Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 41, 28 ноем. - 4 декември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 28 ноем. - 4 декември 2016 г.
Законодателство

Документиране на доставките по законодателството на друга държава членка

Съгласно действащото законодателство по ДДС при дадени нормативно определени обстоятелства данъчно задължените лица - доставчици на стоки или услуги, получатели на които са лица, установени в други държави - членки на ЕС, са длъжни да документират до...

Министерски съвет бр. 41/2016 г.

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, с които се дава дефиниция на понятието “семейство” и се определят рисковете, срещу които задължително се застраховат застроените имоти - публична държавна со...

Народно събрание бр.41/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Предвижда се специфичният акциз на цигарите да се увеличи от 70 лв. на 101 лв. на 1000 къса. С измененията се променя съотношението между специфичния и пропорц...

Счетоводно отчитане на биологични активи от растениевъдството

Биологичните активи в растениевъдството могат да бъдат както дълготрайни, така и краткотрайни. Те могат да бъдат придобити чрез покупко-продажба, но могат да бъдат придобити и като дарение. Дълготрайните активи могат да бъдат създадени по стопански н...

Въпроси и отговори

Право и размер на обезщетението за безработица на държавен служител

Държавен служител е освободен по чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл - поради съкращение на щата. След обезщетението от бюджетното предприятие се регистрира в бюрото по труда. В продължение на два месеца получава обезщетение за безработица от бюрото и започ...

Правото на платен годишен отпуск на работник/служител, възстановен на работа със съдебно решение поради незаконно уволнение

Моля да коментирате противоречивата съдебна практика относно правото на платен годишен отпуск на работник/служител, възстановен на работа със съдебно решение поради незаконно уволнение. Съгласно чл. 354, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда времето, през...

Счетоводно отразяване на стопанските операции, възникнали при солидарен длъжник

Фирма А е солидарен длъжник с фирма Б, която е кредитополучател на кредит от банка в размер на 800 000 лв. Фирма А е заложила като обезпечение на кредита съсобствен имот на стойност в размер на 100 000 лв. Фирма Б спира да обслужва кредита. С нотар...

Третиране по ЗДДС на продажба и поддържане на сървъри

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС с основна дейност софтуерни услуги и поддръжка на база данни, сключва два договора с фирма, регистрирана по ЗДДС в Англия. 1. Съгласно договор за продажба на оборудване българската фирма продава на клиента два бр...

Увеличение на заплатата на държавен служител

Държавна служителка се връща на работа от неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. От коя дата следва да й бъде увеличена индивидуалната основна месечна заплата по силата на чл. 18 от Наредбата за заплатите на служите...

В пресата за вас

Нормативни изисквания за съхраняване на електронни документи

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Петър Цанков, държавен експерт по приходите в НАП, представя нормативните изисквания за съхраняване на електронни документи. След съставянето им електронните документи се съхраняват в общ...

Преоценяване според валутния курс на разчетите, деноминирани в чуждестранна валута, към датата на финансовия отчет

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Оказвам счетоводни услуги на дружество (ЕООД) с предмет на дейност търговия на едро и дребно със стоки, внос от Китай. В момента е в процес н...

Ретроактивно покритие на застрахователен договор

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Светослав Йорданов, адвокат, отговаря на въпроса: Какво представлява ретроактивното покритие на застрахователен договор? В чл. 355, ал. 1 от Кодекса на труда се посочва, че ретроактивно пок...

Справочник

Защита при работа при специфични условия и рискове

Министерство на труда и социалната политика Въвеждане на намалено работно време и допълнителен платен годишен отпуск на работещите За цялостно изпълнение на ангажиментите и прилагане на практика на системата за превенция на професионалните рискове р...

Справочна информация бр. 41/2016

Централни валутни курсове за периода 18.11 - 24.11.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...