начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 2, 16 - 22 януари 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 16 - 22 януари 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 2/2017 г.

ДВ, бр. 92 от 22.11.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 298 от 14 ноември 2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за...

Народно събрание бр.2/2017 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за електронния документ и електронния подпис. С измененията в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на Регламент на ЕС за електронната идентификация и удостоверителните услуги при елект...

Промените в ЗДДС за 2017 г.

С § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., са направени съществени изменения и допълнения на ЗДДС. Основните пром...

Въпроси и отговори

Анулиране на погрешно съставени документи или поправени документи

През м.12.2015 г. е платен аванс за автомобил. Автомобилът не е придобит, а е продаден на 3-та фирма от доставчика. Сега двете фирми искат да развалят сделката и доставчикът да върне аванса на клиента. Само че междувременно доставчикът е дерегистрира...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 2/2017 г.

Дело C-183/14, решение от 9 юли 2015 страни: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean срещу Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj Предмет на спора е данъчно задължено лице в строителството. В своето решение Съдът на ЕС приема, ...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор поради липса на изискващите се образование и квалификация

При прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 328, ал. 1 т. 6 от КТ работодателят дължи ли обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ на служителя? Когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квали...

Определяне на данъчната основа при продажбата на автомобил на свързано с дружеството лице, за който е ползван данъчен кредит

Фирмата има лек автомобил, закупен през 2005 г., на който местата за сядане са 8+1 и е ползван данъчен кредит. Автомобилът не се използва и ако го продадем на управителя на фирмата или на работник от фирмата, по каква цена трябва да го продадем и с к...

Правото на прехвърляне и използване на платен годишен отпуск за отминали години

Задължително ли е ползването на платените отпуски в рамките на календарната година и има ли давностен срок за ползването им? През 2010 г. бяха приети изменения в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител, с които най-общо беше възстановено е...

Прекратяване на трудовия договор със служителка в отпуск за бременност и раждане

Искам да получа разрешение от Инспекцията по труда да прекратя трудовия договор на служителка на основание на чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ - поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата. Служителката в момента използва отпуск по чл. 163...

Преназначаване на служител по трудов договор в бюджетно предприятие от пълен на половин работен ден

Служител в бюджетно предприятие подава заявление за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ поради закъснение на изплащането на заплатата. Той започва работа в друго предприятие, но е съгласен да работи при нас на допълнителен ...

Установяване на трудов и осигурителен стаж

С решение на ТЕЛК от м. януари 2016 г. ми беше призната 70 на сто трайно намалена работоспособност. С разпореждане от м. април 2016 г. ми беше отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Със същото разпореждане ми беше признат осигу...

Справочник

Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона

Национална агенция за приходите За заварените случаи срокът изтича в края на януари  Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, също трябва да се регистрира по закона, гласят последните промени в Закона за данък върх...

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2017 г.

[[app_17381_1]] [[app_17382_2]] [[app_17383_3]] [[app_17384_4]] [[app_17385_5]] [[app_17386_6]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2017 г. се определя съобразно облагаемия им доход за 2015 ...

Справочна информация бр. 2/2017

Централни валутни курсове за периода 23.12 - 03.01.2017 г. Централни валутни курсове за периода 04.01 - 11.01.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от с...