Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 34, 10 - 16 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 10 - 16 октомври 2016 г.
Законодателство

Народно събрание бр.34/2016 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за МВР. Служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) ще могат да полагат извънреден труд над 70 часа за тримесечен период и над 280 часа годишно само с изрично писмено съгласие на държавния служител. С промените се разре...

Промените при данъчното третиране на разходите в натура при личното ползване

Основната част на промените на обнародвания в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., Закон за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО) са свързани с данъчното третиране на разходите в натура, представляващи приходи в натура на физически лица, произтичащи от личното ползване на фирмени акти...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при покупко-продажба на автомобили втора употреба

Фирма, чиято основна дейност е покупко-продажба на автомобили втора употреба, закупува автомобил от Италия с ВОП през май 2015 г. Издаден е протокол по чл. 117 за самоначисляване на ДДС и е включен само в дневника за продажбите през май 2015 г. Протоколът не е включван в дневника...

Особености при отчитане на нощния труд

Какви са особеностите при отчитането на нощния труд? Съгласно чл. 140 КТ нощен е трудът, полаган от пълнолетни работници и служители, в интервала между 22.00 ч. и 06.00 ч. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа. Положени...

Полагане на труд при работа от разстояние от чужбина

Възможно ли работата от разстояние по чл. 107 да се осъществява от чужбина? Правната уредба на работата от разстояние у нас бе въведена през 2011 г. с промените в Кодекса на труда, когато бе приет нов раздел VIIIб в гл. V KT “Допълнителни условия за извършване на работа от разст...

Промяна на вида на трудовия договор с допълнително споразумение

Назначена съм на постоянен трудов договор с 6 месеца изпитателен срок. Може ли с допълнително споразумение да бъде променен договорът ми от безсрочен на договор по заместване до завръщане на титуляря, на същата длъжност и без нов срок на изпитване? Основното предназначение на ср...

Разлики между договорите за дарение и спонсорство - данъчни аспекти

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, е в процес на сключване на договор за спонсорство/дарение на продукти от производственото си портфолио с “Център за подпомагане работата с деца” (ЦПРД). Като ЦПРД ще рекламира чрез поставяне на видно място на плакат на фирма “А”. 1....

Уволнение поради пенсиониране

На какво основание може да бъде прекратено служебното правоотношение със служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? Правните основания и режими за прекратяване на правоотношенията са различни в зависимост от характера на правоотношенията със служи...

В пресата за вас

Годишен доклад за дейността

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира облекченията за микропредприятията и малките предприятия при изготвяне на годишния доклад за дейността. Съгласно чл. 42 микропредприятията и малките предприятия, които не подлежат на задължителен не...

Място на изпълнение на услуги, когато чуждестранно дружество има клон в България

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда казуса: През 2016 г. българско дружество “X” е сключило договор с френско дружество, което има клон в България, като в договора е посочен и клонът. Услугите са отдаване под ...

Определяне на данъчната основа, върху която да се начисли данък за лично потребление на автомобил

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: През 2013 г. регистрирано по ЗДДС търговско дружество е закупило лек автомобил (6+1 места за сядане). Данъчната основа на доставката е 96 000 лв., а за начисления ДДС о...

Предимство на съдържанието пред формата. Пример за прилагане на принципа на предимство на съдържанието пред формата

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, коментира принципа за предимство на съдържанието пред формата. Посредством този счетоводен принцип, добре познат сред счетоводната гилдия, приложимото ни сче...

Различия между МСС и НСС при подхода за амортизиране

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., коментира различията между МСС и НСС при подхода за амортизиране. В МСС 16 (пар. 6) амортизацията се определя като систематично разпределение на амортизируемата сума на дълготраен актив през очаквания (...

Справочник

Въпроси и отговори за паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство

Национален осигурителен институт Въпрос: Необходимо ли е когато има промяна само в наименованието на осигурителите, без да има промяна в другите основни данни, свързани с регистрацията на КЕП в НОИ, каквито са ЕИК и данните на автора на електронния подпис, да се прави нова потр...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Справочна информация бр. 34/2016

Централни валутни курсове за периода 29.09 - 06.10.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...