Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2017 г.
Писма и указания

№ 20-21-172 от 08.12.2016 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за работни обеди и вечери, давани от търговски представител

В дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 25.11.2016 г. В писмото е посочено следното: „…….“ ООД е медицинска лаборатория по микробиология и паразитология. Извършва клинико-микробиологични и паразитологични изследвания на всички биологични материали. В дружеств...

№ 3-2023 от 21.09.2016 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 92, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е новосъздадено дружество и е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100, ал. 1 от закона. Същото ще осъществява облагаеми доставки с нулева ставка на данъка и ВОД, които ще са на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на вси...

№ 96-00-306 от 16.11.2016 г. Относно: Прилагане на чл.51 и чл.113 от ЗДДС във връзка с ВОД по чл.7, ал.1 и чл.6, ал.2, т.2 от ЗДДС

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-306/ 08.11.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: „ ……..“ ЕООД произвежда хидравлични цилиндри и компоненти за тях, от които над 95% са предназначени за извършване на вътреобщностни доставки по чл.7, ал.1 от ЗДДС. ...

№ М-11-03-306 от 03.10.2016 г. Относно: коригиране на погрешно съставени фактури, които са издадени преди регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-11-03-306/26.08.2016 г., е изложена следната фактическа обстановка: ………… е регистриран по ЗДДС от 04.08.2016 г. Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона …………..(ДВ,……………) по баланса на ….. към 30.06.2016 г. са прехвъ...

№ М-24-36-57 от 13.10.2016 г. Относно: удостоверяване на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност за минал период

Във връзка с Вашето запитване относно удостоверяване на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност за минал период, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № …………………/14.09.2016 г., Ви уведомявам следното: Приложимото зак...

№ М-24-37-41 от 16.09.2016 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-37-41/18.07.2016 г., и приложените към същото Решение от 20.05.2016 г. на началника на Митница …….. и Решение № Р-362/32-178089/27.06.2016 г. на директора на Агенция “Митници”, е изложена следната фактическа обстановка: В хода на...

№ М-94-П-449 от 16.09.2016 г. Относно: приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност и данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-94-П-449/17.08.2016 г., Ви уведомявам следното: В запитването сте посочили, че българско дружество планира да наеме по трудови договори чуждестранни физически...

Анотации

Времето на работа по договор за работа за определени дни от месеца, се зачита за трудов стаж

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Зачита ли се за трудов стаж времето, през което е работено по договор по чл. 114 от КТ? Разпоредбата на чл. 114 от КТ изрична предвижда, че времето на работа по договор за работа за опред...

Инструктажи по безопасност и здраве при работа, провеждани на работниците и служителите

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Какви инструктажи по безопасност и здраве при работа трябва да се провеждат на работниците и служителите? С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично об...

Метод за определяне на съотношение за лично ползване

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: От посочените методи в чл. 215а, ал. 2 ЗКПО за избор на определяне на съотношението за лично ползване на леките коли трябва да се избере само един за цел...

Нови правила относно декларирането на избрания ред за облагане от земеделските стопани

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са новите правила относно декларирането на избрания ред за облагане от земеделските стопани? В тази връзка най-напред авторът припомня, че на основание чл. 29а, ал. 1 о...

Обезщетения за служителите в администрацията

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" д-р Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Какви са обезщетенията за служителите в администрацията? Служителите по трудови договори в администрацията имат право на обезщетения по реда и при условията, определени в Кодекса на труда...

Облагане на доставката на услуга по предоставяне на персонал

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, има сключен договор за предоставяне на персонал на дружество, регистрирано във Великобритания. Договорено е, че предо...

Облагане на доставки на козметични услуги

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Местно физическо лице е регистрирало ЕООД в България с основна дейност извършване на услуги. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС и няма наети работници по трудови и извън...

Определяне на размера на гарантираното вземане

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Как се определя размерът на гарантираното вземане след промяната в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) от 01.10.2013 г.? Определ...

Осигуряване на чешки гражданин, полагащ труд в Република България

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Гражданин на Република Чехия има сключен трудов договор с български работодател и ще полага труда си единствено на територията на Република България. Кое законодателство се при...

Паричните обезщетения при договора за управление и контрол

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са паричните обезщетения при договора за управление и контрол (ДУК)? Договорът за управление и контрол (ДУК) е приравнен на трудовия договор по отношение на осигурителните права...

Ред на данъчно третиране на доходите от лихви

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Местно дружество, регистрирано по ЗДДС е получило заем от финансова институция в Германия. Инвойсът от немската банка съдържа главница и лихва. Следва ли върху лихвата да се удържа и деклари...

Счетоводно отчитане при комисионната сделка

В бр. 1-2 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при комисионната сделка? При комисионната сделка (с посредник от свое име и за чужда сметка), възникват три вида отношения: а) Отношения между коми...

Удържане на данък при източника за консултантски услуги

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя", Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството е със сключен договор за консултантски услуги с чуждестранно юридическо лице по отношение на управление на дейността, подобряване на организационната структура,...

Унищожаване на материални запаси от непреодолима сила

В бр. 1-2 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: В резултат на поройни дъждове са наводнени крайните квартали на дадено селище. В този район се намира склад за строителни материали на строително предприятие. Складът е почти ра...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2017 г.

До 10-ти март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 4 от 2017 г.

ДВ, бр. 8 от 24.1.2017 г. Народно събрание Закон за допълнение на Кодекса за застраховането Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Закон за ратифициране на Протоколи за изменение на Спор...

Осигурителен календар за март 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 4/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 16 февруари 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...