Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 41, 28 ноем. - 4 декември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 28 ноем. - 4 декември 2016 г.
Законодателство

Документиране на доставките по законодателството на друга държава членка

Съгласно действащото законодателство по ДДС при дадени нормативно определени обстоятелства данъчно задължените лица - доставчици на стоки или услуги, получатели на които са лица, установени в други държави - членки на ЕС, са длъжни да документират доставките си съгласно законодат...

Министерски съвет бр. 41/2016 г.

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, с които се дава дефиниция на понятието “семейство” и се определят рисковете, срещу които задължително се застраховат застроените имоти - публична държавна собственост. Въвежда се регламен...

Народно събрание бр.41/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Предвижда се специфичният акциз на цигарите да се увеличи от 70 лв. на 101 лв. на 1000 къса. С измененията се променя съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите, ка...

Счетоводно отчитане на биологични активи от растениевъдството

Биологичните активи в растениевъдството могат да бъдат както дълготрайни, така и краткотрайни. Те могат да бъдат придобити чрез покупко-продажба, но могат да бъдат придобити и като дарение. Дълготрайните активи могат да бъдат създадени по стопански начин, но могат да бъдат закупе...

Въпроси и отговори

Право и размер на обезщетението за безработица на държавен служител

Държавен служител е освободен по чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл - поради съкращение на щата. След обезщетението от бюджетното предприятие се регистрира в бюрото по труда. В продължение на два месеца получава обезщетение за безработица от бюрото и започва работа в друго предприятие....

Правото на платен годишен отпуск на работник/служител, възстановен на работа със съдебно решение поради незаконно уволнение

Моля да коментирате противоречивата съдебна практика относно правото на платен годишен отпуск на работник/служител, възстановен на работа със съдебно решение поради незаконно уволнение. Съгласно чл. 354, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда времето, през което работникът или служител...

Счетоводно отразяване на стопанските операции, възникнали при солидарен длъжник

Фирма А е солидарен длъжник с фирма Б, която е кредитополучател на кредит от банка в размер на 800 000 лв. Фирма А е заложила като обезпечение на кредита съсобствен имот на стойност в размер на 100 000 лв. Фирма Б спира да обслужва кредита. С нотариален акт за прехвърляне на пр...

Третиране по ЗДДС на продажба и поддържане на сървъри

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС с основна дейност софтуерни услуги и поддръжка на база данни, сключва два договора с фирма, регистрирана по ЗДДС в Англия. 1. Съгласно договор за продажба на оборудване българската фирма продава на клиента два броя сървъри. Сървърите не напус...

Увеличение на заплатата на държавен служител

Държавна служителка се връща на работа от неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. От коя дата следва да й бъде увеличена индивидуалната основна месечна заплата по силата на чл. 18 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администраци...

В пресата за вас

Нормативни изисквания за съхраняване на електронни документи

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Петър Цанков, държавен експерт по приходите в НАП, представя нормативните изисквания за съхраняване на електронни документи. След съставянето им електронните документи се съхраняват в общия случай в предприятието изда...

Преоценяване според валутния курс на разчетите, деноминирани в чуждестранна валута, към датата на финансовия отчет

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Оказвам счетоводни услуги на дружество (ЕООД) с предмет на дейност търговия на едро и дребно със стоки, внос от Китай. В момента е в процес на ревизия за периода 01.01.201...

Ретроактивно покритие на застрахователен договор

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Светослав Йорданов, адвокат, отговаря на въпроса: Какво представлява ретроактивното покритие на застрахователен договор? В чл. 355, ал. 1 от Кодекса на труда се посочва, че ретроактивно покритие е предоставянето със зас...

Справочник

Защита при работа при специфични условия и рискове

Министерство на труда и социалната политика Въвеждане на намалено работно време и допълнителен платен годишен отпуск на работещите За цялостно изпълнение на ангажиментите и прилагане на практика на системата за превенция на професионалните рискове работодателят може да въвежда н...

Справочна информация бр. 41/2016

Централни валутни курсове за периода 18.11 - 24.11.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...