начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 7, 20 - 26 февруари 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 20 - 26 февруари 2017 г.
Законодателство

Годишно приключване по реда на ЗКПО за 2016 година

I. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010 и 1010а) са н...

Държавен вестник бр. 7/2017 г.

ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Правителството прие: 1. Постановление № 365 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредб...

Министерски съвет бр. 7/2017 г.

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Целта им е да се осигури по-дълъг преходен период за подготовка на системата за предоставяне на социални услуги за прилагане на новите подходи за оценка и рабо...

Промените в Кодекса на труда от 01.01.2017 г.

Продължавайки усилията за синхронизиране на българското трудово право с европейските принципи и норми и за актуализиране на правната уредба в духа на измененията в обществено-политическия живот, Народното събрание направи редица изменения и допълнени...

Срочните трудови договори и тяхното прекратяване

Българското трудово законодателство предвижда различни възможности за наемане на работа на трудов договор, което позволява гъвкавост на трудовите правоотношения. Съгласно нормативната уредба трудовият договор може да бъде сключен или за неопределено ...

Въпроси и отговори

Изпитателният срок се признава за трудов стаж

Сключих трудов договор с изпитателен срок като счетоводител. След няколко месеца (преди изтичане на изпитателния срок) работодателят ми предложи да премина на нова длъжност като “личен състав”. Правилно ли е това? Зачита ли се времето, през което съм...

Облагане на услуги, оказвани по електронен път

Получих фактура от Америка за платена услуга за хостинг и домейн на нашата фирма от лице, което е данъчно регистрирано с  EU номер. Фактурата е платена с кредитна карта. Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС. Във фактурата има само посочена обща сума. Н...

Приспадане на данъчен кредит за закупените активи преди датата на регистрацията по ЗДДС, които са налични към датата на регистрацията

Фирма, която се регистрира по ДДС на 01.12.2016 г., прави опис за наличните активи през януари и го подава по електронен път. Тези активи трябва ли да се включат в дневника за покупки и по какъв начин ще им се приспадне ДДС, защото те веднъж вече са ...

В пресата за вас

Грешки, допускани от осигурителите при попълването на удостоверение - Приложение № 9 за издадени и представени от лицето болнични листове

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, държавен експерт по осигуряването в НОИ, представя най-често допусканите грешки при подаване по електронен път на данните да изчисляване на паричните обезщетения и помощи от ДОО. 1. Най-масов...

Имуществена отговорност на одитора

В бр. 12 от 2016 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” проф. д-р Поля Голева коментира имуществената отговорност на одитора. Съгласно чл. 32, ал. 1 от новия Закон за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 2016 г.) регистрираният одито...

Комуникация на ключови одиторски въпроси

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Мария Страшилова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: В кои одиторски доклади се включва комуникация на ключови одиторски въпроси? Комуникирането на ключови одиторски въпроси в одиторски...

Лихва върху неустойката

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Дължи ли се лихва върху неустойката? Неустойката е договорна уговорка за уреждане на отговорността при виновно пълно или частично неизпълнение. Нейната функция е д...

Удостоверяване на предаването на трудовата книжка на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: При изменение в трудовото правоотношение и промени на данните, които се вписват в трудовата книжка, как се удостоверява нейното “движение” (предаването й от работника или служителя...

Справочник

Заповед № РД01-489 от 28.07.2016 г. на МТСП за утвърждаване на списъци с нови длъжностни аименования, включени в НКПД 2011 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда и чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. и във връзка с чл. 15 от Правилника за прилагане н...

Справочна информация бр. 7/2017

Централни валутни курсове за периода 10 - 16.02.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...