начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 32, 26 септ. - 2 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 26 септ. - 2 октомври 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 32/2016 г

ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за плат...

Министерски съвет бр. 32/2016 г.

Правителството одобри промени в Класификатора на длъжностите в администрацията, с които се въвеждат длъжности, предвидени в специални закони, като Закона за електронните съобщения, Закона за здравното осигуряване, Закона за защита на класифицираната ...

Народно събрание бр.32/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Предвижда се нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните. Предлага се, когато безработни, включително младежи от специализирани институции или ползващи...

Фактурите с текст “обратно начисляване”

Съгласно действащото законодателство за ДДС, когато данъкът за дадена доставка е изискуем от получателя й, доставчикът е задължен да отрази това във фактурата, която му издава. За целта в разпоредбата на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС е регламентирано, че пр...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 32/2016

Дело C-105/14, решение от 8 септември 2015 страни: Ivo Taricco, Ezio Filippi, Isabella Leonetti, Nicola Spagnolo, Davide Salvoni срещу Flavio Spaccavento, Goranco Anakiev Предмет на спора е давността за престъпления по данъчни дела. В своето решение ...

Как се броят дните на неплатен отпуск

Наша служителка подаде молба за ползване на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ. В молбата е посочено, че иска да ползва 30 дни отпуск. Управителят на фирмата разреши ползването на този отпуск. Как ще се броят тези дни - като работни или като кал...

Определяне на трудовите норми

Как и от кого се определя трудовата норма или времето за изработване на едно изделие? Прилага ли се трудовата норма и при гражданските договори? Заплащането на труда се извършва по приети от работодателя Вътрешни правила за работна заплата. Основопо...

Осигуряване на управител пенсионер

Дружество с едноличен собственик на капитала пенсионер придобива 50% от капитала на друго дружество. Пенсионерът е назначен като управител там. Може ли в този случай той да се регистрира като СОЛ, тъй като де факто чрез първото дружество той е собств...

Подходи при определяне на справедливата стойност на биологични активи и на селскостопанска продукция при първоначалното им признаване и при последващо оценяване на биологични активи по справедлива стойност

Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор На основание параграф 3.2 от специфичния счетоводен стандарт 41 Селско стопанство биологичните активи във всичките им видове се оценяват по така наречената “нетна” справедлива стойност (по справедлива стойнос...

Ред за представяне на болнични листове, издадени от страни - членки на Европейския съюз

Какъв е редът за представяне на болнични листове, издадени от страни - членки на Европейския съюз? Редът за представяне на удостоверенията за неработоспособност, бременност или раждане, издадени в друга държава, с която Република България прилага ев...

Уреждане на трудовите отношения при допълнителен труд

Служител в туристическа агенция на трудов договор като продавач-консултант на туристически продукти поема периодично ангажименти като екскурзовод на група - клиенти на агенцията. Как се уреждат документално и финансово допълнителните задължения? В т...

В пресата за вас

Бракуване на биологични активи

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Селскостопански производител отглежда крави и предава сурово мляко. Регистриран е по ДДС. От лечебницата има протокол, че отписват 6 бр. крави поради ниска ...

Правни проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития

В бр. 6 от 2016 г. на списание “Труд и право” Мартин Захариев, адвокат, и Пламена Георгиева, адвокат, разглеждат правните проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития. Първият съществен въпрос е дали тиймбилдингът представлява командироване съгла...

Пример за отчитане на промени в параметрите, определящи размера (сумата) на амортизациите

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., разяснява отчитането на промени в параметрите, определящи размера (сумата) на амортизациите. Основните параметри или фактори, които оказват влияние върху сумата на разходит...

Проверка на молбата за присъединяване на кредитори

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Бистра Николова, съдия, коментира проверката за допустимост и редовност на молбата за присъединяване на кредитори. След като приеме молбата, съдът по несъстоятелността следва да пристъпи към ...

Справочник

Методически съвет ще уеднакви практиките по обществените поръчки

Министерство на финансите Председателят на Сметната палата, изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки и директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция утвърдиха правила за работата на Методически съвет по Закона за обществе...

Проверяват 1900 фирми с персонал на минимална работна заплата

Националната агенция за приходите започва проверки на 1900 работодатели в София, при които значителна част от заетите на пълен работен ден получават минималната работна заплата. Сред селектираните фирми има и такива, при които повече от половината от...

Справочна информация бр. 32/2016

Централни валутни курсове за периода 16.09 - 20.09.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

Национална агенция за приходите 1. Право на приспадане на данъчен кредит 1.1. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем при лицето - платец на данъка за (чл. 68, ал. 2 от ЗДДС): [[app_170...