Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 14/2017 г.

ДВ, бр. 23 от 17.3.2017 г. Министърът на здравеопазването подписа Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г. Министърът на транспорта, информационните техноло...

Третиране на разходите за пътуване и престой в чужбина

Фирма “Х”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, получава фактура за хотелско настаняване от доставчик от ЕС. Фактурата е платена в брой. Освен хотелско настаняване фактурата включва още: 1. Консумация в ресторант; 2. Консумация от минибар; 3. Закуска...

Въпроси и отговори

Дата на прекратяване на трудовия договор на служител

Последният ден от предизвестието за прекратяване на трудовия договор на служител в администрацията се пада в петък. Откога трудовият договор се смята за прекратен - от следващия календарен ден (събота) или от първия следващ работен ден (понеделник)? ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 14/2017 г.

Дело C-334/14, решение от 2 юли 2015 страни: État belge срещу Nathalie De Fruytier Предмет на спора е освобождаване от облагане на транспорта на човешки органи. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 13, A, параграф 1, букви б) и в) от Шес...

Обезщетение за майчинство при прекратяване на трудов договор

Служителка на срочен договор за 1 година излиза в отпуск за бременност и раждане един месец преди изтичане срока на договора. Трудовият договор ще бъде прекратен по време на този отпуск. Ще има ли право на обезщетение за майчинство при положение, че ...

Осчетоводяване на акт за начет

След извършена финансова инспекция от АДФИ е изготвен акт за начет на МОЛ - управител, който вече не е на тази длъжност, за неправомерно получени суми по трудов договор. Препоръката на АДФИ е дружеството да осчетоводи начета и законовата лихва върху ...

Отчитане на договор по Оперативна програма

Имаме договор по Оперативна програма към малки и средни предприятия за периода - 06.2015-06.2017 г. Направените разходи за 89 235,39 лв. през 2015 г. са одобрени през 2016 г. и сме получили плащане за 62 293,90 лв. през 2016 г. Останалата сума ще бъд...

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Моля да ми отговорите на следните въпроси, имащи отношение към прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие: 1. Наша работничка е подала молба за напускане на работа, като в молбата е записала една дата, а лицето е освободено на друга д...

Съпътстваща или вътреобщностна доставка

Фирма, която  работи на ишлеме - след обработка на материалите ги връща в Италия. При необходимост по тяхно нареждане на база поръчка за броя на европалети, върху който палетизира материалите, ги купува от България и префактурира на италианската фирм...

В пресата за вас

Годишни подобрения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи, в сила за финансовите отчети за 2016 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира годишните подобрения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи, в сила за финансовите отчети за 2016 г. Направено е изменение...

Личното потребление по чл. 9, ал. 3, т. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, коментира кога настъпва данъчното събитие за целите на ЗДДС при безвъзмездните доставки на стоки и услуги, свързани с личното потребление (за нестопански нужди) на фирмени...

Промени в КСО, свързани със събиране на вземанията на ДОО от неоснователно извършени осигурителни плащания

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. Паричните обезщетения в много случаи се изплащат, преди в информационната система на НОИ да са постъпили ак...

Промени в Наредба № Н-8/2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В бр. 3 от 2017 г. на списание “Сче­товодство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда промените в Наредба № Н-8/2005 г. В ДВ, бр. 5 от 17 януари 2017 г., са обнародвани промени в Наредба Н-8/2005 г., които влизат в сила от 1 яну...

Счетоводно и данъчно отчитане продажбата на недвижими имоти

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” може да прочете казус, свързан със счетоводното и данъчното отчитане продажбата на недвижими имоти. Фирма с дейност ВиК услуги има 2 магазина, които е получила на бартер и които са заприходени като стоки, тъй...

Справочник

Информация за промени в уведомленията за сключени трудови договори от 01.04.2017 г.

Национална агенция за приходите От 01.04.2017 г. е в сила промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (публикувана в “Държавен вестник”, бр. 23/2017 г.), свър...

Справочна информация бр. 14/2017

Централни валутни курсове за периода 31.03 - 06.04.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ

1. Код корекция - попълва се: 0 - при подаване на редовни данни; 2 - за заличаване на подадено преди това уведомление. 2. Тип на документа - попълва се: 0 - когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл. 402, ал....

Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издад...

Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор

1. Код корекция - попълва се: 0 - при подаване на редовни данни; 1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление; в този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление;...