Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-15 от 24.02.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх.№…..2017 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество „Х“ е сключило с консорциум „У“/дружество по Закона за задълженията и договорите, в който дружество „Х“ не е съдружник/ договор с пр...

№ 1-ИТ-00-23 от 17.03.2017 г. Относно: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Кодекса за социално осигуряване/КСО/

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигури-телна практика” ….. с вх.№……….2017 г. е описана следната фактическа обстановка: Назначения персонал в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост/ПГССЛП/ ползва...

№ 1-ИТ-00-3 от 06.02.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавена стойност

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №…...2017 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството Ви е регистрирано по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. Ще закупувате гориво от фирма от Дубай, с цел продажбата му на българско дружество,...

№ 3-831 от 19.04.2017 г. Относно: задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за земя, находяща се в строителните граници на населено място съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Според изложеното в запитването лицето е сънаследник на имот, находящ се в село Е, общ. Н. Имотът представлява земя и се намира в регулационните граници на селото. На улицата, на която се намира имотът, няма живущи. Същият не е електрифициран, нито в...

№ 3-988 от 09.05.2017 г. Относно: прилагането на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

В запитването лицето е изразило желание да му бъде разяснено прилагането на чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за земеделските стопани, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и не са имали право на избор за облагане с данък въ...

№ 94-00-49 от 24.03.2017 г. ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на дружество - ВЛЗ

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице е вписано в регистъра на ОДБХ – гр. ….. с регистрационен № …./2011 за осъществяване на ветеринарномедицинска практика. Същото има сключен договор с БАБХ ...

№ М-24-36-87 от 20.02.2017 г. В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-36-87/28.12.2016 г., в което се поставят въпроси, възникнали в хода на започнала проверка на физическо лице с цел да се установи неговото имуществено състояние. Според описаните в писмото Ви данни и приложените документи е налице следната фактическа ситуация:

1. На 01.03.2012 г. е сключен договор за заем между две физически лица. В договора е посочено, че заемната сума от 230 000 лв. ще бъде предадена от заемодателя на части до 31.12.2012 г. (в брой и по банков път). Заемателят се задължава да върне сумат...

№3-725 от 04.04.2017 г. Относно: Подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) и годишен финансов отчет (ГФО) за 2016 г. от дружества, чийто собственик на капитала е починал.

Според изложеното в запитването, управител на дружества, извършващи пътнически таксиметров превоз, е починал на 27.08.2016 г. Дружествата, на които е бил управител са: „………………“ ЕООД…………. и „…………“ ООД. В дружествата няма налични дълготрайни материални...

Анотации

Безсрочен трудов договор със срок на изпитване

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: При постъпване на работа е постигнато устно съгласие за подписване на безсрочен трудов договор със срок на изпитване 2 месеца в полза на работодателя, като договорената ...

Годишно изравняване на данъка върху дохода и осигурителните вноски на самооосигуряващо се лице

В бр. 6-7 от 2017 г. ан сп. "Счетоводство+“ Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД през 2016 г. се осигурява на избран осигурителен доход 420 лв. Осигурен е само в неговото ЕООД, няма трудови правоот...

Граждански договор със самоосигуряващо се лице

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Имаме сключен граждански договор със самоосигуряващо се лице и не правим осигуряване за него. В последствие се ра...

Данъчно третиране по ЗДДС на аванси, получени преди регистрацията

В бр. 9 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на аванси, получени преди регистрацията? В стопанската практика не са редки случаите, при които фирма, която не е регистриран...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство? Ако става въпро...

Основни моменти при ликвидация на юридически лица с нестопанска цел

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са основните моменти при ликвидация на юридически лица с нестопанска цел? Ликвидация на юридически лица с нестопанска цел е последица на прекратяването на юридическото...

Последни изменения и допълнения в НПОПДОО

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са последните изменения и допълнения в НПОПДОО? Изменението в чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „в", където са изброени видовете парични обезщетения, които се ...

Прилагане на чл. 195 от ЗКПО

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: През м. декември 2016 г. българско дружество „АМА ИНДЪСТРИ“ ЕООД е сключило договор за заем с испанско дружество („АМА ФИНАНС“ АД), както и дого...

Процедура по налагане на дисциплинарното наказание

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е процедурата по налагане на дисциплинарното наказание? За да избере адекватно и справедливо наказание според извършеното нарушение, работодателят следва да ...

Сумирано отчитане на работното време

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: При сумирано отчитане на работното време работният график е от 6,30 ч. до 14,30 ч. за първа смяна и от 14,30 ч. до 22,30 ч. за втората, с почивки за хранене 30 ми...

Счетоводно отчитане на кредита по овърдрафт

В бр. 10 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на кредита по овърдрафт? За осчетоводяване на кредита по овърдрафт може да се прилага следната примерна схема: - за разрешения ...

Счетоводно отчитане на себестойността на продукцията

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на себестойността на продукцията? Операция 1. Първият момент е отчитането на разходите по икономически елементи. То не се различава от ...

Третиране по ЗДДС на продажбата на ваучери за подаръци от дружеството, което ги продава

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даръкчиева, данъчен експерт, Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: Какво е третирането по ЗДДС на продажбата на ваучери за подаръци от дружеството, което ги продава? Обичайна прак...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2017 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно ...

Държавен вестник в бр. 13 от 2017 г.

ДВ, бр. 52 от 30.6.2017 г. Народно събрание Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм Решение за попълване състава на Временната комисия за установя...

Справочна информация бр. 13/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 юни - 5 юли 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...