Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.
Писма и указания

№ 20-15-93 от 30.03.2017 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …. с вх. № 20-15-93/17.03.2017 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването посочвате, че живеете със семейството си във Великобритания, където работите, плащате д...

№ 24-39-146 от 15.03.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество планира да започне осъществяването на търговска дейност по т.нар. „дропшипинг“ модел на територия...

№ 3-563 от 17.03.2017 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дължими суми за обезпечения по чл. 60, ал. 1 и отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

Според изложеното в запитването, на територията на община Н има изградена и функционираща регионална система за управление на отпадъците, като общината е един от собствениците й. Същата е сключила договор с оператор за експлоатация и стопанисване на регионалната система за управл...

№ 94-00-50 от 24.03.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-50/ 14.03.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е собственик на хотел. По ЗДДС продадените настанявания към туроператорски фирми се облагат с 9% ставка на данъка. Във връзка с промените в ЗДДС относно ...

№ 94-00-57 от 30.03.2017 г. Относно: Облагане на доход от продажба на акции от масовата приватизация и компенсаторни бонове по смисъла на ЗДДФЛ.

Във връзка с постъпило от Вас запитване в Дирекция ОДОП …… вх.№ 94-00-57/17.03.2017 г., относно облагане на придобит доход от продажба на акции от масовата приватизация и компенсаторни бонове съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица, Ви уведомяваме за следното...

№ 94-00-63 от 6.04.2017 г. Относно: Приложение на ЗДДФЛ и Наредба № Н-18/2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 94-00-63/03.04.2017г. при Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика” – …., е изложена следната фактическа обстановка: Вие извършвате фризьорски услуги по трудов договор. Възнамерявате да осъществявате самостоятелно дейност като ...

№ 96-00-66 от 16.03.2017 г. Относно: Право на данъчен кредит при придобиване на електромобил

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице се интересува от закупуването на електромобил. В тази връзка сте поставили следните въпроси: 1. При покупка на нов електромобил от България и/ или ЕС имате ли право на данъчен кредит?...

№ 96-00-88 от 3.04.2017 г. Относно: Надвнесен корпоративен данък.

В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 22.03.2017 г. В запитването е посочено, че е налице надвнесен корпоративен данък за 2016 г., посочен на ред 18.2 от годишната данъчна декларация /ГДД/. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени...

Анотации

Задължения за деклариране на физически лица, получили или предоставили заеми

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгения Попова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са задълженията за деклариране на физически лица, получили или предоставили заеми? От 2009 г. насам е налице специфично законово изискване в чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ за подаване на...

Задължения на работодателя и правата на осигурените при трудова злополука и професионална болест

В бр. 6-7 от 2017 г. Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя и правата на осигурените при трудова злополука и професионална болест? Осигуряването за трудова злополука и професионална болест се осъществява чрез държавно о...

Облагане с ДДС на услуга по прехвърляне на право за придобиване на собствеността върху автомобил, който е предмет на лизингов договор

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество закупува лек автомобил от лизингополучател, на когото лизингодателят не е прехвърлил собствеността. При закупуването на автомобила лизингодателят издава фа...

Определяне и отчитане на пропорционална част от разходите на строителен обект при продажба на част от него

В бр. 7 от 2017 г. в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как следва да се определи и отчете пропорционална част от разходите на строителен обект при продажба на част от него? Съгласно чл. 181 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, сделки с п...

Определяне размера на данъчния финансов резултат на кооперациите, кооперативните предприятия и земеделските производители

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се определя размерът на данъчния финансов резултат на кооперациите, кооперативните предприятия и земеделските производители? На счетоводните практики трябва да е известно, че опред...

Особености на производството по реда на глава шестнадесета, раздел I от ДОПК

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Проф. д-р Ганета Минкова отговаря на въпроса: Какви са особеностите на производството по реда на глава шестнадесета, раздел I от ДОПК? Производството по прихващане или възстановяване може да бъде образувано от всяка от страните - както...

Отпуск при сумирано изчисляване на работното време

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Възможно ли е при сумирано изчисляване на работното време служител да ползва платен годишен отпуск по графика, съставен от работодателя, или отпускът трябва да се ползва в работни дни по календар? Как...

Оформяне на трудов стаж за период на самоотлъчка

В бр. 13 от 2017 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Нов служител е на работа от понеделник до петък, следващата седмица е в самоотлъчка и от третия понеделник отново е на работа. Наказан е с предупреждение за уволнение, но остава на работа. Как...

Последици от виновно неизпълнение на сключен договор

В бр. 13 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са последиците от виновно неизпълнение на сключен договор? Под неизпълнение се разбира неосъществяване на дължима престация. Т.е. неосъществяване на дължимо поведение или на дължим резултат. По с...

Работно време, почивки и отпуски в държавната администрация

В бр. 9 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са работното време, почивките и отпуските в държавната администрация? Работното време на държавния служител е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Органът по назначаванет...

Счетоводно отчитане на представителните разходи

В бр. 7 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводно отчитане на представителните разходи? Когато след внимателен анализ се установи, че става въпрос за представителни разходи, за тях трябва да се приложат разпоредбите на ...

Формиране на оборот за регистрация по ЗДДС

В бр. 7/2017 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Сумите, които получават за положен личен труд в ООД съдружниците му, формират ли за тях оборот за регистрация по ЗДДС в качеството им на физически лица? До края на 2009 г. екс...

Справочник

Данъчен календар 15 - 31 август 2017 г.

До 20-ти август: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удъ...

Държавен вестник в бр. 15 от 2017 г.

ДВ, бр. 61 от 28.7.2017 г. Народно събрание Решение за прекратяване пълномощията на народен представител Указ № 157 за назначаване на Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова за член на Централната избирателна комисия Указ № 158 за назначаване на Веселин Благоев Делчев – извънреде...

Справочна информация бр. 15/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 юли - 2 август 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...