Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 14/2017 г.

ДВ, бр. 23 от 17.3.2017 г. Министърът на здравеопазването подписа Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа: 1. ...

Третиране на разходите за пътуване и престой в чужбина

Фирма “Х”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, получава фактура за хотелско настаняване от доставчик от ЕС. Фактурата е платена в брой. Освен хотелско настаняване фактурата включва още: 1. Консумация в ресторант; 2. Консумация от минибар; 3. Закуска. Какви са данъчните аспекти (...

Въпроси и отговори

Дата на прекратяване на трудовия договор на служител

Последният ден от предизвестието за прекратяване на трудовия договор на служител в администрацията се пада в петък. Откога трудовият договор се смята за прекратен - от следващия календарен ден (събота) или от първия следващ работен ден (понеделник)? В съответствие с чл. 335, ал....

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 14/2017 г.

Дело C-334/14, решение от 2 юли 2015 страни: État belge срещу Nathalie De Fruytier Предмет на спора е освобождаване от облагане на транспорта на човешки органи. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 13, A, параграф 1, букви б) и в) от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съв...

Обезщетение за майчинство при прекратяване на трудов договор

Служителка на срочен договор за 1 година излиза в отпуск за бременност и раждане един месец преди изтичане срока на договора. Трудовият договор ще бъде прекратен по време на този отпуск. Ще има ли право на обезщетение за майчинство при положение, че към датата на уволнение има дв...

Осчетоводяване на акт за начет

След извършена финансова инспекция от АДФИ е изготвен акт за начет на МОЛ - управител, който вече не е на тази длъжност, за неправомерно получени суми по трудов договор. Препоръката на АДФИ е дружеството да осчетоводи начета и законовата лихва върху него като вземане по липси и н...

Отчитане на договор по Оперативна програма

Имаме договор по Оперативна програма към малки и средни предприятия за периода - 06.2015-06.2017 г. Направените разходи за 89 235,39 лв. през 2015 г. са одобрени през 2016 г. и сме получили плащане за 62 293,90 лв. през 2016 г. Останалата сума ще бъде преведена в края на проекта....

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Моля да ми отговорите на следните въпроси, имащи отношение към прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие: 1. Наша работничка е подала молба за напускане на работа, като в молбата е записала една дата, а лицето е освободено на друга дата - т. е. липсва съвпадение ...

Съпътстваща или вътреобщностна доставка

Фирма, която  работи на ишлеме - след обработка на материалите ги връща в Италия. При необходимост по тяхно нареждане на база поръчка за броя на европалети, върху който палетизира материалите, ги купува от България и префактурира на италианската фирма, но ги изнася в няколко посл...

В пресата за вас

Годишни подобрения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи, в сила за финансовите отчети за 2016 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира годишните подобрения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи, в сила за финансовите отчети за 2016 г. Направено е изменение съответно в пар. 35 (а) на МС...

Личното потребление по чл. 9, ал. 3, т. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, коментира кога настъпва данъчното събитие за целите на ЗДДС при безвъзмездните доставки на стоки и услуги, свързани с личното потребление (за нестопански нужди) на фирмени (дълготрайни) активи, и как с...

Промени в КСО, свързани със събиране на вземанията на ДОО от неоснователно извършени осигурителни плащания

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. Паричните обезщетения в много случаи се изплащат, преди в информационната система на НОИ да са постъпили актуални данни за осигуряването ...

Промени в Наредба № Н-8/2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В бр. 3 от 2017 г. на списание “Сче­товодство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда промените в Наредба № Н-8/2005 г. В ДВ, бр. 5 от 17 януари 2017 г., са обнародвани промени в Наредба Н-8/2005 г., които влизат в сила от 1 януари 2017 г. На практика те ще ...

Счетоводно и данъчно отчитане продажбата на недвижими имоти

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” може да прочете казус, свързан със счетоводното и данъчното отчитане продажбата на недвижими имоти. Фирма с дейност ВиК услуги има 2 магазина, които е получила на бартер и които са заприходени като стоки, тъй като са за продажба, респекти...

Справочник

Информация за промени в уведомленията за сключени трудови договори от 01.04.2017 г.

Национална агенция за приходите От 01.04.2017 г. е в сила промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (публикувана в “Държавен вестник”, бр. 23/2017 г.), свързана със задължение на работод...

Справочна информация бр. 14/2017

Централни валутни курсове за периода 31.03 - 06.04.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...

Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ

1. Код корекция - попълва се: 0 - при подаване на редовни данни; 2 - за заличаване на подадено преди това уведомление. 2. Тип на документа - попълва се: 0 - когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ за трудов договор с дата...

Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на новия работодател...

Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор

1. Код корекция - попълва се: 0 - при подаване на редовни данни; 1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление; в този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление; този код не се използва за ко...