение от данъчното облагане? 1. В хода на данъчна ревизия е оспорена...

Предпоставки за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 от ДОПК

В бр. 4 от 2016 г. на сп. сп. "Счетоводство, данъци и право" Биляна Гецова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са предпоставките за реализиране на солидарната отговорност по чл. 19 от ДОПК? Отговорността за публичните задължения е лична - за...

Ред за реализиране на отговорността на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на МТСП отговарят на въпроса: По какъв ред се реализира отговорността на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя? В какъв размер е отговорността и кое възнаграждение се взима предв...

Ред на изплащане на обезщетенията, които работодателят дължи на работници или служители, които противоправно не са допуснати от него или от длъжностни лица в предприятието да извършват работата, за която е сключено трудовото правоотношение

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са предпоставките, условията и реда на изплащане на обезщетенията, които работодателят дължи на работници или служители, които противоправно не са недопуснати от н...

Счетоводни записвания при прехвърляне на имот, ползван от собственика, или материален запас в инвестиционен имот

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са счетоводните записвания при прехвърляне на имот, ползван от собственика, или материален запас в инвестиционен имот? А) Прехвърляне при прилагане като моде...

Счетоводно и данъчно третиране по ЗДДС при публичната продан на вещи

В бр. 13 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното и данъчно третиране по ЗДДС при публичната продан на вещи? Без да омаловажаваме ролята на банковото кредитиране за стопанската дейност н...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2016 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ...

Държавен вестник в бр. 16 от 2016 г.

ДВ, бр. 54 от 15.07.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване Президент на републиката Указ № 234 за награждаване на г-н Такаши Коидзуми – извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република Бълга...

Нова инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД

Агенция „Митници“ От 01.07.2016 г. влезе в сила нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки. Тази инструкция е във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. н...

Осигурителен календар за септември 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 юли - 9 август 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...