начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2016 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-9 от 15.02.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ при клинични изпитания

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП …………сте изложили следната фактическа обстановка: Сключен е договор за клинично изпитване между местно за Република България физическо лице, наречен Главен изследовател и чуждестранно търговско дружество, ...

№ 20-21-38 от 14.03.2016 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от продажба на компенсационни бонове

В Дирекция ОДОП – … постъпи Ваше запитване с вх. № …/02.03.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: През месец август 2015 г. продавате поименни компенсационни бонове, придобити като обезщетение за възстановено право на собственост върху зем...

№ 24-39-1 от 22.02.2016 г. Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г., е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице – лекар, регистрирано по ЗДДС, извършва медицински услуги в кабинет, за които начислява данък върху добавената стойност. Физическото ли...

№ 3-400 от 25.02.2016 г. Относно: регистриране и отчитане на зареждания на превозни средства с течни горива за собствени нужди от неподвижно прикрепени към земята цистерна, по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ)

Съгласно фактическата обстановка в запитването, дружество е с предмет на дейност „производство и продажба на селскостопанска продукция” и е регистрирано като земеделски производител. За обслужване на дейността си „И” ЕООД е организирало зареждането н...

№ 94-00-20 от 17.02.2016 г. Относно: Прилагането на чл. 36а от ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № ,,,,/ 04.02. 2016 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и осъществява като основна дейност – услуги по попълване/ оформяне на митнически документи на клиенти пр...

№ 94-00-33 от 14.03.2016 г. Относно: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин при деклариране на доходи от услуги със селскостопанска техника и от продажба на земеделска техника

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………/01.03.2016 г., Ви уведомяваме за следното: В писмото си описвате следната фактическа обстановка: От 2004 г. сте регистриран като земеделски стопанин – ...

№ 96-00-24 от 18.02.2016 г. Относно: Доставка на стоки към трета територия;

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, на дружеството което представлявате, му предстои да извърши доставки на негасена вар за фирма …. , остров …., Франция. Посочили сте, че Вашият клиент няма регистрация по ДДС, и доставките ще бъ...

№ 96-00-39 от 12.03.2016 г. Относно: Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «ОДОП» - е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, осъществяващо дейност хотелиерство в гр…., стопанисва хотел «Обектът е нает по договор за наем, сключен с от 01.08.2010г. Същото дружество п...

№ М-24-31-43 от 03.02.2016 г. Относно: претендирана лихва при отмяна на административния акт по чл. 121а, ал. 3 от ДОПК

По повод неяснота дали при отмяна на административния акт по чл. 121а, ал. 3 от ДОПК се дължи лихва за забава при възстановяване на сумите, депозирани от лицата и служещи за обезпечение, и от кой момент, и в допълнение на писмо № М 24-31-43/17.12.201...

Анотации

Административни нарушения и наказания, предвидени в Закона за счетоводството

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Владимир Христов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какви са административните нарушения и наказания, предвидени в Закона за счетоводството? За нарушенията на Закона за счетоводството са предвидени дв...

Възстановяване на срока за обжалване на ревизионен акт

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Александра Атанасова, адвокат, отговаря на въпроса: Как можем да искаме възстановяване на срока за обжалване на ревизионен акт и пред кой орган, ако срокът за обжалване пред Дирекция „Обжалване...

Данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобственост

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС при делба на съсобственост? Делбата е способ, чрез който по желание на съсобствениците съсобствеността върху общата...

Договор за работа като личен асистент

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Назначено лице по основно трудово правоотношение по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ работи на 5-час...

Издаване на Образец № 2 на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кога се издава Образец № 2 на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения? Образец № 2 на служебна бележка за доходите от трудови пра...

Обезщетение по чл. 106, ал. 3 от ЗДСл при уволнение

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: До края на 2016 г. предстои пенсиониране на държавен служител със 16 години стаж в една и съща администрация. Същият има възможност за ранно пенсиониране, считано...

Облагане на доходи от продажба на недвижим имот

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета ЦВЕТКОВА, данъчен експерт, отговаря на въпроса: През 2010 г. местно физическо лице е закупило апартамент, който е продаден в края на същата година, като по договор плащанията са разсроче...

Пенсиониране на лица, осигуряване и в България, и в Бразилия

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Ева Стефанова-Тошева, гл. експерт в МТСП, отговаря на въпроса: Какви действия трябва да предприема, след като съм работил и съм се осигурявал, както в България, така и в Бразилия? На 01.02.2016 г. беше под...

Последствия от неиздадена в срок фактура

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са последствията от неиздадена в срок фактура? В стопанската практика не са рядкост случаите, при които доставчикът и получателят по една доставка не мога...

Прекраяванена ТД на педагогически специалист

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: Преди връчване на предизвестие за пенсиониране, наша служителка постоянно представя болнични листове. Това е така, защото иска да бъде пенсионирана на 01.08.2016 г., ...

Ред за внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договори

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какъв е редът за внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договори? При гражданския договор страните са равноп...

Ред за облагане на доставки между туроператори, установени в различни държави

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Какъв е редът за облагане на доставки между туроператори, установени в различни държави? Поради това, че доставките на туристически услуги, извършвани между туроператори, са изрично изключени от обхв...

Счетоводно отчитане на при облагането с ДДС на гаранционното обслужване

В бр. 13 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на при облагането с ДДС на гаранционното обслужване? Нормативната уредба регламентира норми и правила за гаранционно обслужване...

Трудоустрояване на работник/служител

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Теодора Дичева, директор на Дирекция в ИА ГИТ, отговаря на въпроса: Имам решение на ТЕЛК - 50% неработоспособност с препоръки да избягвам стресови ситуации и да работя в спокойна обстановка. Работя в офис ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2016 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне о...

Държавен вестник в бр. 21 от 2016 г.

ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г. Министерски съвет Постановление № 249 от 27.09.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г. Постановление...

Справочна информация бр. 21/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 25 октомври 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...