Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 21, 29 май - 4 юни 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 29 май - 4 юни 2017 г.
Законодателство

Годишно счетоводно и данъчно приключване. Промените в ЗКПО. Промените в осигурителното законодателство 2017

[[table_1]]...

Държавен вестник бр. 21/2017 г.

ДВ, бр. 39 от 16.5.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси. 2. Решение за избиране на Комисия по правни въпроси. 3. Решение за избиране на Комисия по енергетика. 4. Решение за избиране на Комисия по реги...

Междинен отчет за целите на консолидирането

Ние сме български клон на голямо международно застрахователно дружество. Базата за изготвяне на финансовите отчети е МСФО. В рамките на вътрешната отчетност клонът следва да изготвя и представя до дружеството принципал регулярни вътрешни отчети, спра...

Министерски съвет бр. 21/2017 г.

Правителството одобри присъединяването на страната ни към Многостранната конвенцията за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, чието официално подписване ще се с...

Въпроси и отговори

Бракуване на краткотрайни материални активи

При бракуване на стоки ДДС-то, което се начислява, е в пълния размер на ползваното ДДС при придобиване? Така ли е правилно? Бракуването е по вина на работниците. При бракуване на краткотрайни материални активи - материали, продукция и стоки, предпр...

Време на разположение при ненормиран работен ден

Възможно ли е за служител на ненормиран работен ден да се установи време на разположение с график? За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, може да бъде установявано задължение да дежурят или да бъдат на раз...

Декларация по чл. 92 от ЗКПО за предприятие, което не е осъществявало дейност

Какви са обстоятелствата, при които се приема че през дадена данъчна година едно ЕООД не е извършвало дейност и не следва да подава декларация по чл. 92 от ЗКПО? Определение за понятието “предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния ...

Договор за изработването на дрехи на ишлеме

Чуждестранна фирма А сключва договор за изработването на дрехи на ишлеме за срок от три месеца в размер на 800 000 долара, като изпраща необходимите материали. Българската фирма Б се подготвя и заделя необходимия финансов ресурс. Материалите пристига...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 21/2017 г.

Дело C-40/15, решение от 17 март 2016 страни: Minister Finansów срещу Aspiro SA, по-рано BRE Ubezpieczenia sp. z o.o., Предмет на спора е облагане с ДДС на услуги по застрахователни претенции. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 135, па...

Начисляване на мито

В митническа декларация има начислено мито, което влиза в стойността на стоките и е включено в данъчната основа за начисляване на ДДС. Отделно има начислено отново мито на същата стойност. Излиза, че митото е начислено двойно и платено двойно - веднъ...

Обезщетение при уволнение поради болест

Връчихме на служителка предизвестие за прекратяване на трудов договор, което се отработва. Една седмица преди изтичането му тя излезе в отпуск по болест. С връщането подаде заявление за уволнение поради болест и поиска две заплати обезщетение. Има ли...

Осъществяване на продажба на стока втора употреба от дилър, който при продажбата действа в качеството си на посредник

При продажба на стока втора употреба, при която се осъществява посредничество (стоката е на физическо лице, продава я посредник, дилър на стоки втора употреба, купувач е фирма), как следва да се издаде фактура, ако се прилага чл. 127 от ЗДДС, ако ...

Отпуск и възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по втори трудов договор

Лице е назначено по безсрочен трудов договор при един работодател и по договор по чл. 114 от КТ при втори работодател. При ползването на платен годишен отпуск по основния договор следва ли задължително за същия период да ползва и отпуск по договора п...

Роднинска връзка като основание за несъвместимост на държавен служител

Съпрузите на две сестри работят в една община. Има ли между тях несъвместимост по смисъла на закона? В съответствие с чл. 107а, ал. 1, т. 1 от КТ не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което би се оказал...

Удръжки от трудовото възнаграждение

Сключен е трудов договор по чл. 70 от КТ във връзка с чл. 67 от КТ и договор за повишаване на квалификацията по чл. 234 от КТ. В договора за повишаване на квалификацията по чл. 234 от КТ е включена клауза, че ако служителят прекрати едностранно трудо...

В пресата за вас

Дарения, свързани с амортизируеми активи

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира представянето в счетоводните отчети на даренията, свързани с амортизируеми активи. Дарения, свързани с амортизируеми активи, се представят пропорционално на сист...

При изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит не трябва да се включват доставки на дълготрайни активи, недвижими имоти и финансови услуги, които са с инцидентен характер

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. Знае се, че размерът на частичния данъчен кредит (ЧДК) се определя, като сумата на данъчния кредит се ...

Процедурата “пряко договаряне” за възлагане на услуги по Приложение № 2 към ЗОП

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Кацарова, експерт по обществени поръчки, разглежда казуса: Какви са особеностите при провеждане на процедурата “пряко договаряне” за възлагане на услуги по Приложение № 2 към ЗОП? В ...

Справочник

До 12 юни 2017 г. НОИ приема старите образци на удостоверенията за изплащане на парични обезщетения и помощи

Националният осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира осигурителите и самоосигуряващите се лица, че във връзка с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигур...

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 21/2017

Централни валутни курсове за периода 19.05 - 25.05.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...