Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 44, 19 - 25 декември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 19 - 25 декември 2016 г.
Законодателство

Българската държава следва да зачита времето на работа за европейска институция при преценката на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Социалното осигуряване на служителите в институциите на Европейския съюз (ЕС) е нормативно уредено в Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, приет с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година за установяване на Правилник за длъж...

Държавен вестник бр. 44/2016 г

ДВ, бр. 90 от 15.11.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 292 от 8.11.2016 г. за преобразуване на Общински културен институт “Дирекция “Военноисторически музеи” - Плевен, в Регионален военноисторически музей - Плевен. 2. Постановление № 293 от 8.11.2016 г. за изменение ...

Министерски съвет бр. 44/2016 г.

Правителството прие Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Изискването е на Закона за електронното управление. Наредбата адресира проблеми, свързани с идентифицирането на рискове при наличните информационни сист...

Народно събрание бр.44/2016 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Ако разликата между декларираното имуществото и нетния доход надвишава 150 000 лв., несъответствието се счита за значително, реши парламентът. Досега определеното ...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Предстои годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет за 2016 г. От 01.01.2016 г. са в сила новият Закон за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.) и променените Национални счетоводни стандарти (НСС), приети с Постановление № 394 от 30 деке...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 44/2016 г.

Дело C-123/14, решение от 15 юли 2015 страни: „Италес“ ООД срещу директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Варна, при Централно управление на Националната агенция за приходите Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС, когато е налице пречка купувач...

Заместване на отсъстващи учители

При отсъствие учителите обикновено се заместват от техни колеги. Как трябва да се оформи заместването? В такива случаи е приложима разпоредбата на чл. 259 от КТ. Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за ...

Проверка на условията на труд в сграда на общинската администрация

Условията за работа в общинска администрация не отговарят на съвременните изисквания. Тясно, тъмно, задушно. Има ли право служител в общинската администрация да предизвика проверка на условията на труд и хигиена в сградата на администрацията? Контролът по спазване на законодател...

Третиране по ЗДДС на споразумението между американска фирма (възложител) и на регистрирано по ЗДДС българско дружество (изпълнител) на изграждането на сглобяеми къщи на територията на трета страна

Американска фирма възлага на българско дружество (регистрирано по ЗДДС) да изгради няколко сглобяеми къщички за неин клиент от трета страна (Ливан). Американската фирма ще извърши авансово плащане към българската фирма за закупуване на материали. За полученото плащане БГ фирмата ...

Справочник

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Извлечение Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; 2. минимални месеч...

Нов прием на заявки от работодатели по схема “Младежка заетост”

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Агенцията по заетостта стартира на 28.11.2016 г. нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема “Младежка заетост”. Заявките могат да се подават за безработни младежи, регистри...

Справочна информация бр. 44/2016

Централни валутни курсове за периода 09.12 - 15.12.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...