Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 28, 17 - 23 юли 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 17 - 23 юли 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 28/2017 г.

ДВ, бр. 50 от 23.6.2017 г. Президентът на републиката издаде: 1. Указ № 130 за награждаване на г-н Жак-Люк Мартинез - генерален директор на музей “Лувър” в Париж, с орден “Св. св. Кирил и Методий” първа степен. 2. Указ № 131 за награждаване на г-н Александр Баралис - куратор в му...

Казуси от практиката за пренасяне на данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

За данъчно задължените лица по реда на ЗКПО е предоставено законово право да пренасят данъчната си загуба при определен ред и условия. Процесът на пренасяне на данъчната загуба е определен с чл. 70-74, глава XI на ЗКПО и включва следните актуални аспекти: - дефиниране на понятиет...

Корекции на данъчни документи при издаден и влязъл в сила ревизионен акт

В стопанската ни практика не са редки случаите, при които режимът за облагане на дадена доставка е определен погрешно и се оказва, че доставка, за която е начислен и внесен бюджетът ДДС, е освободена или е извън обхвата на нашия ЗДДС. В такива случаи данъчната администрация отказ...

Министерски съвет бр. 28/2017 г.

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване. Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С него се извършват промени в регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, която с...

Народно събрание бр.28/2017 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се ограничават правомощията на частните съдебни изпълнители, банките и монополите. С измененията се подобрява процедурата по призоваване на длъжника. Той трябва да бъде търсен най-малко три пъти на...

Въпроси и отговори

Обезщетение при уволнение по инициатива на работника поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

На работник е отпусната пенсия при условията за втора категория труд, без да е прекратено трудовото му правоотношение. Същият желае да бъде освободен от заеманата длъжност на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ, като му се изплати обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 ...

Обезщетенията се дължат от датата на уволнението

През м. март 2017 г. трудовият ми договор беше прекратен поради съкращение в щата. Навършил съм възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на уволнението. Работодателят ми изплати обезщетение за неспазено предизвестие, но отказа да ми изплати обезщетение на основ...

Обявяване на длъжност за свободна след уволнение от нея

Има ли срок, след изтичането на който работодателят има право да обяви за свободна длъжността, от която на основание чл. 329 от КТ е уволнил служител? Разпоредбата на чл. 329 от КТ не е правно основание за прекратяване на трудовия договор. Тя дава право на работодателя при уволн...

Отчитане на наем на земеделска земя

Земеделски производител, който е регистриран по ДДС, е сключил договор за наем на земеделска земя с няколко физически лица. Земеделският производител е наемател на земята. Как се отчита този наем, цената ни е на декар и дали трябва да се подава справка по чл. 73 от ЗДДФЛ, или ние...

Оформяне на трудовата книжка при промяна на работодателя

Как се попълва трудовата книжка при напускане, ако работникът по време на стажа има промяна на работодател по чл. 123 от КТ? Българското трудово законодателство гарантира запазването на трудовите правоотношения при промяна на работодателя. Такава промяна най-общо засяга собствен...

Подбор преди уволнение

Директорът прекратява трудовия договор на единия от двамата портиери на основание чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ. Длъжен ли е преди това да извърши подбор между тях? В съответствие с чл. 329, ал. 1 от КТ при уволнение поради закриване на част от предприятието, при съкращаване в щата...

Увеличение на заплатите по време на майчинство

Докато съм в отпуск по майчинство, работодотелят е увеличил заплатите на другите колеги, но без моята. На запитването ми “Човешки ресурси” отговориха, че на мен увеличение не се полага. Това правилно ли е? Увеличението на трудовите възнаграждения може да стане едностранно от раб...

В пресата за вас

Последващо оценяване на инвестициите в асоциирани предприятия в консолидираните финансови отчети

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на инвестициите в асоциирани предприятия в консолидираните финансови отчети при използване на метода на собствения капитал. Пример: Предприятие “Алфа” АД в началото на година 1 прид...

Увеличаващи се нелинейни методи на амортизация

В бр. 6 от 2017 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира увеличаващите се нелинейни методи на амортизация. Увеличаващите се нелинейни методи на амортизация са тези, при които във всеки един следващ отчетен период в рамките на определения полезен жив...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 28/2017

Централни валутни курсове за периода 07.07 - 13.07.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...