Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 11/2017 г.

ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 38 от 22 февруари 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация. 2. Постановление № 39 от 22 февруари 2...

Коментар на новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В края на 2016 г. Министерският съвет с Постановление № 382 от 29.12.2016 г. прие нова Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (наредбата) на основание чл. 121а от Кодекса ...

Министерски съвет бр. 11/2017 г.

Правителството прие Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейск...

Въпроси и отговори

Годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия на отчетната 2016 година

Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността и на всяко земеделско предприятие. Според правната форма земеделското предприятие може да бъде различно - кооперация, търговско дружество, физическо лице. Какъв е видът на земеделското предпр...

Попълване на помощната справка “Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО”

В брой 37 от 2016 г. на вестник “Седмичен законник” е публикувана статията - Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял или дивидент. В случая е разгледана положителната разлика, която се получава между размера на определения дивидент и...

Прекратяване на трудов договор по време на платен годишен отпуск

В средата на месец октомври работодателят разрешава на служител да ползва пълния размер на платения годишен отпуск. По време на отпуска издава заповед за прекратяване на трудовия договор от 1 октомври, като остават неизползвани 15 работни дни платен ...

Прекратяване на трудовото правоотношение от работника

Имаме чести случаи в нашата фирма на напускане на служители без предизвестие (със или без молба). Бих желала да разбера как Кодексът на труда защитава работодателя и какви са неговите действия при такова поведение от страна на служителя. По кой член ...

Процедура за налагане на дисциплинарни наказания

Работя като счетоводител в една фирма. След конфликт с главния счетоводител работодателят ми наложи дисциплинарно наказание ”предупреждение за уволнение”. Преди да ми издаде заповедта за наказание, работодателят само ме изслуша, без да ми поиска писм...

Счетоводни проблеми, извлечени от съдебните решения бр. 11/2017

Какви чести грешки се посочват в съдебно-счетоводните експертизи, например при фирми с предмет на дейност доставка дървените материали? В своето заключение съдебно-счетоводната експертиза посочва следните пропуски на фирмата: 1) в счетоводството не ...

Съставяне на годишен финансов отчет

Счетоводно предприятие ЕООД, което е регистрирано в ТР с дейност - извършване на счетоводни услуги и съставяне на годишни финансови отчети, извършва счетоводни услуги на клиенти, с които има договор. Едноличният собственик и управителят не отговарят ...

В пресата за вас

Изготвяне на финансови отчети по реда на СС 1

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира изготвянето на финансови отчети по реда на СС 1. Параграфи 5.1 и 5.2 от СС 1 отделят внимание на сравнимата информация, която следва да бъде п...

Облагане на доходите на физическите лица, регистрирани земеделски стопани, избрали да се осигуряват като еднолични търговци

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, мога...

Правото на родителски отпуск

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Съпругът на наша служителка работи по трудово правоотношение в Германия и иска да й прехвърли 5 месеца от родителския отпуск съгласно чл. 167а, ал. 1, изр. второ от КТ и Наредбата за работ...

Промени в Закона за счетоводството, приети със ЗИДЗАДС

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира промени в Закона за счетоводството, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г. С ...

Справочник

Изх. № УК-1 от 21.02.2017 г. Относно прилагане на глава седма “Годишни доклади”, раздел пети “Доклад за плащанията към правителства” и раздел шести “Консолидиран доклад за плащанията към правителства” от Закона за счетоводството

Настоящото Указание се издава на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството. Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 53-62 от Закона за счетоводството относно изготвянето и публикуването ...

Списък с банковите сметки на НАП за внасяне на суми за обезпечения по ДОПК и ЗДДС

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 11/2017

Централни валутни курсове за периода 10.03 - 16.03.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...