Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.
Писма и указания

№ 3-495 от 08.03.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение при сключен договор за застраховка „Живот” за 2016 г.

Според изложеното в запитването ДЗЛ е подало годишна данъчна декларация /ГДД/ за ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 19 от ЗДДФЛ за внесени през 2016 г. премии по застраховки „Живот“, както по основното, така и по допълнително покритие. Въ...

№ 3-628 от 24.03.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за приложението на ЗДДС (ППЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството извършва вътреобщностни доставки на стоки. Един от основните контрагенти на дружеството е AG. През 2016г. продажбите към същия възлизат на ……… хил.лв., което е 47 % от общите продажби. Плащането се извърш...

№ 3-775 от 10.04.2017 г. Относно: Освобождаване от такса за битови отпадъци на съсобственик по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В запитването e посочено, че след смъртта на съпруга, лицето и дъщеря й са наследили неговата ½ ид. част от недвижим жилищен имот. Имотът се обитава само от лицето, а дъщеря й живее от 1984г. в София. Във връзка с горното се поставя въпроса сле...

№ 94-00-194 от 09.02.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № от 09.02.2017 г., относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Новорегистрирана фирма в България „А“ ООД започва търговска дейност като ку...

№ 96-00-58 от 20.02.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на стоки, пристигащи от територията на трета страна

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество получава фактура № …./ 10.11.2016г. от Р…., ЕЕ ….. – Естония за закупени стоки – различни видове масла, с които „Т “ ООД търгува. Посочвате, че естонското друж...

№ М-24-36-72 от 22.02.2017 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на зъбни протези и на услуги по изготвяне на планове за лечение на пациенти

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-72/07.11.2016 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано като лечебно заведение – медико-дентален център по Закона за лечебните заведения, с предмет на дейност: “извън...

№ М-94-И-740 от 13.01.2017 г. Относно: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

По повод Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление на НАП и заведено с вх. № М-94-И-740/14.12.2016 г., Ви уведомявам за следното: Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с ...

Анотации

Годишни задължения на платците - предприятия и самоосигуряващи се лица, за изплатени доходи на физически лица по нетрудови правоотношения

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са годишни задължения на платците - предприятия и самоосигуряващи се лица, за изплатени доходи на физически лица по нетрудови правоотношения? Във ...

Данъчно третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което вече е възникнала данъчна временна разлика в предходни периоди

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което вече е възникнала данъчна временна разлика в предходни периоди ?...

Договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) е освободена доставка по смисъла на ЗДДС

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Влияе ли уговарянето на лихва върху заемните средства на определянето на данъчните задължения на дружеството? Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС договарянето, ...

Ежегодни корекции на данъчния кредит за стоки - дълготрайни активи

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво представляват ежегодните корекции на стоки - дълготрайни активи, в т.ч. недвижими имоти? Режимът за ежегодни корекции на данъчния кредит ...

Защитата по чл. 71 от ТЗ

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: В кои случаи е допустима защитата по чл. 71 от ТЗ? Членството в едно търговско дружество представлява наличие на членствено правоотношение между съдружника (акционера) и т...

Моделът "дял на завършено строителство"

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Трябва ли строителните предприятия да прилагат модела "дял на завършено строителство" при съставяне на годишния финансов отчет за 2016 г.? Правилата на МСС ...

Особености при приспаднат частичен данъчен кредит за недвижим имот, който впоследствие се използва само за облагаеми доставки

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при приспаднат частичен данъчен кредит за недвижим имот, който впоследствие се използва само за облагаеми доставки? Съгласно ...

Помощи за профилактика и рехабилитация, изплащани от НОИ

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви помощи за профилактика и рехабилитация изплаща НОИ? Националният осигурителен институт изплаща парични помощи за профилактика и рехабилитация на няк...

Предизвестие за прекратяване на трудовия му договор поради това, че не отговаря на променените изисквания за изпълнение на длъжността (чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ)

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работодателят връчва на служител предизвестие за прекратяване на трудовия му договор поради това, че не отговаря на променените изисквания за изпълнение на длъжността (чл...

Съдържание на трудовия договор

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Съдържанието на трудовия договор се определя като необходимо (задължително) и допълнително (незадължително) и е регламентирано в разпоредбата на чл. 66 от Ко...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2017 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя...

Държавен вестник в бр. 11 от 2017 г.

ДВ, бр. 40 от 19.5.2017 г. Президент на Републиката Указ № 124 за награждаване на Н.Пр. г-н Камило Дзуколи – извънреден и пълномощен посланик на Суверенния военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта в Република България, с о...

Справочна информация бр. 11/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 май - 7 юни 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...