Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 36, 24 - 30 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 24 - 30 октомври 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 36/2016 г

ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г. Правителството прие Постановление № 214 от 24 август 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Комисията за финансов надзор издаде Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната ад...

Министерски съвет бр. 36/2016 г.

С промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, се намаляват сроковете за извършване на услуги. Изменението е в съответствие с Плана за действие с мерките, адресиращи основните проблеми, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Обикнове...

Народно събрание бр.36/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промените в данъчните закони. Измененията предвиждат увеличение на акциза на цигарите от 1 януари 2017 г., възможност за подаване на годишна данъчна декларация от наследниците на починали лица и намаляване на безкасовите плащания от 10 000 на 5000...

Основни моменти при годишното приключване за 2016 г.

Законовото регламентиране на годишното счетоводно приключване и съставянето на годишни финансови отчети се извършва със Закона за счетоводството. Тъй като от 01.01.2016 г. е в сила нов закон, има нови изисквания относно счетоводствата на предприятията. Затова се налага да се обър...

Право на данъчен кредит за доставки, свързани със семейно имущество

Един от най-конфликтните въпроси, свързан с коректното прилагане на ЗДДС, е безспорно този, свързан с правото за ползване на данъчен кредит от данъчно задължените лица. Правото за ползване на данъчен кредит за доставки, свързани със семейно имущество, е частен случай на проблема ...

Въпроси и отговори

Сключване на трудов или на граждански договор. Предмет и предназначение

Какъв вид договор се сключва и на какво основание при наемане за кратък срок няколко пъти месечно до 1-2 дни седмично на работници за извършване на товаро-разтоварна дейност в складово помещение? Ако съответните лица са служители по друго трудово правоотношение, какъв вид договор...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от растениевъдство

Правилното счетоводно отчитане на селскостопанската продукция се определя от ръководството на всяко предприятие със земеделска дейност и не зависи от неговата форма или устройствен закон, по който я осъществява. Защо това е така и какво трябва да направи ръководството на съответн...

В пресата за вас

Данъчно третиране на доходите от продажба на недвижимо имущество

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: През 2011 г. с нотариален акт физическо лице е учредило право на строеж върху наследствен имот от юридическо лице (търговско дружество), което в замяна го обезщетява с два...

МЗХ стартира прием на декларации по схемата за намален акциз на горива

В бр. 195 ат 2016 г. на сп. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с приема на декларации по схемата за намален акциз на горива. Министерство на земеделието и храните стартира прием на заявления по схемата за държавна помощ “Помощ под формата на отстъпка от стойностт...

Необлагаеми доходи от осигуряване

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Необлагаеми са: - Доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия....

Отстраняване на счетоводна грешка при оценка на ДМА

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма е закупила сграда през 2015 г. Сградата е заведена като ДМА на стойност 150 000 лв. по НСС. В стойността на сградата са включени машини и съоръжения, описани като “подобрения”. Пр...

Проблеми при прилагането на МСС 16 за растенията носители

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира проблемите при прилагането на МСС 16 за растенията носители. А) Определяне на момента на настъпване на зрялост на растенията носители. МСС 16 изисква предприятието да определи моме...

Справочник

Инструктаж и обучение на работниците по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Министерство на труда и социалната политика Законът за здравословни и безопасни условия на труд поставя информирането, инструктирането и обучението на работниците като част от мерките за стимулиране подобренията на безопасността и здравето при работа (БЗР). Работодателят е задъл...

Справочна информация бр. 36/2016

Централни валутни курсове за периода 14.10 - 20.10.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...