Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 16, 24 - 30 април 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 24 - 30 април 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 16/2017 г.

ДВ, бр. 31 от 18.4.2017 г. Министърът на външните работи подписа Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за периода 2017 - 2021 г. Патентното ведомство н...

Изменение на мястото и характера на работата

По реда на чл. 120, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или...

Министерски съвет бр. 16/2017 г.

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Целта им е да се облекчи административната процедура за семействата. С новите разпоредби предоставянето на семейните помощи ще става по настоящ адрес. За родителите ще отпадне задължениет...

Въпроси и отговори

Деклариране по ЗДДФЛ на доходи от договори за управление и контрол

Ако едно лице има сключени няколко договора за управление и контрол на търговско дружество, може ли дружеството, през което му се внасят осигуровки върху максималния осигурителен доход да изравни годишния данък и по другите договори за управление и контрол и лицето да не подава г...

Допълнително възнаграждение за пенсионер

Трудовият договор със служител се прекратява поради пенсионирането му. Веднага след това се сключва нов трудов договор за същата длъжност. Ще се му запази ли изплащаният процент прослужено време? В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 16/2017 г.

Дело C-520/14, решение от 12 май 2016 страни: Gemeente Borsele срещу Staatssecretaris van Financiën и Staatssecretaris van Financiën срещу Gemeente Borsele Предмет на спора е правото на доставката на услуги от общините. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 9, па...

Независим финансов одит на предприятие

Подлежи ли на независим финансов одит ГФО на българско ООД, което е дъщерно на чуждестранно АД от ЕС. Българското ООД не е предприятие майка и няма дъщерни дружества. Предприятието майка е чуждестранното АД от ЕС, което изготвя консолидиран отчет и подлежи на одит по законодателс...

Отразяване на предоставените и получените заеми

Фирма предоставя и получава заеми под формата на временна финансова помощ на други фирми. С две от фирмите е свързано лице, тъй като управителят е един и същ. За периода на ползване се начислява лихва по всички предоставени и получени заеми. 1. По коя сметка следва да отразяваме ...

Повторно договаряне на изпитателен срок между едни и същи страни

При приложението на чл. 70, ал. 5 от КТ кой е критерият за преценка на това дали преназначаването на друга длъжност с нов изпитателен срок е “една и съща работа” по смисъла на чл. 70, ал. 5 от КТ и по-точно ако кодът по НКПД на предишната длъжност съвпада с кода по НКПД на новата...

Съставяне на консолидиран финансов отчет по МСС/МСФО

В резултат на вливане публично дружество вече намалява значително участието си в дружество, което преди това е било дъщерно, а сега публичното дружество притежава 38,62% в капитала на дружеството, което вече не е дъщерно. Преди вливането всички дружества, които се вливат в придоб...

Увеличено възнаграждение за извънреден труд

Служител по трудов договор полага извънреден труд. Следва ли изплатените суми за положения извънреден труд да се включват в брутното възнаграждение и да се посочват при издаване на служебна бележка за получени доходи? Извън случаите по чл. 177 и 228 от КТ в брутното трудово възн...

Удостоверение за пенсиониране при назначаване на пенсионер

Необходимо ли е при кандидатстване за работа в общината пенсионерът да представи и решението за пенсионирането си за осигурителен стаж и възраст? Документите, които се изискват за сключване на трудов договор, са посочени в чл. 1 от едноименната Наредба № 4 (oбн., ДВ., бр. 44/25....

В пресата за вас

Възможност за подаване на декларация за доходите на починало лице

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда промените в ЗДДФЛ, свързани с подаването на годишната данъчна декларация и в частност възможността за подаване на декларация за доходите на починало лице. По правило годишна данъчна де...

Правоотношения между доставчик и търговец, който предлага стоки и услуги чрез уебсайт, и между търговец, предлагащ стоки и услуги, и потребител

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Андреан Славчев, адвокат, коментира правоотношенията между доставчик и търговец, който предлага стоки и услуги чрез уебсайт и между търговец, предлагащ стоки и услуги, и потребител. Една от възможностите за създаване на...

Промени в КСО, свързани с паричните обезщетения

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. С новата редакция на чл. 50, ал. 5 КСО, в сила от 01.07.2017 г., се регламентира правото на парично обезщетение за раждане на лицата, при...

Счетоводно отчитане на подобренията на земи

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, коментира счетоводното отчитане на подобренията на земи. Счетоводното отчитане на подобренията е подчинено на всички нормативни и професионални изисквания за отчитане на нетекущите активи, отразен...

Справочник

До края на октомври работодателите трябва да подадат в НАП код на населено място за всеки служител

За всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г., работодателите следва да декларират код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на всяко наето лице. Срокът за дек...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Информация от осигурителния институт на Словения относно плащането на годишна добавка през 2017 г. към словенските пенсии

Бихме искали да ви информираме че осигурителният институт на Словения (наричан по-долу института) ще плати на получателите на пенсии годишна добавка, която ще бъде определена от Акта, регулиращ изпълнението на бюджетите на Република Словения за 2017 г. и 2018 г. (ZIPRS1718 - Държ...

Справочна информация бр. 16/2017

Централни валутни курсове за периода 13.04 - 20.04.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...