Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 24, 19 - 25 юни 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 19 - 25 юни 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 24/2017 г.

ДВ, бр. 47 от 13.6.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г. 2. Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г. 3. Решение ...

Министерски съвет бр. 24/2017 г.

Правителството промени Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) във връзка с влезли в сила изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Правят се изменения и допълнения и се прецизират текстовете, които се отнасят до...

Народно събрание бр.24/2017 г.

Парламентът прие нова процедура за сключване на споразумения за пасища, мери и ливади. Депутатите гласуваха на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които се цели окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за отглежданите пас...

Производство и търговия на софтуерни продукти

Формулирано накратко, запитването търси отговор на въпроси, зададени при следните фактологични обстоятелства: дружество, чиято дейност е свързана с производство на софтуер и продажба на лицензи (право за временно ползване на софтуерни продукти), се интересува за законодателната у...

Въпроси и отговори

Годишен финансов отчет на микропредприятие

Микропредприятие съставя своите финансови отчети на база НСС и не подлежи на независим финансов одит. Това микропредприятие е избрало да състави и публикува само съкратен счетоводен баланс по раздели и съкратен ОПР по раздели съгласно чл. 29, ал. 4 от ЗСч. На 05.06.2017 г. изле...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 24/2017 г.

Дело C-344/15, решение от 19 януари 2017 страни: National Roads Authority срещу the Revenue Commissioners Предмет на спора е конкуренция между публични органи и частни оператири при събиране на пътни такси. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 13, параграф 1, втора алинея...

Командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в различни държави

Дружество, регистрирано в България и притежаващo само български ДДС номер, ще извършва монтаж на машини в страни от Европейския съюз, както и в страни извън него. Дружеството ще извършва само монтажа, като доставката на машините не е негова дейност. Договорът за монтажа е сключен...

Обезщетение при трудов договор с изпитателен срок

През м. януари 2017 г. с допълнително споразумение към сключения трудов договор преназначихме наш служител на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда във връзка с чл. 119 от КТ. В новия договор сме включили клауза, съгласно която договорът се прекрат...

Предоставяне на личен имот за дейността на дружеството

Собственикът на капитала и управител на ЕООД предоставя личния си имот (сграда) за извършване на дейността на дружеството. Възможно ли е с договор (или декларация, че ги предоставя) да се признаят разходите за текущи ремонти и поддръжка, ел. енергия, вода и данъчен кредит за същи...

Смени при сумирано изчисляване на работното време

Необходимо е да съставим график за работа на смени по 12 часа при сумирано изчисляване на работното време. Какви са минималните размери на междусменните почивки, които трябва да спазим? При съставяне на графика за работа на смени работодателят трябва отчете разпоредлбите на чл. ...

В пресата за вас

Отговорност на неограничено отговорните съдружници в прекратените преобразуващи се дружества

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Mария Лекова, юрист, коментира отговорността на неограничено отговорните съдружници в прекратените преобразуващи се дружества и в случаите, когато съдружник става неограничено отговорен в резултат на преобразуването. ...

Отписване на задължения

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Едно физическо лице е предоставило на друго юридическо лице (ЮЛ) “А” ЕООД 100 000 лева под формата на кредит през 02/2012 г. ЮЛ е работещо предприятие. Подавало е ГФО за 2015 г., 2016 г....

Промени във връзка със специалния режим за облагане на общата туристическа услуга

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. С оглед практиката на СЕС - Решение от 26.09.2013 г. по дело С-189/11, както и решения по дела С-236/11, С-450/11, С-293/11, С-296/1...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 24/2017

Централни валутни курсове за периода 09.06 - 15.06.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...