Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 36, 24 - 30 октомври 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 24 - 30 октомври 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 36/2016 г

ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г. Правителството прие Постановление № 214 от 24 август 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Комисията за финансов надзор издаде Правилник за устройството и дейността на Комисията за ф...

Министерски съвет бр. 36/2016 г.

С промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, се намаляват сроковете за извършване на услуги. Изменението е в съответствие с Плана за действие с мерките, адресиращи основните проблеми, възпрепятстващи нараства...

Народно събрание бр.36/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промените в данъчните закони. Измененията предвиждат увеличение на акциза на цигарите от 1 януари 2017 г., възможност за подаване на годишна данъчна декларация от наследниците на починали лица и намаляване на безкасов...

Основни моменти при годишното приключване за 2016 г.

Законовото регламентиране на годишното счетоводно приключване и съставянето на годишни финансови отчети се извършва със Закона за счетоводството. Тъй като от 01.01.2016 г. е в сила нов закон, има нови изисквания относно счетоводствата на предприятият...

Право на данъчен кредит за доставки, свързани със семейно имущество

Един от най-конфликтните въпроси, свързан с коректното прилагане на ЗДДС, е безспорно този, свързан с правото за ползване на данъчен кредит от данъчно задължените лица. Правото за ползване на данъчен кредит за доставки, свързани със семейно имущество...

Въпроси и отговори

Сключване на трудов или на граждански договор. Предмет и предназначение

Какъв вид договор се сключва и на какво основание при наемане за кратък срок няколко пъти месечно до 1-2 дни седмично на работници за извършване на товаро-разтоварна дейност в складово помещение? Ако съответните лица са служители по друго трудово пра...

Счетоводно отчитане на селскостопанска продукция от растениевъдство

Правилното счетоводно отчитане на селскостопанската продукция се определя от ръководството на всяко предприятие със земеделска дейност и не зависи от неговата форма или устройствен закон, по който я осъществява. Защо това е така и какво трябва да нап...

В пресата за вас

Данъчно третиране на доходите от продажба на недвижимо имущество

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: През 2011 г. с нотариален акт физическо лице е учредило право на строеж върху наследствен имот от юридическо лице (търговско дружество), коет...

МЗХ стартира прием на декларации по схемата за намален акциз на горива

В бр. 195 ат 2016 г. на сп. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с приема на декларации по схемата за намален акциз на горива. Министерство на земеделието и храните стартира прием на заявления по схемата за държавна помощ “Помощ под фо...

Необлагаеми доходи от осигуряване

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Необлагаеми са: - Доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване...

Отстраняване на счетоводна грешка при оценка на ДМА

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма е закупила сграда през 2015 г. Сградата е заведена като ДМА на стойност 150 000 лв. по НСС. В стойността на сградата са включени машини и съоръжения,...

Проблеми при прилагането на МСС 16 за растенията носители

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира проблемите при прилагането на МСС 16 за растенията носители. А) Определяне на момента на настъпване на зрялост на растенията носители. МСС 16 изисква ...

Справочник

Инструктаж и обучение на работниците по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Министерство на труда и социалната политика Законът за здравословни и безопасни условия на труд поставя информирането, инструктирането и обучението на работниците като част от мерките за стимулиране подобренията на безопасността и здравето при работ...

Справочна информация бр. 36/2016

Централни валутни курсове за периода 14.10 - 20.10.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...