Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 5, 6 - 12 февруари 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 6 - 12 февруари 2017 г.
Законодателство

Годишно приключване по реда на ЗКПО за 2016 година

I. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010 и 1010а) са н...

Народно събрание бр.5/2017 г.

Парламентът прие нова процедура за сключване на споразумения за пасища, мери и ливади. Депутатите гласуваха на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които се цели окрупняване на имотите, които животновъди...

Промените в ЗДДС за 2017 г.

С § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., са направени съществени изменения и допълнения на ЗДДС. Основните пром...

Въпроси и отговори

ЕТ като данъчно задължено лице за данък върху разходите в натура

Уважаема редакция, много се изписа  за данъка върху разходите при ползване на активи на фирмата за лични нужди. Абонат съм на вашите издания повече от 10 г. и внимателно чета коментарите по този въпрос. В тази връзка предвид  особеното  положение  на...

Конкурс за приемане на работа

Задължително ли е провеждането на конкурс по Кодекса на труда като условие за приемане на работа в бюджетното предприятие? В Кодекса на труда е уреден специален ред за провеждане на конкурси, който се прилага само за длъжности, за които е изрично оп...

Назначаване на длъжност в бюджетно предприятие без провеждане на конкурс

Допуска ли Законът за държавния служител възможност за назначаване на държавна служба без провеждане на конкурс? Законът за държавния служител изрично задължава органа по назначаването да провежда конкурс за заемане на длъжностите в администрацията....

Право и размер на отпуск при временна неработоспособност

В администрацията възникна спор по повод правото на служител да ползва допълнителен отпуск за инвалидност по чл. 319 от КТ. Същият представя три последователни експертни решения на ТЕЛК, с които му се определя над 50% намалена работоспособност. Първи...

Процедура при налагане на дисциплинарно наказание за редовно закъснение от работа

При дисциплинарно наказание за редовно закъснение или отсъствие от работа какви мерки е длъжен да предприеме работодателят и в какъв срок? На първо място следва да се отбележи, че налагането на дисциплинарни наказания е право, а не задължение на раб...

Формиране на оборот по ЗДДС

Фирма провежда онлайн обучения за IT специалисти. Клиенти са както физически лица, така и фирми от ЕС и от България. Поставя се въпросът, а именно така формираният оборот освободен ли е от начисляване на ДДС съгласно чл. 41 от ЗДДС, както и въпрос сл...

В пресата за вас

Данъчно третиране на доходите от лихви, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни физически лица. В обхвата на доходите от лихви, които подлежат на облагане с да...

Как би могла да се използва информацията от отчета за паричните потоци?

В бр. 12 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: За какво и как би могла да се използва информацията от отчета за паричните потоци? Личното впечатление на автора е, че този въпрос не е достатъчно ясен...

Може ли да се извърши прихващане с дължимо трудово възнаграждение в хипотезата на имуществена отговорност без съгласието на работника или служителя

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда казуса: Може ли да се из­ върши прихващане с дължимо трудово възнаграждение на имуществена (ограничена или пълна) отговорност по реда на чл. 207 и следващите от Кодекса на тр...

Облагане на доходите на регистрирани земеделски стопани - еднолични търговци

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Когато регистрираните земеделски стопани са образували предпр...

Съставяне на финансовите отчети

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Финанси и право” Христо Досев, д.е.с., коментира съставянето на финансовите отчети. Финансовите отчети, които съставят предприятията, следва да бъдат изготвени така, че да постигат ясно, вярно и честно представяне. Спазване...

Справочник

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАВКИ, РАБОТНО ВРЕМЕ И ОТПУСКИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС И ЕИП ЗА 2017 г.

[[app_17430_1]] [[app_17431_2]] [[app_17459_3]] [[app_17460_4]] [[app_17461_5]] [[app_17476_6]] [[app_17478_7]] [[app_17479_8]]...

Общи правила за пенсиите

Национален осигурителен институт I. Отпускане на пенсиите и добавките към тях От 01.01.2017 г. пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази...

Справочна информация бр. 5/2017

Централни валутни курсове за периода 27.01. - 02.02.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...