Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 42, 5 - 11 декември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 5 - 11 декември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 42/2016 г

ДВ, бр. 86 от 1.11.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за военната полиция. 2. Закон за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на иконом...

Народно събрание бр.42/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли до 31 декември догодина става 165,25 лв. Депутатите гласуваха от на...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Предстои годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет за 2016 г. От 01.01.2016 г. са в сила новият Закон за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.) и променените Национални счетоводни стандарти (НСС), приети с ...

Счетоводно отчитане на биологични активи от растениевъдството

Биологичните активи в растениевъдството могат да бъдат както дълготрайни, така и краткотрайни. Те могат да бъдат придобити чрез покупко-продажба, но могат да бъдат придобити и като дарение. Дълготрайните активи могат да бъдат създадени по стопански н...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в общинска администрация

Вече три години работя в общинска администрация и не ми е начислен нито един лев за придобит трудов стаж и професионален опит? Това законосъобразно ли е? Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се изплаща на работе...

Ревизионен акт за данъчни задължения

Бихме искали да ви помолим за отговор на следните въпроси, породени от извършена ревизия и издаден ревизионен акт (РА) за периодите: 2009 г. и 2010 г. на физическо лице. 1. Законосъобразно ли са определени данъчните задължения : Издаден е РА на физич...

Сключване на срочни трудови договори

1. Едно лице в рамките на една календарна година при един и същи работодател сключва два срочни договора последователно по един и същи член. Нарушение ли е? 2. Назначен съм като учител с договор за външен лектор през 2013-2014 г. През 2014-2015 съм н...

В пресата за вас

Данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни физически лица. Една голяма част от придобитите от физическите лица лихви произ...

Дължи ли се данък за автомобил, който е иззет в изпълнение на наложен запор

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” е представено становище № 07-00-7 от 17.07.2016 г. на НАП относно дължимостта на данък върху превозните средства за лек автомобил, който е иззет от собственика в изпълнение на наложен запор за ...

Необлагаеми доходи от лихви

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни физически лица. Не са облагаеми лихвите и отстъпките на местни физически лица о...

Неустойка

В бр. 11 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, коментира нeустойката. Неустойката е договорна уговорка за уреждане на отговорността при виновно пълно или частично неизпълнение. Нейната функция е да покрие вредите от неизпълнен...

Характерни особености на отнемането на стоки в полза на държавата

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Ани Стоилова, главен юрисконсулт на Митница Югозападна, отговаря на въпроса: Кои са характерните особености на отнемането на стоки в полза на държавата? Тези особености са свързани със сл...

Справочник

Защита при работа с видеодисплеи

Министерство на труда и социалната политика Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни...

Справочна информация бр. 42/2016

Централни валутни курсове за периода 25.11 - 01.12.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите

Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква работодателят да осигури обслужване от регистрирана служба по трудова медицина (СТМ) на всички работници и служители. Дейността на службите по трудова медицина и основните им функции са опре...