Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 24, 19 - 25 юни 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 19 - 25 юни 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 24/2017 г.

ДВ, бр. 47 от 13.6.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г. 2. Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република Бъл...

Министерски съвет бр. 24/2017 г.

Правителството промени Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) във връзка с влезли в сила изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Правят се изменения и допълнения и се прецизират т...

Народно събрание бр.24/2017 г.

Парламентът прие нова процедура за сключване на споразумения за пасища, мери и ливади. Депутатите гласуваха на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които се цели окрупняване на имотите, които животновъди...

Производство и търговия на софтуерни продукти

Формулирано накратко, запитването търси отговор на въпроси, зададени при следните фактологични обстоятелства: дружество, чиято дейност е свързана с производство на софтуер и продажба на лицензи (право за временно ползване на софтуерни продукти), се и...

Въпроси и отговори

Годишен финансов отчет на микропредприятие

Микропредприятие съставя своите финансови отчети на база НСС и не подлежи на независим финансов одит. Това микропредприятие е избрало да състави и публикува само съкратен счетоводен баланс по раздели и съкратен ОПР по раздели съгласно чл. 29, ал. 4 ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 24/2017 г.

Дело C-344/15, решение от 19 януари 2017 страни: National Roads Authority срещу the Revenue Commissioners Предмет на спора е конкуренция между публични органи и частни оператири при събиране на пътни такси. В своето решение Съдът на ЕС приема, че чле...

Командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в различни държави

Дружество, регистрирано в България и притежаващo само български ДДС номер, ще извършва монтаж на машини в страни от Европейския съюз, както и в страни извън него. Дружеството ще извършва само монтажа, като доставката на машините не е негова дейност. ...

Обезщетение при трудов договор с изпитателен срок

През м. януари 2017 г. с допълнително споразумение към сключения трудов договор преназначихме наш служител на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда във връзка с чл. 119 от КТ. В новия договор сме включили клауза, съгла...

Предоставяне на личен имот за дейността на дружеството

Собственикът на капитала и управител на ЕООД предоставя личния си имот (сграда) за извършване на дейността на дружеството. Възможно ли е с договор (или декларация, че ги предоставя) да се признаят разходите за текущи ремонти и поддръжка, ел. енергия,...

Смени при сумирано изчисляване на работното време

Необходимо е да съставим график за работа на смени по 12 часа при сумирано изчисляване на работното време. Какви са минималните размери на междусменните почивки, които трябва да спазим? При съставяне на графика за работа на смени работодателят трябв...

В пресата за вас

Отговорност на неограничено отговорните съдружници в прекратените преобразуващи се дружества

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Mария Лекова, юрист, коментира отговорността на неограничено отговорните съдружници в прекратените преобразуващи се дружества и в случаите, когато съдружник става неограничено отговорен в...

Отписване на задължения

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Едно физическо лице е предоставило на друго юридическо лице (ЮЛ) “А” ЕООД 100 000 лева под формата на кредит през 02/2012 г. ЮЛ е работещо предприятие. Пода...

Промени във връзка със специалния режим за облагане на общата туристическа услуга

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. С оглед практиката на СЕС - Решение от 26.09.2013 г. по дело С-189/11, както и решения по дела С-236/1...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 24/2017

Централни валутни курсове за периода 09.06 - 15.06.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...