начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 23, 1 - 15 декември 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-192 от 06.10.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното законодателство при прехвърляне на права върху марка

В отговор на направено от Вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП Пловдив с вх. № …/19.09.2016 г., изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е регистрирало марка съгласно Закона за маркит...

№ 08-00-10 от 28.09.2016 г. Относно: Данъчно третиране на учредяване правото на строеж

Съгласно фактическата обстановка в горепосоченото запитване, представляваното от Вас лице учредява безсрочно и възмездно право на строеж в полза на ЕТ „……“ върху урегулиран поземлен имот за построяване на сграда с предназначение за обществено делово ...

№ 08-Р-8 от 31.08.2016 г. Относно: издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и срок за плащане на данъка върху таксиметров превоз за 2017 г.

По изпратеното от ……. запитване относно реда за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за 2017 г. и срока за заплащане на данъка върху таксиметров превоз на пътници за същата година, отправено до ДА «Автомобилна администрация» с копи...

№ 20-28-8 от 24.08.2016 г. Относно: деклариране на имот – апартамент, принадлежащ на дружеството, който ще се отдава под наем за жилищни нужди на физически лица

Във връзка с постъпило Ваше запитване в Дирекция ОДОП…. с вх.№ 20-28-8 от 17. 08. 2016г., препратено ни по компетентност от Дирекция ОДОП …, относно деклариране на имот – апартамент, принадлежащ на дружеството, който ще се отдава под наем за жилищни ...

№ 24-38-49 от 17.08.2016 г. Относно: прилагане на разпоредбата на чл. 71, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-38-49/15.07.2016 г., е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно новите разпоредби на Агенция “Митници”от 01.06.2016 г., Митница …….. отказва да даде разпечатка за извършен внос на митническа д...

№ 3-2130 от 06.10.2016 г. Относно: признаване на разходи за възнаграждение и осигуровки съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, във връзка със сключен писмен договор за управление и контрол, дружеството начислява и плаща дължимия данък върху доходите и осигурителни вноски всеки месец съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. За месец декември трудо...

№ 3-2195 от 14.10.2016 г. Относно: облагане и деклариране на доходи съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, с Pешение № 11/03.02.2015 г. по гр. д. №3889/14г. по описа на ВКС, е постановено да бъде изплатена сума на основание чл. 284, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), ведно със законната лихва, считано от 0...

№ 3-2262 от 24.10.2016 г. Относно: начисляване на ДДС за доставки на стоки с получатели физически или юридически лица в САЩ съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, във връзка с дейността на дружеството, е необходимо разяснение на следните два казуса: Казус № 1: Дружеството иска да закупи стоки, в случая работни ръкавици и да ги продава онлайн посредством платформи като еbау. Про...

№ 94-00-158 от 06.10.2016 г. Относно: ползване на отстъпка 5% върху данъка за довнасяне по годишна данъчна декларация

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП ……, вх.№……/04.10.2016г., относно ползване на отстъпка 5% върху данъка за довнасяне по годишна данъчна декларация изразявам следното становище : В запитването посочвате, че сте подали ГДД на 23.04.2016 ...

Анотации

Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при ВОП

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва покупки на стоки от държави членки на ЕС, договорени по различни условия на доставка. Среща затруднения при опр...

Облагане на продажба на картини онлайн

В бр. 21 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: ФЛ лице - художник предстои да започне да продава картините си онлайн. 1. От гледна точка на ЗДДС - следва ли да издава документ - фактура за всяка продажба? Сл...

Облагане нат доходите от лихви по банкови сметки на физическите лица

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кak се облагат доходите от лихви по банкови сметки на физическите лица? На основание чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ придобитите доходи от лихви по бан...

Особености при начисляването на амортизации в бюджетните предприятия

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при начисляването на амортизации в бюджетните предприятия? Преминаването към начисляване на амортизации следва да се извърши п...

Осчетоводяване на данъчните задължения по ревизионни актове при годишното счетоводно приключване

В бр. 22 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как да осчетоводим данъчните задължения по ревизионни актове при годишното счетоводно приключване? Една от задължителните проверки при годишното счетоводно п...

Прекратяване на трудов договор "до завършване на определена работа"

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Стойна Сербезова, юрист, отговаря на въпроса: Работя в охранителна фирма. Трудовият ми договор е сключен по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ - до завършване на определена работа. В трудовия договор е отбелязано само пос...

Промените в ЗДДФЛ, свързани с данъка върху разходите в натура

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДФЛ, свързани с данъка върху разходите в натура? С § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изм...

Разликата между трудов договор и договор за изработка

В бр. 22 от 2016 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Скоро ми предстои откриването на шивашки цех и желая да назнача три работнички, които да извършват съответната дейност. Каква е разликата между трудовия договор и договора...

Регулация на непризнати за данъчни цели разходи от липси и брак на дълготрайни и краткотрайни активи през 2016 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е данъчната регулация на непризнати за данъчни цели разходи от липси и брак на дълготрайни и краткотрайни активи през 2016 г.? По повод данъчната регу...

Случаи, при които работникът (служителят) няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване или ползва неплатен отпуск, който не се зачита за трудов (осигурителен) стаж

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Каква е практиката на различните институции в случаите, при които работникът (служителят) няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване ил...

Специфични случаи при здравно осигуряване на работещите по трудов договор

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са специфичните случаи при здравно осигуряване на работещите по трудов договор? Здравноосигурителните вноски за работниците и служителите се начи...

Условие за получаване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в администрацията на МС, отговаря на въпроса: Наша служителка работи повече от 10 години в дружеството ни, което е ООД с 51% държавно и 49% общинско участие, като последните години, п...

Справочник

Данъчен календар 15 - 31 декември 2016 г.

До 20-о число: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно...

Държавен вестник в бр. 23 от 2016 г.

ДВ, бр. 87 от 4.11.2016 г. Министерски съвет Постановление № 277 от 28 октомври 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, приета с Постановление № 283 на Министерск...

МРРБ публикува проекти на нормативни актове за обществено обсъждане

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане на интернет страницата си и в Портала за обществени консултации проекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Закона за ус...

Справочна информация бр. 23/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 24 ноември 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...