начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 26, 3 - 9 юли 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 3 - 9 юли 2017 г.
Законодателство

Народно събрание бр.26/2017 г.

Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че със законопроекта се въвеждат правилата на две европейски директиви за авто...

Предварителните обезпечителни мерки при фискален контрол като средство за рекет и разчистване на пазара от малки и средни предприятия

Като мярка за противодействие на сивата икономика и данъчните измами през 2014 г. законодателят предвиди в ДОПК засилен фискален контрол към движението на определен вид предимно бързооборотни стоки. Съгласно чл. 127а, ал. 7 от ДОПК стоките, чието дви...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 26/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-412/15, решение от 5 октомври 2016 страни: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH срещу Finanzamt Kassel II - Hofgeismar Предмет на спора е освобождаване от ДДС на дост...

Заличаване на ЕТ

Какво трябва да се направи за закриване на ЕТ като действия и документи  пред институциите (НАП, Агенция по вписванията, НОИ) и съответно - осчетоводяване на операциите?   Фирмата е регистрирана по ДДС. Има закупен офис в жилищна сграда преди регист...

Обезщетения от ДОО при осигуряване на максималния осигурителен доход

Лице работи на два трудови договора, всеки от които на 4 часа на ден. По първия трудов договор лицето се осигурява на 2600,00 лв., а по втория на 600,00 лв. Как ще се изчисли майчинството, в случай че 2 г. назад се вземат тези суми предвид? Осигурит...

Осчетоводяване на анекс към договор

Договор за ремонт на електрическо оборудване, платени два аванса и пуснати съответно фактури от изпълнителя. Оборудването е прието с протокол в цеха на изпълнителя и пусната фактура за частично плащане по договора, в съответствие с точка от него. Кра...

Отчитане на държавната помощ за “възстановяване на акциз”

Юридическо лице, което е регистриран земеделски производител, се възползва от държавната помощ по схема за възстановяване на акциз, като подава необходимите документи в ОСЗ месец октомври 2016 г. Схемата е за акциз за 2015 година. Въпросното ЮЛ е одо...

Отчитане на разходи за материали

Как е правилно да бъдат отчетена счетоводно следната операция: Закупуване на печати на фирмата, закупуване на купи и медали, които са били поръчани - като разходи за материали или като разходи за външни услуги? В Националните счетоводни стандарти не...

В пресата за вас

Деклариране при дерегистрация поради смърт на физическо лице, включително и едноличен търговец

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. От началото на годината в ЗДДС са регламентирани ред и срокове за подаване от наследниците на справка-...

Отчитане на учредено право на строеж

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява отчитането на учредено право на строеж. Съгласно разпоредбите на параграф 5.1 от СС 16, когато дълготраен материален актив е получен в резултат на замяна или частична ...

Платен годишен отпуск по трудов договор за допълнителен труд

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Труд и право” д-р Андрей Александров, директор на Дирекция “Трудово право” в адвокатско дружество, разглежда казуса: Имаме назначен служител на основен трудов договор при нас на 4 часа. Същият има сключени допълнителни дого...

Справочник

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 26/2017

Централни валутни курсове за периода 23.06 - 29.06.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Физическите лица могат да правят електронна справка за изплатените им извънтрудови доходи

Национална агенция за приходите Започна да функционира новата електронна услуга на НАП - “Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица”. Тя е достъпна както с ПИК, така и с електронен подпис. Новата услуга дава възможност на ф...