Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2016 г.
Писма и указания

№ 2-430 от 20.05.2016 г. Относно: Приложение разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, Закона за данъци върху доходите на физическите лица, Закона за данъка върху добавената стойност/ЗДДС/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при изплащане на дивидент под формата на налични в дружеството активи.

В запитването е посочено, че предприятието, чието едноличен собственик сте, е взело решение да разпредели дивидент през 2016 година под формата на следните налични в дружеството активи: - Земя, придобита през 2008 г. със статут на земеделска земя, на която в последствие е промене...

№ 2-459 от 31.05.2016 г. Относно: Данъчно третиране на получено финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и на приложимите счетоводни стандарти и Закона за счетоводството /ЗСч/.

Видно от изложеното в запитването и приложените към него документи /Договор за безвъзмездна финансова помощ и Приложение I/, предприятието, чието едноличен собственик на капитала сте, е получило финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема за безвъзме...

№ 20-21-110 от 21.07.2016 г. Относно: Дължими лихви при възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски

В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……….. от 13.07.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, лице с прекъснати здравноосигурителни права преди 28.12.2015 г. е подало декларация образец № 7 в ТД ...

№ 20-25-73 от 25.08.2016 г. Относно: Възстановяване на здравноосигурителни права при представяне на формуляр Е-104.

В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция ОДОП - Ви уведомяваме за следното: Видно от изложеното в запитването Вие сте представили в ТД на НАП формуляр Е-104 „Удостоверение, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребива...

№ 94-00-113 от 15.08.2016 г. Относно: Прилагане на ЗМДТ

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № от 04.08.2016 г., относно прилагане на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Собственик сте на МПС – товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „1520 Д“, рег. № =======, съгласно свидетелство за регистр...

№ 94-319 от 25.03.2016 г. Относно: Условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия от деца

Наследствената пенсия от починал баща, отпусната на Вашата дъщеря, е получавана при действието на разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), съгласно която децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършване...

№ 96-00-198 от 27.07.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «ОДОП» - е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството разполага с резервоар за зареждане на дизелово гориво с вместимост 5000 л., като същия по технически характеристики се води мобилен. Към запитването е приложена техничес...

№ 96-00-219 от 25.08.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО

Във връзка с постъпило в Дирекция ОДОП Ваше запитване с вх. № …../ 12.08.2016г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО, Ви уведомяваме за следното: Изложена фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната дейност е строителство и ремонт на сгради. ...

Анотации

Време, за което може да се ползва парично обезщетение за временна неработоспособност

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Стойна Сербезова, юрист, отговаря на въпроса: От септември - началото на учебната 2006 година започнах работа по трудово правоотношение на длъжност „професор" в частно висше училище. След навършване на 65-годишна възраст и 2-3 месеца преди...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на средства, предоставени във връзка с обучение, които нямат характер на стипендии

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на средства, предоставени във връзка с обучение, които нямат характер на стипендии? Съществуват програми, по коит...

Допълнителен платен годишен отпуск

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Кои са допълнителните платени отпуски и какви са основните им характеристики? Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не ...

Доставка на стока с местоизпълнение на територията на държавата членка, където се е намирала тя по време на продажбата й

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество купува стока от фирма, установена на територията на ЕС. Собствеността върху стоката се прехвърля на дружеството на пристанище в държава членка. Там т...

Облагане на здравните заведения, финансирани с бюджетни средства, с корпоративен данък

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат здравните заведения, финансирани с бюджетни средства, с корпоративен данък? Здравните заведения, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на глава тридесет и трет...

Облагане с ДДС на "настаняване" в категоризиран хотел

В бр. 8 от 2016 г. сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: ЕООД извършва услуги по настаняване (нощувки и хранене) в два вида туристически обекти категоризиран хотел и туристическа хижа. Каква ставка би следвало да се начислява на нощу...

Облагане с ДДС на доставка с място на изпълнение друга държава

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС в Република България, купува стока (дървени елементи за палети) от Сърбия, препродава на друга европейска страна тази стока. Стоката тръгва от Сърб...

Определяне на облагаемия доход, когато същият е в непарична форма

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя облагаемият доход, когато същият е в непарична форма? При определянето на облагаемия доход, когато същият е в непарична форма, в ЗДДФЛ няма регламентирани спе...

Осчетоводяване на субсидия от Държавен фонд „Земеделие“ по програма за развитие на селските райони

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се осчетоводява субсидия от Държавен фонд „Земеделие“ по програма за развитие на селските райони - създаване на микропредприятие - мярка 312 - построена къща за гости. Получен...

Отчитане на данъчни ревизионни актове по данък върху добавената стойност

В бр. 13 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат данъчни ревизионни актове по данък върху добавената стойност? Начетът по данъчен ревизионен акт (ДРА) не подлежи на осчетоводяване, докато не изтекат законоустановените сро...

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Какво е необходимо да направи лице, за да ползва помощта за рехабилитация? Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващ лекар за необ...

Право на парично обезщетение за временна неработоспособност и майчинство

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Има ли право на парично обезщетение за временна неработоспособност и майчинство, и за какъв период, служителка, която е бременна и представя болнични листове, при положение че трудовият й...

Предаване на ведомостите в НОИ на прекратени осигурители

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кога е необходимо предаване на ведомостите в НОИ на прекратени осигурители и какво трябва да се предприеме? Хипотезите на прекратяване на дейността за различните категории осигурит...

Прекратяване на основен трудов договор

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Наш служител работи по допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ. Основният му трудов договор при друг работодател е прекратен без служителят да ни уведоми. Как следва да се отразят тези п...

Условията за извършване на обезпечението при доставки на течни горива

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви да условията за извършване на обезпечението и кои са лицата, които са длъжни да го предоставят? По силата на ал. 1 от чл. 176в (озаглавен „Обезпечение при дост...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2016 г.

До 20-ти октомври: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които с...

Държавен вестник в бр. 19 от 2016 г.

ДВ, бр. 69 от 2.09.2016 г. Министерски съвет Постановление № 219 от 26.08.2016 г. за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Постановление № 220 от 26.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финанс...

Справочна информация бр. 19/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 9 - 23 септември 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...