Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 44, 19 - 25 декември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 19 - 25 декември 2016 г.
Законодателство

Българската държава следва да зачита времето на работа за европейска институция при преценката на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Социалното осигуряване на служителите в институциите на Европейския съюз (ЕС) е нормативно уредено в Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, приет с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година за уст...

Държавен вестник бр. 44/2016 г

ДВ, бр. 90 от 15.11.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 292 от 8.11.2016 г. за преобразуване на Общински културен институт “Дирекция “Военноисторически музеи” - Плевен, в Регионален военноисторически музей - Плевен. 2. Постановление № 293...

Министерски съвет бр. 44/2016 г.

Правителството прие Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Изискването е на Закона за електронното управление. Наредбата адресира проблеми, свързани с идентифицирането на рискове пр...

Народно събрание бр.44/2016 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Ако разликата между декларираното имуществото и нетния доход надвишава 150 000 лв., несъответствието се счита за значително, реши пар...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Предстои годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет за 2016 г. От 01.01.2016 г. са в сила новият Закон за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.) и променените Национални счетоводни стандарти (НСС), приети с ...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 44/2016 г.

Дело C-123/14, решение от 15 юли 2015 страни: „Италес“ ООД срещу директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Варна, при Централно управление на Националната агенция за приходите Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС, ...

Заместване на отсъстващи учители

При отсъствие учителите обикновено се заместват от техни колеги. Как трябва да се оформи заместването? В такива случаи е приложима разпоредбата на чл. 259 от КТ. Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или сл...

Проверка на условията на труд в сграда на общинската администрация

Условията за работа в общинска администрация не отговарят на съвременните изисквания. Тясно, тъмно, задушно. Има ли право служител в общинската администрация да предизвика проверка на условията на труд и хигиена в сградата на администрацията? Контро...

Третиране по ЗДДС на споразумението между американска фирма (възложител) и на регистрирано по ЗДДС българско дружество (изпълнител) на изграждането на сглобяеми къщи на територията на трета страна

Американска фирма възлага на българско дружество (регистрирано по ЗДДС) да изгради няколко сглобяеми къщички за неин клиент от трета страна (Ливан). Американската фирма ще извърши авансово плащане към българската фирма за закупуване на материали. За ...

Справочник

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “ТЗПБ” 2017 г.

[[table_1]]...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Извлечение Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно прил...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2017 г.

(запазване на нивата от 2016 г. с приравняване на минимална работна заплата за 2017 г. 460,00 лв.) [[app_17202_1]] [[app_17203_2]] [[app_17204_3]] [[app_17205_4]] Забележки: 1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгл...

Нов прием на заявки от работодатели по схема “Младежка заетост”

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Агенцията по заетостта стартира на 28.11.2016 г. нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема “Младежка заетост”. Заявките могат да се подават з...

Справочна информация бр. 44/2016

Централни валутни курсове за периода 09.12 - 15.12.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...