Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 21, 29 май - 4 юни 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 29 май - 4 юни 2017 г.
Законодателство

Годишно счетоводно и данъчно приключване. Промените в ЗКПО. Промените в осигурителното законодателство 2017

[[table_1]]...

Държавен вестник бр. 21/2017 г.

ДВ, бр. 39 от 16.5.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси. 2. Решение за избиране на Комисия по правни въпроси. 3. Решение за избиране на Комисия по енергетика. 4. Решение за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройст...

Междинен отчет за целите на консолидирането

Ние сме български клон на голямо международно застрахователно дружество. Базата за изготвяне на финансовите отчети е МСФО. В рамките на вътрешната отчетност клонът следва да изготвя и представя до дружеството принципал регулярни вътрешни отчети, справки и т.н. Един от сериозните ...

Министерски съвет бр. 21/2017 г.

Правителството одобри присъединяването на страната ни към Многостранната конвенцията за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, чието официално подписване ще се състои в Париж на 7 юни. Докуме...

Въпроси и отговори

Бракуване на краткотрайни материални активи

При бракуване на стоки ДДС-то, което се начислява, е в пълния размер на ползваното ДДС при придобиване? Така ли е правилно? Бракуването е по вина на работниците. При бракуване на краткотрайни материални активи - материали, продукция и стоки, предприятието дължи данък добавена с...

Време на разположение при ненормиран работен ден

Възможно ли е за служител на ненормиран работен ден да се установи време на разположение с график? За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, може да бъде установявано задължение да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя през...

Декларация по чл. 92 от ЗКПО за предприятие, което не е осъществявало дейност

Какви са обстоятелствата, при които се приема че през дадена данъчна година едно ЕООД не е извършвало дейност и не следва да подава декларация по чл. 92 от ЗКПО? Определение за понятието “предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период” е дадено в § 1, т. 30 ...

Договор за изработването на дрехи на ишлеме

Чуждестранна фирма А сключва договор за изработването на дрехи на ишлеме за срок от три месеца в размер на 800 000 долара, като изпраща необходимите материали. Българската фирма Б се подготвя и заделя необходимия финансов ресурс. Материалите пристигат след един месец и започва из...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 21/2017 г.

Дело C-40/15, решение от 17 март 2016 страни: Minister Finansów срещу Aspiro SA, по-рано BRE Ubezpieczenia sp. z o.o., Предмет на спора е облагане с ДДС на услуги по застрахователни претенции. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 135, параграф 1, буква a) от Директив...

Начисляване на мито

В митническа декларация има начислено мито, което влиза в стойността на стоките и е включено в данъчната основа за начисляване на ДДС. Отделно има начислено отново мито на същата стойност. Излиза, че митото е начислено двойно и платено двойно - веднъж влиза в стойността на стокит...

Обезщетение при уволнение поради болест

Връчихме на служителка предизвестие за прекратяване на трудов договор, което се отработва. Една седмица преди изтичането му тя излезе в отпуск по болест. С връщането подаде заявление за уволнение поради болест и поиска две заплати обезщетение. Има ли право? С връчването на преди...

Осъществяване на продажба на стока втора употреба от дилър, който при продажбата действа в качеството си на посредник

При продажба на стока втора употреба, при която се осъществява посредничество (стоката е на физическо лице, продава я посредник, дилър на стоки втора употреба, купувач е фирма), как следва да се издаде фактура, ако се прилага чл. 127 от ЗДДС, ако стоката подлежи на продажба п...

Отпуск и възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по втори трудов договор

Лице е назначено по безсрочен трудов договор при един работодател и по договор по чл. 114 от КТ при втори работодател. При ползването на платен годишен отпуск по основния договор следва ли задължително за същия период да ползва и отпуск по договора по чл. 114 КТ? При договора по ...

Роднинска връзка като основание за несъвместимост на държавен служител

Съпрузите на две сестри работят в една община. Има ли между тях несъвместимост по смисъла на закона? В съответствие с чл. 107а, ал. 1, т. 1 от КТ не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което би се оказало в йерархическа връзка на рък...

Удръжки от трудовото възнаграждение

Сключен е трудов договор по чл. 70 от КТ във връзка с чл. 67 от КТ и договор за повишаване на квалификацията по чл. 234 от КТ. В договора за повишаване на квалификацията по чл. 234 от КТ е включена клауза, че ако служителят прекрати едностранно трудовото правоотношение преди изти...

В пресата за вас

Дарения, свързани с амортизируеми активи

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира представянето в счетоводните отчети на даренията, свързани с амортизируеми активи. Дарения, свързани с амортизируеми активи, се представят пропорционално на системна база, съответстваща на на...

При изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит не трябва да се включват доставки на дълготрайни активи, недвижими имоти и финансови услуги, които са с инцидентен характер

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. Знае се, че размерът на частичния данъчен кредит (ЧДК) се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчисляв...

Процедурата “пряко договаряне” за възлагане на услуги по Приложение № 2 към ЗОП

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Кацарова, експерт по обществени поръчки, разглежда казуса: Какви са особеностите при провеждане на процедурата “пряко договаряне” за възлагане на услуги по Приложение № 2 към ЗОП? В чл. 182, ал. 1 ЗОП са предвиде...

Справочник

До 12 юни 2017 г. НОИ приема старите образци на удостоверенията за изплащане на парични обезщетения и помощи

Националният осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира осигурителите и самоосигуряващите се лица, че във връзка с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) настъпват пром...

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 21/2017

Централни валутни курсове за периода 19.05 - 25.05.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...