Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 17, 1 - 15 септември 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-138 от 21.07.2016 г. Относно: Третиране по ЗДДС на дългосрочно отдаване под наем на превозно средство

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …/ 06.07.2016 г., препратено по компетентност от Дирекция ДОМ при ЦУ на НАП София, относно данъчно третиране на доставката по дългосрочно отдаване под наем на превозно средство на физическо лице о...

№ 20-21-117 от 2.08.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка: ЕТ е с предмет на дейност- добиване на инертни материали на кариера в с. Каменец, Община Стралджа, Област Ямбол. За целите на дейността се използва горив...

№ 3-1538 от 12.07.2016 г. Относно: данъчно облагане на обезщетение за пропуснати ползи съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

От изложеното в запитването и приложените към същото документи става ясно, че с Решение …..2015 г. ……..ЕООД е осъдено, на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), да заплати обезщетение на лице, за ползването на собствена...

№ 96-00-179 от 21.07.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС и Закона за счетоводството

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ======== от 11.07.2016 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗСч. със следните въпроси: 1. Може ли счетоводната отчетност във фирмата да бъде само синтетична, т.е. да се изключи аналитичното водена ...

№ 96-00-180 от 21.07.2016 г. Относно: Данъчно третиране на лихви по кредит от дружество от Испания

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № ……..12.07.2016г. В запитването е посочено, че българско дружество е сключило договор за заем с испанско дружество. Испанското дружество е едноличен собственик на българското дружество. В запитването е...

№ 96-00-191 от 8.08.2016 г. Относно: Приложение на чл. 143 от ЗДДС и Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

В Дирекция ОДОП – относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство. Дружеството извършва следните дейности: -фризьорски и козметични услуги; -даване под наем на собствени недвижими имоти и -търговия на дребно с книги и учебници / нови и...

№ 96-00-203 от 15.08.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното законодателство

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № …/01.08.2016г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „…“ ЕООД е в ликвидация от 2015 г. В ТД на НАП – …, за фирмата, заличена към настоящия момент е подадена последна декларация по ч...

№ 96-00-220 от 25.08.2016 г. Относно: Задължително обществено осигуряване на лице, което е определено за директор на частна детска градина

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …….. с вх. № ……. от 16.08.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Частна детска градина „ХХ“ е открита с разрешение на Мин...

Анотации

Бартер на недвижими имоти и вещни права

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: С нотариален акт от 2013 г. е постигнато следното споразумение: - Физическите лица „А“ и „Б“, като съсобственици на терен (УПИ) и търговско друже...

Възможност за приспадане на пълен данъчен кредит за фирмен актив, който ще се използва и за лични нужди

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество с регистрация по ЗДДС закупува лекотоварен автомобил, за който е начислен ДДС от доставчика. Има ли дружеството основание да ...

Издаване на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Задължена ли е фирмата ни да издава служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (образец 3) на самоосигуряващо се лице за изплатени през...

Облагане на доставките за настаняване с включени услуги, осъществени от трети лица

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат доставките за настаняване с включени услуги, осъществени от трети лица? В случай че за извършването на услугите за настаняване и...

Облагане с данък на сгради с издадени удостоверения за търпимост по реда на § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Красимира УЗУНОВА, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Подлежат ли на облагане с данък сгради с издадени удостоверения за търпимост по реда на § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ (...

Облагане с ДДС на круизния туризъм

В бр. 15 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облага с ДДС круизния туризъм? За осъществяването на групови или индивидуални туристически пътувания по водни пътища се ползват кораби, които при неедно...

Осигуряване на чуждестранен гражданин

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Собственик на българска фирма със седалище в Република България е с двойно гражданство (българско и сръбско). Дали може да се самоосигуря...

Особености при определяне данъчния финансов резултат на юридическите лица, производители на земеделска продукция

В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особености при определяне данъчния финансов резултат на юридическите лица, производители на земеделска продукция? Във връзка с определянето на дан...

Отчитане на сделки с право на строеж

В бр. 8 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат сделките с право на строеж? Право на строеж може да се придобива по различни способи: чрез пряка сделка, чрез бартер, чрез апорт, безвъзмездно,...

Попълване на болнични листове с припокриващи се периоди

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" експерти на МТСП отговарят на въпроса: Как следва да се попълнят данните в описа на документите, приложение № 9 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО (НИИПОПДОО) и ...

Право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Има ли право прокурист на едноличен търговец, който работи по трудов договор, да получава парично обезщетение за майчинство, тъй като предстои догов...

Практическо значение на договорите за придобиване, повишаване на професионалната квалификация и преквалификация в глава единадесета от КТ

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Какво е практическото значение на договорите за придобиване, повишаване на професионалната квалификация и преквалификация в глава единадесета от КТ? Профе...

Прекъсване отпуска на служителя поради заболяване

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Какъв е начинът платеният годишен отпуск на служител да бъде прекъснат по инициатива на работодателя, поради внезапно заболяване на служителя? Може ...

Сключване на трудови договори с шофьори за международни превози

В бр. 7 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Имаме ли право да сключим трудови договори със шофьори за международни превози, с които да установим работно време 4 часа? Работното време е един от основните елем...

Срочен договор за неопределено време

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Служител е нает по срочен договор, чийто срок изтича след 2 седмици. Задължително ли е при изтичането на срока да се подаде уведомление по чл. 62 от КТ до ТП на Н...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 септември 2016 г.

ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти септември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на ав...

Държавен вестник в бр. 17 от 2016 г.

ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г. Народно събрание Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители. Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и п...

Справочна информация бр. 17/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 - 24 август 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...