начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 34, 10 - 16 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 10 - 16 октомври 2016 г.
Законодателство

Народно събрание бр.34/2016 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за МВР. Служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) ще могат да полагат извънреден труд над 70 часа за тримесечен период и над 280 часа годишно само с изрично писмено съгласие на държавния ...

Промените при данъчното третиране на разходите в натура при личното ползване

Основната част на промените на обнародвания в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., Закон за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО) са свързани с данъчното третиране на разходите в натура, представляващи приходи в натура на физически лица, произтичащи от ли...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при покупко-продажба на автомобили втора употреба

Фирма, чиято основна дейност е покупко-продажба на автомобили втора употреба, закупува автомобил от Италия с ВОП през май 2015 г. Издаден е протокол по чл. 117 за самоначисляване на ДДС и е включен само в дневника за продажбите през май 2015 г. Прото...

Особености при отчитане на нощния труд

Какви са особеностите при отчитането на нощния труд? Съгласно чл. 140 КТ нощен е трудът, полаган от пълнолетни работници и служители, в интервала между 22.00 ч. и 06.00 ч. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна...

Полагане на труд при работа от разстояние от чужбина

Възможно ли работата от разстояние по чл. 107 да се осъществява от чужбина? Правната уредба на работата от разстояние у нас бе въведена през 2011 г. с промените в Кодекса на труда, когато бе приет нов раздел VIIIб в гл. V KT “Допълнителни условия за...

Промяна на вида на трудовия договор с допълнително споразумение

Назначена съм на постоянен трудов договор с 6 месеца изпитателен срок. Може ли с допълнително споразумение да бъде променен договорът ми от безсрочен на договор по заместване до завръщане на титуляря, на същата длъжност и без нов срок на изпитване? ...

Разлики между договорите за дарение и спонсорство - данъчни аспекти

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, е в процес на сключване на договор за спонсорство/дарение на продукти от производственото си портфолио с “Център за подпомагане работата с деца” (ЦПРД). Като ЦПРД ще рекламира чрез поставяне на видно мя...

Уволнение поради пенсиониране

На какво основание може да бъде прекратено служебното правоотношение със служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? Правните основания и режими за прекратяване на правоотношенията са различни в зависимост от характера...

В пресата за вас

Годишен доклад за дейността

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира облекченията за микропредприятията и малките предприятия при изготвяне на годишния доклад за дейността. Съгласно чл. 42 микропредприятията и малките предприятия, които ...

Място на изпълнение на услуги, когато чуждестранно дружество има клон в България

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда казуса: През 2016 г. българско дружество “X” е сключило договор с френско дружество, което има клон в България, като в договора е посочен и кло...

Определяне на данъчната основа, върху която да се начисли данък за лично потребление на автомобил

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: През 2013 г. регистрирано по ЗДДС търговско дружество е закупило лек автомобил (6+1 места за сядане). Данъчната основа на доставката е 96 ...

Предимство на съдържанието пред формата. Пример за прилагане на принципа на предимство на съдържанието пред формата

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, коментира принципа за предимство на съдържанието пред формата. Посредством този счетоводен принцип, добре познат сред счетоводн...

Различия между МСС и НСС при подхода за амортизиране

В бр. 9 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., коментира различията между МСС и НСС при подхода за амортизиране. В МСС 16 (пар. 6) амортизацията се определя като систематично разпределение на амортизируемата сума на дъл...

Справочник

Въпроси и отговори за паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство

Национален осигурителен институт Въпрос: Необходимо ли е когато има промяна само в наименованието на осигурителите, без да има промяна в другите основни данни, свързани с регистрацията на КЕП в НОИ, каквито са ЕИК и данните на автора на електронния...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Справочна информация бр. 34/2016

Централни валутни курсове за периода 29.09 - 06.10.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...