Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 16, 24 - 30 април 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 24 - 30 април 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 16/2017 г.

ДВ, бр. 31 от 18.4.2017 г. Министърът на външните работи подписа Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за периода 2017 - ...

Изменение на мястото и характера на работата

По реда на чл. 120, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, ...

Министерски съвет бр. 16/2017 г.

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Целта им е да се облекчи административната процедура за семействата. С новите разпоредби предоставянето на семейните помощи ще става по настоящ адрес. За род...

Въпроси и отговори

Деклариране по ЗДДФЛ на доходи от договори за управление и контрол

Ако едно лице има сключени няколко договора за управление и контрол на търговско дружество, може ли дружеството, през което му се внасят осигуровки върху максималния осигурителен доход да изравни годишния данък и по другите договори за управление и к...

Допълнително възнаграждение за пенсионер

Трудовият договор със служител се прекратява поради пенсионирането му. Веднага след това се сключва нов трудов договор за същата длъжност. Ще се му запази ли изплащаният процент прослужено време? В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 16/2017 г.

Дело C-520/14, решение от 12 май 2016 страни: Gemeente Borsele срещу Staatssecretaris van Financiën и Staatssecretaris van Financiën срещу Gemeente Borsele Предмет на спора е правото на доставката на услуги от общините. В своето решение Съд...

Независим финансов одит на предприятие

Подлежи ли на независим финансов одит ГФО на българско ООД, което е дъщерно на чуждестранно АД от ЕС. Българското ООД не е предприятие майка и няма дъщерни дружества. Предприятието майка е чуждестранното АД от ЕС, което изготвя консолидиран отчет и п...

Отразяване на предоставените и получените заеми

Фирма предоставя и получава заеми под формата на временна финансова помощ на други фирми. С две от фирмите е свързано лице, тъй като управителят е един и същ. За периода на ползване се начислява лихва по всички предоставени и получени заеми. 1. По ко...

Повторно договаряне на изпитателен срок между едни и същи страни

При приложението на чл. 70, ал. 5 от КТ кой е критерият за преценка на това дали преназначаването на друга длъжност с нов изпитателен срок е “една и съща работа” по смисъла на чл. 70, ал. 5 от КТ и по-точно ако кодът по НКПД на предишната длъжност съ...

Съставяне на консолидиран финансов отчет по МСС/МСФО

В резултат на вливане публично дружество вече намалява значително участието си в дружество, което преди това е било дъщерно, а сега публичното дружество притежава 38,62% в капитала на дружеството, което вече не е дъщерно. Преди вливането всички друже...

Увеличено възнаграждение за извънреден труд

Служител по трудов договор полага извънреден труд. Следва ли изплатените суми за положения извънреден труд да се включват в брутното възнаграждение и да се посочват при издаване на служебна бележка за получени доходи? Извън случаите по чл. 177 и 228...

Удостоверение за пенсиониране при назначаване на пенсионер

Необходимо ли е при кандидатстване за работа в общината пенсионерът да представи и решението за пенсионирането си за осигурителен стаж и възраст? Документите, които се изискват за сключване на трудов договор, са посочени в чл. 1 от едноименната Наре...

В пресата за вас

Възможност за подаване на декларация за доходите на починало лице

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда промените в ЗДДФЛ, свързани с подаването на годишната данъчна декларация и в частност възможността за подаване на декларация за доходите на починало лице. ...

Правоотношения между доставчик и търговец, който предлага стоки и услуги чрез уебсайт, и между търговец, предлагащ стоки и услуги, и потребител

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Андреан Славчев, адвокат, коментира правоотношенията между доставчик и търговец, който предлага стоки и услуги чрез уебсайт и между търговец, предлагащ стоки и услуги, и потребител. Една от...

Промени в КСО, свързани с паричните обезщетения

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. С новата редакция на чл. 50, ал. 5 КСО, в сила от 01.07.2017 г., се регламентира правото на парично обезщет...

Счетоводно отчитане на подобренията на земи

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, коментира счетоводното отчитане на подобренията на земи. Счетоводното отчитане на подобренията е подчинено на всички нормативни и професионални изисквания за отчитане...

Справочник

До края на октомври работодателите трябва да подадат в НАП код на населено място за всеки служител

За всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г., работодателите следва да декларират код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на в...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Информация от осигурителния институт на Словения относно плащането на годишна добавка през 2017 г. към словенските пенсии

Бихме искали да ви информираме че осигурителният институт на Словения (наричан по-долу института) ще плати на получателите на пенсии годишна добавка, която ще бъде определена от Акта, регулиращ изпълнението на бюджетите на Република Словения за 2017 ...

Справочна информация бр. 16/2017

Централни валутни курсове за периода 13.04 - 20.04.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...