начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2017 г.
Писма и указания

№ 20-21-172 от 08.12.2016 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за работни обеди и вечери, давани от търговски представител

В дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 25.11.2016 г. В писмото е посочено следното: „…….“ ООД е медицинска лаборатория по микробиология и паразитология. Извършва клинико-микробиологични и паразитологични изследвания на всички би...

№ 3-2023 от 21.09.2016 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 92, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е новосъздадено дружество и е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100, ал. 1 от закона. Същото ще осъществява облагаеми доставки с нулева ставка на данъка и ВОД, които ще са на обща стойност повече от 30 на...

№ 96-00-306 от 16.11.2016 г. Относно: Прилагане на чл.51 и чл.113 от ЗДДС във връзка с ВОД по чл.7, ал.1 и чл.6, ал.2, т.2 от ЗДДС

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-306/ 08.11.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: „ ……..“ ЕООД произвежда хидравлични цилиндри и компоненти за тях, от които над 95% са предназначени за извършване на вътреобщностни до...

№ М-11-03-306 от 03.10.2016 г. Относно: коригиране на погрешно съставени фактури, които са издадени преди регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-11-03-306/26.08.2016 г., е изложена следната фактическа обстановка: ………… е регистриран по ЗДДС от 04.08.2016 г. Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона …………..(ДВ,……………) по баланса на …...

№ М-24-36-57 от 13.10.2016 г. Относно: удостоверяване на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност за минал период

Във връзка с Вашето запитване относно удостоверяване на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност за минал период, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № …………………/14.09.2016 г., Ви уведом...

№ М-24-37-41 от 16.09.2016 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-37-41/18.07.2016 г., и приложените към същото Решение от 20.05.2016 г. на началника на Митница …….. и Решение № Р-362/32-178089/27.06.2016 г. на директора на Агенция “Митници”, е изложена следната фа...

№ М-94-П-449 от 16.09.2016 г. Относно: приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност и данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-94-П-449/17.08.2016 г., Ви уведомявам следното: В запитването сте посочили, че българско дружество планира да наеме по трудови д...

Анотации

Времето на работа по договор за работа за определени дни от месеца, се зачита за трудов стаж

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Зачита ли се за трудов стаж времето, през което е работено по договор по чл. 114 от КТ? Разпоредбата на чл. 114 от КТ изрична предвижда, че времето на работа...

Инструктажи по безопасност и здраве при работа, провеждани на работниците и служителите

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Какви инструктажи по безопасност и здраве при работа трябва да се провеждат на работниците и служителите? С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за...

Метод за определяне на съотношение за лично ползване

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: От посочените методи в чл. 215а, ал. 2 ЗКПО за избор на определяне на съотношението за лично ползване на леките коли трябва...

Нови правила относно декларирането на избрания ред за облагане от земеделските стопани

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са новите правила относно декларирането на избрания ред за облагане от земеделските стопани? В тази връзка най-напред авторът припомня, че...

Обезщетения за служителите в администрацията

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" д-р Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Какви са обезщетенията за служителите в администрацията? Служителите по трудови договори в администрацията имат право на обезщетения по реда и при условията,...

Облагане на доставката на услуга по предоставяне на персонал

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, има сключен договор за предоставяне на персонал на дружество, регистрирано във Великобр...

Облагане на доставки на козметични услуги

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Местно физическо лице е регистрирало ЕООД в България с основна дейност извършване на услуги. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС и няма нает...

Определяне на размера на гарантираното вземане

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Как се определя размерът на гарантираното вземане след промяната в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВР...

Осигуряване на чешки гражданин, полагащ труд в Република България

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Гражданин на Република Чехия има сключен трудов договор с български работодател и ще полага труда си единствено на територията на Република Българ...

Паричните обезщетения при договора за управление и контрол

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са паричните обезщетения при договора за управление и контрол (ДУК)? Договорът за управление и контрол (ДУК) е приравнен на трудовия договор по отн...

Ред на данъчно третиране на доходите от лихви

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Местно дружество, регистрирано по ЗДДС е получило заем от финансова институция в Германия. Инвойсът от немската банка съдържа главница и лихва. Следва ли върху ...

Счетоводно отчитане при комисионната сделка

В бр. 1-2 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при комисионната сделка? При комисионната сделка (с посредник от свое име и за чужда сметка), възникват три вида отно...

Удържане на данък при източника за консултантски услуги

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя", Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството е със сключен договор за консултантски услуги с чуждестранно юридическо лице по отношение на управление на дейността, подобряване ...

Унищожаване на материални запаси от непреодолима сила

В бр. 1-2 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: В резултат на поройни дъждове са наводнени крайните квартали на дадено селище. В този район се намира склад за строителни материали на строително п...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2017 г.

До 10-ти март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 4 от 2017 г.

ДВ, бр. 8 от 24.1.2017 г. Народно събрание Закон за допълнение на Кодекса за застраховането Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Закон за ратифициране на ...

Осигурителен календар за март 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 4/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 16 февруари 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...