Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 20/2017 г.

ДВ, бр. 37 от 9.5.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на министър-председател на Република България. 2. Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. 3. Решение за избиране на Министерски съвет на Република България. 4. Решение ...

Министерски съвет бр. 20/2017 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентират правила за съставяне на графици при сумирано изчисляване на работното време. Новите разпоредби ще влязат в сила от 1 януари 2018 г., тъй като се налагат допълнителни пром...

Придобиване на Дълготрайни материални активи

Фирмата ни е клиент от няколко години на един от българските телекоми. След преподписване на годишен договор за предоставяне на услуги телекомът определи бюджет за лоялни клиенти, който бюджет можем да ползваме за поръчка на мобилни телефони или други устройства. На базата на тов...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинация

ЕООД купува ЕТ по чл. 15 от ТЗ за 120 000 лв. Съгласно договора предметът на продажбата са съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В обема на на търговското предприятие не са включени права на собственост или вещни права върху недвижим имот. ЕТ няма да бъде ликвид...

Благодарственото обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение

Служител се пенсионира без прекратяване на трудовия договор със стаж при един работодател 9 години и 6 месеца, след навършването на стаж от 10 години служителят иска да му се прекрати трудовият договор. Какъв е размерът на обезщетението по реда на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на тру...

ДДС за доставки на подизпълнители на услуги за монтаж и инсталиране

Сръбска фирма има договор с българско дружество за изработка, доставка и монтаж у нас на инсталация за производство на пара. За изработката, монтажа и инсталирането на определени елементи от инсталацията сръбската фирма е сключила договор с друга българска фирма. Има ли право при...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 20/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-550/14, решение от 26 май 2016 страни: Envirotec Denmark ApS срещу Skatteministeriet Предмет на спора е доставката на слитъци, съдържащи злато. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 198, параграф 2 от Директива 2006...

Заместване на отсъстващ работник или служител по Кодекса на труда

Може ли по реда на чл. 259 от КТ да се осъществи вътрешно заместване, като заместващият изпълнява своите задължения и задълженията по незаета вакантна длъжност? В съответствие с чл. 259, ал. 1 от КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работ...

Коригиране на грешки в справките декларации

Поех фирма в средата на 2016 г. Регистрирана е по ДДС. В месец февруари 2017 в дневника за покупки са включени фактури, които се дублират от м. януари 2017 г. поради невнимание. Справката за февруари не е коригирана. Как трябва да постъпя? Принципните изисквания относно корекции...

Осчетоводяване на преместването на стоки

Фирмата търгува с машини. Има два склада - в Гърция и в България, под наем. Купува от Испания машина ноември 2015 г. и я съхранява в склада в Гърция. Покупката е осчетоводена без право на данъчен кредит. През м. март 2017 г. същата машина е прехвърлена от склада в Гърция в склада...

Право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност

Ще бъдат ли изплатени обезщетенията за неизползван отпуск при напускане на служител, при положение че е ползвана половината от полагащата се отпуска за периода от 2010 до 2015 г.? Съгласно чл. 224, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят и...

Работа при авария след работно време

Работник на ненормирано работно време е работил два часа след редовното работно време и се е прибрал вкъщи. Може ли да бъде извикан за отстраняване на авария в предприятието? При ненормиран работен ден работникът или служителят може да остава след определеното му работно време, ...

Разходи за обучение на персонала за работа с определени дълготрайни активи

През месеците ноември и декември 2016 г. фирмата е изпращала трима души в чужбина на обучение за работа с машини във връзка с предстоящо въвеждане на производство. Това производство ще влезе в действие април-май 2017 година. Има извършени разходи за командировки - самолетни билет...

Удръжки от обезщетение при уволнение

В навечерието на новата учебна година учител ползва правото си на ранно пенсиониране за осигурителен стаж и възраст и подава заявление за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ. Правилно ли му е удържана част от обезщетението за неизползвания до...

В пресата за вас

Застрахователен интерес

В бр. 4 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира понятието застрахователен интерес. Новият кодекс въведе дефиницията на понятието “застрахователен интерес”. Това е правно призната необходимост от защита срещу последиците от възможно...

Изменения и допълнения, отнасящи се до корекциите на ползван данъчен кредит

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. 1. Корекции във връзка с анулиране на доставка, за която има авансово плащане и е издадена фактура за него На основание чл. 78, ал. ...

Нови моменти в уредбата на официалните празници по Кодекса на труда

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, представя новите моменти в уредбата на официалните празници по КТ. С промените в Кодекса на труда (КТ), обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., е изменена и допълнена разпоредбата на...

Печалба или загуба за периода

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира посочването на печалбата или загубата за периода в отчета за всеобхватния доход. В този раздел от отчета за всеобхватния доход се представят всички приходи и разходи - оперативни приходи/разходи,...

Разчети с контрагенти

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Поради неточно и недостатъчно (дори липсващо) аналитично отчитане на контрагентите при поемането на счетоводното обслужване на фирмата заварих много грешни начални салда по сметките 401 ...

Справочник

Безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки

Национална агенция за приходите Регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица (ЗДДС) съгласно изискванията на чл. 113б и Приложение № 12 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) следва да отразяват издаден протокол за из...

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 20/2017

Централни валутни курсове за периода 12.05 - 18.05.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...