Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 8, 27 февруари - 5 март 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 27 февруари - 5 март 2017 г.
Законодателство

Годишно приключване по реда на ЗКПО за 2016 година

I. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010 и 1010а) са н...

Държавен вестник бр. 8/2017 г.

ДВ, бр. 104 от 29.12.2016 г. Правителството прие Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Поначало годишното счетоводно приключване можем да оприличим като “болест, при която се проявяват едни и същи симптоми” за нефинансовите предприятията от реалния сектор на икономиката. Ето защо няма да е погрешно, ако кажем, че всяко едно действащо п...

Промените в Кодекса на труда от 01.01.2017 г.

Продължавайки усилията за синхронизиране на българското трудово право с европейските принципи и норми и за актуализиране на правната уредба в духа на измененията в обществено-политическия живот, Народното събрание направи редица изменения и допълнени...

Въпроси и отговори

Документиране на разхода за командировки

Две предприятия (свързани лица), регистрирани по ДДС и прилагащи МСС, с производствена дейност имат една и съща адресна регистрация и повечето служители на едната фирма “Х” извършват административни услуги в полза и на другата фирма “У”, като за тези...

Отразяване на документи в дневниците по ЗДДС

Фирма “Х”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, има сключен договор с фирма “У” за покупка на стоки за препродажба. Договорът е със срок януари 2016 до декември 2016 година. При постигане на определен таргет в края на ...

В пресата за вас

Въведен е “данък услуга” при вноса на стоки по море в Индия

В бр. 33 от 2017 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с облагането на вноса на стоки по море в Индия. Министерството на икономиката информира, че в края на януари 2017 г. индийското правителство е въвело “данък услуга” (servic...

Задължение за уведомление за настъпила промяна в правата и задълженията на участващите в преобразуването дружества

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Tърговско и облигационно право” д-р Мария Лекова, юрист, коментира задължението за уведомление за настъпила промяна в правата и задълженията на участващите в преобразуването дружества. Вливащите се и сливащите се дружеств...

Начисляване на амортизации на транспортните средства в БП

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Венцислав Вечев разяснява начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните предприятия чрез пример. Пример: Бюджетна организация “X” притежава лек автомобил при следн...

Новите постановки по отношение надзора над професионалната дейност на регистрираните одитори

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, отговаря на въпроса: В какво се изразяват новите постановки по отношение надзора над професионалната дейност на регистриран...

Примери от практиката във връзка с данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Пример № 1: Физическо лице, регистриран земеделски стопанин, ...

Формиране на облагаемия доход от възмездно прехвърляне на право на строеж върху недвижим имот

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Лорета Цветкова, държавен експерт в ЦУ на НАП, разглежда някои специфики в облагането при възмездно прехвърлено право на строеж. Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗДДФЛ, в зависимост от формата н...

Справочник

Безработните дължат месечно по 18,40 лв. за здравни вноски

Национална агенция за приходите От 1 януари 2017 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани кат...

Гражданите и фирмите могат да коригират еднократно годишните си данъчни декларации след срока за подаването им

От тази година гражданите и фирмите имат още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за по...

Заповед № ЗМФ - 106 от 01.02.2017 на МФ за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2016 г.

Министерство на финансите На основание на чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане НАРЕЖДАМ: Определям списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2016 година. Заповедта да се обнар...

Заповед № РД01-919 от 28.12.2016 г. на МТСП за утвърждаване на списък с нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011 г., и списък с длъжности с променени кодове

Министерство на труда и социалната политика На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда и чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., и въ...

НАП предоставя две нови електронни услуги с ПИК и КЕП

Национална агенция за приходите От 1 февруари клиентите на администрацията могат да попълват и подават две нови декларации в НАП онлайн - декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил и тази за притежавано пътно превозно средство, ...

Справочна информация бр. 8/2017

Централни валутни курсове за периода 17 - 23.02.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...