Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 32, 26 септ. - 2 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 26 септ. - 2 октомври 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 32/2016 г

ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните сис...

Министерски съвет бр. 32/2016 г.

Правителството одобри промени в Класификатора на длъжностите в администрацията, с които се въвеждат длъжности, предвидени в специални закони, като Закона за електронните съобщения, Закона за здравното осигуряване, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за обществе...

Народно събрание бр.32/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Предвижда се нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните. Предлага се, когато безработни, включително младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността о...

Фактурите с текст “обратно начисляване”

Съгласно действащото законодателство за ДДС, когато данъкът за дадена доставка е изискуем от получателя й, доставчикът е задължен да отрази това във фактурата, която му издава. За целта в разпоредбата на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС е регламентирано, че при такива доставки във фактурат...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 32/2016

Дело C-105/14, решение от 8 септември 2015 страни: Ivo Taricco, Ezio Filippi, Isabella Leonetti, Nicola Spagnolo, Davide Salvoni срещу Flavio Spaccavento, Goranco Anakiev Предмет на спора е давността за престъпления по данъчни дела. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Нац...

Как се броят дните на неплатен отпуск

Наша служителка подаде молба за ползване на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ. В молбата е посочено, че иска да ползва 30 дни отпуск. Управителят на фирмата разреши ползването на този отпуск. Как ще се броят тези дни - като работни или като календарни. Въпросът поставям так...

Определяне на трудовите норми

Как и от кого се определя трудовата норма или времето за изработване на едно изделие? Прилага ли се трудовата норма и при гражданските договори? Заплащането на труда се извършва по приети от работодателя Вътрешни правила за работна заплата. Основополагащ принцип при тяхната изра...

Осигуряване на управител пенсионер

Дружество с едноличен собственик на капитала пенсионер придобива 50% от капитала на друго дружество. Пенсионерът е назначен като управител там. Може ли в този случай той да се регистрира като СОЛ, тъй като де факто чрез първото дружество той е собственик във второто? Първото друж...

Подходи при определяне на справедливата стойност на биологични активи и на селскостопанска продукция при първоначалното им признаване и при последващо оценяване на биологични активи по справедлива стойност

Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор На основание параграф 3.2 от специфичния счетоводен стандарт 41 Селско стопанство биологичните активи във всичките им видове се оценяват по така наречената “нетна” справедлива стойност (по справедлива стойност, намалена с предварително на...

Ред за представяне на болнични листове, издадени от страни - членки на Европейския съюз

Какъв е редът за представяне на болнични листове, издадени от страни - членки на Европейския съюз? Редът за представяне на удостоверенията за неработоспособност, бременност или раждане, издадени в друга държава, с която Република България прилага европейските регламенти или межд...

Уреждане на трудовите отношения при допълнителен труд

Служител в туристическа агенция на трудов договор като продавач-консултант на туристически продукти поема периодично ангажименти като екскурзовод на група - клиенти на агенцията. Как се уреждат документално и финансово допълнителните задължения? В така описаната ситуация са възм...

В пресата за вас

Бракуване на биологични активи

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Селскостопански производител отглежда крави и предава сурово мляко. Регистриран е по ДДС. От лечебницата има протокол, че отписват 6 бр. крави поради ниска продуктивност. Какви са счетов...

Правни проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития

В бр. 6 от 2016 г. на списание “Труд и право” Мартин Захариев, адвокат, и Пламена Георгиева, адвокат, разглеждат правните проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития. Първият съществен въпрос е дали тиймбилдингът представлява командироване съгласно Кодекса на труда (КТ) и На...

Пример за отчитане на промени в параметрите, определящи размера (сумата) на амортизациите

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., разяснява отчитането на промени в параметрите, определящи размера (сумата) на амортизациите. Основните параметри или фактори, които оказват влияние върху сумата на разходите за амортизация за отчетния п...

Проверка на молбата за присъединяване на кредитори

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Бистра Николова, съдия, коментира проверката за допустимост и редовност на молбата за присъединяване на кредитори. След като приеме молбата, съдът по несъстоятелността следва да пристъпи към проверка за нейната допустимос...

Справочник

Методически съвет ще уеднакви практиките по обществените поръчки

Министерство на финансите Председателят на Сметната палата, изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки и директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция утвърдиха правила за работата на Методически съвет по Закона за обществените поръчки. Методическият съ...

Проверяват 1900 фирми с персонал на минимална работна заплата

Националната агенция за приходите започва проверки на 1900 работодатели в София, при които значителна част от заетите на пълен работен ден получават минималната работна заплата. Сред селектираните фирми има и такива, при които повече от половината от работниците вземат минималнат...

Справочна информация бр. 32/2016

Централни валутни курсове за периода 16.09 - 20.09.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

Национална агенция за приходите 1. Право на приспадане на данъчен кредит 1.1. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем при лицето - платец на данъка за (чл. 68, ал. 2 от ЗДДС): [[app_17010_1]] 1.2. Особени случаи на ...