начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 10, 16 - 31 май 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2017 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-117 от 28.12.2016 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).

Възнамерявате да учредите дружество с ограничена отговорност – сдружение на земеделски производители, в което учредители ще бъдат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Към настоящия момент физическо лице, пенсионер ...

№ 24-15-848 от 30.12.2016 г. Относно: Осъществяване на стопанска дейност от сдружение, регистрирано с нестопанска цел

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-15-848/21.11.2016 г., Ви уведомявам следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ...

№ 24-39-149 от 28.12.2016 г Относно: прилагането на чл. 29 и 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите от Дирекция ОДОП …., заведено с вх. № 24-39-149/25.11.2016 г., Ви уведомявам за следното: Поставените от Вас въпроси са свързан...

№ 94-00-32 от 27.02.2017 г. Относно: Данъчно третиране на приходи, получени след унищожаване на животни в резултат на констатирано заразно заболяване

В дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ….. от 15.02.2017 г. Въпросът е зададен от предприятие на едноличен търговец, което е регистриран земеделски производител. Предмет на дейност на предприятието е отглеждане на млечни крави. През м...

№ 94-Б-235 от 29.12.2016 г. С Ваше писмо, получено в ЦУ на НАП с вх. № 94-Б-235/06.12.2016 г., се поставят въпроси във връзка със следните факти:

Български гражданин, който от 28.10.2009 г. е гражданин и на Република Германия, в периода от 20.12.1997 г. до 31.10.2016 г. е живял на територията на Република Германия. От 01.11.2016 г. се установява да живее постоянно в Република България. Поставе...

№ 96-00-46 от 23.02.2017 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка: Дружествто е регистрирано по ЗДДС и е с предмет на дейност- извършване на електромонтажи, електроизтграждане, строителство на сгради, съоръжения, специализ...

Анотации

Грешки и проблеми, свързани с удостоверяване на банковата сметка на правоимащите лица

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са грешките и проблемите, свързани с удостоверяване на банковата сметка, на правоимащите лица? Най-тежкият проблем е свързан с допускане на г...

Дистанционна продажба на стоки

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма за производство на чорапи започва да продава стоки чрез онлайн магазин в България, а в близко бъдеще и в Румъния. Стоките се доставят чрез...

Корекции в подадена годишна данъчна декларация след законово установения срок за подаването й

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се извършват корекции в подадена годишна данъчна декларация след законово установения срок за подаването й? В общия случай, предвид ...

Лихви при ревизионен акт

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Александра Атанасова, адвокат, отговаря на въпроса: При положение че има срок за връчване на ревизионен акт и той не е спазен, може ли да се претендира намаление на лихвите, определени в период...

Обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Изплащаме обезщетение на майка, която е била 4 години в майчинство (две поредни майчинства) и сега смята да напуска. Трябва да й изчисля обезщетение за неизползван отпус...

Обезщетения, които дължи работодателят при прекратяване на трудовия договор на служителката

В бр. 1 от 2017 г. на Емилия Банова, юрист сп. "Труд и право", бр. 1/2017 г. Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: На наша работничка е връчено едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ - п...

Основание за социално и здравно осигуряване в България спрямо лице, попадащо в обхвата на координационните регламенти

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: При нас ще дойдат за счетоводство няколко фирми които са български, но собственици са граждани от Европейски съюз - италианци, гърци и др. Те искат да се ...

Отчитане на разходи за разрушаване на сграда

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат разходи за разрушаване на сграда? Причините за разрушаване на една сграда могат да бъдат: а) Субективни фактори - по ре...

Подписът на съставителя не може да бъде заменен с цифров или с друг идентификатор в служебните бележки по реда на чл. 45 от ЗДДФЛ

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, гл. експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Възможно ли е при издаването на служебните бележки по реда на чл. 45 от ЗДДФЛ (образци от № 1 до № 4), както и на сметката за изплате...

Право на данъчен кредит

В р. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрацията на фирмата е по желание - чл. 100, ал. 1 по ДДС. Извършваме доставки на услуги на европейския пазар по чл. 21 ал. 2 - услуги с място на изпълнение н...

Правомощия на инспекторите от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Кой орган в страната има контролни функции по отношение на работодателите, в случай, че са налице съмнения за нарушаване на сключените трудови договори с работниците и служ...

Промени в Търговския регистър относно намаляване капитала на акционерно дружество

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Как се вписват промени в търговския регистър относно намаляване капитала на акционерно дружество? Вписването на промени в търговския регистър относно намаляване капитала н...

Социални разходи, предоставени в натура

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Изплащането на ваучери за хранене обвързано ли е с отработеното време? Въпросът е свързан с изискването за достъпност на ваучерите и съответно признаването ...

Счетоводни аспекти на отчитането на виртуалната валута „биткойн"

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" д-р Борислав Борисов, УНСС, отговаря на въпроса: Какви са счетоводни аспекти на отчитането на виртуалната валута „биткойн"? Биткойн представлява нов счетоводен обект с неизяснена природа и характеристики. По ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юни 2017 г.

До 10-ти юни: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 10 от 2017 г.

ДВ, бр. 36 от 5.5.2017 г. Народно събрание Решение за създаване на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати Решение за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно за...

Осигурителен календар за юни 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 24 май 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...