Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 13, 3 - 9 април 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 3 - 9 април 2017 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 13/2017 г.

Правителството прие промени в Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица. Предвижда се заявление за отпускане на обезщетение за безработица да може да се подава по електронен път. Промяната ще облекчи безработните да ползват осигурителни права. За подаване н...

Промени в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

В ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 г., са публикувани промените в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5). Съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) в тридневен срок от сключването и...

Въпроси и отговори

Апорт на ДМА

Фирма “А” ООД е продадена на фирма “В” ООД чрез апорт на ДМА - стоки и сграда. Във фирма “А” има стопански операции преди продажбата като: 1. Закупени акции и осчетоводени по дебита на с/ка Инвестиции в асоциирани предприятия на стойност 83014 лева. 2. Има инвестиционен и револ...

Годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия на отчетната 2016 година

Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността и на всяко земеделско предприятие. Според правната форма земеделското предприятие може да бъде различно - кооперация, търговско дружество, физическо лице. Какъв е видът на земеделското предприятие зависи от законовата рам...

Документиране и отразяване на посредническа услуга

Регистрирана по ДДС фирма в България трябва да издаде фактура за комисиона за посредническа услуга при продажба на стоки. Фирмата получател е регистрирана по ДДС в Румъния. Как е коректно да се издаде и отрази фактурата. Необходим ли е протокол? Според информацията от запитванет...

Зачитане на извънредния труд за стаж

Трябва ли положеният извънреден труд да се зачита за трудов стаж? За осигурителен стаж по смисъла на КСО се зачита времето, през което осигурените по трудов договор лица са полагали извънреден труд (чл. 38, ал. 16 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж). Осигурителният ст...

Ползването на друг вид отпуск по време на ползване на платения такъв

По време на ползване на платен годишен отпуск ползва ли се друг законен отпуск, например отпуск за временна нетрудоспособност? Ако да, как се прекратява платеният? Ползването на друг вид отпуск не е основание за прекратяване, а за прекъсване на ползването на платения годишен отп...

Увеличаване на трудовото възнаграждение

При сключен договор при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ и при отправено искане от служителя за увеличаване на трудовото възнаграждение след изминали повече от 6 м./12 м. от началото на правоотношението, законосъобразно ли ще бъде работодателят да откаже да увеличи заплатата н...

В пресата за вас

Важни практически особености при приключването за 2016 г.

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. “Данъците в Република България” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда практическите въпроси при данъчното третиране на вземанията и задълженията по ЗКПО. За разлика от данъчното третиране на приходите и разходите от последващи оценки и от отпи...

Годишни подобрения на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, в сила за финансовите отчети за 2016 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира годишни подобрения на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, в сила за финансовите отчети за 2016 г. 1. Договори за обслужване - с пap. 42А-423 от МСФО 7 Финансови инструмент...

Нетната реализируема стойност на материални запаси

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира нетната реализируема стойност на материални запаси. Нетната реализируема стойност се отъждествява с предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с необходимите ра...

Справочник

Актуална информация за командироването и изпращането на работници и служители от държави - членки на ЕС, ЕИП, и от Конфедерация Швейцария или от трети държави в РБългария в рамките на предоставяне на услуги

Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна Агенция “Главна инспекция по труда” Глава трета КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТ ДЪРЖАВИТЕ - СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВ...

Справочна информация бр. 13/2017

Централни валутни курсове за периода 24.03 - 30.03.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...

Срокове за подаване на годишни финансови отчети

Министерство на правосъдието Агенция по вписванията Агенция по вписванията напомня на своите клиенти, че съгласно Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г.) крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети са, както следва: а) за всички търговци по сми...