Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 5, 6 - 12 февруари 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 6 - 12 февруари 2017 г.
Законодателство

Годишно приключване по реда на ЗКПО за 2016 година

I. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010 и 1010а) са направени следните допълнения: ...

Народно събрание бр.5/2017 г.

Парламентът прие нова процедура за сключване на споразумения за пасища, мери и ливади. Депутатите гласуваха на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които се цели окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за отглежданите пас...

Промените в ЗДДС за 2017 г.

С § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., са направени съществени изменения и допълнения на ЗДДС. Основните промени в закона имат за цел хармо...

Въпроси и отговори

ЕТ като данъчно задължено лице за данък върху разходите в натура

Уважаема редакция, много се изписа  за данъка върху разходите при ползване на активи на фирмата за лични нужди. Абонат съм на вашите издания повече от 10 г. и внимателно чета коментарите по този въпрос. В тази връзка предвид  особеното  положение  на ЕТ ви моля  за един коментар ...

Конкурс за приемане на работа

Задължително ли е провеждането на конкурс по Кодекса на труда като условие за приемане на работа в бюджетното предприятие? В Кодекса на труда е уреден специален ред за провеждане на конкурси, който се прилага само за длъжности, за които е изрично определено със закон, с норматив...

Назначаване на длъжност в бюджетно предприятие без провеждане на конкурс

Допуска ли Законът за държавния служител възможност за назначаване на държавна служба без провеждане на конкурс? Законът за държавния служител изрично задължава органа по назначаването да провежда конкурс за заемане на длъжностите в администрацията. Изключение от това изискване ...

Право и размер на отпуск при временна неработоспособност

В администрацията възникна спор по повод правото на служител да ползва допълнителен отпуск за инвалидност по чл. 319 от КТ. Същият представя три последователни експертни решения на ТЕЛК, с които му се определя над 50% намалена работоспособност. Първите две решения са обжалвани пр...

Процедура при налагане на дисциплинарно наказание за редовно закъснение от работа

При дисциплинарно наказание за редовно закъснение или отсъствие от работа какви мерки е длъжен да предприеме работодателят и в какъв срок? На първо място следва да се отбележи, че налагането на дисциплинарни наказания е право, а не задължение на работодателя. Кодексът на труда и...

Формиране на оборот по ЗДДС

Фирма провежда онлайн обучения за IT специалисти. Клиенти са както физически лица, така и фирми от ЕС и от България. Поставя се въпросът, а именно така формираният оборот освободен ли е от начисляване на ДДС съгласно чл. 41 от ЗДДС, както и въпрос следва ли фирмата да притежава л...

В пресата за вас

Данъчно третиране на доходите от лихви, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни физически лица. В обхвата на доходите от лихви, които подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъч...

Как би могла да се използва информацията от отчета за паричните потоци?

В бр. 12 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: За какво и как би могла да се използва информацията от отчета за паричните потоци? Личното впечатление на автора е, че този въпрос не е достатъчно ясен и тези отчети се изготвят, за...

Може ли да се извърши прихващане с дължимо трудово възнаграждение в хипотезата на имуществена отговорност без съгласието на работника или служителя

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда казуса: Може ли да се из­ върши прихващане с дължимо трудово възнаграждение на имуществена (ограничена или пълна) отговорност по реда на чл. 207 и следващите от Кодекса на труда (КТ) без съгласието на раб...

Облагане на доходите на регистрирани земеделски стопани - еднолични търговци

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Когато регистрираните земеделски стопани са образували предприятие на едноличен търговец, ф...

Съставяне на финансовите отчети

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Финанси и право” Христо Досев, д.е.с., коментира съставянето на финансовите отчети. Финансовите отчети, които съставят предприятията, следва да бъдат изготвени така, че да постигат ясно, вярно и честно представяне. Спазването на всички национални счетов...

Справочник

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАВКИ, РАБОТНО ВРЕМЕ И ОТПУСКИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС И ЕИП ЗА 2017 г.

[[app_17430_1]] [[app_17431_2]] [[app_17459_3]] [[app_17460_4]] [[app_17461_5]] [[app_17476_6]] [[app_17478_7]] [[app_17479_8]]...

Общи правила за пенсиите

Национален осигурителен институт I. Отпускане на пенсиите и добавките към тях От 01.01.2017 г. пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са пода...

Справочна информация бр. 5/2017

Централни валутни курсове за периода 27.01. - 02.02.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...