Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 30, 12 - 18 септември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 12 - 18 септември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 30/2016 г

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия. Правителствот...

Използване на лично имущество за дейност на ЕТ

В стопанската практика на едноличните търговци (ЕТ) не са редки случаите, при които физическото лице - собственик на предприятието на търговеца, използва в дейността си свое лично имущество. Предвид специфичната правна същност на тези търговци това създава особености в реда за от...

Народно събрание бр.30/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в ЗДДС. Предвижда се отпадане на ДДС върху дарени храни и хранителни стоки. Измененията предвиждат въвеждането на лимит на даренията на храни с изтичащ срок на годност. Стойността им за една календарна година трябва да е в общ размер на не...

Признаване и оценяване на биологични активи и на селскостопанска продукция

С ПМС 394 на Минис­терския съвет от 30 декември 2015 г. се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и ...

Въпроси и отговори

Възстановяване на работа след незаконно уволнение

Във връзка с реформата в здравеопазването в болницата ни досега са извършени няколко пъти съкращения в щата. При едно от тези съкращения уволнихме служителя, заемащ длъжността ”масажист”. Той атакува уволнението пред съда и съдът уважи исковете му за отмяна на уволнението, възста...

Дистанционни продажби на акцизни стоки

Запитване във връзка с регистрация по ЗАДС: 1. Фактическа обстановка - чуждестранно дружество със седалище в Германия желае да осъществява дистанционни продажби с акцизни стоки (алкохол) с крайна точка на транспорта на територията на България. Получатели на въпросните акцизни сто...

Документално оформяне на ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Наша служителка е в отпуск за отглеждане на дете до 410-ия ден. През месец юли той е изтекъл. Тя е забравила да подаде заявление по чл. 53 от КСО за ползване на отпуск до 2 г. на детето. Донесла е документите в началото на август, но тъй като цялата фирма беше в отпуск по това вр...

Създаване на детска градина или училище

Дружество ООД притежава лиценз за детска градина и за начално училище. След получаване на лиценза детската градина получава БУЛСТАТ от регистъра БУЛСТАТ, отделно и училището получава БУЛСТАТ от регистъра БУЛСТАТ (по закона за регистъра БУЛСТАТ). Персоналът, приходите и разходите ...

Уведомяване на инспекцията по труда за извънреден труд, положен в администрацията

В една администрация полагат извънреден труд всички служители - по служебно и по трудово правоотношение. Трябва ли в уведомлението до инспекцията по труда да се посочи и положеният от служителите по служебно правоотношение извънреден труд? По отношение работещите по трудови дого...

В пресата за вас

Относно уговорката за изкупуване

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационни право” д-р Георги Хорозов, адвокат, коментира особеностите при търговската продажба с уговорка за изкупуване. Обичайно уговорката за изкупуване е елемент от самия договор за продажба. Тази уговорка може да бъде максимално опрост...

Принципни положения, отнасящи се до облагането с ДДС на личното потребление на стопански активи

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: В кои случаи едно регистрирано по ЗДДС търговско дружество, закупило стока (автомобил), която ще бъде негов дълготраен актив, ще трябва да начислява ДДС за предоставяне...

Справочник

Важно за Интрастат операторите: Нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 01, 40, 41, 42 и 43 на Комбинираната номенклатура

От 2 септември 2016 г. се разширява обхватът на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени от НАП диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество по допълнителна мярка, като към досегашн...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

НАП възстановява ДДС по-бързо и без проверка

Национална агенция за приходите От 1 септември НАП ще възстановява без проверка ДДС на фирми, отговарящи на определени условия. Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха възможност облекченият ред за възстановяване на подоходен и местен данък да може д...

НАП приема обезпечения от търговците на течни горива

От НАП напомнят, че продължават да приемат обезпечения при доставки на течни горива. С последното изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) беше въведено задължение търговците с течни горива да предоставят обезпечение, когато извършват такива доставки. Целта е...

Справочна информация бр. 30/2016

Централни валутни курсове за периода 19.08 - 08.09.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...