Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 13, 3 - 9 април 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 3 - 9 април 2017 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 13/2017 г.

Правителството прие промени в Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица. Предвижда се заявление за отпускане на обезщетение за безработица да може да се подава по електронен път. Промяната ще облекчи безработните да ползват оси...

Промени в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

В ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 г., са публикувани промените в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5). Съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) в т...

Въпроси и отговори

Апорт на ДМА

Фирма “А” ООД е продадена на фирма “В” ООД чрез апорт на ДМА - стоки и сграда. Във фирма “А” има стопански операции преди продажбата като: 1. Закупени акции и осчетоводени по дебита на с/ка Инвестиции в асоциирани предприятия на стойност 83014 лева...

Годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия на отчетната 2016 година

Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността и на всяко земеделско предприятие. Според правната форма земеделското предприятие може да бъде различно - кооперация, търговско дружество, физическо лице. Какъв е видът на земеделското предпр...

Документиране и отразяване на посредническа услуга

Регистрирана по ДДС фирма в България трябва да издаде фактура за комисиона за посредническа услуга при продажба на стоки. Фирмата получател е регистрирана по ДДС в Румъния. Как е коректно да се издаде и отрази фактурата. Необходим ли е протокол? Спо...

Зачитане на извънредния труд за стаж

Трябва ли положеният извънреден труд да се зачита за трудов стаж? За осигурителен стаж по смисъла на КСО се зачита времето, през което осигурените по трудов договор лица са полагали извънреден труд (чл. 38, ал. 16 от Наредбата за пенсиите и осигурит...

Ползването на друг вид отпуск по време на ползване на платения такъв

По време на ползване на платен годишен отпуск ползва ли се друг законен отпуск, например отпуск за временна нетрудоспособност? Ако да, как се прекратява платеният? Ползването на друг вид отпуск не е основание за прекратяване, а за прекъсване на полз...

Увеличаване на трудовото възнаграждение

При сключен договор при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ и при отправено искане от служителя за увеличаване на трудовото възнаграждение след изминали повече от 6 м./12 м. от началото на правоотношението, законосъобразно ли ще бъде работодателят да...

В пресата за вас

Важни практически особености при приключването за 2016 г.

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. “Данъците в Република България” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда практическите въпроси при данъчното третиране на вземанията и задълженията по ЗКПО. За разлика от данъчното третиране на приходите и разходите ...

Годишни подобрения на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, в сила за финансовите отчети за 2016 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира годишни подобрения на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, в сила за финансовите отчети за 2016 г. 1. Договори за обслужване - с пap. 42А-423 ...

Нетната реализируема стойност на материални запаси

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира нетната реализируема стойност на материални запаси. Нетната реализируема стойност се отъждествява с предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейно...

Справочник

Актуална информация за командироването и изпращането на работници и служители от държави - членки на ЕС, ЕИП, и от Конфедерация Швейцария или от трети държави в РБългария в рамките на предоставяне на услуги

Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна Агенция “Главна инспекция по труда” Глава трета КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТ ДЪРЖАВИТЕ - СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙ...

Справочна информация бр. 13/2017

Централни валутни курсове за периода 24.03 - 30.03.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Срокове за подаване на годишни финансови отчети

Министерство на правосъдието Агенция по вписванията Агенция по вписванията напомня на своите клиенти, че съгласно Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г.) крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети са, както следва...

Таблица за размера на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на самоосигуряващите се лица

[[table_1]] [[table_2]] Увеличената осигурителна вноска 5% се трансферира служебно във фонд “Пенсии” на ДОО....