Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 8, 27 февруари - 5 март 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 27 февруари - 5 март 2017 г.
Законодателство

Годишно приключване по реда на ЗКПО за 2016 година

I. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010 и 1010а) са направени следните допълнения: ...

Държавен вестник бр. 8/2017 г.

ДВ, бр. 104 от 29.12.2016 г. Правителството прие Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. 2. Закон...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Поначало годишното счетоводно приключване можем да оприличим като “болест, при която се проявяват едни и същи симптоми” за нефинансовите предприятията от реалния сектор на икономиката. Ето защо няма да е погрешно, ако кажем, че всяко едно действащо предприятие следва да съблюдава...

Промените в Кодекса на труда от 01.01.2017 г.

Продължавайки усилията за синхронизиране на българското трудово право с европейските принципи и норми и за актуализиране на правната уредба в духа на измененията в обществено-политическия живот, Народното събрание направи редица изменения и допълнения на Кодекса на труда, които в...

Въпроси и отговори

Документиране на разхода за командировки

Две предприятия (свързани лица), регистрирани по ДДС и прилагащи МСС, с производствена дейност имат една и съща адресна регистрация и повечето служители на едната фирма “Х” извършват административни услуги в полза и на другата фирма “У”, като за тези взаимоотношения има сключен д...

Отразяване на документи в дневниците по ЗДДС

Фирма “Х”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, има сключен договор с фирма “У” за покупка на стоки за препродажба. Договорът е със срок януари 2016 до декември 2016 година. При постигане на определен таргет в края на всяко тримесечие фирма “Х” пол...

В пресата за вас

Въведен е “данък услуга” при вноса на стоки по море в Индия

В бр. 33 от 2017 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с облагането на вноса на стоки по море в Индия. Министерството на икономиката информира, че в края на януари 2017 г. индийското правителство е въвело “данък услуга” (service tax) от 4.5% върху сумата, п...

Задължение за уведомление за настъпила промяна в правата и задълженията на участващите в преобразуването дружества

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Tърговско и облигационно право” д-р Мария Лекова, юрист, коментира задължението за уведомление за настъпила промяна в правата и задълженията на участващите в преобразуването дружества. Вливащите се и сливащите се дружества, участващи в преобразуването...

Начисляване на амортизации на транспортните средства в БП

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Венцислав Вечев разяснява начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните предприятия чрез пример. Пример: Бюджетна организация “X” притежава лек автомобил при следните данни: - отчетна стойност ...

Новите постановки по отношение надзора над професионалната дейност на регистрираните одитори

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, отговаря на въпроса: В какво се изразяват новите постановки по отношение надзора над професионалната дейност на регистрираните одитори? Авторът ги групи...

Примери от практиката във връзка с данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Пример № 1: Физическо лице, регистриран земеделски стопанин, има регистрация по ЗДДС и е из...

Формиране на облагаемия доход от възмездно прехвърляне на право на строеж върху недвижим имот

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Лорета Цветкова, държавен експерт в ЦУ на НАП, разглежда някои специфики в облагането при възмездно прехвърлено право на строеж. Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗДДФЛ, в зависимост от формата на плащане, доходите могат да б...

Справочник

Безработните дължат месечно по 18,40 лв. за здравни вноски

Национална агенция за приходите От 1 януари 2017 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъл...

Гражданите и фирмите могат да коригират еднократно годишните си данъчни декларации след срока за подаването им

От тази година гражданите и фирмите имат още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна де...

Заповед № ЗМФ - 106 от 01.02.2017 на МФ за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2016 г.

Министерство на финансите На основание на чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане НАРЕЖДАМ: Определям списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2016 година. Заповедта да се обнародва в “Държавен вестник” и да...

Заповед № РД01-919 от 28.12.2016 г. на МТСП за утвърждаване на списък с нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011 г., и списък с длъжности с променени кодове

Министерство на труда и социалната политика На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда и чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., и във връзка с чл. 15 от Правилник...

НАП предоставя две нови електронни услуги с ПИК и КЕП

Национална агенция за приходите От 1 февруари клиентите на администрацията могат да попълват и подават две нови декларации в НАП онлайн - декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил и тази за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили. Е-услугит...

Справочна информация бр. 8/2017

Централни валутни курсове за периода 17 - 23.02.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със ...