Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2016 г.
Писма и указания

№ 2-430 от 20.05.2016 г. Относно: Приложение разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, Закона за данъци върху доходите на физическите лица, Закона за данъка върху добавената стойност/ЗДДС/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при изплащане на дивидент под формата на налични в дружеството активи.

В запитването е посочено, че предприятието, чието едноличен собственик сте, е взело решение да разпредели дивидент през 2016 година под формата на следните налични в дружеството активи: - Земя, придобита през 2008 г. със статут на земеделска земя, на...

№ 2-459 от 31.05.2016 г. Относно: Данъчно третиране на получено финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и на приложимите счетоводни стандарти и Закона за счетоводството /ЗСч/.

Видно от изложеното в запитването и приложените към него документи /Договор за безвъзмездна финансова помощ и Приложение I/, предприятието, чието едноличен собственик на капитала сте, е получило финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешки...

№ 20-21-110 от 21.07.2016 г. Относно: Дължими лихви при възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски

В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……….. от 13.07.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, лице с прекъснати здравноосигурителни права преди 28.12.2015 г. е подал...

№ 20-25-73 от 25.08.2016 г. Относно: Възстановяване на здравноосигурителни права при представяне на формуляр Е-104.

В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция ОДОП - Ви уведомяваме за следното: Видно от изложеното в запитването Вие сте представили в ТД на НАП формуляр Е-104 „Удостоверение, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова ...

№ 94-00-113 от 15.08.2016 г. Относно: Прилагане на ЗМДТ

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № от 04.08.2016 г., относно прилагане на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Собственик сте на МПС – товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „1520 Д“, рег. № =======, съ...

№ 94-319 от 25.03.2016 г. Относно: Условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия от деца

Наследствената пенсия от починал баща, отпусната на Вашата дъщеря, е получавана при действието на разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), съгласно която децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годи...

№ 96-00-198 от 27.07.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «ОДОП» - е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството разполага с резервоар за зареждане на дизелово гориво с вместимост 5000 л., като същия по технически характеристики се води мобилен. Към за...

№ 96-00-219 от 25.08.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО

Във връзка с постъпило в Дирекция ОДОП Ваше запитване с вх. № …../ 12.08.2016г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО, Ви уведомяваме за следното: Изложена фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната дейност е стр...

Анотации

Време, за което може да се ползва парично обезщетение за временна неработоспособност

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Стойна Сербезова, юрист, отговаря на въпроса: От септември - началото на учебната 2006 година започнах работа по трудово правоотношение на длъжност „професор" в частно висше училище. След навършване на 65-годи...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на средства, предоставени във връзка с обучение, които нямат характер на стипендии

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на средства, предоставени във връзка с обучение, които нямат характер на стипендии? ...

Допълнителен платен годишен отпуск

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Кои са допълнителните платени отпуски и какви са основните им характеристики? Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове з...

Доставка на стока с местоизпълнение на територията на държавата членка, където се е намирала тя по време на продажбата й

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество купува стока от фирма, установена на територията на ЕС. Собствеността върху стоката се прехвърля на дружеството на прис...

Облагане на здравните заведения, финансирани с бюджетни средства, с корпоративен данък

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат здравните заведения, финансирани с бюджетни средства, с корпоративен данък? Здравните заведения, подлежащи на облагане с алтернативен данък по...

Облагане с ДДС на "настаняване" в категоризиран хотел

В бр. 8 от 2016 г. сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: ЕООД извършва услуги по настаняване (нощувки и хранене) в два вида туристически обекти категоризиран хотел и туристическа хижа. Каква ставка би сл...

Облагане с ДДС на доставка с място на изпълнение друга държава

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС в Република България, купува стока (дървени елементи за палети) от Сърбия, препродава на друга европейска страна тази...

Определяне на облагаемия доход, когато същият е в непарична форма

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя облагаемият доход, когато същият е в непарична форма? При определянето на облагаемия доход, когато същият е в непарична форма, в...

Осчетоводяване на субсидия от Държавен фонд „Земеделие“ по програма за развитие на селските райони

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се осчетоводява субсидия от Държавен фонд „Земеделие“ по програма за развитие на селските райони - създаване на микропредприятие - мярка 312 - по...

Отчитане на данъчни ревизионни актове по данък върху добавената стойност

В бр. 13 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат данъчни ревизионни актове по данък върху добавената стойност? Начетът по данъчен ревизионен акт (ДРА) не подлежи на осчетоводяване, докато не ...

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Какво е необходимо да направи лице, за да ползва помощта за рехабилитация? Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след пре...

Право на парично обезщетение за временна неработоспособност и майчинство

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Има ли право на парично обезщетение за временна неработоспособност и майчинство, и за какъв период, служителка, която е бременна и представя болнични листове...

Предаване на ведомостите в НОИ на прекратени осигурители

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кога е необходимо предаване на ведомостите в НОИ на прекратени осигурители и какво трябва да се предприеме? Хипотезите на прекратяване на дейността за...

Прекратяване на основен трудов договор

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Наш служител работи по допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ. Основният му трудов договор при друг работодател е прекратен без служителят да ни уведоми. К...

Условията за извършване на обезпечението при доставки на течни горива

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви да условията за извършване на обезпечението и кои са лицата, които са длъжни да го предоставят? По силата на ал. 1 от чл. 176в (о...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2016 г.

До 20-ти октомври: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са дан...

Държавен вестник в бр. 19 от 2016 г.

ДВ, бр. 69 от 2.09.2016 г. Министерски съвет Постановление № 219 от 26.08.2016 г. за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Постановление № 220 от 26.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на...

Справочна информация бр. 19/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 9 - 23 септември 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...