Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 34, 10 - 16 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 10 - 16 октомври 2016 г.
Законодателство

Народно събрание бр.34/2016 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за МВР. Служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) ще могат да полагат извънреден труд над 70 часа за тримесечен период и над 280 часа годишно само с изрично писмено съгласие на държавния ...

Промените при данъчното третиране на разходите в натура при личното ползване

Основната част на промените на обнародвания в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., Закон за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО) са свързани с данъчното третиране на разходите в натура, представляващи приходи в натура на физически лица, произтичащи от ли...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при покупко-продажба на автомобили втора употреба

Фирма, чиято основна дейност е покупко-продажба на автомобили втора употреба, закупува автомобил от Италия с ВОП през май 2015 г. Издаден е протокол по чл. 117 за самоначисляване на ДДС и е включен само в дневника за продажбите през май 2015 г. Прото...

Особености при отчитане на нощния труд

Какви са особеностите при отчитането на нощния труд? Съгласно чл. 140 КТ нощен е трудът, полаган от пълнолетни работници и служители, в интервала между 22.00 ч. и 06.00 ч. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна...

Полагане на труд при работа от разстояние от чужбина

Възможно ли работата от разстояние по чл. 107 да се осъществява от чужбина? Правната уредба на работата от разстояние у нас бе въведена през 2011 г. с промените в Кодекса на труда, когато бе приет нов раздел VIIIб в гл. V KT “Допълнителни условия за...

Промяна на вида на трудовия договор с допълнително споразумение

Назначена съм на постоянен трудов договор с 6 месеца изпитателен срок. Може ли с допълнително споразумение да бъде променен договорът ми от безсрочен на договор по заместване до завръщане на титуляря, на същата длъжност и без нов срок на изпитване? ...

Разлики между договорите за дарение и спонсорство - данъчни аспекти

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, е в процес на сключване на договор за спонсорство/дарение на продукти от производственото си портфолио с “Център за подпомагане работата с деца” (ЦПРД). Като ЦПРД ще рекламира чрез поставяне на видно мя...

Уволнение поради пенсиониране

На какво основание може да бъде прекратено служебното правоотношение със служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? Правните основания и режими за прекратяване на правоотношенията са различни в зависимост от характера...

В пресата за вас

Годишен доклад за дейността

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира облекченията за микропредприятията и малките предприятия при изготвяне на годишния доклад за дейността. Съгласно чл. 42 микропредприятията и малките предприятия, които ...

Място на изпълнение на услуги, когато чуждестранно дружество има клон в България

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда казуса: През 2016 г. българско дружество “X” е сключило договор с френско дружество, което има клон в България, като в договора е посочен и кло...

Определяне на данъчната основа, върху която да се начисли данък за лично потребление на автомобил

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: През 2013 г. регистрирано по ЗДДС търговско дружество е закупило лек автомобил (6+1 места за сядане). Данъчната основа на доставката е 96 ...

Предимство на съдържанието пред формата. Пример за прилагане на принципа на предимство на съдържанието пред формата

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, коментира принципа за предимство на съдържанието пред формата. Посредством този счетоводен принцип, добре познат сред счетоводн...

Различия между МСС и НСС при подхода за амортизиране

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., коментира различията между МСС и НСС при подхода за амортизиране. В МСС 16 (пар. 6) амортизацията се определя като систематично разпределение на амортизируемата сума на дъл...

Справочник

Въпроси и отговори за паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство

Национален осигурителен институт Въпрос: Необходимо ли е когато има промяна само в наименованието на осигурителите, без да има промяна в другите основни данни, свързани с регистрацията на КЕП в НОИ, каквито са ЕИК и данните на автора на електронния...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Справочна информация бр. 34/2016

Централни валутни курсове за периода 29.09 - 06.10.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...