Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 20/2017 г.

ДВ, бр. 37 от 9.5.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на министър-председател на Република България. 2. Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. 3. Решение за избиране на Министерски съвет на Р...

Министерски съвет бр. 20/2017 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентират правила за съставяне на графици при сумирано изчисляване на работното време. Новите разпоредби ще влязат в сила от 1 януари 2018 г., тъй кат...

Придобиване на Дълготрайни материални активи

Фирмата ни е клиент от няколко години на един от българските телекоми. След преподписване на годишен договор за предоставяне на услуги телекомът определи бюджет за лоялни клиенти, който бюджет можем да ползваме за поръчка на мобилни телефони или друг...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинация

ЕООД купува ЕТ по чл. 15 от ТЗ за 120 000 лв. Съгласно договора предметът на продажбата са съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В обема на на търговското предприятие не са включени права на собственост или вещни права върху недвижи...

Благодарственото обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение

Служител се пенсионира без прекратяване на трудовия договор със стаж при един работодател 9 години и 6 месеца, след навършването на стаж от 10 години служителят иска да му се прекрати трудовият договор. Какъв е размерът на обезщетението по реда на чл...

ДДС за доставки на подизпълнители на услуги за монтаж и инсталиране

Сръбска фирма има договор с българско дружество за изработка, доставка и монтаж у нас на инсталация за производство на пара. За изработката, монтажа и инсталирането на определени елементи от инсталацията сръбската фирма е сключила договор с друга бъл...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 20/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-550/14, решение от 26 май 2016 страни: Envirotec Denmark ApS срещу Skatteministeriet Предмет на спора е доставката на слитъци, съдържащи злато. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 198...

Заместване на отсъстващ работник или служител по Кодекса на труда

Може ли по реда на чл. 259 от КТ да се осъществи вътрешно заместване, като заместващият изпълнява своите задължения и задълженията по незаета вакантна длъжност? В съответствие с чл. 259, ал. 1 от КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност и...

Коригиране на грешки в справките декларации

Поех фирма в средата на 2016 г. Регистрирана е по ДДС. В месец февруари 2017 в дневника за покупки са включени фактури, които се дублират от м. януари 2017 г. поради невнимание. Справката за февруари не е коригирана. Как трябва да постъпя? Принципни...

Осчетоводяване на преместването на стоки

Фирмата търгува с машини. Има два склада - в Гърция и в България, под наем. Купува от Испания машина ноември 2015 г. и я съхранява в склада в Гърция. Покупката е осчетоводена без право на данъчен кредит. През м. март 2017 г. същата машина е прехвърле...

Право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност

Ще бъдат ли изплатени обезщетенията за неизползван отпуск при напускане на служител, при положение че е ползвана половината от полагащата се отпуска за периода от 2010 до 2015 г.? Съгласно чл. 224, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношен...

Работа при авария след работно време

Работник на ненормирано работно време е работил два часа след редовното работно време и се е прибрал вкъщи. Може ли да бъде извикан за отстраняване на авария в предприятието? При ненормиран работен ден работникът или служителят може да остава след о...

Разходи за обучение на персонала за работа с определени дълготрайни активи

През месеците ноември и декември 2016 г. фирмата е изпращала трима души в чужбина на обучение за работа с машини във връзка с предстоящо въвеждане на производство. Това производство ще влезе в действие април-май 2017 година. Има извършени разходи за ...

Удръжки от обезщетение при уволнение

В навечерието на новата учебна година учител ползва правото си на ранно пенсиониране за осигурителен стаж и възраст и подава заявление за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ. Правилно ли му е удържана част от обе...

В пресата за вас

Застрахователен интерес

В бр. 4 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира понятието застрахователен интерес. Новият кодекс въведе дефиницията на понятието “застрахователен интерес”. Това е правно призната необходимост от защита...

Изменения и допълнения, отнасящи се до корекциите на ползван данъчен кредит

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. 1. Корекции във връзка с анулиране на доставка, за която има авансово плащане и е издадена фактура за ...

Нови моменти в уредбата на официалните празници по Кодекса на труда

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, представя новите моменти в уредбата на официалните празници по КТ. С промените в Кодекса на труда (КТ), обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., е измене...

Печалба или загуба за периода

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира посочването на печалбата или загубата за периода в отчета за всеобхватния доход. В този раздел от отчета за всеобхватния доход се представят всички приходи и разходи...

Разчети с контрагенти

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Поради неточно и недостатъчно (дори липсващо) аналитично отчитане на контрагентите при поемането на счетоводното обслужване на фирмата заварих много грешни ...

Справочник

Безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки

Национална агенция за приходите Регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица (ЗДДС) съгласно изискванията на чл. 113б и Приложение № 12 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) следва да от...

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 20/2017

Централни валутни курсове за периода 12.05 - 18.05.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...