Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-15 от 24.02.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх.№…..2017 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество „Х“ е сключило с консорциум „У“/дружество по Закона за задълженията и договорите, в който дружество „Х“ не е съдружник/ договор с пр...

№ 1-ИТ-00-23 от 17.03.2017 г. Относно: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Кодекса за социално осигуряване/КСО/

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигури-телна практика” ….. с вх.№……….2017 г. е описана следната фактическа обстановка: Назначения персонал в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост/ПГССЛП/ ползва...

№ 1-ИТ-00-3 от 06.02.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавена стойност

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №…...2017 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството Ви е регистрирано по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. Ще закупувате гориво от фирма от Дубай, с цел продажбата му на българско дружество,...

№ 3-831 от 19.04.2017 г. Относно: задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за земя, находяща се в строителните граници на населено място съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Според изложеното в запитването лицето е сънаследник на имот, находящ се в село Е, общ. Н. Имотът представлява земя и се намира в регулационните граници на селото. На улицата, на която се намира имотът, няма живущи. Същият не е електрифициран, нито в...

№ 3-988 от 09.05.2017 г. Относно: прилагането на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

В запитването лицето е изразило желание да му бъде разяснено прилагането на чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за земеделските стопани, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и не са имали право на избор за облагане с данък въ...

№ 94-00-49 от 24.03.2017 г. ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на дружество - ВЛЗ

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице е вписано в регистъра на ОДБХ – гр. ….. с регистрационен № …./2011 за осъществяване на ветеринарномедицинска практика. Същото има сключен договор с БАБХ ...

№ М-24-36-87 от 20.02.2017 г. В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-36-87/28.12.2016 г., в което се поставят въпроси, възникнали в хода на започнала проверка на физическо лице с цел да се установи неговото имуществено състояние. Според описаните в писмото Ви данни и приложените документи е налице следната фактическа ситуация:

1. На 01.03.2012 г. е сключен договор за заем между две физически лица. В договора е посочено, че заемната сума от 230 000 лв. ще бъде предадена от заемодателя на части до 31.12.2012 г. (в брой и по банков път). Заемателят се задължава да върне сумат...

№3-725 от 04.04.2017 г. Относно: Подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) и годишен финансов отчет (ГФО) за 2016 г. от дружества, чийто собственик на капитала е починал.

Според изложеното в запитването, управител на дружества, извършващи пътнически таксиметров превоз, е починал на 27.08.2016 г. Дружествата, на които е бил управител са: „………………“ ЕООД…………. и „…………“ ООД. В дружествата няма налични дълготрайни материални...

Анотации

Безсрочен трудов договор със срок на изпитване

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: При постъпване на работа е постигнато устно съгласие за подписване на безсрочен трудов договор със срок на изпитване 2 месеца в полза на работодателя, като договорената ...

Годишно изравняване на данъка върху дохода и осигурителните вноски на самооосигуряващо се лице

В бр. 6-7 от 2017 г. ан сп. "Счетоводство+“ Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД през 2016 г. се осигурява на избран осигурителен доход 420 лв. Осигурен е само в неговото ЕООД, няма трудови правоот...

Граждански договор със самоосигуряващо се лице

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Имаме сключен граждански договор със самоосигуряващо се лице и не правим осигуряване за него. В последствие се ра...

Данъчно третиране по ЗДДС на аванси, получени преди регистрацията

В бр. 9 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на аванси, получени преди регистрацията? В стопанската практика не са редки случаите, при които фирма, която не е регистриран...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство? Ако става въпро...

Основни моменти при ликвидация на юридически лица с нестопанска цел

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са основните моменти при ликвидация на юридически лица с нестопанска цел? Ликвидация на юридически лица с нестопанска цел е последица на прекратяването на юридическото...

Последни изменения и допълнения в НПОПДОО

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са последните изменения и допълнения в НПОПДОО? Изменението в чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „в", където са изброени видовете парични обезщетения, които се ...

Прилагане на чл. 195 от ЗКПО

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: През м. декември 2016 г. българско дружество „АМА ИНДЪСТРИ“ ЕООД е сключило договор за заем с испанско дружество („АМА ФИНАНС“ АД), както и дого...

Процедура по налагане на дисциплинарното наказание

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е процедурата по налагане на дисциплинарното наказание? За да избере адекватно и справедливо наказание според извършеното нарушение, работодателят следва да ...

Сумирано отчитане на работното време

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: При сумирано отчитане на работното време работният график е от 6,30 ч. до 14,30 ч. за първа смяна и от 14,30 ч. до 22,30 ч. за втората, с почивки за хранене 30 ми...

Счетоводно отчитане на кредита по овърдрафт

В бр. 10 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на кредита по овърдрафт? За осчетоводяване на кредита по овърдрафт може да се прилага следната примерна схема: - за разрешения ...

Счетоводно отчитане на себестойността на продукцията

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на себестойността на продукцията? Операция 1. Първият момент е отчитането на разходите по икономически елементи. То не се различава от ...

Третиране по ЗДДС на продажбата на ваучери за подаръци от дружеството, което ги продава

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даръкчиева, данъчен експерт, Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: Какво е третирането по ЗДДС на продажбата на ваучери за подаръци от дружеството, което ги продава? Обичайна прак...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2017 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно ...

Държавен вестник в бр. 13 от 2017 г.

ДВ, бр. 52 от 30.6.2017 г. Народно събрание Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм Решение за попълване състава на Временната комисия за установя...

Справочна информация бр. 13/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 юни - 5 юли 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...