Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2016 г.
Писма и указания

№ 2-430 от 20.05.2016 г. Относно: Приложение разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, Закона за данъци върху доходите на физическите лица, Закона за данъка върху добавената стойност/ЗДДС/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при изплащане на дивидент под формата на налични в дружеството активи.

В запитването е посочено, че предприятието, чието едноличен собственик сте, е взело решение да разпредели дивидент през 2016 година под формата на следните налични в дружеството активи: - Земя, придобита през 2008 г. със статут на земеделска земя, на...

№ 2-459 от 31.05.2016 г. Относно: Данъчно третиране на получено финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и на приложимите счетоводни стандарти и Закона за счетоводството /ЗСч/.

Видно от изложеното в запитването и приложените към него документи /Договор за безвъзмездна финансова помощ и Приложение I/, предприятието, чието едноличен собственик на капитала сте, е получило финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешки...

№ 20-21-110 от 21.07.2016 г. Относно: Дължими лихви при възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски

В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……….. от 13.07.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, лице с прекъснати здравноосигурителни права преди 28.12.2015 г. е подал...

№ 20-25-73 от 25.08.2016 г. Относно: Възстановяване на здравноосигурителни права при представяне на формуляр Е-104.

В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция ОДОП - Ви уведомяваме за следното: Видно от изложеното в запитването Вие сте представили в ТД на НАП формуляр Е-104 „Удостоверение, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова ...

№ 94-00-113 от 15.08.2016 г. Относно: Прилагане на ЗМДТ

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № от 04.08.2016 г., относно прилагане на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Собственик сте на МПС – товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „1520 Д“, рег. № =======, съ...

№ 94-319 от 25.03.2016 г. Относно: Условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия от деца

Наследствената пенсия от починал баща, отпусната на Вашата дъщеря, е получавана при действието на разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), съгласно която децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годи...

№ 96-00-198 от 27.07.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «ОДОП» - е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството разполага с резервоар за зареждане на дизелово гориво с вместимост 5000 л., като същия по технически характеристики се води мобилен. Към за...

№ 96-00-219 от 25.08.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО

Във връзка с постъпило в Дирекция ОДОП Ваше запитване с вх. № …../ 12.08.2016г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО, Ви уведомяваме за следното: Изложена фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната дейност е стр...

Анотации

Време, за което може да се ползва парично обезщетение за временна неработоспособност

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Стойна Сербезова, юрист, отговаря на въпроса: От септември - началото на учебната 2006 година започнах работа по трудово правоотношение на длъжност „професор" в частно висше училище. След навършване на 65-годи...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на средства, предоставени във връзка с обучение, които нямат характер на стипендии

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на средства, предоставени във връзка с обучение, които нямат характер на стипендии? ...

Допълнителен платен годишен отпуск

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Кои са допълнителните платени отпуски и какви са основните им характеристики? Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове з...

Доставка на стока с местоизпълнение на територията на държавата членка, където се е намирала тя по време на продажбата й

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество купува стока от фирма, установена на територията на ЕС. Собствеността върху стоката се прехвърля на дружеството на прис...

Облагане на здравните заведения, финансирани с бюджетни средства, с корпоративен данък

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат здравните заведения, финансирани с бюджетни средства, с корпоративен данък? Здравните заведения, подлежащи на облагане с алтернативен данък по...

Облагане с ДДС на "настаняване" в категоризиран хотел

В бр. 8 от 2016 г. сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: ЕООД извършва услуги по настаняване (нощувки и хранене) в два вида туристически обекти категоризиран хотел и туристическа хижа. Каква ставка би сл...

Облагане с ДДС на доставка с място на изпълнение друга държава

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС в Република България, купува стока (дървени елементи за палети) от Сърбия, препродава на друга европейска страна тази...

Определяне на облагаемия доход, когато същият е в непарична форма

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя облагаемият доход, когато същият е в непарична форма? При определянето на облагаемия доход, когато същият е в непарична форма, в...

Осчетоводяване на субсидия от Държавен фонд „Земеделие“ по програма за развитие на селските райони

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се осчетоводява субсидия от Държавен фонд „Земеделие“ по програма за развитие на селските райони - създаване на микропредприятие - мярка 312 - по...

Отчитане на данъчни ревизионни актове по данък върху добавената стойност

В бр. 13 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат данъчни ревизионни актове по данък върху добавената стойност? Начетът по данъчен ревизионен акт (ДРА) не подлежи на осчетоводяване, докато не ...

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Какво е необходимо да направи лице, за да ползва помощта за рехабилитация? Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след пре...

Право на парично обезщетение за временна неработоспособност и майчинство

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Има ли право на парично обезщетение за временна неработоспособност и майчинство, и за какъв период, служителка, която е бременна и представя болнични листове...

Предаване на ведомостите в НОИ на прекратени осигурители

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кога е необходимо предаване на ведомостите в НОИ на прекратени осигурители и какво трябва да се предприеме? Хипотезите на прекратяване на дейността за...

Прекратяване на основен трудов договор

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Наш служител работи по допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ. Основният му трудов договор при друг работодател е прекратен без служителят да ни уведоми. К...

Условията за извършване на обезпечението при доставки на течни горива

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви да условията за извършване на обезпечението и кои са лицата, които са длъжни да го предоставят? По силата на ал. 1 от чл. 176в (о...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2016 г.

До 20-ти октомври: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са дан...

Държавен вестник в бр. 19 от 2016 г.

ДВ, бр. 69 от 2.09.2016 г. Министерски съвет Постановление № 219 от 26.08.2016 г. за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Постановление № 220 от 26.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на...

Справочна информация бр. 19/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 9 - 23 септември 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...