Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.
Писма и указания

№ 3-495 от 08.03.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение при сключен договор за застраховка „Живот” за 2016 г.

Според изложеното в запитването ДЗЛ е подало годишна данъчна декларация /ГДД/ за ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 19 от ЗДДФЛ за внесени през 2016 г. премии по застраховки „Живот“, както по основното, така и по допълнително покритие. Във връзка с горното желае да се...

№ 3-628 от 24.03.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за приложението на ЗДДС (ППЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството извършва вътреобщностни доставки на стоки. Един от основните контрагенти на дружеството е AG. През 2016г. продажбите към същия възлизат на ……… хил.лв., което е 47 % от общите продажби. Плащането се извършва по банков път редовно в 30-...

№ 3-775 от 10.04.2017 г. Относно: Освобождаване от такса за битови отпадъци на съсобственик по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В запитването e посочено, че след смъртта на съпруга, лицето и дъщеря й са наследили неговата ½ ид. част от недвижим жилищен имот. Имотът се обитава само от лицето, а дъщеря й живее от 1984г. в София. Във връзка с горното се поставя въпроса следва ли лицето да плаща такса з...

№ 94-00-194 от 09.02.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № от 09.02.2017 г., относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Новорегистрирана фирма в България „А“ ООД започва търговска дейност като купува стока от Китай /сделките ...

№ 96-00-58 от 20.02.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на стоки, пристигащи от територията на трета страна

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество получава фактура № …./ 10.11.2016г. от Р…., ЕЕ ….. – Естония за закупени стоки – различни видове масла, с които „Т “ ООД търгува. Посочвате, че естонското дружество – доставчик е било регис...

№ М-24-36-72 от 22.02.2017 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на зъбни протези и на услуги по изготвяне на планове за лечение на пациенти

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-72/07.11.2016 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано като лечебно заведение – медико-дентален център по Закона за лечебните заведения, с предмет на дейност: “извънболнична първична и специализи...

№ М-94-И-740 от 13.01.2017 г. Относно: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

По повод Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление на НАП и заведено с вх. № М-94-И-740/14.12.2016 г., Ви уведомявам за следното: Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 1, ...

Анотации

Годишни задължения на платците - предприятия и самоосигуряващи се лица, за изплатени доходи на физически лица по нетрудови правоотношения

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са годишни задължения на платците - предприятия и самоосигуряващи се лица, за изплатени доходи на физически лица по нетрудови правоотношения? Във връзка с годишното подоходно о...

Данъчно третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което вече е възникнала данъчна временна разлика в предходни периоди

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което вече е възникнала данъчна временна разлика в предходни периоди ? Очевидно е, че в случаите, пр...

Договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) е освободена доставка по смисъла на ЗДДС

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Влияе ли уговарянето на лихва върху заемните средства на определянето на данъчните задължения на дружеството? Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС договарянето, отпускането и управлението на ...

Ежегодни корекции на данъчния кредит за стоки - дълготрайни активи

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво представляват ежегодните корекции на стоки - дълготрайни активи, в т.ч. недвижими имоти? Режимът за ежегодни корекции на данъчния кредит за стоки - дълготрайни активи ...

Защитата по чл. 71 от ТЗ

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: В кои случаи е допустима защитата по чл. 71 от ТЗ? Членството в едно търговско дружество представлява наличие на членствено правоотношение между съдружника (акционера) и търговското дружество. Съдържан...

Моделът "дял на завършено строителство"

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Трябва ли строителните предприятия да прилагат модела "дял на завършено строителство" при съставяне на годишния финансов отчет за 2016 г.? Правилата на МСС 11/СС 11 Договори за строителс...

Особености при приспаднат частичен данъчен кредит за недвижим имот, който впоследствие се използва само за облагаеми доставки

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при приспаднат частичен данъчен кредит за недвижим имот, който впоследствие се използва само за облагаеми доставки? Съгласно § 42, ал. 2, т. 1 от ПЗР за не...

Помощи за профилактика и рехабилитация, изплащани от НОИ

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви помощи за профилактика и рехабилитация изплаща НОИ? Националният осигурителен институт изплаща парични помощи за профилактика и рехабилитация на някои от осигурените лица, които ...

Предизвестие за прекратяване на трудовия му договор поради това, че не отговаря на променените изисквания за изпълнение на длъжността (чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ)

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работодателят връчва на служител предизвестие за прекратяване на трудовия му договор поради това, че не отговаря на променените изисквания за изпълнение на длъжността (чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ). Има л...

Съдържание на трудовия договор

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Съдържанието на трудовия договор се определя като необходимо (задължително) и допълнително (незадължително) и е регламентирано в разпоредбата на чл. 66 от Кодекса на труда (КТ). В необход...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2017 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан п...

Държавен вестник в бр. 11 от 2017 г.

ДВ, бр. 40 от 19.5.2017 г. Президент на Републиката Указ № 124 за награждаване на Н.Пр. г-н Камило Дзуколи – извънреден и пълномощен посланик на Суверенния военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта в Република България, с орден „Стара планина“ първа сте...

Справочна информация бр. 11/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 май - 7 юни 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...