Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.
Писма и указания

№ 20-15-93 от 30.03.2017 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …. с вх. № 20-15-93/17.03.2017 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването посочвате, че живеете със семейството си във Великобритан...

№ 24-39-146 от 15.03.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество планира да започне осъществяването на търговска дейност по т.нар. „...

№ 3-563 от 17.03.2017 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дължими суми за обезпечения по чл. 60, ал. 1 и отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

Според изложеното в запитването, на територията на община Н има изградена и функционираща регионална система за управление на отпадъците, като общината е един от собствениците й. Същата е сключила договор с оператор за експлоатация и стопанисване на ...

№ 94-00-50 от 24.03.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-50/ 14.03.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е собственик на хотел. По ЗДДС продадените настанявания към туроператорски фирми се облагат с 9% ставка на данъка. Във връз...

№ 94-00-57 от 30.03.2017 г. Относно: Облагане на доход от продажба на акции от масовата приватизация и компенсаторни бонове по смисъла на ЗДДФЛ.

Във връзка с постъпило от Вас запитване в Дирекция ОДОП …… вх.№ 94-00-57/17.03.2017 г., относно облагане на придобит доход от продажба на акции от масовата приватизация и компенсаторни бонове съгласно Закона за данъците върху доходите на физически ли...

№ 94-00-63 от 6.04.2017 г. Относно: Приложение на ЗДДФЛ и Наредба № Н-18/2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 94-00-63/03.04.2017г. при Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика” – …., е изложена следната фактическа обстановка: Вие извършвате фризьорски услуги по трудов договор. Възнамерявате да осъществява...

№ 96-00-66 от 16.03.2017 г. Относно: Право на данъчен кредит при придобиване на електромобил

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице се интересува от закупуването на електромобил. В тази връзка сте поставили следните въпроси: 1. При покупка на нов електромобил от България и/ или ЕС има...

№ 96-00-88 от 3.04.2017 г. Относно: Надвнесен корпоративен данък.

В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 22.03.2017 г. В запитването е посочено, че е налице надвнесен корпоративен данък за 2016 г., посочен на ред 18.2 от годишната данъчна декларация /ГДД/. Във връзка с изложената факт...

Анотации

Задължения за деклариране на физически лица, получили или предоставили заеми

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгения Попова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са задълженията за деклариране на физически лица, получили или предоставили заеми? От 2009 г. насам е налице специфично законово изискване в чл. 50, ал. 1...

Задължения на работодателя и правата на осигурените при трудова злополука и професионална болест

В бр. 6-7 от 2017 г. Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя и правата на осигурените при трудова злополука и професионална болест? Осигуряването за трудова злополука и професионална болест ...

Облагане с ДДС на услуга по прехвърляне на право за придобиване на собствеността върху автомобил, който е предмет на лизингов договор

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество закупува лек автомобил от лизингополучател, на когото лизингодателят не е прехвърлил собствеността. При закупуването на автом...

Определяне и отчитане на пропорционална част от разходите на строителен обект при продажба на част от него

В бр. 7 от 2017 г. в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как следва да се определи и отчете пропорционална част от разходите на строителен обект при продажба на част от него? Съгласно чл. 181 от Закона за устройство на...

Определяне размера на данъчния финансов резултат на кооперациите, кооперативните предприятия и земеделските производители

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се определя размерът на данъчния финансов резултат на кооперациите, кооперативните предприятия и земеделските производители? На счетоводните практики ...

Особености на производството по реда на глава шестнадесета, раздел I от ДОПК

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Проф. д-р Ганета Минкова отговаря на въпроса: Какви са особеностите на производството по реда на глава шестнадесета, раздел I от ДОПК? Производството по прихващане или възстановяване може да бъде образуван...

Отпуск при сумирано изчисляване на работното време

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Възможно ли е при сумирано изчисляване на работното време служител да ползва платен годишен отпуск по графика, съставен от работодателя, или отпускът трябва да се ползва ...

Оформяне на трудов стаж за период на самоотлъчка

В бр. 13 от 2017 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Нов служител е на работа от понеделник до петък, следващата седмица е в самоотлъчка и от третия понеделник отново е на работа. Наказан е с предупреждение за уволн...

Последици от виновно неизпълнение на сключен договор

В бр. 13 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са последиците от виновно неизпълнение на сключен договор? Под неизпълнение се разбира неосъществяване на дължима престация. Т.е. неосъществяване на дължимо поведени...

Работно време, почивки и отпуски в държавната администрация

В бр. 9 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са работното време, почивките и отпуските в държавната администрация? Работното време на държавния служител е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна се...

Счетоводно отчитане на представителните разходи

В бр. 7 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводно отчитане на представителните разходи? Когато след внимателен анализ се установи, че става въпрос за представителни разходи, за тях трябва д...

Формиране на оборот за регистрация по ЗДДС

В бр. 7/2017 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Сумите, които получават за положен личен труд в ООД съдружниците му, формират ли за тях оборот за регистрация по ЗДДС в качеството им на физически...

Справочник

Данъчен календар 15 - 31 август 2017 г.

До 20-ти август: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работо...

Държавен вестник в бр. 15 от 2017 г.

ДВ, бр. 61 от 28.7.2017 г. Народно събрание Решение за прекратяване пълномощията на народен представител Указ № 157 за назначаване на Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова за член на Централната избирателна комисия Указ № 158 за назначаване на Весе...

Справочна информация бр. 15/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 юли - 2 август 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...