Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-15 от 24.02.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх.№…..2017 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество „Х“ е сключило с консорциум „У“/дружество по Закона за задълженията и договорите, в който дружество „Х“ не е съдружник/ договор с предмет - възлагане от консорциу...

№ 1-ИТ-00-23 от 17.03.2017 г. Относно: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Кодекса за социално осигуряване/КСО/

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигури-телна практика” ….. с вх.№……….2017 г. е описана следната фактическа обстановка: Назначения персонал в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост/ПГССЛП/ ползва транспорт от местоживеенето д...

№ 1-ИТ-00-3 от 06.02.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавена стойност

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №…...2017 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството Ви е регистрирано по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. Ще закупувате гориво от фирма от Дубай, с цел продажбата му на българско дружество, регистрирано по ЗДДС и лиценз...

№ 3-831 от 19.04.2017 г. Относно: задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за земя, находяща се в строителните граници на населено място съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Според изложеното в запитването лицето е сънаследник на имот, находящ се в село Е, общ. Н. Имотът представлява земя и се намира в регулационните граници на селото. На улицата, на която се намира имотът, няма живущи. Същият не е електрифициран, нито водоснабден, като достъпът до н...

№ 3-988 от 09.05.2017 г. Относно: прилагането на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

В запитването лицето е изразило желание да му бъде разяснено прилагането на чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за земеделските стопани, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и не са имали право на избор за облагане с данък върху общата годишна данъчна осн...

№ 94-00-49 от 24.03.2017 г. ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на дружество - ВЛЗ

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице е вписано в регистъра на ОДБХ – гр. ….. с регистрационен № …./2011 за осъществяване на ветеринарномедицинска практика. Същото има сключен договор с БАБХ за изпълнение на мерки по Наци...

№ М-24-36-87 от 20.02.2017 г. В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-36-87/28.12.2016 г., в което се поставят въпроси, възникнали в хода на започнала проверка на физическо лице с цел да се установи неговото имуществено състояние. Според описаните в писмото Ви данни и приложените документи е налице следната фактическа ситуация:

1. На 01.03.2012 г. е сключен договор за заем между две физически лица. В договора е посочено, че заемната сума от 230 000 лв. ще бъде предадена от заемодателя на части до 31.12.2012 г. (в брой и по банков път). Заемателят се задължава да върне сумата до 31.12.2013 г. (в брой и п...

№3-725 от 04.04.2017 г. Относно: Подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) и годишен финансов отчет (ГФО) за 2016 г. от дружества, чийто собственик на капитала е починал.

Според изложеното в запитването, управител на дружества, извършващи пътнически таксиметров превоз, е починал на 27.08.2016 г. Дружествата, на които е бил управител са: „………………“ ЕООД…………. и „…………“ ООД. В дружествата няма налични дълготрайни материални активи. До момента няма назна...

Анотации

Безсрочен трудов договор със срок на изпитване

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: При постъпване на работа е постигнато устно съгласие за подписване на безсрочен трудов договор със срок на изпитване 2 месеца в полза на работодателя, като договорената заплата е X. След изтичане на ...

Годишно изравняване на данъка върху дохода и осигурителните вноски на самооосигуряващо се лице

В бр. 6-7 от 2017 г. ан сп. "Счетоводство+“ Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД през 2016 г. се осигурява на избран осигурителен доход 420 лв. Осигурен е само в неговото ЕООД, няма трудови правоотношения, не получава доход за ...

Граждански договор със самоосигуряващо се лице

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Имаме сключен граждански договор със самоосигуряващо се лице и не правим осигуряване за него. В последствие се разбира, че лицето е осигурявано...

Данъчно третиране по ЗДДС на аванси, получени преди регистрацията

В бр. 9 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на аванси, получени преди регистрацията? В стопанската практика не са редки случаите, при които фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, получава авансово п...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство? Ако става въпрос за субсидия, получена през г...

Основни моменти при ликвидация на юридически лица с нестопанска цел

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са основните моменти при ликвидация на юридически лица с нестопанска цел? Ликвидация на юридически лица с нестопанска цел е последица на прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел. От св...

Последни изменения и допълнения в НПОПДОО

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са последните изменения и допълнения в НПОПДОО? Изменението в чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „в", където са изброени видовете парични обезщетения, които се изчисляват и изплащат о по ред...

Прилагане на чл. 195 от ЗКПО

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: През м. декември 2016 г. българско дружество „АМА ИНДЪСТРИ“ ЕООД е сключило договор за заем с испанско дружество („АМА ФИНАНС“ АД), както и договор за изготвяне на архитектур...

Процедура по налагане на дисциплинарното наказание

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е процедурата по налагане на дисциплинарното наказание? За да избере адекватно и справедливо наказание според извършеното нарушение, работодателят следва да спази определени изисквания, п...

Сумирано отчитане на работното време

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: При сумирано отчитане на работното време работният график е от 6,30 ч. до 14,30 ч. за първа смяна и от 14,30 ч. до 22,30 ч. за втората, с почивки за хранене 30 минути. Как би трябвало да се от...

Счетоводно отчитане на кредита по овърдрафт

В бр. 10 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на кредита по овърдрафт? За осчетоводяване на кредита по овърдрафт може да се прилага следната примерна схема: - за разрешения овърдрафт се създава задбаланс...

Счетоводно отчитане на себестойността на продукцията

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на себестойността на продукцията? Операция 1. Първият момент е отчитането на разходите по икономически елементи. То не се различава от досегашното класифициране и от...

Третиране по ЗДДС на продажбата на ваучери за подаръци от дружеството, което ги продава

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даръкчиева, данъчен експерт, Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: Какво е третирането по ЗДДС на продажбата на ваучери за подаръци от дружеството, което ги продава? Обичайна практика е при настъпване на опред...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2017 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са уст...

Държавен вестник в бр. 13 от 2017 г.

ДВ, бр. 52 от 30.6.2017 г. Народно събрание Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм Решение за попълване състава на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и...

Справочна информация бр. 13/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 юни - 5 юли 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...