Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 42, 5 - 11 декември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 5 - 11 декември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 42/2016 г

ДВ, бр. 86 от 1.11.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за военната полиция. 2. Закон за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестици...

Народно събрание бр.42/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли до 31 декември догодина става 165,25 лв. Депутатите гласуваха от началото на следващата година пр...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Предстои годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет за 2016 г. От 01.01.2016 г. са в сила новият Закон за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.) и променените Национални счетоводни стандарти (НСС), приети с Постановление № 394 от 30 деке...

Счетоводно отчитане на биологични активи от растениевъдството

Биологичните активи в растениевъдството могат да бъдат както дълготрайни, така и краткотрайни. Те могат да бъдат придобити чрез покупко-продажба, но могат да бъдат придобити и като дарение. Дълготрайните активи могат да бъдат създадени по стопански начин, но могат да бъдат закупе...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в общинска администрация

Вече три години работя в общинска администрация и не ми е начислен нито един лев за придобит трудов стаж и професионален опит? Това законосъобразно ли е? Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се изплаща на работещите по трудово правоотношение...

Ревизионен акт за данъчни задължения

Бихме искали да ви помолим за отговор на следните въпроси, породени от извършена ревизия и издаден ревизионен акт (РА) за периодите: 2009 г. и 2010 г. на физическо лице. 1. Законосъобразно ли са определени данъчните задължения : Издаден е РА на физическото лице Д.Д. въз основа на...

Сключване на срочни трудови договори

1. Едно лице в рамките на една календарна година при един и същи работодател сключва два срочни договора последователно по един и същи член. Нарушение ли е? 2. Назначен съм като учител с договор за външен лектор през 2013-2014 г. През 2014-2015 съм на половин щат със срочен трудо...

В пресата за вас

Данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни физически лица. Една голяма част от придобитите от физическите лица лихви произтичат от банкови сметки. Тук п...

Дължи ли се данък за автомобил, който е иззет в изпълнение на наложен запор

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” е представено становище № 07-00-7 от 17.07.2016 г. на НАП относно дължимостта на данък върху превозните средства за лек автомобил, който е иззет от собственика в изпълнение на наложен запор за обезпечаване на глоба. Фактич...

Необлагаеми доходи от лихви

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни физически лица. Не са облагаеми лихвите и отстъпките на местни физически лица от български държавни, общински...

Неустойка

В бр. 11 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, коментира нeустойката. Неустойката е договорна уговорка за уреждане на отговорността при виновно пълно или частично неизпълнение. Нейната функция е да покрие вредите от неизпълнението. Неустойката винаги е фор...

Характерни особености на отнемането на стоки в полза на държавата

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Ани Стоилова, главен юрисконсулт на Митница Югозападна, отговаря на въпроса: Кои са характерните особености на отнемането на стоки в полза на държавата? Тези особености са свързани със следното: 1. Отнемането в полза ...

Справочник

Защита при работа с видеодисплеи

Министерство на труда и социалната политика Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд п...

Справочна информация бр. 42/2016

Централни валутни курсове за периода 25.11 - 01.12.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите

Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква работодателят да осигури обслужване от регистрирана служба по трудова медицина (СТМ) на всички работници и служители. Дейността на службите по трудова медицина и основните им функции са определени в Наредба № 3 от 25.01....