Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 29, 24 - 30 юли 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 24 - 30 юли 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 29/2017 г.

ДВ, бр. 52 от 30.6.2017 г. Народното събрание прие: 1. Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните. 2. Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм. 3. Решение за попълване състава на Временната комисия за установяване на пот...

Казуси от практиката за пренасяне на данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

За данъчно задължените лица по реда на ЗКПО е предоставено законово право да пренасят данъчната си загуба при определен ред и условия. Процесът на пренасяне на данъчната загуба е определен с чл. 70-74, глава XI на ЗКПО и включва следните актуални аспекти: - дефиниране на понятиет...

Министерски съвет бр. 29/2017 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за административно обслужване (НАО), с които се разширява обхватът на общите правила за административно обслужване по отношение начините за плащане на административните услуги и се въвежда изискване за информиране и насърчаване на потреби...

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ

Служителка е назначена на 02.04.2007 г. Придобива и упражнява правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 01.07.2016 г., но без да прекратява трудовото си правоотношение. Ако служителката прекрати трудовия си договор на 03.04.2017 г., какво обезщетение на основание чл....

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 29/2017 г.

Дело C‑390/15, решение от 7 март 2017 страни: Република Полша - Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Trybunał Konstytucyjny (Конституционен съд, Полша) с акт от 7 юли 2015 г. Предмет на спора е правото н...

Трудовоправни въпроси и казуси от практиката бр. 29/2017

Въпрос: Държавен служител в продължение на два месеца е бил в отпуск поради временна неработоспособност. Има ли органът по назначаването право със своя заповед да разшири приложението на чл. 27 и следващите от Наредбата за служебно положение на държавните служители и да изиска от...

В пресата за вас

Ликвидация на дълготрайни материални активи

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява ликвидация на дълготрайни материални активи чрез пример. Пример: Дружество, регистрирано по ЗДДС (наричано “втора страна”), сключва договор с дружество, също регистрирано по ЗДДС (наричано “първа с...

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Беата Петрова, данъчен консултант, разглежда промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти. Измененията и допълненията са от брой 44 на “Държавен вестник” от 02.06.2017 г...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

При доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон

Национална агенция за приходите НАП започна информационна кампания, насочена към търговците, които извършват доставки или продажба на стоки и услуги, за които се заплаща с дебитна или кредитна карта. Законът задължава всяко регистрирано и нерегистрирано лице по ЗДДС да регистрир...

Справочна информация бр. 29/2017

Централни валутни курсове за периода 14.07 - 20.07.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...