Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 11/2017 г.

ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 38 от 22 февруари 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация. 2. Постановление № 39 от 22 февруари 2017 г. за одобряване на допълн...

Коментар на новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В края на 2016 г. Министерският съвет с Постановление № 382 от 29.12.2016 г. прие нова Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (наредбата) на основание чл. 121а от Кодекса на труда, както и чл. 58, ал. ...

Министерски съвет бр. 11/2017 г.

Правителството прие Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни...

Въпроси и отговори

Годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия на отчетната 2016 година

Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността и на всяко земеделско предприятие. Според правната форма земеделското предприятие може да бъде различно - кооперация, търговско дружество, физическо лице. Какъв е видът на земеделското предприятие зависи от законовата рам...

Попълване на помощната справка “Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО”

В брой 37 от 2016 г. на вестник “Седмичен законник” е публикувана статията - Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял или дивидент. В случая е разгледана положителната разлика, която се получава между размера на определения дивидент и балансовата стойност на даден...

Прекратяване на трудов договор по време на платен годишен отпуск

В средата на месец октомври работодателят разрешава на служител да ползва пълния размер на платения годишен отпуск. По време на отпуска издава заповед за прекратяване на трудовия договор от 1 октомври, като остават неизползвани 15 работни дни платен отпуск за същата година. На съ...

Прекратяване на трудовото правоотношение от работника

Имаме чести случаи в нашата фирма на напускане на служители без предизвестие (със или без молба). Бих желала да разбера как Кодексът на труда защитава работодателя и какви са неговите действия при такова поведение от страна на служителя. По кой член от КТ трябва да се прекрати тр...

Процедура за налагане на дисциплинарни наказания

Работя като счетоводител в една фирма. След конфликт с главния счетоводител работодателят ми наложи дисциплинарно наказание ”предупреждение за уволнение”. Преди да ми издаде заповедта за наказание, работодателят само ме изслуша, без да ми поиска писмени обяснения. В Кодекса на тр...

Счетоводни проблеми, извлечени от съдебните решения бр. 11/2017

Какви чести грешки се посочват в съдебно-счетоводните експертизи, например при фирми с предмет на дейност доставка дървените материали? В своето заключение съдебно-счетоводната експертиза посочва следните пропуски на фирмата: 1) в счетоводството не се съставят първични счетоводн...

Съставяне на годишен финансов отчет

Счетоводно предприятие ЕООД, което е регистрирано в ТР с дейност - извършване на счетоводни услуги и съставяне на годишни финансови отчети, извършва счетоводни услуги на клиенти, с които има договор. Едноличният собственик и управителят не отговарят на условията за съставяне и по...

В пресата за вас

Изготвяне на финансови отчети по реда на СС 1

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира изготвянето на финансови отчети по реда на СС 1. Параграфи 5.1 и 5.2 от СС 1 отделят внимание на сравнимата информация, която следва да бъде представена във финансовите отч...

Облагане на доходите на физическите лица, регистрирани земеделски стопани, избрали да се осигуряват като еднолични търговци

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат доходът от стопан...

Правото на родителски отпуск

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Съпругът на наша служителка работи по трудово правоотношение в Германия и иска да й прехвърли 5 месеца от родителския отпуск съгласно чл. 167а, ал. 1, изр. второ от КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуск...

Промени в Закона за счетоводството, приети със ЗИДЗАДС

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира промени в Закона за счетоводството, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г. С приемането на новата ал. 5 към...

Справочник

Изх. № УК-1 от 21.02.2017 г. Относно прилагане на глава седма “Годишни доклади”, раздел пети “Доклад за плащанията към правителства” и раздел шести “Консолидиран доклад за плащанията към правителства” от Закона за счетоводството

Настоящото Указание се издава на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството. Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 53-62 от Закона за счетоводството относно изготвянето и публикуването на Доклад за плащанията към пр...

Списък с банковите сметки на НАП за внасяне на суми за обезпечения по ДОПК и ЗДДС

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 11/2017

Централни валутни курсове за периода 10.03 - 16.03.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...