Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 17, 1 - 15 септември 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-138 от 21.07.2016 г. Относно: Третиране по ЗДДС на дългосрочно отдаване под наем на превозно средство

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …/ 06.07.2016 г., препратено по компетентност от Дирекция ДОМ при ЦУ на НАП София, относно данъчно третиране на доставката по дългосрочно отдаване под наем на превозно средство на физическо лице от Лихтенщайн. Съгласно изложен...

№ 20-21-117 от 2.08.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка: ЕТ е с предмет на дейност- добиване на инертни материали на кариера в с. Каменец, Община Стралджа, Област Ямбол. За целите на дейността се използва гориво. Уточнено е в запитването, ч...

№ 3-1538 от 12.07.2016 г. Относно: данъчно облагане на обезщетение за пропуснати ползи съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

От изложеното в запитването и приложените към същото документи става ясно, че с Решение …..2015 г. ……..ЕООД е осъдено, на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), да заплати обезщетение на лице, за ползването на собствената му ½ ид.ч. от 1 758.50...

№ 96-00-179 от 21.07.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС и Закона за счетоводството

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ======== от 11.07.2016 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗСч. със следните въпроси: 1. Може ли счетоводната отчетност във фирмата да бъде само синтетична, т.е. да се изключи аналитичното водена на сметките? 2. Има ли право ф...

№ 96-00-180 от 21.07.2016 г. Относно: Данъчно третиране на лихви по кредит от дружество от Испания

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № ……..12.07.2016г. В запитването е посочено, че българско дружество е сключило договор за заем с испанско дружество. Испанското дружество е едноличен собственик на българското дружество. В запитването е изразено становище по поставе...

№ 96-00-191 от 8.08.2016 г. Относно: Приложение на чл. 143 от ЗДДС и Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

В Дирекция ОДОП – относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство. Дружеството извършва следните дейности: -фризьорски и козметични услуги; -даване под наем на собствени недвижими имоти и -търговия на дребно с книги и учебници / нови и втора употреба / и канцеларск...

№ 96-00-203 от 15.08.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното законодателство

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № …/01.08.2016г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „…“ ЕООД е в ликвидация от 2015 г. В ТД на НАП – …, за фирмата, заличена към настоящия момент е подадена последна декларация по чл. 92 от ЗКПО на 17.05.2016 г....

№ 96-00-220 от 25.08.2016 г. Относно: Задължително обществено осигуряване на лице, което е определено за директор на частна детска градина

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …….. с вх. № ……. от 16.08.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Частна детска градина „ХХ“ е открита с разрешение на Министъра на образованието съглас...

Анотации

Бартер на недвижими имоти и вещни права

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: С нотариален акт от 2013 г. е постигнато следното споразумение: - Физическите лица „А“ и „Б“, като съсобственици на терен (УПИ) и търговско дружество „X“, като собственик на д...

Възможност за приспадане на пълен данъчен кредит за фирмен актив, който ще се използва и за лични нужди

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество с регистрация по ЗДДС закупува лекотоварен автомобил, за който е начислен ДДС от доставчика. Има ли дружеството основание да ползва пълен данъчен кредит за...

Издаване на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Задължена ли е фирмата ни да издава служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (образец 3) на самоосигуряващо се лице за изплатени през годината суми по извънтрудово...

Облагане на доставките за настаняване с включени услуги, осъществени от трети лица

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат доставките за настаняване с включени услуги, осъществени от трети лица? В случай че за извършването на услугите за настаняване или за някоя от съпътстващите г...

Облагане с данък на сгради с издадени удостоверения за търпимост по реда на § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Красимира УЗУНОВА, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Подлежат ли на облагане с данък сгради с издадени удостоверения за търпимост по реда на § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., в ...

Облагане с ДДС на круизния туризъм

В бр. 15 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облага с ДДС круизния туризъм? За осъществяването на групови или индивидуални туристически пътувания по водни пътища се ползват кораби, които при нееднодневни маршрути фактически фун...

Осигуряване на чуждестранен гражданин

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Собственик на българска фирма със седалище в Република България е с двойно гражданство (българско и сръбско). Дали може да се самоосигурява като собственик на българск...

Особености при определяне данъчния финансов резултат на юридическите лица, производители на земеделска продукция

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особености при определяне данъчния финансов резултат на юридическите лица, производители на земеделска продукция? Във връзка с определянето на данъчния финансов резултат на пре...

Отчитане на сделки с право на строеж

В бр. 8 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат сделките с право на строеж? Право на строеж може да се придобива по различни способи: чрез пряка сделка, чрез бартер, чрез апорт, безвъзмездно, вноска в неперсонифицирано др...

Попълване на болнични листове с припокриващи се периоди

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" експерти на МТСП отговарят на въпроса: Как следва да се попълнят данните в описа на документите, приложение № 9 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО (НИИПОПДОО) и в декларациите от осигурителя/...

Право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Има ли право прокурист на едноличен търговец, който работи по трудов договор, да получава парично обезщетение за майчинство, тъй като предстои договорът да бъде прекратен, и тряб...

Практическо значение на договорите за придобиване, повишаване на професионалната квалификация и преквалификация в глава единадесета от КТ

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Какво е практическото значение на договорите за придобиване, повишаване на професионалната квалификация и преквалификация в глава единадесета от КТ? Професионалната квалификация е широ...

Прекъсване отпуска на служителя поради заболяване

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Какъв е начинът платеният годишен отпуск на служител да бъде прекъснат по инициатива на работодателя, поради внезапно заболяване на служителя? Може ли отпускът да се прекъсне едн...

Сключване на трудови договори с шофьори за международни превози

В бр. 7 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Имаме ли право да сключим трудови договори със шофьори за международни превози, с които да установим работно време 4 часа? Работното време е един от основните елементи от задължителното съдържа...

Срочен договор за неопределено време

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Служител е нает по срочен договор, чийто срок изтича след 2 седмици. Задължително ли е при изтичането на срока да се подаде уведомление по чл. 62 от КТ до ТП на НАП, при условие, че ако служит...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 септември 2016 г.

ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти септември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през ме...

Държавен вестник в бр. 17 от 2016 г.

ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г. Народно събрание Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители. Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Решение за ...

Справочна информация бр. 17/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 - 24 август 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...