Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 8, 27 февруари - 5 март 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 27 февруари - 5 март 2017 г.
Законодателство

Годишно приключване по реда на ЗКПО за 2016 година

I. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010 и 1010а) са н...

Държавен вестник бр. 8/2017 г.

ДВ, бр. 104 от 29.12.2016 г. Правителството прие Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Поначало годишното счетоводно приключване можем да оприличим като “болест, при която се проявяват едни и същи симптоми” за нефинансовите предприятията от реалния сектор на икономиката. Ето защо няма да е погрешно, ако кажем, че всяко едно действащо п...

Промените в Кодекса на труда от 01.01.2017 г.

Продължавайки усилията за синхронизиране на българското трудово право с европейските принципи и норми и за актуализиране на правната уредба в духа на измененията в обществено-политическия живот, Народното събрание направи редица изменения и допълнени...

Въпроси и отговори

Документиране на разхода за командировки

Две предприятия (свързани лица), регистрирани по ДДС и прилагащи МСС, с производствена дейност имат една и съща адресна регистрация и повечето служители на едната фирма “Х” извършват административни услуги в полза и на другата фирма “У”, като за тези...

Отразяване на документи в дневниците по ЗДДС

Фирма “Х”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, има сключен договор с фирма “У” за покупка на стоки за препродажба. Договорът е със срок януари 2016 до декември 2016 година. При постигане на определен таргет в края на ...

В пресата за вас

Въведен е “данък услуга” при вноса на стоки по море в Индия

В бр. 33 от 2017 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с облагането на вноса на стоки по море в Индия. Министерството на икономиката информира, че в края на януари 2017 г. индийското правителство е въвело “данък услуга” (servic...

Задължение за уведомление за настъпила промяна в правата и задълженията на участващите в преобразуването дружества

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Tърговско и облигационно право” д-р Мария Лекова, юрист, коментира задължението за уведомление за настъпила промяна в правата и задълженията на участващите в преобразуването дружества. Вливащите се и сливащите се дружеств...

Начисляване на амортизации на транспортните средства в БП

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Венцислав Вечев разяснява начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните предприятия чрез пример. Пример: Бюджетна организация “X” притежава лек автомобил при следн...

Новите постановки по отношение надзора над професионалната дейност на регистрираните одитори

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, отговаря на въпроса: В какво се изразяват новите постановки по отношение надзора над професионалната дейност на регистриран...

Примери от практиката във връзка с данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Пример № 1: Физическо лице, регистриран земеделски стопанин, ...

Формиране на облагаемия доход от възмездно прехвърляне на право на строеж върху недвижим имот

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Лорета Цветкова, държавен експерт в ЦУ на НАП, разглежда някои специфики в облагането при възмездно прехвърлено право на строеж. Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗДДФЛ, в зависимост от формата н...

Справочник

Безработните дължат месечно по 18,40 лв. за здравни вноски

Национална агенция за приходите От 1 януари 2017 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани кат...

Гражданите и фирмите могат да коригират еднократно годишните си данъчни декларации след срока за подаването им

От тази година гражданите и фирмите имат още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за по...

Заповед № ЗМФ - 106 от 01.02.2017 на МФ за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2016 г.

Министерство на финансите На основание на чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане НАРЕЖДАМ: Определям списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2016 година. Заповедта да се обнар...

Заповед № РД01-919 от 28.12.2016 г. на МТСП за утвърждаване на списък с нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011 г., и списък с длъжности с променени кодове

Министерство на труда и социалната политика На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда и чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., и въ...

НАП предоставя две нови електронни услуги с ПИК и КЕП

Национална агенция за приходите От 1 февруари клиентите на администрацията могат да попълват и подават две нови декларации в НАП онлайн - декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил и тази за притежавано пътно превозно средство, ...

Справочна информация бр. 8/2017

Централни валутни курсове за периода 17 - 23.02.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...