Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 30, 12 - 18 септември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 12 - 18 септември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 30/2016 г

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за защи...

Използване на лично имущество за дейност на ЕТ

В стопанската практика на едноличните търговци (ЕТ) не са редки случаите, при които физическото лице - собственик на предприятието на търговеца, използва в дейността си свое лично имущество. Предвид специфичната правна същност на тези търговци това с...

Народно събрание бр.30/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в ЗДДС. Предвижда се отпадане на ДДС върху дарени храни и хранителни стоки. Измененията предвиждат въвеждането на лимит на даренията на храни с изтичащ срок на годност. Стойността им за една календарна година ...

Признаване и оценяване на биологични активи и на селскостопанска продукция

С ПМС 394 на Минис­терския съвет от 30 декември 2015 г. се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади ...

Въпроси и отговори

Възстановяване на работа след незаконно уволнение

Във връзка с реформата в здравеопазването в болницата ни досега са извършени няколко пъти съкращения в щата. При едно от тези съкращения уволнихме служителя, заемащ длъжността ”масажист”. Той атакува уволнението пред съда и съдът уважи исковете му за...

Дистанционни продажби на акцизни стоки

Запитване във връзка с регистрация по ЗАДС: 1. Фактическа обстановка - чуждестранно дружество със седалище в Германия желае да осъществява дистанционни продажби с акцизни стоки (алкохол) с крайна точка на транспорта на територията на България. Получа...

Документално оформяне на ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Наша служителка е в отпуск за отглеждане на дете до 410-ия ден. През месец юли той е изтекъл. Тя е забравила да подаде заявление по чл. 53 от КСО за ползване на отпуск до 2 г. на детето. Донесла е документите в началото на август, но тъй като цялата ...

Създаване на детска градина или училище

Дружество ООД притежава лиценз за детска градина и за начално училище. След получаване на лиценза детската градина получава БУЛСТАТ от регистъра БУЛСТАТ, отделно и училището получава БУЛСТАТ от регистъра БУЛСТАТ (по закона за регистъра БУЛСТАТ). Перс...

Уведомяване на инспекцията по труда за извънреден труд, положен в администрацията

В една администрация полагат извънреден труд всички служители - по служебно и по трудово правоотношение. Трябва ли в уведомлението до инспекцията по труда да се посочи и положеният от служителите по служебно правоотношение извънреден труд? По отноше...

В пресата за вас

Относно уговорката за изкупуване

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационни право” д-р Георги Хорозов, адвокат, коментира особеностите при търговската продажба с уговорка за изкупуване. Обичайно уговорката за изкупуване е елемент от самия договор за продажба. Тази уговорка ...

Принципни положения, отнасящи се до облагането с ДДС на личното потребление на стопански активи

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: В кои случаи едно регистрирано по ЗДДС търговско дружество, закупило стока (автомобил), която ще бъде негов дълготраен актив, ще трябва да...

Справочник

Важно за Интрастат операторите: Нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 01, 40, 41, 42 и 43 на Комбинираната номенклатура

От 2 септември 2016 г. се разширява обхватът на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени от НАП диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество по допълни...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

НАП възстановява ДДС по-бързо и без проверка

Национална агенция за приходите От 1 септември НАП ще възстановява без проверка ДДС на фирми, отговарящи на определени условия. Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха възможност облекченият ред за възстановяване на подо...

НАП приема обезпечения от търговците на течни горива

От НАП напомнят, че продължават да приемат обезпечения при доставки на течни горива. С последното изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) беше въведено задължение търговците с течни горива да предоставят обезпечение, когато извъ...

Справочна информация бр. 30/2016

Централни валутни курсове за периода 19.08 - 08.09.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...